Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2060(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0078/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0078/2020

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/05/2020 - 20
PV 14/05/2020 - 10
PV 14/05/2020 - 17
CRE 14/05/2020 - 10
CRE 14/05/2020 - 17

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0120

Usvojeni tekstovi
PDF 165kWORD 63k
Četvrtak, 14. svibnja 2020. - Bruxelles
Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Europski gospodarski i socijalni odbor
P9_TA(2020)0120A9-0078/2020
Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor (2019/2060(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidiranu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske unije za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316 – C9-0055/2019)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora tijelu koje daje razrješnicu o unutarnjim revizijama provedenima tijekom 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2018. s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(6), a posebno njezine članke 59., 118., 260., 261. i 262.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0078/2020),

1.  odgađa svoju Odluku o razrješnici glavnom tajniku Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora za izvršenje proračuna Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL L 57, 28.2.2018.
(2) SL C 327, 30.9.2019., str. 1.
(3) SL C 340, 8.10.2019., str. 1.
(4) SL C 340, 8.10.2019., str. 9.
(5) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(6) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.


2. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor (2019/2060(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor,

–  uzimajući u obzir da je Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) 3. veljače 2020. u Odboru Parlamenta za proračunski nadzor, na sjednici zatvorenoj za javnost, predstavio ishod svojih istraga u vezi s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

–  uzimajući u obzir izvješće Europskog ombudsmana o dostojanstvu na radnom mjestu u institucijama i agencijama EU-a: SI/2/2018/AMF,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0078/2020),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnice tijelo nadležno za davanje razrješnice želi istaknuti da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna utemeljene na uspješnosti kao i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

1.  pozdravlja zaključak Revizorskog suda prema kojem plaćanja u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. za administrativne rashode Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora („Odbor”) ne sadrže značajne pogreške te da su ispitani nadzorni i kontrolni sustavi bili djelotvorni;

2.  primjećuje da je Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) od srpnja do studenoga 2018. zaprimio navode o uznemiravanju vezane za višeg člana Odbora, predsjednika Skupine poslodavaca (Skupina I.) od travnja 2013. iz pet različitih izvora te da je 6. studenoga 2018. odlučio pokrenuti istragu;

3.  primjećuje da je 2018. preko službenog postupka prijavljen jedan slučaj uznemiravanja (članak 24. Pravilnika o osoblju i članak 12. Odluke Odbora o sprečavanju uznemiravanja); podsjeća na to da je administrativna istraga zaključena i da je optuženiku izrečena minimalna disciplinska sankcija iako još nisu iscrpljene sve mogućnosti za žalbu; primjećuje da su 2018. u sedam izvješća zviždača prijavljena još tri slučaja uznemiravanja koji su u određenoj mjeri povezani jedni s drugima; primjećuje da su u siječnju 2019. pokrenute dvije administrativne istrage te da su predmeti upućeni OLAF-u;

4.  napominje da je 17. siječnja 2020. OLAF svoje izvješće i preporuke proslijedio predsjedniku Odbora, kao što je predviđeno u sporazumu o suradnji između Odbora i OLAF-a; izražava zabrinutost zbog činjenice da je OLAF utvrdio uznemiravanje dvaju članova osoblja, neprimjereno ponašanje (teške povrede dužnosti) protiv jednog člana osoblja i jednog člana Odbora te povredu dužnosti drugih zaposlenika te je također odlučio predmet uputiti belgijskim vlastima;

5.  žali zbog zaključaka OLAF-a o psihičkom uznemiravanju, teškoj povredi dužnosti i neprimjerenom ponašanju od strane predsjednika Skupine I. prema njegovim podređenima u razdoblju od 2013. do 2018.; napominje da je prema belgijskom zakonu uznemiravanje kazneno djelo; nadalje, napominje da je prekršen članak 4. Kodeksa ponašanja članova Odbora o dostojanstvu te da takvo ponašanje nije u skladu s vrijednostima Unije u pogledu poštovanja i zaštite ljudskog dostojanstva na radnom mjestu, kako je predviđeno u Povelji Europske unije o temeljnim pravima; poziva Odbor da tijelo nadležno za davanje razrješnice pravovremeno izvijesti o svemu što je poduzeo u provedbi preporuka OLAF-a;

6.  očekuje od Odbora da prije rujna 2020. propisno obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o mjerama poduzetima na temelju preporuka OLAF-a te da ispravi nepravilnosti;

7.  poziva Odbor da dosljedno i bez odgađanja primjenjuje članak 8. svojeg Kodeksa ponašanja, ponajprije tako što će započeti potrebni postupak protiv dotičnih osoba i takve predmete brzo uputiti Savjetodavnom odboru za ponašanje članova;

8.  ističe svoju zabrinutost u vezi s trenutačnim radnim okruženjem u Odboru, osobito u Skupini I., te traži od Odbora da poduzme potrebne mjere za uspostavu okruženja koje se temelji na poštovanju i pouzdanosti koji su nužni za osobnu dobrobit i profesionalni razvoj osoblja; nadalje podsjeća Odbor da loše radno okruženje uzrokuje neučinkovitost, stres i manjak produktivnosti;

9.  prima na znanje da je Skupina I. 22. siječnja 2020. kandidirala svojeg trenutačnog predsjednika za predsjednika Odbora od listopada 2020., kada će predsjedništvo Odbora preuzeti Skupina I. na dvije i pol godine;

10.  podsjeća na izvješće Europskog ombudsmana o dostojanstvu na radnom mjestu u institucijama i agencijama EU-a: SI/2/2018/AMF, u kojem se u pogledu osoblja na visokom položaju navodi da su pojedinci posebno podložni uznemiravanju kada postoji neravnoteža između uključenih strana. To se može ublažiti zahtjevnijim pravilima za osoblje na visokom položaju, koje nije obuhvaćeno Pravilnikom o osoblju, kao što su povjerenici, suci, članovi Revizorskog suda, članovi Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora i drugi. Takva bi pravila mogla uključivati strože disciplinske mjere, kao što su razrješenje dužnosti ili oduzimanje prava na mirovinu. Osoblje na visokom položaju trebalo bi se upoznati sa svim pravilima i politikama protiv uznemiravanja na početku svojeg mandata na sveobuhvatan način i u redovitim intervalima;

11.  traži od Odbora da uspostavi i provede akcijski plan za aktivno sprečavanje i suzbijanje uznemiravanja u radnom okruženju, podizanje razine osviještenosti o uznemiravanju te poticanje kulture nulte tolerancije prema uznemiravanju;

12.  poziva Odbor da poboljša mjere kojima će se osoblju omogućiti da podnosi službene prijave uznemiravanja, da organizira redovito osposobljavanje osoblja koje pruža povjerljivo savjetovanje i da osnuje skupinu neovisnih istražitelja koje Odbor može angažirati u službenim istragama uznemiravanja;

13.  sa zadovoljstvom primjećuje primjere dobre prakse iz politike Suda protiv uznemiravanja, koji uključuju stroge disciplinske mjere za članove kojima je dokazana krivnja, kao što su razrješenje dužnosti i oduzimanje prava na mirovinu, te poziva Odbor da se povede istim primjerima;

14.  općenito žali što je 10. poglavlje godišnjeg izvješća Revizorskog suda pod naslovom „Administracija” prilično ograničeno u pogledu opsega i zaključaka, iako se naslov 5. „Administracija” višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) smatra naslovom niskog rizika;

15.  primjećuje da je Revizorski sud odabrao uzorak od 45 transakcija iz naslova 5. „Administracija” VFO-a za sve institucije i tijela Unije; prima na znanje da je uzorak sastavljen tako da bude reprezentativan za cijeli niz rashoda u okviru naslova 5., koji čini 6,3 % proračuna Unije; prima na znanje da je Revizorski sud administrativne rashode okarakterizirao kao niskorizične; međutim, smatra da broj transakcija odabranih u odnosu na „ostale institucije” nije dovoljan te od Revizorskog suda traži da poveća broj transakcija koje će se pregledati za najmanje 10 %;

16.  primjećuje da je 2018. proračun Odbora iznosio 135 630 905 EUR, u usporedbi sa 133 807 338 EUR za 2017., što predstavlja povećanje od 1,36 %; prima na znanje da je opća stopa izvršenja iznosila 98,66 % (u usporedbi s 96,5 % 2017. i 97,2 % 2016.);

17.  pozdravlja općenito oprezno i dobro financijsko upravljanje Odbora u proračunskom razdoblju 2018. godine; pozdravlja činjenicu da je stopa obveza za glavu 1. „Rashodi za osobe koje rade za Odbor” iznosila 98,94 %, a za glavu 2. „Zgrade, oprema i razni rashodi poslovanja” 97,97 %;

18.  sa zabrinutošću primjećuje da su se konačna odobrena sredstva za putne troškove i dnevnice za članove neznatno povećala na 20 247 625 EUR u 2018. (u usporedbi sa 19 819 612 EUR u 2017. i 19 561 194 EUR u 2016.) unatoč smanjenju broja sastanaka; prima na znanje da povezana neiskorištena odobrena sredstva iznose samo 1,05 %;

19.  pozdravlja Odluku Odbora br. 2018/C 466/02 od 10. prosinca 2018., prema kojoj se članovima Odbora po predočenju popratne dokumentacije vraćaju stvarni troškovi njihovih putnih karata koji ne smiju premašiti cijenu zrakoplovne karte u poslovnom (ili sličnom) razredu s popustom; primjećuje da je trenutačni sustav, koji se temelji na stvarnim troškovima, u skladu s relevantnom odlukom Vijeća i sustavom koji se primjenjuje u Parlamentu; cijeni da Odbor potiče zajednička prometna rješenja, kao što su javni autobusi i zajedničko korištenje automobila, kao i najam autobusa kada se to pokaže troškovno najučinkovitijim rješenjem;

20.  primjećuje da je skupina za proračun Odbora u 2018. bila posebno usmjerena na razmatranje načina na koji se treba kontrolirati potrošnja i poboljšati predviđanje za proračunsku stavku koja se odnosi na putne troškove i dnevnice članova te da je na temelju toga u listopadu 2018. otvoren poziv na podnošenje ponuda za analizu i prijedlog za poboljšanje trenutačnog projekcijskog sustava u vezi s povratom troškova članovima EGSO-a, izaslanicima i stručnjacima; poziva Odbor da o postignutim rezultatima obavijesti Odbor za proračunski nadzor Europskog parlamenta;

21.  primjećuje da odobrena sredstva (8 204 796 EUR) prenesena iz 2018. u 2019. (u usporedbi s 9 232 069 EUR iz 2017. u 2018.) iznose 6,05 % ukupnih odobrenih sredstava, uglavnom zbog proračunskih linija „Članovi institucije i izaslanici”, „Zgrade” i „Obrada podataka”; žali zbog činjenice da su mnoga odobrena sredstva koja su automatski prenesena iz 2017. u 2018. bila osobito precijenjena; podsjeća Odbor da je ključno provesti realističnu prilagodbu proračuna u skladu sa stvarnim potrebama; podsjeća na to da pretjerano precjenjivanje i podcjenjivanje upućuju na loše proračunsko planiranje i dovode do negativnog pritiska na dobro i razborito financijsko upravljanje;

22.  naglašava da je proračun Odbora isključivo administrativan; prima na znanje da je Odbor ocijenio kako primijeniti načela izrade proračuna na temelju uspješnosti samo na administrativna odobrena sredstva; pozdravlja inicijativu Odbora da surađuje s drugim institucijama u utvrđivanju niza međuinstitucijskih smjernica o implementaciji izrade proračuna na temelju uspješnosti za institucije koje imaju samo administrativne rashode;

23.  uviđa da je 2018. ažurirana odluka o standardima unutarnje kontrole, kojom je formalizirano postojanje postupka unutarnje kontrole u Odboru, uključujući imenovanje koordinatora za unutarnju kontrolu; napominje da je Odbor pokrenuo postupak za usklađivanje sa 16 standarda unutarnje kontrole preko ad hoc upitnika, nakon čega je uslijedilo izvješće, na temelju čega je dužnosnik za ovjeravanje donio odluku o katalogu mjera za 2019. čiji je cilj bio dodatno poboljšati usklađenost sa standardima unutarnje kontrole; pozdravlja programe osposobljavanja i podizanja razine osviještenosti koji se odvijaju u tom kontekstu;

24.  primjećuje činjenicu da plaće čine otprilike polovicu proračuna Odbora; pozdravlja unutarnju reviziju o isplati plaća koja je dovršena 2018. te kojom se pruža jamstvo da su se postupci poboljšali nakon revizije provedene 2010.; prima na znanje da je revizijom utvrđeno da je postupak isplate plaća stabilan i ne predstavlja nepotrebne rizike; primjećuje dogovoreni akcijski plan koji je već djelomično proveden do kraja 2018., a provedba svih ostalih elemenata predviđena je do kraja 2019.;

25.  primjećuje da je Odbor 2018. usvojio ukupno 215 mišljenja i izvješća (u usporedbi s njih 155 u 2017.); pozdravlja napore uložene u povećanje njegove opće učinkovitosti; posebno pozdravlja sve napore, osobito tijekom 2018., koji su doveli do vizije za oblikovanje budućeg IT okruženja Odbora kako bi bilo kompatibilno s modernom upravom i do vizije digitalno transformiranog, korisnički orijentiranog Odbora koji svoje djelovanje temelji na podacima u sljedećih 10 godina; napominje da je trenutačno samo 3 % proračuna Odbora namijenjeno za informatičke proizvode; primjećuje da će za provedbu digitalne strategije Odbora biti potrebna dodatna sredstva;

26.  uviđa da će umjetna inteligencija promijeniti tržište rada i učiniti nepotrebnim velik dio postojećih radnih mjesta; potiče Odbor da pomno prati to pitanje; podupire dosadašnji rad Odbora u vezi s umjetnom inteligencijom, to jest objavu izvješća i organiziranje prvog sastanka dionika na vrhu o umjetnoj inteligenciji u lipnju 2018. s Komisijom, na kojem je naglašeno da se Unija mora pobrinuti za sigurnu i nepristranu umjetnu inteligenciju usklađenu s vrijednostima Unije;

27.  pozdravlja napore Odbora u pogledu poboljšanja zaštite podataka i kibersigurnosti Odbora; nadalje, pozdravlja suradnju Revizorskog suda s timom za hitne računalne intervencije institucija, tijela i agencija EU-a (CERT-EU) i aktivno sudjelovanje u podskupini za sigurnost Međuinstitucijskog odbora za informacijske tehnologije (CII);

28.  naglašava da su Komisija i Odbor 2018. sklopili sporazum o razini usluga u području ljudskih resursa, uključujući osposobljavanje, te da je tim sporazumom povećana transparentnost i predvidljivost troškova povezanih s informatičkim osposobljavanjem, kako je Parlament zatražio u svojoj Rezoluciji o razrješnici za 2017.(1); međutim, sa zabrinutošću ističe da je prednost u pogledu povećanja transparentnosti djelomično narušena znatnim povećanjem cijena koje naplaćuje Komisija i traži od Odbora da zajedno s Komisijom analizira situaciju u interesu pronalaska poboljšanja;

29.  ističe da je u planu radnih mjesta koji je odobrilo proračunsko tijelo potvrđeno povećanje broja osoblja sa 665 radnih mjesta u 2017. na 668 radnih mjesta u 2018. (u usporedbi sa 727 radnih mjesta u 2013.); uviđa da je smanjenje od 5 % mnogo teže apsorbirati kada se ono primjenjuje na relativno malen plan radnih mjesta zbog potrebe da se zadrže neke ključne funkcije u pogledu kontinuiteta poslovanja te da takva ukupna stopa smanjenja iziskuje veći trud od manjih institucija;

30.  primjećuje mjere za provedbu odluke o zviždačima iz 2016., kao što je donošenje interne odluke o etičkim savjetnicima; prima na znanje da su 2018. izabrana tri dodatna člana osoblja radi pridruživanja aktivnom timu osposobljenih savjetnika; prima na znanje ulogu etičkih savjetnika koji savjetuju članove osoblja i pomažu im kako bi na najbolji mogući način mogli ispuniti svoje obveze u pogledu prijavljivanja teških povreda dužnosti (prijavljivanje nepravilnosti od strane zviždača, kako je navedeno u Rezoluciji Parlamenta o razrješnici za 2016.(2));

31.  sa zabrinutošću primjećuje da se broj zahtjeva za pomoć upućenih savjetnicima za etiku poveća od 25 u 2017. na 42 u 2018. te s osobitom zabrinutošću naglašava da su 33 tih zahtjeva uputile žene, dok je zahtjeva muškaraca bilo 9, jednako kao i prethodne godine;

32.  primjećuje sve mjere poduzete za jačanje učinkovitosti politike protiv uznemiravanja, kao što su osposobljavanje o određenim temama, prilike za umrežavanje osoblja koje pruža povjerljivo savjetovanje i redoviti nadzor od strane vanjskog konzultanta; primjećuje da se razmatra revizija postojeće odluke o uznemiravanju kako bi se osigurale bolje sinergije s drugim relevantnim propisima, kao što su oni o zviždačima; primjećuje da je tečaj o etici i integritetu obvezan za cjelokupno osoblje i obuhvaća norme ponašanja na radnom mjestu, kao i definiciju uznemiravanja i načine na koje se taj problem treba rješavati; duboko žali što sve te mjere nisu uspjele spriječiti povezane slučajeve uznemiravanja i zaštititi žrtve; podsjeća Odbor da proaktivna, realistična i hitna zaštita (među ostalim, od prijetnji, ucjena i pokušaja podmićivanja) svih žrtava i zviždača mora biti među ključnim prioritetima tih mjera; poziva Odbor da ojača i poboljša dosad poduzete mjere, a prije svega da djelotvorno zaštiti sve žrtve; traži od Odbora da u tom pogledu izvijesti Odbor Parlamenta za proračunski nadzor;

33.  sa zadovoljstvom primjećuje suradnju između Odbora i OLAF-a; primjećuje da su te institucije 2016. potpisale administrativne sporazume kojima se utvrđuje postupak za rješavanje slučajeva prijevare; nadalje, napominje da su se u srpnju 2019. predsjednik i glavni tajnik Odbora susreli s glavnim direktorom OLAF-a kako bi stvorili bolje sinergije i osigurali učinkovitiju razmjenu informacija;

34.  primjećuje da novi Kodeks ponašanja za članove, priložen novom Poslovniku Odbora, koji je stupio na snagu u ožujku 2019., prvi put sadrži sankcije za članove koji se nalaze u situacijama u kojima član ne ispunjava svoje obveze u skladu s Kodeksom ponašanja; žali zbog činjenice da takve kazne nisu niti dovoljno stroge niti usklađene s preporukama Europskog ombudsmana; podsjeća na to da korištenje sredstava Unije za obranu institucionalnog ugleda ili članova koji su predmet negativne presude Suda Europske unije ili sudova država članica predstavlja zlouporabu javnih sredstava i podsjeća na to da se institucionalne pravne službe koriste samo u svrhu obrane institucije, a ne zaštite interesa pojedinaca; traži od Odbora da hitno ojača Kodeks ponašanja za članove, konkretno, kako bi se dodale sankcije koje bi mogle biti učinkovitije i odvraćajuće; prima na znanje da je uspostavljen savjetodavni odbor o ponašanju članova te da će taj odbor svakom članu koji to zatraži dati smjernice o tumačenju i provedbi Kodeksa ponašanja te savjetovati predsjednika Odbora u slučajevima navodnog kršenja Kodeksa ponašanja; snažno preporučuje da se svim članovima omogući osposobljavanje o uznemiravanju, kao što je slučaj u Parlamentu od početka trenutačnog parlamentarnog saziva;

35.  podsjeća da je Odbor Parlamenta za proračunski nadzor zatražio redovito ažuriranje okvira Odbora za etiku i integritet; pozdravlja činjenicu da su 2018. počele pripreme za kampanju na temu „Respect@work”, čija je svrha poticati odnose na radnom mjestu koji se temelje na poštovanju, čime će se doprinijeti reviziji okvira za etiku i integritet tijekom 2019.; traži od Odbora da povratne informacije o postignućima u tom pogledu uvrsti u svoje sljedeće godišnje izvješće o radu;

36.  podsjeća na to da je Pravna služba Odbora bila značajno oslabljena tijekom četiri godine od ožujka 2010., kada je voditelj Pravne službe razriješen dužnosti s trenutačnim učinkom nakon što je prijavio ozbiljne nepravilnosti i nezakonite pritiske tadašnjeg glavnog tajnika; također podsjeća da je to radno mjesto bilo prazno tri i pol godine, da je Službenički sud Europske unije odlučio protiv Odbora u tom predmetu (presuda u predmetu F-41/10 RENV Bermejo Garde v Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(3)), da je Odbor morao platiti više od 100 000 EUR te da je tek 2014. napokon imenovan novi voditelj pravne službe i da je Pravna služba pojačana s pet odvjetnika;

37.  vrlo je zabrinut zbog nedavnih promjena koje bi mogle ponovno oslabiti Pravnu službu Odbora, uključujući činjenicu da je od 1. siječnja 2020. vezana izravno za glavnog tajnika, što je iznimka među pravnim službama institucija Unije, da je u rujnu 2019. izgubila jednog od svojih pet stalno zaposlenih odvjetnika, da su neki članovi osoblja, uključujući načelnika odjela, uključeni u program mobilnosti umjesto da se smatraju specijaliziranim osobljem kao i u drugim institucijama te da je pretrpjela drastično smanjenje broja formalnih savjetovanja;

38.  naglašava važnost snažne i neovisne pravne službe, uzimajući u obzir da su od svojega osnutka institucije Unije sebi osiguravale interne pravne službe čije su glavne funkcije pravno savjetovanje te zastupanje i obrana pred Sudom Europske unije; traži, stoga, od Odbora da se pobrine za to da njegova Pravna služba ima dostatan broj zaposlenika koji obavljaju njezine dužnosti te da može očuvati svoju neovisnost; traži od Odbora da ukine sve mjere koje bi mogle oslabiti Pravnu službu pri izvršavanju aktivnosti i funkcija; također podsjeća Odbor na važnost savjetovanja s Pravnom službom o odlukama Odbora kako bi se zajamčilo da su u skladu sa zakonom i kako bi se izbjegle ozbiljne pogreške i posljedični dugotrajni i opterećujući pravni postupci;

39.  jako žali zbog javnih optužbi u vezi s postupkom zapošljavanja novog glavnog tajnika Odbora; prima na znanje argumente glavnog tajnika iznesene u odgovorima na pitanja Parlamenta u vezi s razrješnicom za 2018. godinu; naglašava važnost strogog jamčenja potpune transparentnosti čitavog postupka (objavljivanje, odabir, imenovanje i preuzimanje dužnosti) bez ikakvih iznimaka, kako je utvrđeno Poslovnikom Odbora i Pravilnikom o osoblju, kako bi se djelovalo u skladu s njima te izbjeglo narušavanje ugleda, ne samo Odbora već i svih institucija Unije;

40.  pozdravlja poduzete napore za povećanje vidljivosti Odbora kroz jačanje njegova odnosa s medijima i stavljanje naglaska na internetsku komunikaciju kako bi se uklonile preostale jezične prepreke i prepreke u vezi s invaliditetom; u vezi s komunikacijom na društvenim mrežama ističe popratnu politiku osposobljavanja te personalizirano osposobljavanje na zahtjev i za članove i za osoblje Odbora; prima na znanje blago smanjenje broja priopćenja za medije u 2018. (otprilike 60 u usporedbi sa 70 u 2017.), što je dio strategije kojom se želi razviti format glavnih tema na internetu (engl. webstories) kako bi komunikacija o najvažnijim temama Odbora bila usredotočenija; traži od Odbora da izvijesti Parlament o svojim iskustvima u tom pogledu;

41.  primjećuje da je Odbor proveo širok raspon komunikacijskih aktivnosti kako bi obilježio svoju 60. obljetnicu u svibnju 2018.; pozdravlja činjenicu da je Odbor u 2018. primio 9419 posjetitelja (u usporedbi s njih 7820 u 2017.) i da je tradicionalni dan otvorenih vrata 5. svibnja privukao oko 2888 dodatnih posjetitelja (u usporedbi s njih 2700 u 2017.); napominje da plenarne sjednice koje se prenose preko interneta mogle doseći od tri do osam milijuna ljudi; napominje da se ukupna interakcija na internetu, kao što su ponovljeni tvitovi, lajkovi i odgovori, povećava i da je dosegla od 680 do 1840 spominjanja (engl. mention) po plenarnoj sjednici;

42.  primjećuje da su se odobrena sredstva za eksternalizaciju prevođenja povećala (20,2 % u 2018., što je neznatno više u odnosu na cilj od 20 % u usporedbi sa 17,1 % u 2017. i 16,61 % u 2016.) u kontekstu sporazuma o suradnji potpisanog s Parlamentom i posljedičnog smanjenja broja zaposlenih prevoditelja; nadalje napominje da je ukupni trošak eksternaliziranih prijevoda 2018. iznosio 4 417 613 EUR, dok bi ukupni trošak internog prevođenja iznosio 7 208 710 EUR;

43.  poziva Odbor da nastavi sa svojim mjerama racionalizacije u području prevođenja;

44.  primjećuje da je sporazum o administrativnoj suradnji sklopljen između Odbora, Odbora regija i Parlamenta iz 2014. istekao 31. prosinca 2019.; primjećuje da sve do danas sporazum iz 2014. nije produžen te se o njemu nisu vodili ponovni pregovori; smatra da je sporazum iz 2014. bio vrlo neuravnotežen za Odbor i Odbor regija („odbori”) koji su premjestili ukupno 60 prevoditelja u Parlament (36 iz Odbora), a u zamjenu su dobili samo usluge Službe Europskog parlamenta za istraživanja (EPRS); sa zabrinutošću primjećuje da su odbori zbog toga morali zaposliti ugovorno osoblje i eksternalizirati prevoditeljske usluge; sa zabrinutošću primjećuje da je, kako bi nadoknadio smanjenje broja zaposlenika u prevoditeljskom radu, Parlament dodijelio dodatna sredstva (1 200 000 EUR od 2015. do 2016.) odborima kako bi se pokrilo eksternaliziranje prevoditeljskih usluga te da se ta sredstva mogu preraspodijeliti na druga područja politike ako se ne iskoristi u potpunosti za eksternaliziranje prijevoda (Odbor je tu mogućnost preraspodjele iskoristio u posljednje tri godine); mišljenja je da te okolnosti nisu u skladu s kriterijima općeg razboritog i dobrog financijskog upravljanja te bi ih trebalo ponovno razmotriti u slučaju produljenja ovog sporazuma ili pregovora o novom sporazumu; prepoznaje da se s političkog stajališta taj sporazum mora ažurirati kako bi se njime moglo odgovoriti na izazove današnjice među kojima su novi višegodišnji financijski okvir i nova pravila kohezijske politike; prima na znanje dobru suradnju Odbora u promicanju sudjelovanja građana u europskim izborima 2019.;

45.  uviđa popratne mjere na temelju ankete osoblja Odbora o psihosocijalnim rizicima na radnom mjestu provedene 2016., kao što su radionice za rukovoditelje o upravljanju izostancima, rješavanju sukoba i postupanju u slučaju loših rezultata; također pozdravlja sustav mentorstva za nove kolege i aktivnosti za povećanje dobrobiti i predanosti osoblja; napominje da se čini da je stopa izostanka osoblja dosegla svoj vrhunac u 2017. (5,5 %) i da se u 2018. neznatno smanjila na 5,35 % (u usporedbi s 4 % 2015.); međutim, sa zabrinutošću primjećuje povećanje dugotrajnih bolovanja među načelnicima odjela u Odboru; poziva Odbor da izvijesti o svim postignućima povezanima sa smanjenjem stope izostanka osoblja;

46.  pozdravlja kontinuiran napredak prema postizanju geografske ravnoteže među rukovoditeljima Odbora, posebno u odnosu na države članice koje su se pridružile Uniji 2004. ili kasnije; primjećuje da u pogledu rodne ravnoteže Odbor sada ima veći udio žena na rukovodećim položajima u odnosu na muškarce (52 % u 2018., 41,4 % u 2017. i 37,5 % u 2016.); napominje da su u 2018. žene podnijele 80 % zahtjeva za rad na nepuno radno vrijeme, iako i muškarci i žene imaju pravo na to; pozdravlja činjenicu da Odbor redovito podiže razinu osviještenosti o dostupnim obrascima rada;

47.  pozdravlja napore koje Odbor ulaže u izgradnju raznolikijeg i uključivijeg radnog okruženja i kulture poduzimanjem mjera u korist osoba s invaliditetom, kao što su digitalna dostupnost intraneta i mrežne stranice osobama s oštećenjem vida, objavljivanje brošure pod nazivom „Access Able Brussels” kako bi se svim novim zaposlenicima s invaliditetom koji dolaze u Bruxelles pružili svi potrebni podaci te organiziranje konferencije Inter COPEC koja je u potpunosti posvećena pitanjima invaliditeta;

48.  podsjeća na potrebu izrade dugoročnog političkog okvira za ljudske resurse kojim se promiču ravnoteža između poslovnog i privatnog života, cjeloživotno usmjeravanje i razvoj karijere, rodna ravnoteža, rad na daljinu, nediskriminacija, geografska ravnoteža te zapošljavanje i integracija osoba s invaliditetom;

49.  uviđa da su na temelju sporazuma o administrativnoj suradnji odbori utvrdili velik broj postupaka za suradnju između svojih službi te osnovali i organizirali zajedničke službe u kojima se udružuju i ljudski i financijski resursi dvaju odbora (tj. službe za prevođenje i logistiku); pozdravlja činjenicu da službe za unutarnju reviziju dvaju odbora blisko surađuju u pogledu zajedničkih službi u skladu s odredbama sporazuma o suradnji; potiče Odbor da produlji svoj sporazum o administrativnoj suradnji s Odborom regija na razdoblje nakon 2019.;

50.  pozdravlja godišnje uštede u iznosu od 11,8 milijuna EUR u pogledu infrastrukture i 0,72 milijuna EUR što se tiče najma, održavanja, potrošnog materijala i osoblja zbog činjenice da dva odbora dijele resurse u tim područjima; također, pozdravlja činjenicu da godišnje proračunske uštede u pogledu IT-a, zahvaljujući međusobnom suradnjom odbora, iznose oko 5 milijuna EUR; napominje da je jasne sinergije kroz suradnju s Parlamentom, kojim se ostvaruju uštede u pogledu troškova osoblja u iznosu od 3,3 milijuna EUR (razina plaća iz 2016.), predstavlja korištenje odbora uslugama EPRS-a(36 radnih mjesta u tu je svrhu iz Odbora premješteno u EPRS);

51.  poziva Odbor da dodatno analizira stanje kako bi se utvrdila daljnja područja za zajedničke službe s Odborom regija; ističe da takva vrsta međuinstitucijske suradnje može znatno smanjiti ukupne rashode Odbora; poziva Odbor da o svim postignutim rezultatima obavijesti Odbor za proračunski nadzor Europskog parlamenta;

52.  napominje da je sporazumom o suradnji između odbora iz 2016. uspostavljen čvrst pravni okvir za dugoročnu, učinkovitu i djelotvornu suradnju te pokazuje da odbori djeluju u partnerstvu uz istodobno poštovanje pojedinačnih ovlasti i nadležnosti; napominje da je taj sporazum istekao 31. prosinca 2019. i da je odlučeno da ga se produlji za jednu godinu, dok se pregovara o novom sporazumu; poziva odbore da poduzmu potrebne napore za sklapanje novog sporazuma što je prije moguće kako bi se omogućile daljnje sinergije i uštede;

53.  podsjeća na to da su odbori opet namijenili manje od 3 % svojih ukupnih proračunskih sredstava za IT te da se informatički projekti i oprema već nekoliko godina sustavno nedovoljno financiraju; sa zabrinutošću napominje da, kako bi riješili zaostatke u informatičkim projektima i sustavima, odbori na kraju godine i dalje upotrebljavaju preraspodjelu neiskorištenih sredstava za financiranje informatičkih projekata; traži od odbora da što je prije moguće provedu novu digitalnu strategiju i višegodišnji plan rashoda za IT;

54.  napominje da je sporazum između odbora i Komisije o razmjeni zgrade Komisije VMA za zgrade dvaju odbora BEL68/TRE 74 potpisan 28. kolovoza 2019.; prima na znanje da će zamjena imati učinak od 16. rujna 2022.; sa zabrinutošću primjećuje da je geografska koncentracija zgrada glavni prioritet politike upravljanja nekretninama obaju odbora; sa zabrinutošću napominje da ta razmjena dovodi do gubitka, za odbore, uredskog prostora od 10 440 m2 te da je stoga potrebno pronaći dodatne urede koji će primiti otprilike 200 članova osoblja nakon razmjene, što se nije moglo u potpunosti nadoknaditi kratkoročnim alternativnim mjerama, kao što je veće korištenje prostora u drugim zgradama ili češći rad na daljinu, ali će zahtijevati kupnju druge susjedne zgrade kako bi se nadoknadilo to smanjenje; također napominje da je u kratkoročnom i srednjoročnom razdoblju potrebno obnoviti zgradu VMA; boji se posljedica koje će taj sporazum imati ne samo na financije Odbora već i na dobrobit uključenog osoblja; žali zbog toga što nije provedeno savjetovanje s pravnom službom o pitanju takva dalekosežnog značaja za Odbor;

55.  primjećuje da su odbori nedavno osnovali zajedničku radnu skupinu radi pripreme daljnje analize kako bi se pronašla odgovarajuća rješenja; primjećuje da neka druga radna skupina ima zadatak promišljati o novim načinima rada; ističe da se negativne posljedice koje proizlaze iz razmjene zgrada ne smiju negativno odraziti na dobrobit, način rada i radni prostor zaposlenika; pozdravlja činjenicu da uprava Odbora redovito obavještava sve dionike putem sastanaka osoblja te upravljanja predmetnim službama te da će uzeti u obzir iznesene primjedbe i prijedloge; poziva odbore da o postignutim rezultatima obavijeste Odbor za proračunski nadzor i Odbor za proračune Europskog parlamenta;

56.  izražava ozbiljnu zabrinutost zbog potvrde prisutnosti azbesta u kritičnim mjestima zgrade VMA, uključujući područje parkirališta; žali zbog činjenice što je popisivanje imovine koje je realizirao specijalizirani vanjski izvođač odrađeno tek u rujnu 2019., samo mjesec dana nakon potpisivanja sporazuma s Komisijom; žali zbog činjenice da je sporazum potpisan bez pravodobnog obavješćivanja svih dionika o mogućoj prisutnosti azbesta u zgradi VMA; također žali zbog toga što članovi i osoblje nisu obaviješteni o toj situaciji i poziva Odbor da na odgovarajući i učinkovit način ispravi propust;

57.  primjećuje da su odbori primili certifikat o sigurnosti azbesta za zgradu VMA u rujnu 2019. te da se u tom certifikatu navodi da zgrada sadrži azbest bez opasnosti za normalnu uporabu zgrade; uzimajući posebno u obzir činjenicu da se zgrada više neće koristiti u uobičajene svrhe, već kao građevinski projekt izgradnje, duboko je zabrinut zbog daljnjeg razvoja događaja u vezi s tim;

58.  primjećujući da su učinci produljene i nesigurne izloženosti azbestu na zdravlje ljudi potvrđeni i da su uvijek izvor zabrinutosti i straha među općom populacijom, traži od oba odbora da provode politiku potpune i proaktivne transparentnosti i informiranja o upravljanju situacijom prije i nakon efektivnog useljenja u zgradu VMA, istovremeno izbjegavajući dizanje uzbune;

59.  zabrinut je zbog toga što je odgođeno 19,56 % (2835) plaćanja s rokom plaćanja od 30 dana (prosječno kašnjenje plaćanja iznosilo je 46,12 dana); poziva Odbor da pojača napore u pogledu poštovanja rokova za plaćanje utvrđenih u Financijskoj uredbi;

60.  pozdravlja činjenicu da se stopa neiskorištenih usluga usmenog prevođenja tijekom posljednjih godina smanjila (2,61 % u 2018., 3,6 % u 2017. i 4,38 % u 2016.); prima na znanje mjere koje su provedene tijekom 2018. i potiče Odbor da zadrži pozitivnu tendenciju prema manjem broju otkazivanja usluga usmenog prevođenja;

61.  cijeni namjeru Odbora da poboljša transparentnost i olakša pristup dokumentima Odbora na temelju međuinstitucijskog sastanka o transparentnosti koji je održan u Luxembourgu 25. rujna 2018.; napominje da je Odbor pokrenuo postupak kojim bi se iskoristile najbolje prakse drugih institucija i tijela Unije, što je rezultiralo akcijskim planom koji je trebao biti pokrenut 2019. i obuhvatiti teme kao što su Poslovnik, Kodeks ponašanja za članove, uspostava registara transparentnosti i pristup dokumentima;

62.  primjećuje da je Ombudsmanica u lipnju 2017. izdala preporuku koja se ticala navodnog neuspjeha Odbora da osigura da član prijavi sve relevantne interese, što je rezultiralo izmjenom Poslovnika Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora kako bi se uzele u obzir izmjene koje je zatražila Ombudsmanica, a izmijenjeni je Poslovnik stupio na snagu 15. ožujka 2019.; napominje da je Ombudsmanica u postupanju u vezi s pritužbom koja se odnosila na postupak odabira u 2018. došla do zaključka da nije bilo nepravilnosti;

63.  primjećuje da su izjave o financijskim interesima predsjednika i potpredsjednika Odbora dostupne na internetskim stranicama članova Odbora; napominje da u skladu s izmijenjenim Poslovnikom članovi nakon imenovanja moraju sastaviti izjavu o svim interesima, financijske ili druge prirode, koji bi mogli utjecati na njihov rad u Odboru; napominje da su te izjave također dostupne javnosti na internetskim stranicama Odbora; napominje da članovi moraju izričito potvrditi točnost sadržaja njihovih izjava najmanje jednom godišnje i revidirati ih čim dođe do promjena u njihovoj situaciji;

64.  primjećuje da članovi nisu obvezni prijaviti adresu organizacije ili trgovačkog društva od kojih primaju naknadu; međutim, primjećuje da nakon stupanja na dužnost i u slučaju bilo kakve promjene članovi moraju ispuniti i potpisati izjavu o financijskim interesima; napominje da je 25 članova upravi dostavilo registriranu adresu u Belgiji;

65.  primjećuje da Odbor nema namjeru prijeći sa sustava prema kojem je potreban jedan potpis za potvrđivanje prisutnosti članova na sastancima na sustav prema kojem su potrebna dva potpisa, jedan na početku sastanka i drugi na kraju sastanka; traži od Odbora, kako bi poboljšao svoje metode rada, da dodatno prouči prakse i iskustva Parlamenta i drugih institucija i tijela Unije u pogledu evidencije prisutnosti te odredi najbolje prakse; traži od Odbora da povratne informacije o postignućima u tom pogledu uvrsti u svoje sljedeće godišnje izvješće o radu;

66.  primjećuje rad Odbora povezan s Odlukom Ombudsmana u predmetu 1306/2014/OV za pripremu smjernica o upravljanju sukobima interesa na radnom mjestu s ciljem pružanja savjeta za slučajeve u kojima članovi osoblja moraju obavljati funkcije koje se preklapaju kada se radi o jednoj temi, što je osobito slučaj u pogledu aktivnosti zastupanja osoblja;

67.  pozdravlja politiku Odbora za „rotirajuća vrata”, koja obuhvaća praćenje vanjskih aktivnosti koje obavljaju njegovi bivši visoki dužnosnici; napominje da Odbor o tome svake godine objavljuje izvješće;

68.  prima na znanje da je Odbor 2017. osnovao skupinu zaduženu za praćenje razvoja događaja u pogledu odluke Ujedinjene Kraljevine o povlačenju iz Unije i za razmatranje moguće potrebe za reakcijama ili stajalištima Odbora; napominje da je pod pretpostavkom da će doći do povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije proračun za 2019. smanjen za ukupno 318 600 EUR, a proračun za 2020. za dodatni iznos od 173 062 EUR iz kako bi se uzele u obzir „očite promjene” u putnim troškovima članova te u sufinanciranju informatičke opreme za članove;

69.  ponovno ističe potrebu za pojednostavljenjem, ubrzanjem i poboljšanjem postupka davanja razrješnice; u tom pogledu predlaže da se kao rok za podnošenje godišnjih izvješća o radu odredi 31. ožujka godine koja slijedi nakon računovodstvene godine; žali zbog toga što taj rok nije poštovan za godišnje izvješće o radu za 2018. kako je zatraženo u rezoluciji o razrješnici za 2017.; pozdravlja spremnost Odbora da primjenjuje tu najbolju praksu koja bi instituciji za davanje razrješnice pružila dovoljno vremena za detaljniji i bolje provedeni postupak davanja razrješnice;

70.  primjećuje da je druga ad hoc skupina o budućnosti Odbora usmjerena na racionalizaciju unutarnjih tijela Odbora predstavila svoje izvješće o praćenju krajem 2017.; napominje da je Predsjedništvo Odbora u siječnju 2018. odlučilo smanjiti broj članova koji su pripadnici velikog broja unutarnjih tijela Odbora te ograničiti broj njihovih sastanaka svake godine; napominje da je Predsjedništvo odlučilo preusmjeriti područja nadležnosti nekih struktura Odbora; traži od Odbora da Parlamentu dostavi pojašnjenja o uštedama u vezi s tom modernizacijom u cilju povećanja transparentnosti i odgovornosti;

71.  pozdravlja napore Odbora u promicanju kružnog gospodarstva u svojim mišljenjima te prikupljanjem inicijativa i najboljih praksi u suradnji s Komisijom preko europske platforme dionika iz područja kružnog gospodarstva;

72.  podržava napore koje je Odbor uložio u smanjenje ekološkog otiska; sa zadovoljstvom primjećuje blago smanjenje potrošnje električne energije (3 %) i papira (17 %) i uredskog otpada (3 %); međutim, primjećuje povećanje potrošnje plina (5 %) i vode (17 %) uzrokovane postavljanjem novog plinskog grijača i curenja vode tijekom građevinskih radova;

73.  ističe sva postignuća posljednjih godina na područjima kao što su izrada proračuna na temelju uspješnosti, etički okvir sa svim povezanim pravilima i postupcima, pojačane komunikacijske aktivnosti i povećanje broja mjera za poboljšanje transparentnosti; pozdravlja znatan broj međuinstitucijskih sporazuma u području usluga i suradnje; ističe važnost suradnje i razmjene iskustava među institucijama i tijelima Unije; predlaže da Odbor analizira mogućnost formaliziranih aktivnosti umrežavanja u različitim područjima kako bi se razmijenile najbolje prakse i razvila zajednička rješenja;

74.  primjećuje da je politički dijalog između Odbora i Parlamenta važan kako bi se osigurala mogućnost uključivanja valjanog doprinosa Odbora u rad Parlamenta; u tom kontekstu ponavlja svoj zahtjev za ulaganjem najvećih mogućih napora u jačanje političke suradnje između tih dviju institucija.

(1) SL L 249, 27.9.2019., str. 118.
(2) SL L 248, 3.10.2018., str. 134.
(3) Presuda Službeničkog suda Europske unije (prvo vijeće) od 2. lipnja 2016., Bermejo Garde v Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora, F-41/10 RENV, ECLI:EU:F:2016:123.

Posljednje ažuriranje: 31. srpnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti