Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2214(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0102/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0102/2020

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/05/2020 - 17
PV 14/05/2020 - 20
CRE 14/05/2020 - 17
CRE 14/05/2020 - 20

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0123

Usvojeni tekstovi
PDF 176kWORD 55k
Četvrtak, 14. svibnja 2020. - Bruxelles
Procjena prihoda i rashoda Parlamenta za financijsku godinu 2021.
P9_TA(2020)0123A9-0102/2020

Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2021. (2019/2214(BUD))

Europski parlament

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(1), a posebno njezin članak 39.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 1023/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije(4),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 26. listopada 2017. o borbi protiv spolnog uznemiravanja i zlostavljanja u EU-u(5),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. rujna 2018. o mjerama za sprječavanje i borbu protiv zlostavljanja i spolnog uznemiravanja na radnom mjestu, na javnim mjestima i u političkom životu u EU-u(6),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. siječnja 2019. o rodno osviještenoj politici u Europskom parlamentu(7),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 28. ožujka 2019. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2020.(8),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 23. listopada 2019. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020.(9),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 27. studenog 2019. o zajedničkom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020. koji je prihvatio Odbor za mirenje u okviru proračunskog postupka(10),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije upućenu Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o europskom zelenom planu (COM(2019)0640) – stavak 2.1.4. pod naslovom „Izgradnja i obnova uz učinkovitu upotrebu energije i resursa”;

–  uzimajući u obzir izvješće glavnog tajnika Predsjedništvu o sastavljanju prednacrta projekcije proračuna Parlamenta za financijsku godinu 2021.,

–  uzimajući u obzir prednacrt projekcije proračuna koji je Predsjedništvo sastavilo dana 9. ožujka 2020. u skladu s člankom 25. stavkom 7. i člankom 102. stavkom 1. Poslovnika Parlamenta,

–  uzimajući u obzir nacrt projekcije proračuna koji je Odbor za proračune sastavio u skladu s člankom 102. stavkom 2. Poslovnika Parlamenta,

–  uzimajući u obzir članak 102. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0102/2020),

A.  budući da je ovaj postupak prvi cjeloviti proračunski postupak koji se provodi u novom zakonodavnom sazivu i da je riječ o prvoj godini višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027.;

B.  budući da je glavni tajnik za proračun 2021. predložio, među ostalim, sljedeće prioritetne ciljeve: osiguravanje potrebnih resursa za drugu punu godinu nakon izbora novog Parlamenta uzimajući u obzir ambicije nove Komisije i osiguravanje resursa za prioritetne projekte u vezi s uključivanjem građana, višegodišnjim građevinskim projektima, zelenim Parlamentom, sigurnošću i razvojem informacijske tehnologije;

C.  budući da epidemija bolesti COVID-19 ima humanitarne, socijalne, financijske i gospodarske posljedice; budući da Međunarodni monetarni fond za 2020. predviđa globalno smanjenje od 3 % i pad BDP-a europodručja za 7,4 %; budući da će mjere koje je Parlament poduzeo 2020., poput filtriranja 100 % zraka, pojačanog čišćenja, prilagodbe i uvođenja novih računalnih i telekomunikacijskih rješenja, imati posljedice na proračun Parlamenta za 2021.; budući da će se proračunom za 2021. morati riješiti posljedice epidemije bolesti COVID-19; budući da se proračunom Parlamenta jamči njegova sposobnost izvršavanja svih zakonodavnih nadležnosti i omogućuje njegovo pravilno funkcioniranje;

D.  budući da je glavni tajnik predložio proračun od 2 110 467 628 EUR za prednacrt projekcije za proračun Parlamenta za 2021., što predstavlja ukupno povećanje od 3,52 % u odnosu na proračun za 2020. godinu; budući da su projekcije koje je donio Parlament predstavljale povećanje od 2,3 % (1 953 milijuna EUR) za 2018., povećanje od 2,48 % (1 999 milijuna EUR) za 2019. i povećanje od 2,68 % (2 050 milijuna EUR) za 2020.;

E.  budući da gotovo dvije trećine proračuna Parlamenta čine rashodi vezani uz indekse, koji se većinom odnose na plaće, mirovine, medicinske troškove i naknade aktivnih i umirovljenih zastupnika (20 %) i osoblja (34 %), kao i na zgrade (12 %), te se usklađuje u skladu s Pravilnikom o osoblju i Statutom zastupnika Europskog parlamenta s indeksacijom specifičnom za pojedini sektor ili sa stopom inflacije;

F.  budući da je u svojoj Rezoluciji od 29. travnja 2015. o procjeni prihoda i rashoda Parlamenta za financijsku godinu 2016.(11) Parlament već naglasio da bi njegov proračun trebao biti uspostavljen na realističnoj osnovi i biti u skladu s načelima proračunske discipline i dobrog financijskog upravljanja;

G.  budući da vjerodostojnost Parlamenta kao jedne grane proračunskog tijela u određenoj mjeri ovisi o njegovoj sposobnosti da upravlja vlastitim troškovima i o sposobnosti za razvoj demokracije na razini Unije;

H.  budući da je 1990. pravilima Predsjedništva o dopunskom (dobrovoljnom) mirovinskom osiguranju uspostavljen dobrovoljni mirovinski fond(12) budući da je na sastanku održanom 10. prosinca 2018. Predsjedništvo je odlučilo izmijeniti pravila koja se primjenjuju na mirovinski fond povećanjem dobi za umirovljenje sa 63 na 65 godina te uvođenjem pristojbe od 5 % za mirovinska plaćanja u budućnosti kako bi se poboljšala njihova održivost; budući da se procjenjuje da je tim promjenama pravila aktuarski deficit smanjen za 13,3 milijuna EUR;

I.  budući da je zakonodavni rad zastupnika u Europskom parlamentu uvelike proširen i nadopunjen komunikacijskim aktivnostima jer su građani više nego ikad prije zainteresirani za europska pitanja i očekuju da budu u kontaktu sa svojim predstavnicima preko tradicionalnih platformi i novih društvenih mreža; budući da je zbog toga posljednjih godina porasla stopa provedbe za naknadu za parlamentarnu pomoć;

J.  budući da je Revizorski sud 16. lipnja 1999. izdao mišljenje br. 5/99 naslovljeno „Mirovinski fond i sustav za zastupnike u Europskom parlamentu”;

Opći okvir

1.  naglašava da je najveći dio proračuna Parlamenta utvrđen zakonskim ili ugovornim obvezama i podliježe godišnjoj indeksaciji, a za 2021. te se obveze procjenjuju na 32 milijuna EUR;

2.  ističe da je 2020. posljednja godina obuhvaćena trenutačnim višegodišnjim financijskim okvirom; podsjeća da je Parlament u velikoj mjeri ostao unutar udjela od 20 % do 22 % u okviru naslova 5. „Administracija”, i da je tijekom proteklih godina stopa povećanja bila niža od stope povećanja utvrđene u naslovu 5.;

3.  podržava dogovor postignut 28. travnja 2020. u mirenju između Predsjedništva i Odbora za proračune o povećanju od 2,54 % u proračunu za 2020, što odgovara ukupnoj razini projekcija za 2021. od 2 090 467 628 EUR, da se za 20 milijuna EUR smanje razine rashoda u prednacrtu projekcije proračuna koji je 9. ožujka 2020. odobrilo Predsjedništvo te da se u skladu s tim smanje odobrena sredstva predložena za sljedeće proračunske linije:

1004 – Redovni putni troškovi; 1005 – Ostali putni troškovi; 1200 – Primanja i naknade; 2007 – Izgradnja zgrada i opremanje prostora; 2024 – Potrošnja energije; 300 – Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada; 302 – Rashodi za prijmove i reprezentaciju; 3042 – Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva; 3242 – Troškovi objavljivanja, informiranja javnosti i sudjelovanja u javnim događajima 325 – Rashodi za urede za vezu; 422 – Rashodi za parlamentarnu pomoć; 10 1 – Pričuva za nepredviđene rashode;

4.  prima na znanje tekuće pregovore o novom višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. i nesigurnost u pogledu razine financiranja novog naslova 7. „Europska javna uprava”; ističe da je Parlament ispunio cilj smanjenja broja osoblja od 5 % te da je čak ostvario ukupno smanjenje od 6 %; naglašava da se Parlament od potpisivanja Ugovora iz Lisabona morao nositi s većim brojem zadaća i posebnih odbora, što je dovelo do znatnog povećanja zakonodavnog i koordinacijskog rada; napominje da su u posljednjem parlamentarnom sazivu ostvarene sinergije i ponovno određivanje prioriteta; naglašava da funkcionalnost Europskog parlamenta ovisi o ispunjenju njegovih administrativnih zadaća, koje zahtijevaju zadovoljavajući broj osoblja; napominje da se predviđa da će međuinstitucijske mirovine obuhvaćene ovim naslovom znatno porasti u nadolazećim godinama;

5.  napominje da izvješće o prednacrtu projekcije proračuna glavnog tajnika pretpostavlja uredno povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije; iz tog izvješća shvaća da je većina ušteda proizašlih iz povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije već uključena u proračun za 2020., kojim se uzima u obzir da će Parlament od 1. veljače 2020. imati samo 705 zastupnika; iznenađen je, međutim, da projekcije za 2021. ne slijede logičan trend ušteda na proračunskim linijama na koje izravno utječe povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije; dovodi u pitanje razloge povećanja troškova putovanja (linija 1004) i parlamentarne pomoći (linija 4220) od 2018. do 2021., unatoč smanjenju broja zastupnika i akreditiranih parlamentarnih asistenata nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije; traži detaljnu analizu te opravdanje troškova i ušteda povezanih s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije prije čitanja proračuna u jesen;

6.  prima na znanje objašnjenje koje je dao Odbor za proračune da sve više zastupnika odlučuje zaposliti četvrtog asistenta kako bi se nosili sa sve većom količinom parlamentarnog rada; napominje da nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije manji broj zastupnika mora obavljati istu količinu zakonodavnog rada; napominje da je odluka da se zastupnicima osigura drugi ured u Strasbourgu dovela do toga da zastupnici vode više asistenata na službena putovanja; prima na znanje objašnjenje Odbora za proračune da su posljednjih godina zastupnici više putovali i da će tako najvjerojatnije biti i 2021. godine;

7.  naglašava da su ključne funkcije Parlamenta zakonodavno suodlučivanje s Vijećem, donošenje odluka o proračunu Unije, zastupanje građana i nadgledanje rada ostalih institucija Unije; također smatra da novoosnovani posebni odbori ili pododbori ne bi smjeli dovesti do smanjenja broja osoblja u drugim odborima;

8.  ističe ulogu Parlamenta u izgradnji europske političke svijesti i promicanju vrijednosti Unije;

9.  naglašava da je, u odnosu na prijedlog Predsjedništva, potrebno ostvariti znatne uštede kako bi povećanje proračuna bilo na razini očekivane stope inflacije za 2021. te da je potrebno poduzeti značajne korake kako bi se osiguralo učinkovitije i transparentnije raspolaganje javnim novcem; predlaže da se dovoljna pažnja posveti cijeni projekata, ne samo kada članovi Odbora za proračune i Predsjedništvo Parlamenta odlučuju o godišnjem proračunu, nego i, najkasnije, kada se odlučuje o pokretanju projekata;

10.  skreće pozornost na velik broj izvanrednih sjednica odbora u Strasbourgu i sve veći broj službenih putovanja osoblja između triju mjesta rada; snažno potiče Parlament da smanji broj tih izvanrednih sjednica na minimum kako bi se zastupnici mogli usredotočiti na dnevni red plenarne sjednice, kako bi se uštedio novac poreznih obveznika te kako bi se smanjenjem broja službenih putovanja osoblja smanjio ugljični otisak;

11.  ističe, u tom pogledu, da bi se prijedlozi o kojima Parlament glasuje u načelu trebali provoditi bez odgode;

Transparentnost i preciznost

12.  pozdravlja novi pristup koji se primjenjivao u pripremi izvješća glavnog tajnika tijekom proteklih godina, kao što je pružanje dodatnih informacija o srednjoročnom i dugoročnom planiranju, ulaganjima, zakonskim obvezama, operativnim rashodima i metodologiji, kako je zatražilo proračunsko tijelo;

13.  ističe da proračun Parlamenta za 2021. mora biti realističan i precizan u pogledu usklađivanja potreba i pripadajućih troškova kako bi se izbjeglo prekoračivanje proračuna;

14.  naglašava da bi trebalo u najvećoj mogućoj mjeri voditi računa o tome da se ukupna proračunska sredstva i ljudski resursi koji su na raspolaganju Parlamentu iskoriste na troškovno najučinkovitiji mogući način kako bi se Parlamentu i zastupnicima omogućilo uspješno donošenje zakona; ponavlja da to podrazumijeva pažljivo planiranje i organizaciju radnih metoda Parlamenta i, kad god je to moguće, objedinjavanje funkcija i struktura kako bi se izbjegla nepotrebna birokracija, funkcionalna preklapanja i udvostručavanje napora;

15.  smatra da bi Parlament trebao osigurati visokokvalitetnu i društveno odgovornu nabavu tako da se ugovori dodjeljuju poduzećima koja poštuju ekološke standarde i temeljne standarde rada; poziva na stroži nadzor radnih uvjeta vanjskog osoblja Parlamenta;

Komunikacija s građanima

16.  ističe da je Parlament jedina institucija Unije za koju se održavaju opći izbori te da njegove odluke imaju stvaran učinak na građane Unije; smatra da je od najveće važnosti omogućiti građanima da bolje razumiju aktivnosti Parlamenta;

17.  pozdravlja novi opis zadaća za Urede za vezu Europskog parlamenta i naglasak na proaktivnoj suradnji u dvosmjernoj komunikaciji s građanima i dionicima na lokalnoj i regionalnoj razini putem dinamičnije komunikacije, uz uključivanje dionika i veću suradnju s građanima; prima na znanje integriranje centara „Europa Experience” u svim državama članicama; smatra da je iznimno važno da Parlament u duhu višedimenzionalnog političkog dijaloga neprestano surađuje s europskim građanima putem raznih komunikacijskih kanala, ne samo u izbornoj godini nego i tijekom cijelog parlamentarnog saziva;

18.  napominje da bi centri „Europa Experience” trebali informirati europsku javnost, te posebno mlade, o ključnim ovlastima Parlamenta; napominje da su centri „Europa Experience” već otvoreni u Berlinu, Kopenhagenu, Helsinkiju, Ljubljani i Strasbourgu, da se 2020. planira njihovo otvaranje u Tallinnu, a 2021. u novoj zgradi Konrad Adenauer u Luxembourgu te u Rimu, Parizu, Varšavi, Stockholmu i Pragu; poziva na kontinuiranu evaluaciju postignutih rezultata; poziva na detaljan prikaz rashoda za uspostavu novih centara „Europa Experience” za 2021. prije čitanja proračuna u Parlamentu u jesen 2020. godine, kao i na detaljno višegodišnje planiranje proračuna kojim se uzimaju u obzir tekući troškovi svih već otvorenih centara;

19.  zahtijeva više informacija o modalitetima i trošku stvaranja niza mobilnih verzija Parlamentarija koje bi posjećivale države članice kako bi građanima pružile informacije o Parlamentu i Uniji; naglašava da ta vrsta inicijative mora biti decentralizirana te se provoditi iz centara „Europa Experience” radi ostvarivanja ušteda i cjenovne učinkovitosti; prima na znanje da projekt uključuje mobilnu aplikaciju koja najbolje odgovara postojećem sadržaju Parlamentarija;

20.  prima na znanje namjeru Parlamenta i odluku Predsjedništva da proširi aktivnost Parlamenta i diplomatsku prisutnost izvan granica Unije u Indoneziji (Jakarta), Etiopiji (Adis Abeba) i Sjedinjenim Američkim Državama (New York) te dovodi u pitanje dodanu vrijednost tog proširenja; traži da se provede i s Odborom za proračune podijeli detaljna i temeljita analiza troškova zastupljenosti i troškova svojstvenih takvom proširenju, to jest troškova smještaja, tajništva, osoblja, boravka i prijevoza; poziva na bolju suradnju između Europskog parlamenta i Europske službe za vanjsko djelovanje u pogledu prirode posla i statusa zaposlenika Europskog parlamenta tijekom vanjskih misija; traži da se provede analiza dodane vrijednosti trenutačne zastupljenosti Parlamenta u Washingtonu;

21.  pozdravlja činjenicu da Parlament ulaže znatne napore u pružanje usluga posjetiteljima, posebno mladima, koji će ostati ključna ciljna skupina; poziva odgovorne službe da pružaju informacije o održivim odabirima putovanja i da ocijene mogućnost uvođenja financijskog poticaja za odabir takvog načina prijevoza kad god to okolnosti dopuštaju; traži od Predsjedništva da ispita izvedivost uspostave „klastera za starije osobe” s naglaskom na programe i politike Unije koji pogoduju aktivnom starenju; traži više informacija o novoj strategiji za posjetitelje i četverogodišnjoj informativnoj kampanji prije čitanja proračuna u Parlamentu u jesen 2020.; poziva na temeljitu evaluaciju komunikacijske kampanje prije i tijekom europskih izbora 2019. godine; smatra da bi se sve nove komunikacijske mjere trebale temeljiti na objektivnoj činjeničnoj analizi te evaluacije;

22.  pozdravlja prijedlog da se dvogodišnji Europski skup mladih (EYE) pretvori u dosljedan proces kako bi se razdoblje prije i nakon EYE-a pretvorilo u niz svrsishodnih interakcija između Parlamenta i mladih; smatra, međutim, da bi radi pravičnosti i socijalne pravde, Parlament trebao nadoknaditi putne troškove i troškove smještaja mladih koji sudjeluju na tom događaju koji se održava u Strasbourgu; traži da pravila za povrat troškova budu jasno navedena na internetskoj stranici Parlamenta; poziva Parlament da organizira slične sastanke između zastupnika i mladih na lokalnoj razini preko svojih ureda za vezu;

Višegodišnji građevinski projekti

23.  ponovno poziva na transparentan proces odlučivanja u području politike upravljanja nekretninama koji se temelji na postupku ranog obavješćivanja, uzimajući u obzir članak 266. Financijske uredbe;

24.  preporučuje da se u godišnjem planiranju proračuna uzme u obzir redovita obnova svih zgrada i da se u tu svrhu dodijeli iznos koji odgovara udjelu od 3 % ukupne površine svih zgrada, što se već odražava u „Strategiji za upravljanje nekretninama nakon 2019.” koju je Predsjedništvo usvojilo 16. travnja 2018.(13); smatra da je ta dodjela dio redovite i anticipativne politike upravljanja nekretninama te da bi se također trebalo usredotočiti na dubinsku energetsku obnovu i osigurati da Parlament teži maksimalnim poboljšanjima u pogledu energetske učinkovitosti te stoga uštedi u potrošnji energije i smanjenju troškova prostora Parlamenta;

25.  prima na znanje da bi nakon završetka radova na istočnom krilu nove zgrade Konrad Adenauer u Luxembourgu 2020. i postupnog preseljenja osoblja u novu zgradu 2021. trebali početi radovi na zapadnom krilu; traži dodatne podatke o rashodima za upravljanje projektom izgradnje zapadnog krila i sigurnosni nadzor gradilišta; ponavlja svoju želju da glavni tajnik dobije uvid u pojedinosti o postupnom premještaju osoblja; nadalje, poziva na preispitivanje prostora potrebnih Parlamentu s obzirom na očekivano povećanje rada na daljinu;

26.  pozdravlja smanjenje od 11,5 milijuna EUR koje se odnosi na troškove najma, održavanja i energije 2021. u usporedbi s 2020., što je posljedica prelaska u novu zgradu Konrad Adenauer i napuštanje tornjeva A i B u Luxembourgu; traži pregled svih ostalih trenutačno unajmljenih zgrada koje će ostati popunjene 2021. godine i detaljna predviđanja povećanja energetskih troškova;

27.  prima na znanje praksu da se krajem godine pribjegava preraspodjeli neiskorištenih sredstava na tekuće građevinske projekte; ističe da se takva preraspodjela neiskorištenih sredstava sustavno odvija na istim poglavljima i glavama te često na istim proračunskim linijama; prima na znanje objašnjenje koje su službe Parlamenta dale Odboru za proračune da je Parlament zbog te prakse posljednjih godina uštedio gotovo 100 milijuna EUR u kamatama te je stoga uspio financijski zadržati pod kontrolom svoje značajne građevinske projekte; stiče da stopa izvršenja proračuna Parlamenta iznosi gotovo 99 %; smatra da postoji rizik da se ta pravna praksa smatra programiranom dodjelom prekomjernih proračunskih sredstava u određenim područjima kako bi se time stvorila sredstva za financiranje politike upravljanja nekretninama Parlamenta; poziva na razmatranje financiranja ključnih ulaganja u politiku upravljanja nekretninama na temelju veće transparentnosti i detaljnijeg planiranja;

28.  poziva Predsjedništvo da donese odluku o budućnosti zgrade Spaak u Bruxellesu te da učini dostupnima sve popratne dokumente korištene u okviru službi; napominje da obnova te zgrade može također predstavljati priliku za optimizaciju upotrebu postojećih prostora u skladu s trenutačnim potrebama Parlamenta kako je opisano u ažuriranoj strategiji upravljanja nekretninama nakon 2019. godine; prima na znanje da zgrada Spaak neće biti dostupna tijekom njezine obnove u trajanju od otprilike pet godina; ponavlja svoj zahtjev da se, nakon što Predsjedništvo donese odluku, Odboru za proračune dostavi procjena i detaljna raščlamba troškova; podsjeća da proračun za 2021. uključuje proračunske stavke za pripremu radova u zgradi Spaak;

29.  poziva glavnog tajnika da razmotri prikladan rok za prikupljanje materijala koji se mogu reciklirati kao što su bakar, zidne oplate i drugi materijali koji se mogu ponovno koristiti i prenamijeniti preko specijaliziranog poduzeća;

30.  podsjeća da je velika većina zastupnika Parlamenta u raznim rezolucijama podržala jedinstveno sjedište kako bi se osigurala učinkovita upotreba novca poreznih obveznika Unije te kako bi institucija preuzela odgovornost za smanjenje svog ugljičnog otiska; naglašava da trošak geografske raspršenosti triju mjesta Parlamenta iznosi 6 % ukupnog proračuna te institucije, dok se njezin godišnji utjecaj na okoliš procjenjuje na između 11 000 i 19 000 tona emisija CO2; ističe da ta raspršenost negativno utječe na mišljenje javnosti; podsjeća da je potrebno pronaći rješenja kojima bi se optimizirali parlamentarni i institucionalni rad, financijski troškovi i ugljični otisak;

31.  pozdravlja ideju da se Parlament obvezao na provedbu potrebne prilagodbe i obnove svojih zgrada kako bi se stvorilo okruženje dostupno svim korisnicima u skladu sa standardima Unije; naglašava da su radovi na poboljšanju pristupačnosti za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću već započeli u Strasbourgu te da će se projekti nastaviti i 2021. u Bruxellesu i Strasbourgu, kao i u šest ureda za vezu Parlamenta; traži da se takva obnova nastavi u svim drugim zgradama Parlamenta i da se Parlament obveže da će ispunjavati zahtjeve za funkcionalnu pristupačnost izgrađenog okoliša iz Priloga III. Uredbi (EU) 2019/882(14) , upućivanjem na relevantne međunarodne i europske standarde radi ispunjavanja tih zahtjeva u postupcima javne nabave kako bi zastupnici, osoblje i posjetitelji s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću mogli pristupiti zgradama i koristiti se njihovim sadržajima pod jednakim uvjetima kao drugi, u skladu s obvezama utvrđenim Konvencijom Ujedinjenih Naroda o pravima osoba s invaliditetom;

Sigurnost, IT i razvoj infrastrukture

32.  podržava ulaganja Parlamenta u održavanje modernog i učinkovitog radnog mjesta; smatra da su sigurnost zgrada i kibersigurnost ključni za sigurnost i funkcioniranje Parlamenta; pozdravlja činjenicu da će dovršetkom ulaza u zgradu Weiss Parlament gotovo završiti gotovo sav rad na osiguravanju svih svojih zgrada; zahtijeva ažurirane informacije o ukupnim troškovima tog projekta; ponavlja da je informatička sigurnost i dalje glavni prioritet, zajedno sa snažnim i sigurnim uslugama računalstva u oblaku, uz potpuno poštovanje zaštite podataka; poziva Europski parlament da prouči mogućnost korištenja infrastrukture otvorenog koda;

33.  pozdravlja strategiju Digital Workplace4MEP koja donosi rješenja za mobilnost i učinkovitost; smatra da će uvođenje visokokvalitetnih hibridnih uređaja doprinijeti postizanju cilja upravljanja okolišem koji se odnosi na smanjenje potrošnje papira za 50 % do 2024. godine; očekuje da će u proračunskom smislu uvođenje dovesti do znatnih ušteda troškova zbog postupnog ukidanja drugih vrsta uređaja;

34.  napominje da Glavna uprava za pismeno prevođenje nastoji razviti alat kojim se mogu automatski prenositi i prevoditi višejezične parlamentarne rasprave u stvarnom vremenu kako bi svi građani imali jednak pristup informacijama na njihovu jeziku; ističe da se učinkovitost i dodana vrijednost takvih alata treba osigurati i dokazati unaprijed na sva 24 službena jezika; traži da se provede analiza ukupnih troškova cijelog projekta i njegova utjecaja na ljudske resurse; također traži da se procijeni u kojem bi roku ta tehnologija mogla biti dostupna; smatra da se sredstva namijenjena za višejezičnost, odnosno za pismeno i usmeno prevođenje, ne bi trebala smanjiti ako ne dođe do smanjenja radnog opterećenja;

35.  poziva na poboljšanje trenutačne uspostave praćenja pitanja povezanih s informacijskim tehnologijama među operativnim jedinicama službi Parlamenta kako bi se povećala učinkovitost i transparentnost; posebno poziva na pojednostavljenje izvješćivanja o putnim troškovima zastupnika kako bi se osigurao učinkovit, brz i pristupačan sustav te sljedivost zahtjeva;

36.  poziva na daljnji razvoj stabilnih i sigurnih sustava za rad na daljinu za sve uređaje;

Zeleni Parlament i održiva mobilnost

37.  ističe da je od 2016. Europski parlament prva institucija Unije koja je dosegnula ugljičnu neutralnost jer ulaže sve moguće napore da smanji svoje emisije CO2, a one koje se ne mogu smanjiti u potpunosti neutralizira;

38.  podsjeća na to da ugljični otisak Parlamenta obuhvaća sljedećih sedam kategorija: potrošnja energije, curenje rashladnih plinova, prijevoz tereta, prijevoz osoba, nabava opreme i usluga, izravni otpad i dugotrajna imovina; pozdravlja odluku Predsjedništva da se za trenutačni parlamentarni saziv utvrde novi i ambiciozniji ciljevi u pogledu okoliša koji bi se trebali postići do 2024. u ključnim područjima kao što su smanjenje ugljičnog otiska, smanjenje emisija ugljika u prijevozu osoba, smanjenje korištenja plina, loživog ulja i centraliziranog grijanja, smanjenje potrošnje električne energije, smanjenje potrošnje papira, smanjenje potrošnje nerecikliranog otpada, smanjenje potrošnje vode i smanjenje otpada od hrane; poziva na to da se Odboru za proračune predstavi detaljan plan za postizanje tih ciljeva; poziva na to da se provede godišnji pregled rezultata te na mogućnost povećanja ambicije tih standarda do sredine razdoblja provedbe 2022.;

39.  pozdravlja novu politiku parkiranja koja je uvedena na parkiralištima Europskog parlamenta s ciljem promicanja upotrebe električnih vozila, to jest bicikala, teretnih bicikala, romobila i automobila, s pomoću postavljanja električnih stanica za punjenje; poziva da se ta politika proširi na sva parkirališta Parlamenta; podržava sve buduće mjere kojima bi se zastupnici i osoblje potaknuli na smanjenje upotrebe osobnih automobila i kako bi se prednost dala upotrebi javnog prijevoza i bicikala, uključujući financijske poticaje;

40.  potiče zastupnike da se koriste prijevoznim mogućnostima kojima se poštuju ciljevi Parlamenta u pogledu okoliša; traži od Predsjedništva da revidira Provedbene mjere Statuta zastupnika u Europskom parlamentu kako bi zastupnici dobili povrat troškova za fleksibilne zrakoplovne karte ekonomskog razreda kada putuju unutar Unije, uz iznimke za letove duže od četiri sata ili letove sa zaustavljanjem; prima na znanje da mnogi zastupnici zbog velike udaljenosti između njihovih izbornih jedinica u mjesta rada Parlamenta moraju putovati zrakoplovom;

41.  poziva na zaštitu okoliša i uštedu sredstava; u tom je pogledu zabrinut zbog činjenice da se neki zastupnici ne koriste svojim besplatnim pokazom za putovanja belgijskim željeznicama; poziva Predsjedništvo da obznani financijske pojedinosti sporazuma sa SNCB-om/NMBS-om i da pronađe rješenje za optimizaciju uporabe tih pokaza; podsjeća na svoj zahtjev za većom uporabom videokonferencija, među ostalim s vanjskim sudionicima, preko softvera u širokoj uporabi i drugih tehnologija;

42.  pozdravlja obavijest kvestora od 18. veljače 2020. kojom se članove i tajništva klubova zastupnika potiče na primjenu politike dobrovoljnog dijeljenja transportnih kovčega u svrhu smanjenja broja kamiona potrebnih za službena putovanja u Strasbourg te na taj način pomaže u smanjenju ugljičnog otiska Parlamenta; poziva da se što prije provede analiza alternativa transportnim kovčezima u skladu s ciljem Sustava ekološkog upravljanja i revizije (EMAS) za Europski parlament bez papira;

Pitanja povezana sa zastupnicima i akreditiranim parlamentarnim asistentima

43.  ponovno naglašava svoju zabrinutost zbog dodatnih troškova za usmeno prevođenje usmenih obrazloženja glasovanja tijekom plenarnih sjednica; naglašava da se trošak pismenog i usmenog prevođenja usmenog obrazloženja glasova procjenjuje na 21 431 EUR po danu glasovanja, to jest 900 102 EUR godišnje; podsjeća na to da su zastupnicima koji žele objasniti svoja glasačka stajališta dostupne alternativne mogućnosti, kao što su pisana obrazloženja glasovanja i razna sredstva za javnu komunikaciju; u tom kontekstu poziva na razumno korištenje resursa Parlamenta te smatra da bi se u cilju znatnih ušteda mogla ukinuti usmena obrazloženja glasovanja i jednominutni govori;

44.  podsjeća da na to se u članku 27. stavcima 1. i 2. Statuta zastupnika Europskog parlamenta navodi da „Dobrovoljni mirovinski fond nastavlja djelovati nakon stupanja na snagu ovog Statuta, za zastupnike i bivše zastupnike koji su stekli prava ili imaju buduća prava u tom fondu”, odnosno da se „stečena prava i buduća prava čuvaju u cijelosti”; nadalje napominje da je na kraju 2018. iznos neto imovine koja se uzima u obzir bio 112,3 milijuna EUR, a aktuarske obveze 398,4 milijuna EUR, te da je stoga procijenjenih aktuarski deficit iznosio 286,1 milijun EUR; ističe da to izaziva zabrinutost zbog mogućeg iscrpljenja dobrovoljnog mirovinskog fonda; poziva glavnog tajnika i Predsjedništvo da u potpunosti poštuju Statut zastupnika Europskog parlamenta i izrade jasan plan za mirovinski fond prema kojem bi Parlament preuzeo obveze i odgovornosti za dobrovoljni mirovinski sustav zastupnika; podržava zahtjev Predsjedništva da se glavnom tajniku naloži da istraži načine za osiguranje održivog financiranja dobrovoljnog mirovinskog fonda u skladu s odredbama Statuta zastupnika Europskog parlamenta uz istodobno jamčenje potpune transparentnosti; smatra da je potrebno iskoristiti sve mogućnosti kako bi se pronašlo pravedno rješenje za taj problem i kako bi financijska odgovornost Parlamenta pritom ostala minimalna; poziva Predsjedništvo i članove dobrovoljnog mirovinskog fonda da podrže mjere za ograničavanje deficita dobrovoljnog mirovinskog fonda;

45.  ponavlja svoj poziv na transparentnost u pogledu naknade za opće troškove za zastupnike, u skladu s ponovljenim pozivima s plenarne sjednice Parlamenta; apelira na Predsjedništvo da smjesta nastavi s raspravom o naknadi za opće troškove te da što prije postigne dogovor; smatra da bi taj dogovor trebao obuhvaćati zajednička pravila za veću transparentnost i financijsku odgovornost; naglašava da bi se novim mjerama kojima se povećava transparentnost trebalo, u mjeri u kojoj je to moguće, izbjeći stvaranje nepotrebne birokracije za zastupnike i njihove urede;

46.  podsjeća na svoj poziv Predsjedništvu da osmisli tehničko rješenje kojim bi se zastupnicima omogućilo da svoje pravo na glasovanje koriste tijekom rodiljnog i očinskog dopusta, dugoročnog bolovanja ili slučajeva više sile; traži od Predsjedništva da pojasni pravna, financijska i tehnička ograničenja koja takvo rješenje podrazumijeva;

47.  pozdravlja mjere koje je Parlament poduzeo u vezi s epidemijom bolesti COVID-19, uključujući nove privremene metode rada i dopuštanje korištenja objekata Parlamenta u borbi protiv koronavirusa; traži od Predsjedništva da predloži daljnje mjere za rješavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19; traži od glavnog tajnika da ocijeni financijske posljedice tih mjera na proračune Parlamenta za 2020. i 2021. te da ih predstavi Odboru za proračune prije čitanja proračuna u Parlamentu u jesen 2020.; poziva glavnog tajnika da razradi detaljne smjernice radi bolje spremnosti za sve buduće slučajeve više sile kako bi se zajamčilo trajno ispunjavanje zakonodavnih zadaća Parlamenta u slučaju nemogućnosti urednog funkcioniranja;

48.  podsjeća na svoj zahtjev u pogledu naknada plaćenih akreditiranim parlamentarnim asistentima za službena putovanja u tri mjesta rada Parlamenta kako bi se zajamčilo da ih Predsjedništvo uskladi na razini sustava naknada za javne službenike i ostalo osoblje; smatra da bi svako povećanje proračuna zastupnika za parlamentarnu pomoć tijekom mandata trebalo ponajprije biti opravdano tom svrhom;

49.  traži od Predsjedništva da razmotri je li moguće proširenje statusa akreditiranih parlamentarnih asistenata na lokalne asistente; traži da se pojasne kriteriji koji se uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja tablice naknada za lokalne asistente i da se ti kriteriji detaljno analiziraju kako bi se ocijenilo jesu li i dalje aktualni; preporučuje da se pozornost posveti osiguravanju razmjernih zadaća i plaća asistenata u državama članicama;

50.  ponovno poziva Konferenciju predsjednika da revidira provedbene odredbe kojima se uređuje djelovanje izaslanstava i službenih putovanja izvan Europske unije; ističe da bi se tom revizijom trebala razmotriti mogućnost da akreditirani parlamentarni asistenti pod određenim uvjetima prate zastupnike na službenim putovanjima izaslanstava Parlamenta i drugim službenim putovanjima;

51.  poziva Predsjedništvo da preispita trenutačni sustav dodjele proračunskih sredstava odborima kako bi se ocijenile njegove prednosti i mane te kako bi se povećala fleksibilnost i samostalnost odbora u planiranju i dodjeljivanju sredstava za zadaće i odgovornosti;

52.  traži od Predsjedništva da uvede potpunu fleksibilnost u pogledu nazočnosti zastupnika tijekom zelenih tjedana kako bi mogli lakše organizirati svoj rad;

Ostala pitanja

53.  pozdravlja postojeće sporazume o suradnji između Parlamenta, Odbora regija te Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora, imajući u vidu utvrđivanje drugih područja u kojima bi se mogle dijeliti administrativne funkcije; poziva glavnog tajnika da evaluira postojeću suradnju među institucijama Unije kako bi se utvrdile daljnje moguće sinergije i uštede;

54.  žali zbog nedavnog povećanja cijena u kantinama Parlamenta, osobito u samoposlužnom restoranu u zgradi Altiero Spinelli u Bruxellesu; smatra da to povećanje cijena nije popraćeno poboljšanjem kvalitete hrane; traži od Predsjedništva da ocijeni mogućnost angažiranja novog pružatelja usluga za samoposlužni restoran u zgradi Altiero Spinelli te da revidira svoju politiku subvencija kako bi obroci bili cjenovno prihvatljiviji;

55.  upućuje na zahtjev usvojen posljednjom reformom Poslovnika da se usvoji akcijski plan za rodnu ravnopravnost u cilju uključivanja rodne perspektive u sve aktivnosti Parlamenta, na svim razinama i u svim fazama; poziva Predsjedništvo Parlamenta da hitno započne svoj rad na tom području pokretanjem poziva na vanjsku reviziju radi utvrđivanja trenutačne situacije i davanja preporuka za političke i administrativne aktivnosti Parlamenta; naglašava da bi revizijom trebala biti obuhvaćena sva područja i pokazatelji razvijeni u okviru „rodno osjetljivog alata Parlamenata” Europskog instituta za ravnopravnost spolova te bi se njome trebala utvrditi pravila kojima se olakšava ili blokira rodna ravnopravnost u svakom aspektu koji se analizira, u cilju usmjeravanja na ta pravila u Akcijskom planu Parlamenta za ravnopravnost spolova;

56.  podsjeća na preporuke iz rezolucija Parlamenta od 26. listopada 2017., 11. rujna 2018. i 15. siječnja 2019. o borbi protiv spolnog uznemiravanja i zlostavljanja u EU-u te o mjerama za sprečavanje i borbu protiv zlostavljanja i spolnog uznemiravanja; zahtijeva od glavnog tajnika da dostavi sve informacije o radu u tom pogledu i planovima za blisku budućnost; traži od glavnog tajnika da dostavi ocjenu novih postupaka u pogledu uznemiravanja prije nego što Predsjedništvu predstavi procjene za 2022.; mišljenja je da bi osoblje i zastupnike trebalo poticati na sudjelovanje na tečajevima kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri smanjio broj takvih incidenata u Parlamentu;

57.  napominje da je nova putnička agencija Parlamenta počela s radom 1. siječnja 2019.; napominje da su zastupnici imali poteškoća s kontaktiranjem pozivnog centra putničke agencije tijekom i izvan radnog vremena te traži da se poboljša njegova dostupnost; inzistira na uvođenju jednostavnog i pristupačnog mehanizma za pritužbe kojim se omogućuje brzo rješavanje problema; žali zbog toga što karte koje predloži agencija nisu uvijek najisplativije te što na zastupnike utječu znatna kašnjenja u nadoknadi putnih troškova; poziva Glavnu upravu za financije da provede anketu o zadovoljstvu uslugama putničke agencije te traži da se njezin rad ocijeni za vrijeme trajanja aktualnog ugovora;

58.  poziva glavnog tajnika i Predsjedništvo da u cijeloj administraciji Parlamenta uvedu izradu proračuna na temelju uspješnosti i racionalno upravljanje kako bi se povećala učinkovitost i održivost u odnosu na okoliš te smanjila papirologija i birokracija u unutarnjem radu institucije; naglašava da je rezultat racionalnog upravljanja stalno poboljšanje radnog procesa zahvaljujući pojednostavnjenju i iskustvu administrativnog osoblja;

59.  ističe da bi Parlament trebao biti i fizički i psihološki sigurno radno mjesto; zabrinut je zbog učinka novih ugovora za čišćenje u Parlamentu na radnike; apelira na glavnog tajnika da provjeri poštuju li vanjski suradnici najviše standarde radnog prava, osobito kada je riječ o psihološkom pritisku i uvjetima rada;

o
o   o

60.  prihvaća projekciju proračuna za financijsku godinu 2021.;

61.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju i projekciju proračuna proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) SL L 287, 29.10.2013., str. 15.
(5) SL C 346, 27.9.2018., str. 192.
(6) SL C 433, 23.12.2019., str. 31.
(7) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0010.
(8) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0326.
(9) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0038.
(10) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0071.
(11) SL C 346, 21.9.2016., str. 188.
(12) Tekstovi koje je usvojilo Predsjedništvo, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/1.4.2009.
(13) U skladu s minimalnim zahtjevima energetske učinkovitosti iz članka 5. Direktive 2012/27/EU (Direktiva o energetskoj učinkovitosti).
(14) Direktiva (EU) 2019/882 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga (SL L 151, 7.6.2019., str. 70.).

Posljednje ažuriranje: 31. srpnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti