Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2060(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0078/2020

Texte depuse :

A9-0078/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/05/2020 - 20
PV 14/05/2020 - 10
PV 14/05/2020 - 17
CRE 14/05/2020 - 10
CRE 14/05/2020 - 17

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0120

Texte adoptate
PDF 174kWORD 67k
Joi, 14 mai 2020 - Bruxelles
Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social European
P9_TA(2020)0120A9-0078/2020
Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European (2019/2060(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 (COM(2019)0316 – C9-0055/2019)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Comitetului Economic și Social European către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne desfășurate în 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(6), în special articolele 59, 118, 260, 261 și 262,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0078/2020),

1.  își amână decizia de a acorda Secretarului General al Comitetului Economic și Social European descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Comitetului Economic și Social European aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Comitetului Economic și Social European, Consiliului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO L 57, 28.2.2018.
(2) JO C 327, 30.9.2019, p. 1.
(3) JO C 340, 8.10.2019, p. 1.
(4) JO C 340, 8.10.2019, p. 9.
(5) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(6) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.


2. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European (2019/2060(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European,

–  având în vedere prezentarea cu ușile închise de către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în fața Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului European din 3 februarie 2020 referitoare la rezultatul unei anchete desfășurate de OLAF cu privire la Comitetul Economic și Social European;

–  având în vedere Raportul Ombudsmanului European privind demnitatea la locul de muncă în instituțiile și agențiile UE: SI/2/2018/AMF,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0078/2020),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune dorește să sublinieze că este deosebit de important să se întărească și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane,

1.  salută concluzia Curții de Conturi („Curtea“) potrivit căreia plățile totale pentru cheltuielile administrative ale Comitetului Economic și Social European aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2018 nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare și că sistemele de supraveghere și de control examinate au fost eficace;

2.  ia act de faptul că, din iulie până în noiembrie 2018, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a primit, din cinci surse diferite, acuzații de hărțuire la adresa unui membru de rang înalt al Comitetului, președintele Grupului „Angajatori” (Grupul I) din aprilie 2013, iar la 6 noiembrie 2018 OLAF a decis să deschidă o anchetă;

3.  constată că un caz de hărțuire a fost raportat în 2018 prin procedura oficială [articolul 24 din Statutul funcționarilor și articolul 12 alineatul (1) din decizia Comitetului privind prevenirea hărțuirii]; reamintește că ancheta administrativă a fost încheiată și că persoanei acuzate i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară minimă, deși până în prezent nu au fost epuizate toate căile de atac posibile; constată că în 2018 au fost semnalate încă trei cazuri de hărțuire, într-o oarecare măsură legate unele de altele în șapte rapoarte de semnalare a neregulilor; constată că au fost lansate două anchete administrative, iar chestiunile au fost înaintate OLAF în ianuarie 2019;

4.  ia act de faptul că, la 17 ianuarie 2020, OLAF a prezentat raportul și recomandările sale Președintelui Comitetului, astfel cum se prevede în acordul de cooperare dintre Comitet și OLAF; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că OLAF a constatat existența unor acte de hărțuire împotriva a doi membri ai personalului, a unui comportament necorespunzător (abateri grave) împotriva unui membru al personalului și a unui membru al Comitetului, precum și existența unor abuzuri comise împotriva altor membri ai personalului și, că, de asemenea, a decis să sesizeze autoritățile belgiene în acest sens;

5.  regretă constatările OLAF în ceea ce privește hărțuirea psihologică, abaterile grave și comportamentul necorespunzător al președintelui Grupului 1 față de subordonații săi între 2013 și 2018; ia act de faptul că, în temeiul legislației belgiene, hărțuirea constituie o faptă penală; constată, de asemenea, că a fost încălcat articolul 4 din Codul de conduită a membrilor Comitetului privind demnitatea și că un astfel de comportament nu este compatibil cu valorile Uniunii referitoare la respectarea și protejarea demnității umane la locul de muncă prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; invită Comitetul să informeze în timp util autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile adoptate în urma recomandărilor OLAF;

6.  se așteaptă ca, înainte de luna septembrie 2020, Comitetul să informeze în mod adecvat autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate pentru a da curs recomandărilor OLAF și pentru a remedia neregulile;

7.  invită Comitetul să aplice în mod consecvent, fără întârziere, articolul 8 din Codul său de conduită, și anume să inițieze procedura necesară împotriva persoanelor în cauză și să sesizeze imediat comitetul consultativ cu privire la conduita membrilor cu privire la aceste chestiuni;

8.  își exprimă îngrijorarea cu privire la actualul mediu de lucru din cadrul Comitetului, în special în cadrul Grupului I, și solicită Comitetului să ia măsurile necesare pentru a crea un mediu de încredere și caracterizat de respect, necesar pentru bunăstarea personală și dezvoltarea profesională a personalului; reamintește, de asemenea, Comitetului că un mediu de lucru nefavorabil cauzează ineficiență, stres și lipsă de productivitate;

9.  ia act de faptul că, la 22 ianuarie 2020, Grupul I a ales actualul președinte drept candidat la președinția Comitetului începând cu octombrie 2020 când președinția Comitetului va fi deținută de Grupul I pentru o perioadă de doi ani și jumătate;

10.  având în vedere Raportul Ombudsmanului European privind demnitatea la locul de muncă în instituțiile și agențiile UE (SI/2/2018/AMF), care susține, cu privire la personalul de rang înalt, că „persoanele sunt deosebit de vulnerabile la hărțuire atunci când există un dezechilibru de putere între părțile implicate. Acest lucru poate fi atenuat prin norme mai stricte pentru personalul de rang înalt, care nu intră sub incidența Statutului funcționarilor, cum ar fi comisarii, judecătorii, membrii Curții de Conturi, membrii Comitetului Economic și Social, etc. Acestea ar putea include măsuri disciplinare agravate, cum ar fi pensionarea obligatorie sau eliminarea drepturilor de pensie. Personalul de rang înalt ar trebui să fie informat cu privire la toate normele și politicile de combatere a hărțuirii la începutul mandatelor lor într-o manieră cuprinzătoare și la intervale regulate.”;

11.  solicită Comitetului să întocmească și să pună în aplicare un plan de acțiune pentru a preveni și a combate activ hărțuirea la locul de muncă, să sensibilizeze personalul cu privire la hărțuire și să promoveze o cultură a toleranței zero față de hărțuire;

12.  invită Comitetul să îmbunătățească măsurile care să permită personalului să depună plângeri oficiale pentru hărțuire, să organizeze sesiuni de formare periodice pentru membri ai personalului care oferă consiliere confidențială și să înființeze un grup de anchetatori independenți la care să poată apela în timpul anchetelor oficiale privind hărțuirea;

13.  ia act cu satisfacție de exemplele de bune practici din politica de combatere a hărțuirii a Curții, care prevede măsuri disciplinare severe pentru persoanele vinovate, cum ar fi pensionarea obligatorie sau refuzul drepturilor conexe pensiei, și solicită Comitetului să urmeze exemplele respective;

14.  regretă, ca observație generală, faptul că domeniul de aplicare și concluziile capitolului 10 referitor la „Administrație” din Raportul anual al Curții sunt destul de limitate, chiar dacă rubrica 5 „Administrație” din cadrul financiar multianual (CFM) este considerată ca prezentând un risc scăzut;

15.  ia act de faptul că Curtea a selectat un eșantion de 45 de operațiuni din rubrica 5 „Administrație” a CFM pentru toate instituțiile și organele Uniunii; constată că eșantionul a fost astfel constituit încât să fie reprezentativ pentru gama de cheltuieli de la rubrica 5, care reprezintă 6,3 % din bugetul Uniunii; ia act de faptul că activitatea Curții desemnează cheltuielile administrative ca având un risc redus; consideră, cu toate acestea, că volumul operațiunilor selectate pentru „alte instituții” nu este suficient și solicită Curții să crească numărul de operațiuni examinate cu cel puțin 10 %;

16.  constată că bugetul Comitetului pentru 2018 s-a ridicat la 135 630 905 EUR (față de 133 807 338 EUR în 2017), ceea ce înseamnă o creștere de 1,36 %; constată o rată globală de execuție de 98,66 % (față de 96,5 % în 2017 și 97,2 % în 2016);

17.  salută faptul că, în ansamblu, gestiunea financiară a Comitetului pentru bugetul pe 2018 a fost prudentă și corectă; salută faptul că rata angajamentelor de la titlul 1, „Cheltuieli legate de personalul instituției”, a fost de 98,94 %, iar pentru titlul 2, „Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse”, a fost de 97,97 %;

18.  constată cu îngrijorare că creditele finale pentru cheltuielile de deplasare și indemnizațiile de ședere ale deputaților sunt în ușoară creștere, ajungând la 20 247 625 EUR în 2018 (comparativ cu 19 819 612 EUR în 2017 și 19 561 194 EUR în 2016), în pofida reducerii numărului de reuniuni; ia act de faptul că creditele neutilizate aferente se ridică la doar 1,05 %;

19.  salută Decizia nr. 2018/C 466/02 a Comitetului din 10 decembrie 2018, potrivit căreia membrilor Comitetului li se rambursează, pe baza prezentării documentelor justificative, costurile efective ale biletelor lor de călătorie cu avionul până la un plafon maxim corespunzător clasei business la preț redus (preferabil clasa economică sau bilete similare); constată că sistemul actual, care se bazează pe costurile reale, este în conformitate atât cu decizia relevantă a Consiliului, cât și cu sistemul în vigoare în cadrul Parlamentului; apreciază că Comitetul încurajează modalități de transport partajat, cum ar fi autobuzele publice și utilizarea în comun a autoturismelor, precum și închirierea de autocare, atunci când aceasta se dovedește a fi soluția cea mai eficientă din punctul de vedere al costurilor;

20.  ia act de faptul că, în 2018, Grupul pentru buget al Comitetului a pus accentul, în special, pe evaluarea modului de controlare a cheltuielilor și de îmbunătățire a previzionării pentru postul bugetar care acoperă cheltuielile de călătorie și de ședere ale membrilor și că, în consecință, în octombrie 2018 a fost lansată o procedură de ofertare privind „Analiza și propunerea de îmbunătățire a sistemului actual de previzionare a cheltuielilor membrilor, delegaților și experților CESE”; invită Comitetul să informeze Comisia pentru control bugetar a Parlamentului în legătură cu obținerea oricăror rezultate;

21.  observă că creditele reportate (8 204 796 EUR) din 2018 pe 2019 (față de 9 232 069 EUR din 2017 pe 2018) se ridică la 6,05 % din creditele totale, ceea ce se datorează, din nou, în principal liniilor bugetare „Membrii instituției și delegații”, „Clădiri” și „Prelucrarea datelor”; regretă faptul că numeroase credite reportate automat din 2017 în 2018 au fost în mare măsură supraestimate; reamintește Comitetului că este esențial să se realizeze o ajustare realistă a bugetului în conformitate cu nevoile reale; reamintește că supraestimarea sau subestimarea excesivă indică o planificare bugetară deficitară și implică presiuni negative asupra gestiunii financiare solide și prudente;

22.  subliniază că bugetul Comitetului este pur administrativ; remarcă faptul că Comitetul a evaluat modul de aplicare a principiilor de întocmire a bugetului în funcție de performanțe doar în cazul creditelor administrative; salută inițiativa Comitetului de a colabora cu alte instituții pentru a stabili un set de orientări interinstituționale privind punerea în aplicare a întocmirii bugetului în funcție de performanțe în instituțiile care au doar cheltuieli administrative;

23.  recunoaște că în 2018 a fost actualizată o decizie privind standardele de control intern, care oficializează existența unui proces de control intern în cadrul Comitetului, inclusiv numirea unui coordonator pentru controlul intern; ia act de faptul că Comitetul a lansat un exercițiu de asigurare a conformității cu cele 16 standarde de control intern prin intermediul unui chestionar ad hoc, urmat de un raport care a stat la baza deciziei ordonatorului de credite de a decide o listă de măsuri pentru 2019 menită să îmbunătățească și mai mult respectarea standardelor de control intern; salută cursurile de formare și acțiunile de sensibilizare care au loc în acest context;

24.  constată faptul că salariile reprezintă aproximativ jumătate din bugetul Comitetului; salută auditul intern al plăților salariale, care a fost finalizat în 2018 și care garantează că procedurile s-au îmbunătățit în urma unui audit efectuat în 2010; constată că auditul a constatat că procesul de plată a salariilor este stabil și că nu comportă niciun risc nejustificat; constată că planul de acțiune convenit a fost deja pus în aplicare parțial până la sfârșitul anului 2018, toate celelalte elemente fiind planificate să fie puse în aplicare până la sfârșitul anului 2019;

25.  constată că, în 2018, Comitetul a adoptat un număr total de 215 de avize și rapoarte (față de 155 în 2017); salută eforturile depuse în vederea creșterii eficienței sale globale; salută în mod particular toate eforturile, în special în 2018, care au condus la o viziune de transformare a viitorului mediu IT al Comitetului pentru a-l face compatibil cu administrația modernă și în perspectiva transformării în viitorii zece ani a Comitetului într-un mediu digital, cu o activitate bazată pe prelucrarea datelor și orientat spre utilizator. remarcă faptul că, în prezent, doar 3 % din bugetul Comitetului este destinat produselor IT; remarcă faptul că punerea în aplicare a strategiei digitale a Comitetului va necesita resurse suplimentare;

26.  recunoaște că inteligența artificială (IA) va schimba piața forței de muncă și va înlocui o proporție importantă a locurilor de muncă existente în prezent; încurajează Comitetul să urmărească îndeaproape această chestiune; sprijină activitatea desfășurată de Comitet în domeniul IA prin emiterea unui aviz și prin organizarea unui prim summit al părților interesate privind inteligența artificială, în iunie 2018, cu Comisia, pentru a sublinia că este important ca Uniunea să se asigure că IA este sigură, imparțială și conformă cu valorile Uniunii;

27.  salută eforturile Comitetului de a mări protecția datelor și securitatea cibernetică a Comitetului; salută în continuare cooperarea cu Centrul de răspuns la incidente de securitate cibernetică pentru instituțiile, organele și agențiile UE (CERT-UE) și participarea activă în subgrupul pentru securitate din cadrul Comitetului interinstituțional pentru informatică (CII);

28.  subliniază că în 2018 între Comisie și Comitet s-a încheiat un acord privind resursele umane, inclusiv formarea, sporind transparența și previzibilitatea costurilor legate de formarea în domeniul IT, așa cum s-a solicitat în rezoluția Parlamentului referitoare la descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2017(1); cu toate acestea, constată cu îngrijorare că avantajul unei transparențe sporite este anulat parțial de o creștere substanțială a prețurilor practicate de Comisie și solicită Comitetului să analizeze situația împreună cu Comisia pentru a o îmbunătăți;

29.  subliniază că schema de personal aprobată de autoritatea bugetară a confirmat o creștere de personal de la 665 de posturi în 2017 la 668 în 2018 (față de 727 în 2013); recunoaște că o reducere de 5 % este mult mai dificil de absorbit atunci când este aplicată unei scheme de personal relativ mici, din cauza necesității de a menține anumite funcții-cheie în ceea ce privește continuitatea activității și că o astfel de rată globală de reducere necesită un efort mai mare din partea instituțiilor mai mici;

30.  ia act de măsurile de punere în aplicare a deciziei privind semnalarea neregulilor din 2016, cum ar fi adoptarea unei decizii interne privind consilierii în materie de etică; ia act de faptul că alți trei noi membri ai personalului au fost selectați în 2018 pentru a se alătura echipei active compuse din consilieri formați; ia act de rolul consilierilor în materie de etică de a oferi consiliere și asistență membrilor personalului pentru a-i ajuta să își îndeplinească obligațiile în cel mai bun mod cu putință în legătură cu raportarea abaterilor grave („denunțarea neregulilor”), așa cum se menționează în rezoluția Parlamentului referitoare la descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2016(2);

31.  ia act cu îngrijorare de faptul că numărul de cereri de asistență adresate consilierilor de etică a crescut de la 25 în 2017 la 42 în 2018 și subliniază cu deosebită îngrijorare că 33 dintre aceste cereri au fost primite de la femei, în timp ce numărul de cereri din partea bărbaților a rămas stabil la nouă;

32.  ia act de toate măsurile întreprinse pentru a consolida eficacitatea politicii de combatere a hărțuirii, cum ar fi formarea pe teme specifice, colaborarea persoanelor de încredere și supravegherea periodică de către un consultant extern; ia act de faptul că se are în vedere o revizuire a deciziei actuale privind hărțuirea, pentru a asigura sinergii mai bune cu alte reglementări relevante, cum ar fi cele privind semnalarea neregulilor; ia act de faptul că cursul pe teme de etică și integritate este obligatoriu pentru toți membrii personalului și tratează standardele de comportament la locul de muncă, inclusiv definirea hărțuirii și modul de gestionare a acesteia; regretă profund faptul că toate aceste măsuri nu au reușit să evite cazurile asociate de hărțuire și să protejeze victimele; reamintește Comitetului că o protecție proactivă, reală și urgentă (inclusiv împotriva amenințărilor, a șantajului și a tentativelor de mită) a tuturor victimelor și a avertizorilor trebuie să fie una dintre principalele priorități ale acestor măsuri; invită Comitetul să consolideze și să îmbunătățească măsurile întreprinse până în prezent și, mai presus de toate, să protejeze eficient toate victimele; solicită Comitetului să revină cu informații la Comisia pentru control bugetar a Parlamentului în acest sens;

33.  apreciază cooperarea dintre Comitet și OLAF; observă că ambele instituții au semnat acorduri administrative în 2016, care stabilesc procedura care trebuie urmată pentru tratarea cazurilor de fraudă; constată în continuare că, în iulie 2019, președintele și secretarul general ai Comitetului s-au întâlnit cu directorul general al OLAF pentru a crea sinergii mai bune și a asigura un schimb mai eficient de informații;

34.  constată că noul cod de conduită pentru membri, anexat noului Regulament de procedură al Comitetului care a intrat în vigoare în martie 2019, prevede pentru prima dată sancțiuni pentru membrii aflați în situație de neîndeplinire a obligațiilor care le revin în conformitate cu codul de conduită; regretă că aceste sancțiuni nu sunt nici suficient de stricte și nici nu sunt aliniate la recomandările Ombudsmanului European; reamintește că utilizarea fondurilor Uniunii pentru apărarea reputației instituționale sau a membrilor care fac obiectul unei hotărâri de condamnare a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) sau a instanțelor statelor membre constituie o utilizare abuzivă a fondurilor publice și reamintește că serviciile juridice instituționale trebuie să fie utilizate numai pentru apărarea instituției, nu pentru a apăra interesele persoanelor; solicită Comitetului să consolideze de urgență Codul de conduită a membrilor, în special pentru a adăuga sancțiuni care ar putea fi mai eficiente și disuasive; ia act de faptul că a fost creat un comitet consultativ privind conduita membrilor și că acest comitet va oferi tuturor membrilor care solicită orientări cu privire la interpretarea și punerea în aplicare a Codului de conduită și la presupusele încălcări ale acestuia și va consilia președintele Comitetului în legătură cu eventualele măsuri care trebuie luate și cu privire la încălcările presupuse ale Codului de conduită; recomandă cu fermitate să fie puse la dispoziția tuturor membrilor cursuri de formare privind hărțuirea, astfel cum a fost cazul în cadrul Parlamentului de la începutul actualei legislaturi;

35.  reamintește că Comisia pentru control bugetar a Parlamentului a solicitat actualizări periodice ale cadrului etic și de integritate al Comitetului; salută faptul că, în 2018, au început pregătirile pentru o campanie intitulată „Respect@work”, care are drept scop promovarea unor relații respectuoase la locul de muncă pentru toți și care, printre alte acțiuni, va contribui la o revizuire a cadrului etic și de integritate în 2019; invită Comitetul să revină cu informații în următorul său raport anual de activitate;

36.  reamintește că serviciul juridic al Comitetului a fost slăbit în mod substanțial timp de patru ani, începând din martie 2010, când șeful serviciului juridic a fost demis cu efect imediat din funcție, după ce a denunțat nereguli grave și presiuni ilicite din partea Secretarului General în funcție la momentul respectiv; reamintește, de asemenea, că acest post a fost vacant timp de trei ani și jumătate, că Tribunalul Funcției Publice a pronunțat o hotărâre împotriva Comitetului în acest caz (hotărârea din dosarul F-41/10 RENV Bermejo Garde/Comitetul Economic și Social European(3)), că Comitetul a trebuit să plătească peste 100 000 EUR și că abia în 2014 a fost numit un nou șef al serviciului juridic, iar serviciul juridic a fost consolidat prin cinci juriști;

37.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la modificările recente care ar putea slăbi din nou serviciul juridic al Comitetului, inclusiv faptul că, de la 1 ianuarie 2020, acesta este atașat direct Secretarului General, fiind singurul serviciu juridic din cadrul instituțiilor Uniunii în această situație, că, începând din septembrie 2019, a pierdut unul dintre cei cinci avocați ai săi în mod permanent, că unii membri ai personalului, inclusiv șeful de unitate, au fost incluși în programul de mobilitate, în loc să fie considerați personal specializat, ca în alte instituții, și că a suferit o reducere drastică a numărului de consultări formale;

38.  subliniază importanța existenței unui serviciu juridic puternic și independent, ținând seama de faptul că, de la crearea lor, instituțiile Uniunii și-au prevăzut servicii juridice interne ale căror funcții principale sunt consiliere juridică, reprezentare și apărare în fața CJUE și, prin urmare, solicită Comitetului să se asigure că serviciul său juridic are un număr suficient de angajați pentru a-și îndeplini sarcinile și că este în măsură să își păstreze independența; solicită Comitetului să elimine toate măsurile care ar putea submina serviciul juridic în exercitarea activităților și a funcțiilor sale corespunzătoare; reamintește, de asemenea, Comitetului că este important să se consulte serviciul juridic cu privire la deciziile Comitetului, pentru a se asigura că acestea respectă legea și pentru a evita greșeli grave și proceduri juridice lungi și oneroase ulterioare;

39.  regretă profund acuzațiile publice cauzate de procedura de recrutare a noului secretar general al Comitetului; ia act de argumentele prezentate de secretarul general în răspunsurile la întrebările Parlamentului privind descărcarea de gestiune 2018; subliniază că este important să se asigure în mod strict că toate etapele sunt realizate în deplină transparență, fără excepție, pe parcursul întregii proceduri (publicare, selecție, numire și preluarea funcției), așa cum se prevede în Regulamentul de procedură al Comitetului și în Statutul funcționarilor, pentru a respecta dispozițiile acestor acte și a elimina orice risc la adresa reputației tuturor instituțiilor Uniunii, nu doar a Comitetului;

40.  salută eforturile de creștere a vizibilității Comitetului, atât prin întărirea relațiilor sale cu mass-media, cât și prin punerea accentului pe comunicarea online pentru a înlătura barierele de limbă și cele generate de dizabilități; subliniază, în legătură cu comunicarea pe platformele de comunicare socială, politica de formare însoțitoare și sesiunile de îndrumare personalizate la cerere, atât pentru membri, cât și pentru personalul Comitetului; ia act de ușoara scădere a numărului de comunicate de presă în 2018 (aproximativ 60 în comparație cu 70 în 2017), ca parte a unei strategii menite să dezvolte formatul unor „reportaje online” care vizează o comunicare mai bine orientată în legătură cu cele mai importante subiecte ale Comitetului; solicită Comitetului să revină către Parlament cu informații legate de experiențele sale în acest sens;

41.  ia act de faptul că Comitetul a pus în aplicare o gamă largă de activități de comunicare pentru a marca cea de-a 60-a sa aniversare, în mai 2018; salută faptul că Comitetul a primit 9 419 vizitatori în 2018 (comparativ cu 7 820 în 2017) și că tradiționala Zi a porților deschise din 5 mai a atras aproximativ 2 888 de vizitatori (față de 2 700 în 2017); constată că sesiunile plenare ale Comitetului, care sunt transmise în direct pe internet, au o audiență potențială cuprinsă între trei și opt milioane de persoane; remarcă faptul că interacțiunea generală online, cum ar fi retransmiterea mesajelor pe Twitter, „like-urile” și comentariile, a crescut, atingând între 680 și 1 840 de mențiuni pe reuniune plenară;

42.  constată că creditele pentru externalizarea traducerilor au crescut (20,2 % în 2018, cu puțin peste obiectivul de 20 % față de 17,1 % în 2017 și 16,61 % în 2016) în contextul acordului de cooperare semnat cu Parlamentul și al reducerii corespunzătoare a personalului de traducere; mai constată că costul total al traducerilor externalizate a fost de 4 417 613 EUR în 2018, în comparație cu 7 208 710 EUR, care ar fi fost costul total al traducerii interne;

43.  invită Comitetul să continue măsurile de raționalizare în domeniul traducerilor;

44.  ia act de faptul că acordul de cooperare administrativă încheiat în 2014 între Comitet, Comitetul Regiunilor și Parlament s-a încheiat la 31 decembrie 2019; constată că, până în prezent, acordul din 2014 nu a fost renegociat sau prelungit; este de părere că acordul din 2014 a fost foarte dezechilibrat pentru Comitet și pentru Comitetul Regiunilor („comitetele”), care au transferat în total 60 de traducători către Parlament (36 de la Comitet), primind în schimb doar dreptul de a utiliza prestațiile Serviciului de Cercetare al Parlamentului European (EPRS); constată cu îngrijorare că, drept urmare, comitetele au trebuit să angajeze personal contractual și să externalizeze serviciile de traducere; ia act cu îngrijorare de faptul că, pentru a compensa reducerea personalului de traducere, Parlamentul European a oferit fonduri suplimentare (1 200 000 EUR de la 2015 la 2016) comitetelor pentru a acoperi externalizarea serviciilor de traducere, și că aceste fonduri pot fi realocate altor domenii de politică dacă nu sunt utilizate integral pentru servicii externalizate de traducere (Comitetul a utilizat această posibilitate de realocare în ultimii trei ani); este de părere că aceste fapte nu respectă criteriile unei gestiuni financiare generale prudente și sănătoase și ar trebui reexaminate dacă se prelungește contractul actual sau se negociază un nou acord; recunoaște că, din punct de vedere politic, acordul trebuie actualizat pentru a răspunde necesităților actuale, cum ar fi noul CFM sau noile norme ale politicii de coeziune; recunoaște buna cooperare a Comitetului pentru promovarea participării cetățenilor la alegerile europene din 2019;

45.  recunoaște că în urma sondajului din 2016, efectuat în rândul personalului Comitetului privind riscurile psihosociale la locul de muncă, au fost lansate mai multe inițiative, cum ar fi ateliere pentru persoanele în funcții de conducere în legătură cu gestionarea absențelor, gestionarea conflictelor și gestionarea rezultatelor slabe; salută, de asemenea, sistemul de mentorat pentru noii colegi și acțiunile care vizează creșterea gradului de bunăstare și de angajament al personalului; ia act de faptul că rata absențelor personalului pare să fi atins nivelul maxim în 2017 (5,5 %) și a scăzut ușor la 5,35 % în 2018 (comparativ cu 4 % în 2015); cu toate acestea, ia act cu îngrijorare de creșterea numărului concediilor medicale pe termen lung în rândul șefilor de unitate ai Comitetului; invită Comitetul să revină cu informații referitoare la toate realizările legate de reducerea ratei absențelor;

46.  salută progresele în curs în direcția realizării unui echilibru geografic în selectarea persoanelor pentru funcțiile de conducere ale Comitetului, în special în ceea ce privește statele membre care au aderat la Uniune în 2004 sau după această dată; constată că, în ceea ce privește echilibrul de gen, Comitetul are în prezent o proporție mai mare de femei decât bărbați în funcții de conducere (52 % în 2018, 41,4 % în 2017 și 37,5 % în 2016); constată că în 2018, 80 % dintre colegii care au solicitat să lucreze cu fracțiune de normă erau femei, chiar dacă bărbații și femeile se bucură în egală măsură de acest drept; salută faptul că, periodic, Comitetul atrage atenția asupra modalităților de lucru disponibile;

47.  salută eforturile depuse de Comitet pentru a crea un mediu de lucru și o cultură mai diversificate și mai incluzive prin luarea de măsuri în favoarea persoanelor cu dizabilități, cum ar fi asigurarea accesului digital al persoanelor cu deficiențe de vedere la intranet și la situl web, publicarea unei broșuri denumite „Access Able Bruxelles” care urmărește să ofere toate informațiile necesare noilor-veniți cu dizabilități care se mută la Bruxelles, și prin găzduirea conferinței InterCOPEC, consacrată exclusiv aspectelor legate de dizabilități;

48.  reamintește necesitatea de a dezvolta un cadru de politici privind resursele umane pe termen lung care să promoveze echilibrul dintre viața profesională și cea privată, îndrumarea și dezvoltarea carierei pe tot parcursul vieții, echilibrul de gen, nediscriminarea, munca la distanță, echilibrul geografic și recrutarea și integrarea persoanelor cu dizabilități;

49.  recunoaște că, printr-un acord de cooperare administrativă, comitetele au stabilit numeroase proceduri de colaborare între serviciile lor și au creat și organizat, de asemenea, servicii comune, care reunesc atât resursele umane, cât și cele financiare ale celor două comitete (și anume traducere și logistică); salută faptul că serviciul de audit intern al celor două comitete colaborează strâns în privința serviciilor comune, pe baza dispozițiilor acordului de cooperare; încurajează Comitetul să își extindă acordul de cooperare administrativă cu Comitetul Regiunilor după 2019;

50.  salută economiile anuale realizate, care se ridică la 11,8 milioane EUR în ceea ce privește infrastructura și 0,72 milioane EUR în ceea ce privește chiria, întreținerea, consumabilele și personalul, ceea ce se datorează faptului că Comitetele folosesc în comun resurse în aceste domenii; salută, de asemenea, faptul că economiile bugetare anuale în domeniul IT realizate datorită cooperării dintre Comitete se ridică la aproximativ 5 milioane EUR; remarcă faptul că un exemplu de sinergie prin cooperarea cu Parlamentul este utilizarea de către comitete a EPRS (36 de posturi au fost transferate de la Comitet la EPRS în acest scop), ceea ce creează economii cu costurile de personal în valoare de 3,3 milioane EUR (nivelurile salariale din 2016);

51.  solicită Comitetului să analizeze în continuare situația pentru a identifica alte domenii care ar putea fi utilizate în comun cu Comitetul Regiunilor; subliniază că acest tip de cooperare interinstituțională poate reduce semnificativ cheltuielile totale ale Comitetului; invită Comitetul să informeze Comisia pentru control bugetar a Parlamentului în legătură cu rezultatele obținute;

52.  constată că acordul de cooperare dintre Comitete, semnat în 2016, stabilește un cadru juridic solid pentru o cooperare pe termen lung, eficientă și eficace și demonstrează că comitetele acționează în parteneriat, respectându-și, totodată, competențele și prerogativele; constată că acordul a expirat la 31 decembrie 2019 și că s-a decis prelungirea acestuia cu un an, în paralel cu negocierea unui nou acord; solicită comitetelor să depună eforturile necesare pentru a încheia un nou acord cât mai curând posibil, cu scopul de a permite realizarea de noi sinergii și economii;

53.  reamintește că, din nou, comitetele au alocat mai puțin de 3 % din bugetul lor total pentru informatică și că proiectele și echipamentele informatice au avut de suferit de pe urma finanțării structural insuficiente timp de mai mulți ani; ia act cu îngrijorare de faptul că, pentru a-și recupera restanțele în materie de proiecte și sisteme informatice, comitetele continuă să utilizeze transferuri colectoare la sfârșitul anului pentru a finanța proiecte informatice; solicită comitetelor să pună în aplicare cât mai curând posibil noua strategie digitală și noul plan multianual de cheltuieli în domeniul TI;

54.  ia act de faptul că acordul dintre Comitete și Comisie privind schimbul clădirii VMA a Comisiei contra clădirilor BEL68/TRE 74 ale Comitetelor a fost semnat la 28 august 2019; ia act de faptul că schimbul va intra în vigoare la 16 septembrie 2022; constată cu îngrijorare că principala prioritate identificată în politica imobiliară a comitetelor este concentrarea geografică a clădirilor; constată cu îngrijorare că acest schimb duce la o pierdere de spațiu de birouri de 10 440 m² pentru Comitete și, prin urmare, impune găsirea unor birouri suplimentare după schimb pentru a găzdui aproximativ 200 de membri ai personalului, problemă care nu va putea fi soluționată integral prin măsuri alternative pe termen scurt, cum ar fi utilizarea mai intensivă a spațiului în alte clădiri sau utilizarea sporită a muncii la distanță, ci va necesita achiziționarea unei alte clădiri adiacente pentru a se compensa această reducere; ia act, de asemenea, de necesitatea de a renova clădirea VMA pe termen scurt sau mediu; își exprimă temerea cu privire la consecințele pe care acest acord le va avea nu numai asupra situației financiare a Comitetului, ci și asupra satisfacției personalului în cauză; regretă că serviciul juridic nu a fost consultat cu privire la o chestiune de o asemenea anvergură și importanță pentru Comitet;

55.  ia act de faptul că a fost înființat recent un grup de lucru comun al comitetelor, cu scopul de a pregăti o analiză suplimentară pentru a găsi soluții adecvate; ia act de faptul că un alt grup de lucru are sarcina de a reflecta asupra unor noi moduri de lucru; subliniază că gradul de satisfacție, modul de lucru și spațiul de lucru al personalului nu trebuie în niciun caz să sufere consecințe negative generate de schimbul de clădiri; salută faptul că administrația Comitetului ține la curent toate părțile interesate prin reuniuni cu personalul și prin gestionarea serviciilor în cauză și va lua în considerare preocupările și sugestiile prezentate; invită comitetele să informeze Comisia pentru control bugetar a Parlamentului în legătură cu rezultatele obținute;

56.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că s-a confirmat prezența azbestului în locuri critice în clădirea VMA, inclusiv în zona parcării; deplânge faptul că inventarul realizat de un contractant extern specializat a fost efectuat în septembrie 2019, la doar o lună de la semnarea acordului cu Comisia; regretă faptul că acordul a fost semnat fără ca toate părțile interesate să fie informate în timp util despre posibila prezență a azbestului în clădirea VMA; regretă, de asemenea, că membrii și personalul nu au fost informați despre situație și solicită Comitetului să remedieze situația într-un mod adecvat și eficace;

57.  ia act de faptul că, în septembrie 2019, comitetele au primit un certificat de siguranță privind azbestul pentru clădirea VMA și că acest certificat specifică faptul că clădirea conține azbest fără a prezenta riscuri în utilizarea normală a clădirii; este profund îngrijorat de evoluțiile viitoare ale situației, având în vedere în special faptul că următoarea destinație a clădirii nu va fi una normală, ci se vor desfășura lucrări de construcție;

58.  constată faptul că efectele expunerii prelungite și fără măsuri de siguranță la azbest asupra sănătății umane sunt bine documentate și constituie întotdeauna o sursă de îngrijorare și de alarmare în rândul populației în general, solicită comitetelor să desfășoare o politică de transparență totală și activă de gestionare a situației înainte și după ocuparea efectivă a clădirii VMA, evitând, în același timp, panica;

59.  este preocupat de faptul că 19,56 % (2 835) din plățile cu termen de plată de 30 de zile au fost întârziate (cu un termen mediu de plată de 46,12 zile); face apel la Comitet să își intensifice eforturile de respectare a termenelor de plată stabilite în Regulamentul financiar;

60.  salută faptul că rata sloturilor neutilizate de serviciile de interpretare a scăzut în ultimii ani (2,61 % în 2018, 3,6 % în 2017 și 4,38 % în 2016); ia act de măsurile puse în aplicare pe parcursul anului 2018 și încurajează Comitetul să își mențină tendința pozitivă către reducerea numărului de anulări ale serviciilor de interpretare;

61.  apreciază intenția Comitetului de a îmbunătăți în continuare transparența și de a facilita accesul la documentele sale în urma unei reuniuni interinstituționale privind transparența, care a avut loc la Luxemburg la 25 septembrie 2018; remarcă faptul că Comitetul a lansat un exercițiu de preluare a celor mai bune practici ale altor instituții și organisme ale Uniunii, având ca rezultat un plan de acțiune care urmează să fie lansat în 2019 cuprinzând subiecte precum Regulamentul său de procedură, Codul său de conduită a membrilor, crearea unui registru de transparență și accesul la documente;

62.  ia act de faptul că în luna iunie 2017, Ombudsmanul a emis „Recomandarea Ombudsmanului European privind presupusa incapacitate a Comitetului Economic și Social European de a garanta că membrii își declară toate interesele relevante”, ceea ce a determinat Comitetul să își modifice regulamentul de procedură pentru a reflecta modificările solicitate de către Ombudsmanul European, și că regulamentul de procedură modificat a intrat în vigoare la 15 martie 2019; ia act de faptul că Ombudsmanul European a ajuns la concluzia că nu a existat o administrare defectuoasă în ancheta privind o plângere referitoare la o procedură de selecție în 2018;

63.  ia act de faptul că declarațiile de interese ale președintelui și vicepreședinților Comitetului sunt disponibile și sunt accesibile pe paginile de internet ale membrilor Comitetului; ia act de faptul că, în conformitate cu Regulamentul de procedură modificat, membrii numiți trebuie să întocmească de îndată o declarație cu privire la toate interesele, financiare sau de altă natură, care ar putea avea un impact asupra activității lor în cadrul Comitetului; ia act de faptul că și aceste declarații sunt puse la dispoziția publicului pe site-ul internet al Comitetului; ia act de faptul că membrii trebuie să confirme în mod explicit valabilitatea conținutului declarației cel puțin o dată pe an și să o revizuiască de îndată ce are loc o schimbare a situației;

64.  constată că membrii nu sunt obligați să declare adresa organizației sau a societății de care sunt remunerați; constată totuși că la preluarea funcției și în cazul oricăror schimbări, membrii trebuie să completeze și să semneze declarații de interese; ia act de faptul că douăzeci și cinci de membri au comunicat administrației o adresă oficială în Belgia;

65.  ia act de faptul că Comitetul nu intenționează să aducă modificări sistemului unei singure semnături pentru a confirma prezența membrilor la reuniuni și să treacă la un sistem care necesită două semnături, una la începutul reuniunii și una la sfârșitul ei; solicită Comitetului ca, pentru a-și îmbunătăți metodele de lucru, să analizeze în continuare practicile și experiențele Parlamentului și ale altor instituții și organisme ale Uniunii în ceea ce privește evidența prezenței și să compare cele mai bune practici; solicită Comitetului să-l informeze în legătură cu această chestiune în următorul său raport anual de activitate;

66.  ia act de activitatea desfășurată de Comitet în legătură cu Decizia Ombudsmanului în cauza 1306/2014/OV în scopul de a întocmi orientări privind gestionarea conflictelor de interese la locul de muncă pentru a oferi îndrumări în cazurile în care membrii personalului trebuie să îndeplinească funcții care se suprapun în momentul gestionării unui singur subiect, ceea ce este valabil în special în ceea ce privește activitățile de reprezentare ale personalului;

67.  salută politica Comitetului în privința „ușilor turnante”, care include monitorizarea activităților externe desfășurate de foștii săi înalți funcționari; ia act de faptul că, în fiecare an, Comitetul publică un raport pe această temă;

68.  ia act de faptul că, în 2017, comitetul a înființat un grup care să monitorizeze evoluțiile legate de decizia Regatului Unit de a se retrage din Uniune și să examineze dacă comitetul trebuie să răspundă sau să ia o poziție; constată că, în ipoteza în care retragerea Regatului Unit din Uniune ar avea loc, bugetul pe 2019 s-ar reduce cu suma de 318 600 EUR și cel din 2020 cu 173 062 EUR pentru a reflecta „modificările evidente” privind cheltuielile de deplasare ale membrilor și cofinanțarea echipamentelor informatice pentru aceștia;

69.  reiterează nevoia de a raționaliza, accelera și îmbunătăți procedura de descărcare de gestiune; propune, în această privință, stabilirea unui termen pentru prezentarea raportului anual de activitate la data de 31 martie a anului următor exercițiului financiar; regretă că acest termen nu a fost respectat pentru raportul anual de activitate pe 2018, așa cum s-a solicitat în rezoluția referitoare la descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2017; salută disponibilitatea Comitetului de a adopta această bună practică, care va oferi autorității de descărcare de gestiune timpul necesar pentru o procedură de descărcare de gestiune mai temeinică și desfășurată mai bine ;

70.  ia act de faptul că cel de al doilea grup ad hoc privind viitorul Comitetului, care se concentrează asupra modului de raționalizare a organismelor interne ale Comitetului, și-a prezentat raportul de monitorizare la sfârșitul anului 2017; ia act de faptul că Biroul Comitetului a decis, în ianuarie 2018, să reducă numărul de membri care fac parte dintr-un număr mare de organe interne ale Comitetului și să limiteze numărul de reuniuni organizate în fiecare an; ia act de faptul că Biroul a decis să reorienteze domeniile de competență ale unora dintre structurile Comitetului; solicită Comitetului să ofere Parlamentului clarificări privind economiile legate de această modernizare, pentru a stimula transparența și responsabilitatea;

71.  salută eforturile depuse de Comitet pentru promovarea economiei circulare prin avizele sale și, în cooperare cu Comisia, prin intermediul platformei europene a părților interesate privind economia circulară, care inventariază inițiative și bune practici;

72.  sprijină eforturile depuse de Comitet pentru a-și reduce amprenta de mediu; constată cu satisfacție o ușoară scădere a consumului de energie electrică (3 %) și a hârtiei (17 %) și a cantității de deșeuri de birou (3 %); observă, cu toate acestea, creșterea consumului de gaze (5 %) și de apă (17 %), cauzată de instalarea unui nou sistem de încălzire cu gaz și de scurgerile de apă din timpul lucrărilor de construcție;

73.  evidențiază toate realizările din ultimii ani în domenii precum întocmirea bugetului în funcție de performanțe, cadrul etic, cu toate normele și procedurile sale conexe, intensificarea activităților de comunicare și creșterea numărului de măsuri pentru îmbunătățirea transparenței; salută volumul semnificativ de acorduri interinstituționale pentru servicii și de cooperare; subliniază importanța colaborării și a schimbului de experiență între instituțiile și organismele Uniunii; sugerează Comitetelor să analizeze posibilitatea de a crea rețele oficiale în diferite domenii, cu scopul de a face schimb de bune practici și de a dezvolta soluții comune.

74.  ia act de importanța dialogului politic dintre Comitet și Parlament în vederea garantării integrării contribuțiilor valabile ale Comitetului în activitatea Parlamentului; în acest context, își reiterează solicitarea de a se depune toate eforturile pentru întărirea cooperării politice dintre aceste două instituții.

(1) JO L 249, 27.9.2019, p. 118.
(2) JO L 248, 3.10.2018, p. 134.
(3) Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Prima camera) din 2 iunie 2016, Bermejo Garde/Comitetul Economic și Social European, F-41/10 RENV, ECLI:EU:F:2016:123.

Ultima actualizare: 31 iulie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate