Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2214(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0102/2020

Předložené texty :

A9-0102/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/05/2020 - 17
PV 14/05/2020 - 20
CRE 14/05/2020 - 17
CRE 14/05/2020 - 20

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0123

Přijaté texty
PDF 189kWORD 64k
Čtvrtek, 14. května 2020 - Brusel
Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2021
P9_TA(2020)0123A9-0102/2020

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2021 (2019/2214(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/20121(1), a zejména na článek 39 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020(2),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1023/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se mění služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. října 2017 o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. září 2018 o opatřeních pro předcházení a boji proti psychickému a sexuálnímu obtěžování na pracovišti, ve veřejném prostoru a v politickém životě v EU(6),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2019 o začleňování hlediska rovnoprávnosti žen a mužů („gender mainstreaming“) v Evropském parlamentu(7),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 28. března 2019 o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2020(8),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2019 týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020(9),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. listopadu 2019 o společném návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020 schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu(10),

–  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Zelené dohodě pro Evropu (COM(2019)0640) - část 2.1.4 nazvanou „Stavět a renovovat za účinného využívání energie a zdrojů“;

–  s ohledem na zprávu generálního tajemníka, na jejímž základě předsednictvo vypracovalo předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2021,

–  s ohledem na předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů, který podle čl. 25 odst. 7 a čl. 102 odst. 1 jednacího řádu Evropského parlamentu vypracovalo předsednictvo dne 9. března 2020,

–  s ohledem na návrh odhadu příjmů a výdajů, který podle čl. 102 odst. 2 jednacího řádu Evropského parlamentu vypracoval Rozpočtový výbor,

–  s ohledem na článek 102 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9‑0102/2020),

A.  vzhledem k tomu, že tento proces je prvním úplným rozpočtovým procesem, který se uskutečňuje v tomto volebním období, a týká se prvního roku víceletého finančního rámce na období 2021–2027;

B.  vzhledem k tomu, že generální tajemník navrhl pro rozpočet na rok 2021 mimo jiné tyto prioritní cíle: poskytnutí nezbytných zdroj pro druhý celý rok po zvolení nového Parlamentu, a to i s ohledem na ambice nové Komise a zajištění zdrojů pro prioritní projekty týkající se zapojení občanů, víceletých stavebních projektů, ekologického Parlamentu, bezpečnosti a rozvoje IT;

C.  vzhledem k tomu, že pandemie Covid-19 má humanitární, společenské, finanční a ekonomické důsledky; vzhledem k tomu, že Mezinárodní měnový fond předpovídá, že v roce 2020 dojde k poklesu celosvětové ekonomiky o 3 % a ke snížení HDP eurozóny o 7,4 %; vzhledem k tomu, že opatření, která Parlament přijímá v roce 2020, jako např. 100% filtrace vzduchu, zpřísnění postupů při úklidu, úprava a zavedení nových počítačových a telekomunikačních řešení, budou mít dopad na rozpočet Parlamentu na rok 2021; vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2021 bude muset řešit důsledky pandemie Covid-19; vzhledem k tomu, že rozpočet Parlamentu musí zaručit jeho schopnost vykonávat legislativní pravomoc v plném rozsahu a umožnit jeho řádné fungování;

D.  vzhledem k tomu, že generální tajemník navrhl v předběžném návrhu odhadu příjmů a výdajů Parlamentu na rok 2021 rozpočet ve výši 2 110 467 628 EUR, což představuje ve srovnání s rokem 2020 celkové navýšení o 3,52 %; vzhledem k tomu, že odhady výdajů a příjmů schválené Parlamentem znamenaly navýšení o 2,3 % (1 953 milionů EUR) pro rok 2018, navýšení o 2,48 % (1 999 milionů EUR) pro rok 2019 a navýšení o 2,68 % (2 050 milionů EUR) pro rok 2020;

E.  vzhledem k tomu, že téměř dvě třetiny rozpočtu Parlamentu činí výdaje, které musí být pravidelně valorizovány a týkají se zejména odměn, důchodů, výdajů na zdravotní péči a příspěvků současných a bývalých poslanců (20 %) a zaměstnanců (34 %), jakož i výdajů na budovy (12 %), a jsou upravovány podle služebního řádu, statutu poslanců Evropského parlamentu, oborové valorizace nebo míry inflace;

F.  vzhledem k tomu, že Parlament již ve svém usnesení ze dne 29. dubna 2015 o odhadu příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2016(11) zdůraznil, že rozpočet Parlamentu by měl být sestaven na realistickém základě a měl by být v souladu se zásadami rozpočtové kázně a řádného finančního řízení;

G.  vzhledem k tomu, že důvěryhodnost Parlamentu jako jedné ze složek rozpočtového orgánu do určité míry závisí na jeho schopnosti řídit své vlastní výdaje a podporovat demokracii na úrovni Unie;

H.  vzhledem k tomu, že v roce 1990 byl podle předpisů předsednictva pro doplňkový (dobrovolný) systém důchodového pojištění zřízen dobrovolný důchodový fond(12); vzhledem k tomu, že se předsednictvo na své schůzi dne 10. prosince 2018 rozhodlo, že změní pravidla vztahující se na důchodový systém a zvýší věk odchodu do důchodu z 63 na 65 let a zavede odvod ve výši 5 % na důchodové dávky pro budoucí důchodce s cílem zlepšit udržitelnost tohoto systému; vzhledem k tomu, že podle odhadů tyto změny pravidel snížily pojistně-matematický schodek o 13,3 milionu EUR;

I.  vzhledem k tomu, že objem legislativní práce poslanců narůstá a významně se rozšiřuje o komunikační činnost, neboť občané se zajímají o evropské záležitosti více než kdykoli dříve a v současnosti očekávají, že se svými zástupci budou v kontaktu prostřednictvím tradičních i nových platforem sociálních médií; vzhledem k tomu, že v důsledku toho se míra plnění příspěvků na parlamentní asistenci v posledních letech zvýšila;

J.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr vydal dne 16. června 1999 stanovisko č. 5/99 s názvem „Penzijní fond a důchodový systém pro poslance Evropského parlamentu“;

Obecný rámec

1.  zdůrazňuje, že největší část rozpočtu Parlamentu je pevně stanovena právními a smluvními povinnostmi a podléhá roční valorizaci a že pro rok 2021 se tyto povinnosti odhadují v částce 32 milionů EUR;

2.  zdůrazňuje, že rok 2020 je posledním rokem stávajícího víceletého finančního rámce; připomíná, že Parlament do velké míry udržel svůj podíl v rámci okruhu 5 – Správa v rozmezí 20 až 22 % a že v posledních letech byla míra navýšení nižší než míra navýšení stanovená v okruhu 5;

3.  podporuje dohodu, které na dohodovacích schůzkách dne 28. dubna 2020 dosáhlo předsednictvo a Rozpočtový výbor, ohledně zvýšení rozpočtu oproti rozpočtu na rok 2020 o 2,54 %, což odpovídá celkové výši odhadu příjmů a výdajů na rok 2021 v částce 2 090 467 628 EUR, snížení výdajů v předběžném návrhu příjmů a výdajů schváleném předsednictvem dne 9. března 2020 o 20 milionů EUR a souvisejícího snížení navrhovaných prostředků v následujících rozpočtových položkách:

1004 — Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje, 1005 — Ostatní cestovní výdaje, 1200 — Platy a příspěvky, 2007 — Výstavba budov a zařízení prostor, 2024 — Spotřeba energie, 300 — Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy, 302 — Výdaje na recepce a reprezentaci, 3042 — Schůze, kongresy, konference a delegace, 3242 — Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích, 325 — Výdaje na kontaktní kanceláře, 422 — Výdaje na parlamentní asistenci, 10 1 — Pohotovostní rezerva;

4.  všímá si probíhajících jednání o novém víceletém finančním rámci na období let 2021–2027 a nejistoty, která panuje ohledně výše financování pro nový okruh 7 – Evropská veřejná správa; zdůrazňuje, že Parlament splnil cíl snížení počtu zaměstnanců o 5 %, přičemž ve skutečnosti se stavy jeho zaměstnanců snížily o 6 %; upozorňuje na skutečnost, že Parlament se po Lisabonské smlouvě musel vyrovnat s větším počtem úkolů a specializovaných výborů, což vedlo k významnému nárůstu zákonodárné a koordinační činnosti; konstatuje, že v posledním volebním období bylo dosaženo synergií a přehodnocení priorit; zdůrazňuje, že fungování Parlamentu je závislé na splnění administrativních úkolů, které vyžadují odpovídající stav personálu; upozorňuje na skutečnost, že podle očekávání se důchody v rámci interinstitucionálního systému v tomto okruhu v následujících letech významně zvýší;

5.  konstatuje, že zpráva generálního tajemníka o předběžném návrhu odhadu příjmů a výdajů předpokládá spořádané vystoupení Spojeného království z Unie; na základě této zprávy vyvozuje, že většina úspor plynoucích z vystoupení Spojeného království z Unie byla již zahrnuta do rozpočtu na rok 2020, který zohledňuje skutečnost, že Parlament bude mít od 1. února 2020 pouze 705 poslanců; vyjadřuje nicméně překvapení nad tím, že se odhad příjmů a výdajů na rok 2021 neřídí stejnou logikou úspor v rozpočtových položkách, na něž bude mít vystoupení Spojeného království z Unie přímý dopad; vyjadřuje pochybnosti nad důvody navýšení výdajů souvisejících s cestami (položka 1004) a parlamentní asistencí (položka 4220) mezi roky 2018 až 2021, k němuž dochází přesto, že se počet poslanců a akreditovaných parlamentních asistentů snížil v důsledku vystoupení Spojeného království z Unie; požaduje podrobnou analýzu a odůvodnění výdajů a úspor souvisejících s vystoupením Spojeného království z Unie ještě před čtením v Parlamentu na podzim;

6.  bere na vědomí vysvětlení podané Rozpočtovým výborem Parlamentu, že přibývá poslanců, kteří se rozhodli pro najmutí čtvrtého asistenta, aby se vypořádali s narůstajícím objemem parlamentní práce; všímá si, že po vystoupení Spojeného království z Unie musí stejné množství zákonodárné činnosti zvládnout méně poslanců; konstatuje, že rozhodnutí poskytnout druhou kancelář na pracovišti Parlamentu ve Štrasburku vedlo poslance k tomu, že na služební cesty berou více asistentů; bere na vědomí vysvětlení uvedené v Rozpočtovém výboru Parlamentu, že poslanci v posledních letech uskutečnili více cest a budou v nich velmi pravděpodobně pokračovat i v roce 2021;

7.  zdůrazňuje, že hlavním úkolem Parlamentu je společně s Radou přijímat právní předpisy a rozhodovat o rozpočtu Unie, zastupovat občany a dohlížet na činnost ostatních orgánů a institucí Unie; domnívá se rovněž, že ustanovení nových zvláštních výborů nebo podvýborů by nemělo mít za následek snížení počtu zaměstnanců v ostatních výborech;

8.  zdůrazňuje úlohu Parlamentu při utváření evropského politického povědomí a podpoře hodnot Unie;

9.  zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout značných úspor oproti návrhu předsednictva s cílem přiblížit tento návrh k očekávané obecné míře inflace pro rok 2021 a že je třeba uskutečnit zásadní kroky pro efektivnější a transparentnější využívání veřejných prostředků; doporučuje, aby nákladům na projekty věnovali přiměřenou pozornost nejen členové Rozpočtového výboru Parlamentu v době rozhodování o ročním rozpočtu spolu s předsednictvem, ale i předsednictvo nejpozději v době rozhodování o zahájení nových projektů;

10.  upozorňuje na velký počet mimořádných schůzi výborů ve Štrasburku a na stále větší množství služebních cest zaměstnanců mezi třemi pracovišti; naléhavě žádá Parlament, aby tyto mimořádné schůze co nejvíce omezil, aby se poslanci mohli zaměřit na pořad plenárního zasedání, ušetřily se peníze daňových poplatníků a omezením počtu služebních cest zaměstnanců se snížila uhlíková stopa;

11.  v tomto ohledu zdůrazňuje, že požadavky odhlasované Parlamentem by měly být v zásadě prováděny neprodleně;

Transparentnost a přesnost

12.  vítá, že v souladu s požadavky rozpočtového orgánu byly zprávy generálního tajemníka v posledních letech vypracovávány na základě nového přístupu, který spočívá zejména v poskytování dalších informací o střednědobém a dlouhodobém plánování, investicích, statutárních povinnostech, operačních výdajích a metodice;

13.  zdůrazňuje, že rozpočet Parlamentu na rok 2021 musí být realistický a přesný, pokud jde o sladění potřeb a jejich nákladů, s cílem vyhnout se nadhodnocení rozpočtu;

14.  zdůrazňuje, je třeba věnovat maximální pozornost zajištění toho, aby byly celkové rozpočtové a lidské zdroje Parlamentu využívány nákladově co nejúčelnějším způsobem, který umožní Parlamentu a poslancům úspěšně vykonávat legislativní činnost; znovu připomíná, že to vyžaduje pečlivě plánovat a organizovat pracovní metody a ve všech případech, kdy je to možné, sdružovat jednotlivé funkce a struktury, aby se zamezilo zbytečné byrokracii, překrývání funkcí a zdvojování činnosti;

15.  domnívá se, že Parlament by měl zajistit vysoce kvalitní a sociálně odpovědné zadávání zakázek, aby se zadávaly společnostem dodržujícím ekologické a základní pracovní normy; vyzývá k důkladnější kontrole pracovních podmínek externích zaměstnanců Parlamentu;

Kontakty s občany

16.  zdůrazňuje, že Parlament je jediným přímo voleným orgánem Unie, jehož rozhodnutí mají skutečný dopad na občany Unie; domnívá se, že je nanejvýš důležité pomoci občanům, aby lépe chápali činnosti Parlamentu;

17.  vítá nový mandát kontaktních kanceláří Evropského parlamentu a důraz na aktivní zapojení občanů a zúčastněných stran do dvoustranné komunikace na místní a regionální úrovni, a to prostřednictvím dynamičtější komunikace a také zapojením zúčastněných stran a posílením kontaktu s občany; všímá si rozšíření center Europa Experience ve všech členských státech; považuje za nanejvýš důležité, aby Parlament nepřetržitě komunikoval s evropskými občany prostřednictvím různých prostředků komunikace v duchu mnohostranného politického dialogu, nejen během volebního roku, ale po celé volební období;

18.  všímá si, že centra Europa Experience mají informovat evropskou veřejnost, a zejména mladé lidi, o hlavních pravomocech Parlamentu; konstatuje, že centra Europa Experience byla již otevřena v Berlíně, Kodani, Helsinkách, Lublani a ve Štrasburku a v roce 2020 bude otevřeno i v Tallinnu, a na rok 2021 je plánováno otevření center Europa Experience v nové budově Konrad Adenauer v Lucemburku, v Římě, Paříži, Varšavě, Stockholmu a v Praze; žádá, aby byly neustále hodnoceny dosažené výsledky; žádá o podrobný přehled výdajů na zřízení nových center Europa Experience v roce 2021, a to ještě před čtením rozpočtu v Parlamentu na podzim 2020, a také o podrobný víceletý rozpočtový plán, který zohlední provozní náklady všech středisek, která jsou již v provozu;

19.  požaduje více informací o ujednáních týkajících se zřízení několika mobilních verzí Parlamentaria, které by cestovaly po členských státech a přinášely občanům informace o Parlamentu a Unii, a o souvisejících nákladech; zdůrazňuje, že tento typ iniciativ musí být decentralizovaný a musí být prováděn z center Europa Experience, aby se dosáhlo úspor a uplatnil racionální přístup; všímá si, že tento projekt zahrnuje mobilní aplikaci, která obsahuje to nejlepší z již existujícího obsahu Parlamentaria;

20.  bere na vědomí záměr Parlamentu a rozhodnutí předsednictva týkající se rozšíření jeho činnosti a diplomatické přítomnosti Parlamentu za hranice Unie, a to do Indonésie (Jakarta), Etiopie (Addis Abeba) a Spojených států (New York), a pochybuje o přidané hodnotě tohoto rozšíření; požaduje, aby byla vypracována podrobná a důkladná analýza nákladů spojených s tímto zastoupením a nákladů na takovéto rozšíření, konkrétně pokud jde o ubytování, sekretariáty, zaměstnance, sídlo, dopravu, a aby byla tato analýza poskytnuta Rozpočtovému výboru Parlamentu; vyzývá ke spolupráci mezi Parlamentem a Evropskou službou pro vnější činnost, pokud jde o charakter práce a status zaměstnanců Parlamentu během zahraničních pracovních cest; žádá, aby byla provedena analýza přidané hodnoty stávajícího zastoupení Parlamentu ve Washingtonu;

21.  vítá skutečnost, že Parlament vynakládá značné úsilí na služby pro návštěvníky, zejména pro mladé lidi, kteří zůstávají klíčovou cílovou skupinou; vyzývá odpovědné útvary k informování o udržitelných způsobech cestování a ke zhodnocení možnosti zavedení finanční pobídky, která by motivovala k výběru těchto druhů dopravy, kdykoliv to okolnosti dovolí; žádá předsednictvo, aby posoudilo možnost vytvoření „klastru pro seniory“, který by upozorňoval na programy a politiky Unie podporující aktivní stárnutí; požaduje více informací o nové strategii pro návštěvníky a o čtyřleté informační kampani před čtením rozpočtu v Parlamentu na podzim roku 2020; vyzývá k důkladnému posouzení komunikační kampaně vedené před evropskými volbami v roce 2019 a v jejich průběhu; zastává názor, že veškerá nová komunikační opatření by měla být založena na objektivní a faktické analýze tohoto posouzení;

22.  vítá návrh na to, aby se Evropské setkání mládeže (EYE), které se koná každé dva roky, přeměnilo v soudržný proces, aby se tak doba před konáním setkání i po jeho skončení využila k organizaci řady přínosných interakcí mezi Parlamentem a mladými lidmi; domnívá se, že by Parlament měl hradit náklady na cestu a ubytování pro mladé lidi účastnící se této akce, jež se koná ve Štrasburku, aby se zaručila rovnost a sociální spravedlnost; žádá, aby byly podmínky pro proplacení těchto výdajů jednoznačně uvedeny na internetových stránkách Parlamentu; vyzývá Parlament, aby pracoval na organizaci podobných setkání poslanců Evropského parlamentu s mladými lidmi také na místní úrovni, a to prostřednictvím svých kontaktních kanceláří;

Víceleté stavební projekty

23.  opakuje svůj požadavek, aby byl rozhodovací proces v rámci politiky v oblasti nemovitostí transparentní a aby vycházel z včas poskytovaných informací, s patřičným přihlédnutím k článku 266 finančního nařízení;

24.  doporučuje, aby roční rozpočtové plánování zohledňovalo pravidelné renovace všech budov a aby byla pro tento účel vyčleněna částka odpovídající 3 % celkové plochy všech budov, jak již uvádí strategie Parlamentu v oblasti nemovitostí pro období po roce 2019, kterou předsednictvo schválilo dne 16. dubna 2018(13); domnívá se, že by takovéto vyčlenění prostředků mělo být součástí řádné a předjímající politiky v oblasti nemovitostí, která by se měla také zaměřovat na rozsáhlou modernizaci a zajistit, že Parlament bude usilovat o maximální zvýšení energetické účinnosti, a tudíž i o úspory v oblasti spotřeby energie a nákladů na zařízení Parlamentu;

25.  bere na vědomí, že po dokončení prací na východním křídle nové budovy Konrad Adenauer v Lucemburku v roce 2020 a skončení postupného stěhování zaměstnanců do této nové budovy by v roce 2021 měly být zahájeny práce na západním křídle; požaduje další informace o výdajích spojených s projektovým řízením stavby západního křídla a s bezpečnostní ostrahou staveniště; opětovně žádá, aby generální tajemník získal podrobné informace o postupném stěhování zaměstnanců; vyzývá rovněž k přehodnocení potřebnosti prostor Parlamentu vzhledem k očekávanému nárůstu práce na dálku;

26.  vítá, že byly ve srovnání s rokem 2020 výdaje spojené s pronájmem, údržbou a energiemi v roce 2021 sníženy o 11,5 milionu EUR, a to v důsledku stěhování do nové budovy Konrad Adenauer a odchodu z věží A a B v Lucemburku; žádá o přehled všech stávajících pronajatých budov, které budou využívány i v roce 2021, a rovněž o podrobný odhad narůstajících nákladů na energie;

27.  všímá si stávající praxe tzv. sběrného převodu na konci roku, jehož smyslem je přispívat k provádění stávajících stavebních projektů; poukazuje na to, že tento „sběrný převod“ se provádí pokaždé v týchž kapitolách a hlavách a často i v týchž rozpočtových položkách; poukazuje na vysvětlení podané Rozpočtovému výboru Parlamentu, že útvary Parlamentu díky tomuto postupu ušetřil v posledních letech téměř 100 milionů EUR ve formě úroku, takže z finančního hlediska dokázal udržet své velké stavební projekty pod kontrolou; zdůrazňuje, že míra plnění rozpočtu Parlamentu dosahuje téměř 99 %; domnívá se, že hrozí, že tato právní praxe by mohla být vnímána jako plánované nadhodnocování rozpočtu v určitých oblastech, aby se tak vytvořily prostředky na financování politiky Parlamentu v oblasti nemovitostí; vyzývá k zamyšlení nad tím, jak jsou financovány klíčové investice v oblasti nemovitostí, a to na základě větší transparentnosti a detailnějšího plánování;

28.  žádá předsednictvo, aby zveřejnilo své rozhodnutí o budoucnosti budovy Spaak v Bruselu a všechny příslušné podklady, které mají k dispozici útvary Parlamentu; konstatuje, že renovace uvedené budovy by mohla být příležitostí k optimalizaci využití stávajících prostorů podle současných potřeb Parlamentu, jak je uvedeno v aktualizované politice v oblasti nemovitostí pro období po roce 2019; všímá si, že budova Spaak nebude v průběhu renovačních prací k dispozici po dobu asi pěti let; opakuje svou žádost, aby poté, co předsednictvo přijme rozhodnutí, obdržel Rozpočtový výbor Parlamentu odhad nákladů a jejich rozčlenění; připomíná, že rozpočet na rok 2021 zahrnuje položky pro přípravu prací v budově Spaak;

29.  vyzývá generálního tajemníka, aby zvážil, kdy nastane vhodná doba, aby specializovaná firma mohla provést práce k získání recyklovaných materiálů, jako je měď, obklady a další materiály, a opětovnému zužitkování nebo využití k jiným účelům;

30.  připomíná, že převážná většina poslanců Parlamentu vyjádřila v různých usneseních podporu tomu, aby existovalo jediné sídlo s cílem zajistit efektivní využívání prostředků daňových poplatníků Unie a převzít institucionální odpovědnost za snížení uhlíkové stopy Parlamentu; zdůrazňuje, že rozptýlené fungování Parlamentu na třech místech zvyšuje celkový rozpočet o 6 % a že jeho roční environmentální dopad se odhaduje na 11 a 19 tisíc tun emisí CO2; opakuje, že rozptýlenost činnosti způsobuje negativní vnímání Parlamentu veřejností; připomíná, že je třeba nalézt řešení v zájmu optimalizace parlamentní institucionální práce, finančních nákladů a uhlíkové stopy;

31.  vítá návrh, aby se Parlament zavázal k tomu, že provede nezbytné úpravy a renovace svých budov, aby vzniklo prostředí přístupné pro všechny uživatele v souladu s unijními standardy; zdůrazňuje, že ve Štrasburku byly již zahájeny práce na zlepšování dostupnosti pro osoby se zdravotním postižením a s omezenou mobilitou a že v roce 2021 budou pokračovat projekty nejen v Bruselu a ve Štrasburku, ale také v šesti kontaktních kancelářích EP; žádá, aby pokračovaly renovace ve všech ostatních budovách Parlamentu a aby se Parlament zavázal splnit funkční požadavky na přístupnost zastavěného prostředí, jak je stanoveno v příloze III směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/882(14), a s odkazem na příslušné mezinárodní a evropské normy v zájmu splnění těchto požadavků týkajících se zadávacích řízení, aby poslanci, zaměstnanci a návštěvníci se zdravotním postižením či omezenou mobilitou měli do budov přístup a využívali jejich zařízení na rovnoprávném základě s ostatními, a to v souladu s povinnostmi stanovenými Úmluvou Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením;

Bezpečnost, IT a rozvoj infrastruktury

32.  podporuje investice Parlamentu, které mají vést k tomu, aby jeho pracovní prostředí bylo i nadále moderní a efektivní; domnívá se, že pro bezpečnost a fungování Parlamentu mají zásadní význam ostraha budov a kybernetická bezpečnost; vítá, že po dokončení vchodu v budově Weiss budou v Parlamentu téměř završeny práce na zabezpečení všech jeho budov, požaduje aktuální informaci o celkových nákladech na tento projekt; připomíná, že jednou z hlavních priorit bude i nadále bezpečnost IT stejně jako výkonné a bezpečné cloudové služby plně splňující požadavky předpisů o ochraně údajů; vyzývá Parlament k prozkoumání možnosti využívání infrastruktury s otevřeným zdrojovým kódem;

33.  vítá strategii Digital Workplace4MEP, která přináší řešení podporující mobilitu a efektivitu; domnívá se, že využívání vysoce kvalitních hybridních zařízení přispěje k plnění cíle environmentálního řízení, kterým je snížit spotřebu papíru o 50 % do roku 2024; očekává, že z rozpočtového hlediska přinese využití těchto zařízení značné úspory díky tomu, že se postupně přestanou používat jiné typy zařízení;

34.  všímá si, že Generální ředitelství pro překlady pracuje na vývoji nástroje, který by byl schopen provádět automatickou transkripci a překlad vícejazyčných parlamentních rozprav v reálném čase, aby měli všichni občané rovný přístup k informacím ve svém jazyce; zdůrazňuje, že účinnost a přidaná hodnota těchto nástrojů musí být zajištěna a prokázána předem, a to ve všech 24 jazycích; žádá, aby byla provedena analýza celkových nákladů na celý tento projekt a jeho dopadů na lidské zdroje; žádá rovněž o analýzu časového plánu zpřístupnění této technologie; domnívá se, že prostředky určené na oblast mnohojazyčnosti, zejména překlad a tlumočení, by neměly být snižovány, dokud se nesníží objem práce;

35.  požaduje, aby se zlepšil současný systém sledování a trasování IT incidentů mezi operačními jednotkami parlamentních služeb s cílem zvýšit účinnost a transparentnost; vyzývá zejména ke zjednodušení postupů pro vykazování cestovních výloh poslanců, aby vznikl efektivní, rychlý a uživatelsky vstřícný systém a aby nároky byly dohledatelné;

36.  vyzývá k dalšímu rozvoji stabilního a bezpečného vybavení pro práci na dálku vhodného pro veškerá zařízení;

Ekologický Parlament a udržitelná mobilita

37.  zdůrazňuje, že od roku 2016 je Evropský parlament prvním orgánem Unie, který dosáhl uhlíkové neutrality, neboť poté, co vykonal maximum pro snížení svých emisí CO2, kompenzuje ze 100 % emise, které již nemůže dále snižovat;

38.  připomíná, že při výpočtu uhlíkové stopy Parlamentu se zohledňuje těchto sedm hlavních kategorií: spotřeba energie, únik chladicích plynů, nákladní přeprava, osobní doprava, dodávky zařízení a služeb, bezprostřední ztráty a fixní aktiva; vítá rozhodnutí předsednictva, aby byly pro stávající volební období stanoveny nové a ambicióznější environmentální cíle, které by měly být dosaženy do roku 2024 v klíčových oblastech, jako je omezení uhlíkové stopy, snížení emisí uhlíku z osobní dopravy, snížení spotřeby plynu, topného oleje a dálkového vytápění, snížení spotřeby elektřiny, omezení spotřeby papíru a omezení nerecyklovaného odpadu, spotřeby vody a potravinového odpadu; žádá, aby byl Rozpočtovému výboru Parlamentu předložen podrobný plán pro dosažení těchto cílů; požaduje roční přezkum výsledků a možnost zvýšit v polovině období, tj. v roce 2022, náročnost těchto standardů;

39.  vítá nová pravidla pro využívání parkovišť Parlamentu, jejichž cílem je podpořit používání elektrických vozidel, tedy zejména kol, nákladních kol, koloběžek a elektromobilů, díky instalaci dobíjecích stanic; žádá, aby byla tato pravidla rozšířena na všechna ostatní parkoviště Parlamentu; podporuje veškeré budoucí nástroje, které podpoří poslance a zaměstnance v tom, aby omezovali používání osobních vozidel a upřednostňovali veřejnou dopravu a kola, a to včetně finančních pobídek;

40.  vybízí poslance, aby využívali možnosti dopravy, které jsou v souladu s cíli, které si Parlament stanovil v oblasti životního prostředí; žádá předsednictvo, aby změnilo prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu v tom smyslu, že by poslancům byly při cestách v Unii propláceny letenky v třídě „flexible economy“, s výjimkou letů trvajících déle než čtyři hodiny nebo letů s mezipřistáním; bere na vědomí, že v případě mnoha poslanců vyžadují přesuny z volebních obvodů do pracovních míst Parlamentu dlouhé cesty, které lze uskutečnit pouze letadlem;

41.  vyzývá k ochraně životního prostředí a k šetrnému přístupu ke zdrojům; v tomto ohledu je znepokojen skutečností, že poslanci nevyužívají svůj belgický železniční cestovní průkaz; vyzývá předsednictvo, aby se snažilo najít způsob, jak by využívání průkazu mohlo být optimalizováno, a aby poskytlo podrobné údaje o finančních aspektech dohody s SNCB/NMBS; opakuje svůj požadavek, aby se více využívaly videokonference za pomoci široce rozšířeného softwaru a dalších technologií, a to i pokud se mají dané schůze zúčastnit osoby zvnějšku,

42.  vítá sdělení kvestorů ze dne 18. února 2020, v němž vybízí poslance a sekretariáty politických skupin, aby dobrovolně sdíleli přepravní boxy s cílem snížit počet nákladních vozidel potřebných pro pracovní cesty do Štrasburku, čímž by přispěli ke snížení uhlíkové stopy Parlamentu; v souladu s cílem systému pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) dosáhnout co nejdříve bezpapírového fungování Parlamentu požaduje, aby byla provedena analýza alternativ k používání přepravních boxů;

Otázky spojené s poslanci a akreditovanými parlamentními asistenty

43.  opakovaně vyjadřuje znepokojení nad dodatečnými náklady na tlumočení ústních vysvětlení hlasování na plenárních zasedáních; zdůrazňuje, že náklady na překlad a tlumočení ústních vysvětlení hlasování se odhadují na 21 431 EUR na jeden den hlasování a na 900 102 EUR ročně; připomíná, že poslanci, kteří si přejí vysvětlovat svá hlasování, mají k dispozici i jiné alternativy, jako jsou písemná vysvětlení hlasování nebo různé nástroje pro komunikaci s veřejností; v této souvislosti požaduje, aby byly zdroje Parlamentu využívány rozumným způsobem, a vyjadřuje názor, že v zájmu dosažení významných úspor by mohla být zrušena ústní vysvětlení hlasování;

44.  připomíná čl. 27 odst. 1 a 2 statutu poslanců Evropského parlamentu, podle nichž „dobrovolný důchodový fond zřízený Evropským parlamentem bude zachován i po nabytí účinnosti tohoto statutu, a to pro poslance nebo bývalé poslance, kteří již v tomto fondu nabyli práv nebo budoucích nároků“ a že „nabytá práva nebo budoucí nároky zůstávají zachovány v plném rozsahu“; dále konstatuje, že na konci roku 2018 činil disponibilní vlastní kapitál fondu 112,3 milionu EUR a výše pojistně-matematického závazku 398,4 milionu EUR, takže pojistně matematický schodek dosahovat výše 286,1 milionu EUR; zdůrazňuje, že tato skutečnost vzbuzuje obavy z možného vyčerpání dobrovolného důchodového fondu; vyzývá generálního tajemníka a předsednictvo, aby plně respektovali statut poslanců Evropského parlamentu a aby v rámci důchodového fondu stanovili jasný plán, jak by se Parlament měl zhostit své povinnosti a převzít závazky dobrovolného důchodového systému poslanců; podporuje žádost předsednictva, aby generální tajemník posoudil způsoby, jak zajistit udržitelné financování dobrovolného důchodového fondu poslanců Evropského parlamentu v souladu s ustanoveními statutu poslanců a při zajištění plné transparentnosti; domnívá se, že je třeba zvážit všechny možné způsoby, jak tento problém rozumně vyřešit, a přitom omezit závazky Parlamentu na co nejnižší úroveň; apeluje na předsednictvo a členy dobrovolného důchodového fondu, aby podporovali opatření ke snížení deficitu fondu;

45.  v souladu s požadavky, které zazněly na plenárním zasedání, opakuje svou výzvu k transparentnosti ve věci příspěvku na všeobecné výdaje; žádá předsednictvo, aby neprodleně obnovilo jednání o příspěvku na všeobecné výdaje a aby co nejdříve dospělo k dohodě; domnívá se, že takováto dohoda by měla zahrnovat pravidla pro zvýšení transparentnosti a finanční zodpovědnosti: zdůrazňuje, že nová opatření ke zvýšení transparentnosti by neměla pokud možno vytvářet zbytečnou byrokracii pro poslance a jejich kanceláře;

46.  připomíná svou výzvu předsednictvu, aby pracovalo na technickém řešení, které by poslancům umožnilo uplatnit své právo hlasovat v době mateřské resp. otcovské dovolené či v případě dlouhodobé nemoci nebo zásahu vyšší moci; žádá předsednictvo, aby objasnilo, jaké právní, finanční a technické limity by takové řešení přineslo;

47.  vítá opatření, která Parlament přijal v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19, včetně nových dočasných pracovních metod a poskytnutí vlastních prostor pro potřeby boje s koronavirem; žádá předsednictvo, aby navrhlo další opatření k řešení důsledků rozšíření onemocnění COVID-19; žádá generálního tajemníka, aby vyhodnotil vliv těchto opatření na rozpočet Parlament na roky 2020 a 2021 a aby své závěry předložil Rozpočtovému výboru Parlamentu ještě před čtením rozpočtu v Parlamentu na podzim 2020; žádá generálního tajemníka, aby vypracovat podrobné pokyny, jak se lépe připravit na budoucí případy zásahu vyšší moci, aby Parlament byl schopen nadále vykonávat svou legislativní činnosti i v situaci, kdy nelze zaručit jeho normální fungování;

48.  připomíná svůj požadavek týkající se částky příspěvků vyplácených akreditovaným parlamentním asistentům na jejich služební cesty mezi třemi pracovními místy Parlamentu, a sice aby předsednictvo tuto částku harmonizovalo na úrovni systému příspěvků pro úředníky a ostatní zaměstnance; domnívá se, že případné zvýšení rozpočtu poslanců na parlamentní asistenci v průběhu mandátu by mělo primárně sloužit k tomuto účelu;

49.  žádá předsednictvo, aby posoudilo, zda by bylo možné rozšířit status akreditovaných parlamentních asistentů i na místní asistenty a jaké by to mělo finanční důsledky; žádá o objasnění kritérií, která se zohledňují při sestavování tabulky odměn pro místní asistenty, a žádá o jejich důkladnou analýzu s cílem posoudit, zda jsou tato kritéria aktuální; doporučuje, aby byla věnována pozornost zajištění přiměřených úkolů a platů asistentů v členských státech;

50.  opětovně vyzývá Konferenci předsedů k revizi prováděcích předpisů upravujících činnost delegací a poslanců na pracovních cestách mimo Evropskou unii; zdůrazňuje, že taková revize by měla vzít v úvahu, že akreditovaní parlamentní asistenti budou moci za určitých okolností doprovázet poslance na oficiálních delegacích a pracovních cestách;

51.  vyzývá předsednictvo, aby analyzovalo současný systém přidělování rozpočtových prostředků výborům s cílem zhodnotit jeho výhody a nevýhody a zvýšit flexibilitu a samostatnost výborů při plánování a přidělování prostředků na plnění úkolů;

52.  žádá předsednictvo, aby poslancům zajistilo plnou flexibilitu během tzv. zelených týdnů, a usnadnilo jim tak organizaci jejich pracovních činností;

Další záležitosti

53.  vítá současné dohody o spolupráci mezi Parlamentem, Výborem regionů a Evropským hospodářským a sociálním výborem, jejichž cílem je určit další oblasti, v nichž mohou být sdíleny funkce podpůrných útvarů; vybízí generálního tajemníka, aby vyhodnotil současnou spolupráci mezi institucemi a orgány Unie s cílem nalézt další potenciální synergie a úspory;

54.  vyjadřuje politování nad nedávným zvýšením cen stravování v jídelnách Parlamentu, zejména v samoobslužné restauraci v budově Altiero Spinelli v Bruselu; domnívá se, že zvýšení cen nebylo doprovázeno zvýšením kvality jídel; žádá předsednictvo, aby posoudilo možnost změny poskytovatele služeb v samoobslužné restauraci v budově Altiero Spinelli a přezkoumalo dotační politiku s cílem zvýšit cenovou dostupnost stravování;

55.  upozorňuje na požadavek přijatý při poslední reformě jednacího řádu, aby byl přijat akční plán pro rovnost žen a mužů s cílem začlenit hledisko rovnosti žen a mužů do všech činností Parlamentu na všech úrovních a ve všech fázích; vyzývá předsednictvo Parlamentu, aby bezodkladně zahájilo práci v této oblasti, a to zveřejněním výzvy k provedení externího auditu, který by zmapoval současnou situaci a učinil doporučení k politickým i správním aspektům činnosti Parlamentu; zdůrazňuje, že by tento audit měl zahrnovat všechny oblasti a ukazatele vypracované v „Souboru nástrojů parlamentů pro začlenění hlediska rovnosti žen a mužů“ vydaném Evropským institutem pro rovnost žen a mužů a určit pravidla, která v rámci každého analyzovaného aspektu rovnost žen a mužů buď usnadňují, nebo blokují, aby bylo možné se na tato pravidla zaměřit v akčním plánu Parlamentu pro rovnost žen a mužů;

56.  připomíná doporučení usnesení Parlamentu z 26. října 2017, 11. září 2018 a 15. ledna 2019 o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v Unii a o opatřeních pro předcházení a boj proti psychickému a sexuálnímu obtěžování; žádá generálního tajemníka, aby poskytl veškeré informace o práci, která byla v této souvislosti vykonána, a o programu pro blízkou budoucnost; žádá generálního tajemníka, aby ještě před představením odhadů na rok 2022 předsednictvu vypracoval hodnocení nových postupů proti obtěžování; zastává názor, že zaměstnanci i poslanci by měli být vybízeni k účasti na vzdělávacích kurzech, aby se takové případy v Parlamentu minimalizovaly;

57.  konstatuje, že nová cestovní kancelář Parlamentu zahájila svou činnost dne 1. ledna 2019; všímá si, že poslanci narážejí na obtíže, když se snaží dovolat operátorům kanceláře během pracovní doby i mimo ni, a žádá, aby se dostupnost operátorů zlepšila; požaduje, aby byl vytvořen jednoduchý a uživatelsky vstřícný mechanismus pro vyřizování stížností, který by umožnil rychlé vyřešení jakýchkoli problémů; vyjadřuje politování nad tím, že jízdenky a letenky nabízené kanceláří nejsou vždy z hlediska nákladů nejefektivnější a že dochází ke značným zpožděním při proplácení cestovních výdajů poslanců; vyzývá Generální ředitelství pro finance k zahájení průzkumu spokojenosti se službami cestovní kanceláře a požaduje zhodnocení její práce v průběhu platnosti smlouvy;

58.  vyzývá generálního tajemníka a předsednictvo, aby v zájmu zvýšení efektivity, environmentální udržitelnosti a omezení spotřeby papíru a byrokracie ve vnitřní činnosti Parlamentu vštěpovali všem správním útvarům kulturu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a přístup úsporného řízení; zdůrazňuje, že přístup úsporného řízení spočívá v soustavném zlepšování pracovních postupů díky jejich zjednodušování a díky zkušenostem administrativních pracovníků;

59.  zdůrazňuje, že Parlament by měl být bezpečným místem pro práci, a to jak z hlediska fyzického, tak psychického; je znepokojen dopadem nových smluv na pracovníky úklidových služeb v Parlamentu; žádá generálního tajemníka o ověření toho, zda externí dodavatelé dodržují nejvyšší standardy pracovního práva, zejména pokud jde o psychologický nátlak a pracovní podmínky;

o
o   o

60.  přijímá odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2021;

61.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a odhad příjmů a výdajů Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 15.
(5) Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 192.
(6) Úř. věst. C 433, 23.12.2019, s. 31.
(7) Přijaté texty, P8_TA(2019)0010.
(8) Přijaté texty, P8_TA(2019)0326.
(9) Přijaté texty, P9_TA(2019)0038.
(10) Přijaté texty, P9_TA(2019)0071.
(11) Úř. věst. C 346, 21.9.2016, s. 188.
(12) Texty přijaté předsednictvem, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.
(13) V souladu s minimálními požadavky na energetickou náročnost stanovenými v článku 5 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.
(14) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/882 ze dne 17. dubna 2019 o požadavcích na přístupnost u výrobků a služeb (Úř. věst. L 151, 7.6.2019, s. 70).

Poslední aktualizace: 31. července 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí