Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2214(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0102/2020

Teksty złożone :

A9-0102/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/05/2020 - 17
PV 14/05/2020 - 20
CRE 14/05/2020 - 17
CRE 14/05/2020 - 20

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0123

Teksty przyjęte
PDF 194kWORD 64k
Czwartek, 14 maja 2020 r. - Bruksela
Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2021
P9_TA(2020)0123A9-0102/2020

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2021 (2019/2214(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(1), w szczególności jego art. 39,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1023/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej(4),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przeciwdziałania molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu w UE(5),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 września 2018 r. w sprawie środków na rzecz zapobiegania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w pracy, przestrzeni publicznej i życiu politycznym w UE, a także zwalczania tych zjawisk(6),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uwzględniania aspektu płci w Parlamencie Europejskim(7),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2020(8),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2019 r. dotyczącą stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020(9),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wspólnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej(10),

–  uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Europejski Zielony Ład” (COM(2019)0640), pkt 2.1.4 „Budowanie i remontowanie w sposób oszczędzający energię i zasoby”,

–  uwzględniając sprawozdanie Sekretarza Generalnego dla Prezydium dotyczące sporządzenia wstępnego projektu preliminarza budżetowego Parlamentu na rok budżetowy 2021,

–  uwzględniając wstępny projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez Prezydium w dniu 9 marca 2020 r. zgodnie z art. 25 ust. 7 oraz art. 102 ust. 1 Regulaminu Parlamentu,

–  uwzględniając projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez Komisję Budżetową zgodnie z art. 102 ust. 2 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 102 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0102/2020),

A.  mając na uwadze, że obecna procedura jest pierwszą procedurą budżetową przeprowadzoną całkowicie w nowej kadencji i dotyczy pierwszego roku wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027;

B.  mając na uwadze, że priorytetowe cele zaproponowane przez Sekretarza Generalnego w budżecie na rok 2021 obejmują: zagwarantowanie niezbędnych zasobów na drugi pełny rok po wyborze nowego Parlamentu, nawet w świetle ambicji nowej Komisji, oraz zagwarantowanie zasobów na projekty o znaczeniu priorytetowym dotyczące kontaktu z obywatelami, wieloletnich przedsięwzięć w zakresie nieruchomości, ekologicznego Parlamentu, bezpieczeństwa i rozwoju technologii informacyjnych;

C.  mając na uwadze, że epidemia COVID-19 pociąga za sobą skutki humanitarne, społeczne, finansowe i gospodarcze; mając na uwadze, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje globalną recesję na poziomie 3 % w 2020 r. i spadek PKB strefy euro o 7,4 % na rok 2020; mając na uwadze, że środki podjęte przez Parlament w 2020 r., takie jak filtracja powietrza w 100 %, zaostrzone procedury czyszczenia, dostosowanie i wprowadzenie nowych rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych, będą miały wpływ na budżet Parlamentu na rok 2021; mając na uwadze, że budżet na rok 2021 będzie musiał uwzględniać konsekwencje wybuchu epidemii COVID-19; mając na uwadze, że budżet Parlamentu gwarantuje jego zdolność do wykonywania pełnych kompetencji ustawodawczych i umożliwia jego właściwe funkcjonowanie;

D.  mając na uwadze, że Sekretarz Generalny zaproponował we wstępnym projekcie preliminarza budżetowego Parlamentu na rok 2021 kwotę 2 110 467 628 EUR, co oznacza ogólny wzrost o 3,52 % w stosunku do budżetu na rok 2020; mając na uwadze, że preliminarz budżetowy przyjęty przez Parlament oznaczał wzrost o 2,3 % (1 953 mln EUR) w porównaniu z rokiem 2018, wzrost o 2,48 % (1 999 mln EUR) w porównaniu z rokiem 2019 i wzrost o 2,68 % (2 050 mln EUR) w porównaniu z rokiem 2020;

E.  mając na uwadze, że prawie dwie trzecie budżetu Parlamentu stanowią wydatki podlegające indeksacji, ponoszone głównie z tytułu wynagrodzeń, emerytur, kosztów opieki medycznej, dodatków dla obecnych i emerytowanych posłów (20 %) i pracowników (34 %) oraz z tytułu utrzymania budynków (12 %), a także mając na uwadze, że wydatki te dostosowuje się zgodnie z regulaminem pracowniczym, Statutem posła do Parlamentu Europejskiego, indeksacją sektorową lub stopą inflacji;

F.  mając na uwadze, że Parlament podkreślił już w rezolucji z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2016(11), że budżet Parlamentu powinien być określony w oparciu o realistyczne przesłanki oraz spójny z zasadą dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami;

G.  mając na uwadze, że wiarygodność Parlamentu jako jednego z organów władzy budżetowej zależy w pewnej mierze od jego zdolności do zarządzania własnymi wydatkami oraz do rozwijania demokracji na szczeblu Unii;

H.  mając na uwadze, że dobrowolny fundusz emerytalny powstał w 1990 r. na mocy przepisów Prezydium dotyczących dodatkowych (dobrowolnych) ubezpieczeń emerytalnych(12); mając na uwadze, że na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2018 r. Prezydium postanowiło zmienić przepisy mające zastosowanie do funduszu emerytalnego przez podniesienie wieku emerytalnego z 63 do 65 lat oraz przez wprowadzenie składki w wysokości 5 % od emerytur wypłacanych przyszłym emerytom, by zwiększyć rentowność takich płatności; mając na uwadze, że według szacunków powyższe zmiany w przepisach zmniejszyły deficyt aktuarialny o 13,3 mln EUR;

I.  mając na uwadze, że istotnie zwiększono obciążenie posłów pracami ustawodawczymi i uzupełniono je o działania w zakresie komunikacji, ponieważ obywatele wykazują większe zainteresowanie sprawami europejskimi niż kiedykolwiek wcześniej i obecnie oczekują, że będą w kontakcie ze swoimi przedstawicielami za pośrednictwem tradycyjnych i nowych mediów społecznościowych; mając na uwadze, że w związku z tym wskaźnik wykorzystania dodatków na pomoc parlamentarną wzrósł w ostatnich latach;

J.  mając na uwadze, że 16 czerwca 1999 r. Trybunał Obrachunkowy wydał opinię nr 5/99 „Fundusz i system emerytalny dla posłów do Parlamentu Europejskiego”;

Ogólne ramy

1.  podkreśla, że największą część budżetu Parlamentu ustala się w oparciu o zobowiązania statutowe lub umowne i podlega ona corocznej indeksacji, a na 2021 r. zobowiązania te szacowane są na 32 mln EUR;

2.  podkreśla, że rok 2020 jest ostatnim rokiem obowiązywania bieżących wieloletnich ram finansowych; przypomina, że budżet przeznaczony dla Parlamentu pozostał w dużej mierze na poziomie 20–22 % w dziale 5 – Administracja oraz że w ubiegłych latach stopa wzrostu była niższa niż stopa wzrostu określona w dziale 5;

3.  popiera porozumienie osiągnięte w ramach procedury pojednawczej między Prezydium a Komisją Budżetową 28 kwietnia 2020 r. w sprawie podwyższenia budżetu o 2,54 % w stosunku do budżetu na 2020 r., co odpowiada ogólnej kwocie preliminarza budżetowego na 2021 r. w wysokości 2 090 467 628 EUR, w sprawie obniżenia wydatków przewidzianych we wstępnym projekcie preliminarza zatwierdzonego przez Prezydium 9 marca 2020 r. o 20 mln EUR i w sprawie odpowiedniego obniżenia środków zaproponowanych w następujących liniach budżetowych:

1004 – Zwykłe koszty podróży; 1005 – Inne koszty podróży; 1200 – Wynagrodzenia i świadczenia; 2007 – Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych; 2024 – Zużycie energii; 300 – Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów między trzema miejscami pracy; 302 – Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne; 3042 – Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje; 3242 – Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym 325 – Wydatki związane z biurami kontaktowymi; 422 – Wydatki związane z asystentami posłów; 10 1 – Rezerwa na nieprzewidziane wydatki;

4.  odnotowuje trwające negocjacje w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 oraz niepewność co do poziomu finansowania nowego działu 7 – Europejska administracja publiczna; podkreśla, że Parlament osiągnął cel redukcji zatrudnienia o 5 % i faktycznie odnotował ogólną redukcję o 6 %; podkreśla, że od wejścia w życie traktatu lizbońskiego Parlament musiał sprostać zwiększonej liczbie zadań i działań wyspecjalizowanych komisji, co przełożyło się na znaczny wzrost prac ustawodawczych i koordynacyjnych; odnotowuje, że w ostatniej kadencji parlamentarnej osiągnięto synergie i dokonano zmiany priorytetów; podkreśla, że funkcjonowanie Parlamentu zależy od realizacji jego zadań administracyjnych, które wymagają odpowiednich poziomów zatrudnienia; zauważa, że przewiduje się, iż emerytury międzyinstytucjonalne objęte tym działem znacznie wzrosną w nadchodzących latach;

5.  zauważa, że w sprawozdaniu Sekretarza Generalnego dotyczącym wstępnego projektu preliminarza budżetowego zakłada się wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii w sposób uporządkowany; na podstawie tego sprawozdania przyjmuje, że większość oszczędności wynikających z wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii uwzględniono już w budżecie na rok 2020, w którym wzięto pod uwagę, że od 1 lutego 2020 r. Parlament będzie miał tylko 705 posłów; wyraża jednak zdziwienie, że w preliminarzu budżetowym na rok 2021 nie uwzględniono logicznej tendencji oszczędnościowej w odniesieniu do pozycji budżetowych, na które wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii miało bezpośredni wpływ; kwestionuje przyczyny wzrostu kosztów związanych z podróżami (linia 1004) i z pomocą parlamentarną (linia 4220) w latach 2018–2021 pomimo zmniejszenia liczby posłów i akredytowanych asystentów parlamentarnych po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii; wnosi o przedstawienie szczegółowej analizy oraz uzasadnienia kosztów i oszczędności związanych z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii przed czytaniem jesiennym;

6.  odnotowuje wyjaśnienie przedstawione w Komisji Budżetowej, że coraz większa liczba posłów podejmuje decyzję o zatrudnieniu czwartego asystenta, aby poradzić sobie z rosnącą ilością pracy parlamentarnej; zauważa, że po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii mniejsza liczba posłów musi uporać się z taką samą ilością pracy ustawodawczej; zauważa, że na skutek decyzji o utworzeniu drugiego biura w miejscu pracy Parlamentu w Strasburgu posłowie zabierają większą liczbę asystentów w podróże służbowe; odnotowuje wyjaśnienie przedstawione w Komisji Budżetowej, że w ostatnich latach posłowie odbywali więcej podróży i w 2021 r. tendencja ta najprawdopodobniej się utrzyma;

7.  podkreśla, że do podstawowych zadań Parlamentu należy stanowienie prawa wraz z Radą, uchwalanie budżetu Unii, reprezentowanie obywateli i monitorowanie prac innych instytucji; uważa również, że nowo utworzone specjalne komisje lub podkomisje nie powinny powodować zmniejszenia liczby personelu w innych komisjach;

8.  podkreśla rolę Parlamentu w budowaniu europejskiej świadomości politycznej i propagowaniu unijnych wartości;

9.  podkreśla, że w porównaniu z propozycją Prezydium potrzebne są znaczne oszczędności, aby zbliżyć tę propozycję do spodziewanej ogólnej stopy inflacji w 2021 r., oraz że należy podjąć istotne działania na rzecz bardziej efektywnego i przejrzystego wykorzystania środków publicznych; zaleca zwrócenie odpowiedniej uwagi na koszty projektów, nie tylko przez członków Komisji Budżetowej w momencie podejmowania wraz z Prezydium decyzji w sprawie rocznego budżetu, lecz także najpóźniej w momencie podejmowania decyzji o rozpoczęciu projektów;

10.  zwraca uwagę na dużą liczbę nadzwyczajnych posiedzeń komisji w Strasburgu oraz na rosnącą liczbę podróży służbowych personelu między trzema miejscami pracy; wzywa Parlament do ograniczenia tych nadzwyczajnych posiedzeń do minimum, tak aby posłowie mogli skoncentrować się na porządku obrad posiedzeń plenarnych, aby zaoszczędzić pieniądze podatników i zmniejszyć ślad węglowy poprzez ograniczenie liczby podróży służbowych personelu;

11.  podkreśla w związku z tym, że wnioski przegłosowane przez Parlament powinno się co do zasady realizować niezwłocznie;

Przejrzystość i dokładność

12.  z zadowoleniem przyjmuje nowe podejście stosowane podczas przygotowywania sprawozdań Sekretarza Generalnego w ciągu ostatnich lat i polegające na przedstawianiu – zgodnie z postulatem władzy budżetowej – dodatkowych informacji na temat planów w perspektywie średnio- i długoterminowej, inwestycji, zobowiązań prawnych, wydatków operacyjnych i metodologii;

13.  podkreśla, że budżet Parlamentu na rok 2021 musi być realistyczny i precyzyjny, jeśli chodzi o dopasowanie potrzeb i wynikających z nich kosztów, aby uniknąć przeszacowania budżetu;

14.  podkreśla, że należy w jak największym stopniu zadbać o to, by ogólne zasoby budżetowe i kadrowe, jakimi dysponuje Parlament, wykorzystywano w sposób jak najbardziej gospodarny, aby umożliwić Parlamentowi i posłom skuteczne stanowienie prawa; ponownie potwierdza, że oznacza to konieczność dokładnego planowania i organizacji metod pracy Parlamentu oraz, w miarę możliwości, łączenia funkcji i struktur, aby uniknąć niepotrzebnej biurokracji, nakładania się funkcji i powielania działań;

15.  uważa, że Parlament powinien zapewnić wysoką jakość i społecznie odpowiedzialny charakter zamówień publicznych, tak aby zamówienia były udzielane przedsiębiorstwom przestrzegającym norm środowiskowych i podstawowych norm pracy; wzywa do bardziej szczegółowej kontroli warunków pracy personelu zewnętrznego Parlamentu;

Kontakt z obywatelami

16.  podkreśla, że Parlament jest jedyną instytucją Unii pochodzącą z wyborów powszechnych, a jego decyzje mają rzeczywisty wpływ na obywateli Unii; uważa, że sprawą najwyższej wagi jest umożliwienie obywatelom lepszego zrozumienia działalności Parlamentu;

17.  z zadowoleniem przyjmuje nową deklarację misji biur kontaktowych Parlamentu Europejskiego oraz położenie nacisku na aktywne zaangażowanie w komunikację dwustronną z obywatelami i zainteresowanymi stronami na szczeblu lokalnym i regionalnym dzięki bardziej dynamicznej komunikacji obejmującej również zainteresowane strony i w większym stopniu przyciągającej obywateli; zwraca uwagę na włączenie centrów „Europa Experience” w główny nurt działań we wszystkich państwach członkowskich; uważa za niezwykle istotne, aby Parlament był stale w kontakcie z obywatelami europejskimi za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, w duchu wielopłaszczyznowego dialogu politycznego, nie tylko w roku wyborczym, lecz także przez całą kadencję;

18.  zwraca uwagę, że centra „Europa Experience” informują społeczeństwo europejskie, a zwłaszcza młodzież, o kluczowych uprawnieniach Parlamentu; zwraca uwagę, że centra „Europa Experience” otwarto już w Berlinie, Kopenhadze, Helsinkach, Lublanie i Strasburgu, a w 2020 r. w Tallinie oraz że w 2021 r. planuje się utworzenie centrów „Europa Experience” w nowym budynku im. Konrada Adenauera w Luksemburgu, jak również w Rzymie, Paryżu, Warszawie, Sztokholmie i Pradze; wzywa do ciągłej oceny osiągniętych wyników; wzywa do przedstawienia szczegółowego podziału wydatków związanych z utworzeniem nowych centrów „Europa Experience” na 2021 r. przed czytaniem budżetu przez Parlament jesienią 2020 r., a także szczegółowego wieloletniego planowania budżetowego, które uwzględnia koszty bieżące każdego z już otwartych centrów;

19.  zwraca się o więcej informacji na temat ustaleń i kosztów związanych z utworzeniem serii mobilnych wersji Parlamentarium, które byłyby obwożone po państwach członkowskich w celu udzielania obywatelom informacji o Parlamencie i Unii; podkreśla, że ten rodzaj inicjatywy należy zdecentralizować i realizować z wykorzystaniem centrów „Europa Experience”, aby przyniósł oszczędności i był racjonalny; zauważa, że projekt ten obejmuje aplikację mobilną, która zawiera najlepsze istniejące treści Parlamentarium;

20.  odnotowuje zamiar Parlamentu i decyzję Prezydium dotyczące rozszerzenia działalności i obecności dyplomatycznej Parlamentu poza granicami Unii na w Indonezję (Dżakarta), Etiopię (Addis Abeba) i Stany Zjednoczone (Nowy Jork), oraz kwestionuje wartość dodaną tego rozszerzenia; domaga się przeprowadzenia szczegółowej i dogłębnej analizy kosztów przedstawicielstwa i kosztów związanych z takim rozszerzeniem, a mianowicie kosztów zakwaterowania, sekretariatów, personelu, zamieszkania, transportu, i przedstawienia wyników tej analizy Komisji Budżetowej Parlamentu; wzywa do współpracy między Parlamentem i Europejską Służbą Działań Zewnętrznych w zakresie charakteru pracy i statusu pracowników Parlamentu podczas misji zewnętrznych; domaga się przeprowadzenia analizy wartości dodanej obecnego przedstawicielstwa Parlamentu w Waszyngtonie;

21.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Parlament wkłada wiele wysiłku w usługi oferowane zwiedzającym, szczególnie młodym ludziom, którzy pozostaną kluczową grupą docelową; wzywa odpowiedzialne służby, aby informowały o zrównoważonych opcjach podróżowania oraz oceniły możliwość wprowadzenia zachęty finansowej skłaniającej do wyboru takiego rodzaju transportu, jeżeli pozwalają na to okoliczności; zwraca się do Prezydium, aby zbadało możliwość utworzenia „klastra dla osób starszych” ukazującego programy i strategie polityczne Unii na rzecz aktywnego starzenia się; zwraca się o więcej informacji na temat nowej strategii dla odwiedzających oraz czteroletniej kampanii informacyjnej przed czytaniem budżetu przez Parlament jesienią 2020 r.; wzywa do dokonania szczegółowej oceny kampanii komunikacyjnej przeprowadzonej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. i w trakcie tych wyborów; jest zdania, że wszelkie nowe działania komunikacyjne powinny opierać się na obiektywnej i rzeczowej analizie tej oceny;

22.  z zadowoleniem przyjmuje propozycję przekształcenia odbywającego się co dwa lata Europejskiego Spotkania Młodzieży (EYE) w spójny proces, tak aby okres przed takim spotkaniem i po nim przekształcił się w szereg znaczących interakcji między Parlamentem a młodzieżą; uważa, że ze względu na równość i sprawiedliwość społeczną Parlament powinien zwracać koszty podróży i zakwaterowania młodzieży uczestniczącej w tym wydarzeniu, które odbywa się w Strasburgu; domaga się, aby ustalenia dotyczące zwrotu kosztów zostały jasno przedstawione na stronie internetowej Parlamentu; zachęca Parlament do organizowania podobnych spotkań między posłami do PE a młodzieżą na szczeblu lokalnym za pośrednictwem biur kontaktowych PE;

Wieloletnie projekty w zakresie nieruchomości

23.  ponawia apel o przejrzyste podejmowanie decyzji dotyczących polityki nieruchomości w oparciu o wcześnie podawane informacje i z należytym uwzględnieniem art. 266 rozporządzenia finansowego;

24.  zaleca, by w ramach corocznego planowania budżetu uwzględnić regularną renowację wszystkich budynków oraz by przeznaczyć na ten cel kwotę odpowiadającą 3 % całkowitej powierzchni wszystkich budynków, co odzwierciedlono już w „Strategii w zakresie nieruchomości na okres po 2019 r.” przyjętej przez Prezydium 16 kwietnia 2018 r.(13); uważa taką kwotę za element regularnej i wybiegającej w przyszłość polityki nieruchomości, w której należy również położyć nacisk na gruntowną modernizację i zagwarantować, aby Parlament dążył do maksymalnej poprawy efektywności energetycznej, a tym samym do oszczędniejszego zużycia energii i obniżenia kosztów infrastruktury Parlamentu;

25.  zauważa, że po zakończeniu prac we wschodnim skrzydle nowego budynku im. Konrada Adenauera w Luksemburgu w 2020 r. i stopniowej przeprowadzce personelu do nowego budynku, w 2021 r. powinny rozpocząć się prace w zachodnim skrzydle budynku; zwraca się o dalsze informacje dotyczące wydatków na zarządzanie projektem budowy zachodniego skrzydła oraz na nadzór nad bezpieczeństwem na placu budowy; ponawia prośbę do Sekretarza Generalnego, by uzyskał szczegółowe informacje na temat stopniowej przeprowadzki personelu; ponadto wzywa do dokonania przeglądu powierzchni potrzebnej Parlamentowi w świetle spodziewanego wzrostu telepracy;

26.  z zadowoleniem przyjmuje zmniejszenie o 11,5 mln EUR kosztów czynszu, utrzymania i energii w 2021 r. w porównaniu z 2020 r., wynikające z przeprowadzki do nowego budynku im. Konrada Adenauera i opuszczenia wież A i B w Luksemburgu; zwraca się o przegląd wszystkich pozostałych obecnie wynajmowanych budynków, które będą nadal zajmowane w 2021 r.,a także szczegółową prognozę rosnących kosztów energii;

27.  odnotowuje stosowaną praktykę zbiorczego przesuwania niewykorzystanych środków pod koniec roku na bieżące projekty budowlane; zwraca uwagę, że praktykę taką stosuje się systematycznie w tych samych rozdziałach, tytułach i często dokładnie tych samych pozycjach budżetowych; zauważa wyjaśnienie przedstawione Komisji Budżetowej Parlamentu przez służby PE, zgodnie z którym dzięki tej praktyce Parlament zaoszczędził w ostatnich latach na odsetkach kwotę prawie 100 mln EUR i był w stanie kontrolować swoje istotne projekty budowlane pod względem finansowym; podkreśla, że wskaźnik wykonania budżetu Parlamentu wynosi prawie 99 %; uważa, że taka praktyka prawna może być postrzegana jako planowe przeszacowanie budżetu w niektórych obszarach, by generować środki na finansowanie polityki Parlamentu w zakresie nieruchomości; wzywa do refleksji nad finansowaniem kluczowych inwestycji w ramach polityki nieruchomości w oparciu o większą przejrzystość i szczegółowe planowanie;

28.  zwraca się do Prezydium o poinformowanie o decyzji w sprawie przyszłości budynku im. P.-H. Spaaka w Brukseli, a także o przedstawienie wszystkich dostępnych służbom dokumentów potwierdzających; zauważa, że proces renowacji tego budynku mógłby również stanowić okazję do optymalizacji użytkowania istniejących przestrzeni zgodnie z bieżącymi potrzebami Parlamentu opisanymi w zaktualizowanej strategii nieruchomości na okres po 2019 r.; zauważa, że podczas prac renowacyjnych budynek im. P.-H. Spaaka będzie niedostępny przez około pięć lat; ponownie występuje z wnioskiem o przekazanie Komisji Budżetowej Parlamentu szacunków i szczegółowego podziału kosztów po podjęciu decyzji przez Prezydium; przypomina, że budżet na rok 2021 zawiera pozycje dotyczące przygotowania prac w budynku im. P.-H. Spaaka;

29.  wzywa Sekretarza Generalnego do uwzględnienia odpowiedniego okresu na odzyskanie materiałów nadających się do recyklingu, takich jak miedź, okładzina i inne, w celu ich ponownego wykorzystania oraz zmiany ich przeznaczenia przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo;

30.  przypomina, że w różnych rezolucjach zdecydowana większość posłów do Parlamentu wyraziła poparcie dla utworzenia jednej siedziby w celu zapewnienia efektywnego wydatkowania pieniędzy podatników Unii i przyjęcia na siebie instytucjonalnej odpowiedzialności za zmniejszenie śladu węglowego; podkreśla, że rozproszenie geograficzne trzech siedzib Parlamentu generuje koszty w wysokości 6 % ogólnego budżetu instytucji, a jego wpływ na środowisko szacuje się na 11 000 do 19 000 ton emisji CO 2 rocznie; podkreśla negatywny odbiór społeczny tego rozproszenia; przypomina o konieczności znalezienia rozwiązań, by zoptymalizować prace instytucjonalne Parlamentu, koszty finansowe i ślad węglowy;

31.  z zadowoleniem przyjmuje pomysł, by Parlament zobowiązał się do przeprowadzenia niezbędnego dostosowania i renowacji swoich budynków w celu stworzenia środowiska dostępnego dla wszystkich użytkowników zgodnie z normami Unii; podkreśla, że prace nad poprawą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej możliwości poruszania się rozpoczęły się już w Strasburgu oraz że projekty takie będą kontynuowane w 2021 r. zarówno w Brukseli, jak i w Strasburgu, a także w sześciu biurach kontaktowych Parlamentu Europejskiego; wzywa do kontynuowania takich renowacji w pozostałych budynkach Parlamentu oraz do tego, by Parlament zobowiązał się do spełnienia funkcjonalnych wymogów dostępności dotyczących środowiska zbudowanego określonych w załączniku III do dyrektywy (UE) 2019/882(14), oraz odwoływał się do odpowiednich norm międzynarodowych i europejskich w celu spełnienia tych wymogów w toku postępowań o udzielenie zamówienia, tak aby posłowie, pracownicy i odwiedzający będący osobami z niepełnosprawnościami i osobami o ograniczonej możliwości poruszania się mieli dostęp do budynków i mogli korzystać z ich wyposażenia na równi z innymi osobami, zgodnie ze zobowiązaniami określonymi w Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych;

Bezpieczeństwo, środowisko informatyczne i rozwój infrastruktury

32.  popiera inwestycje poczynione przez Parlament w celu utrzymania nowoczesnego i efektywnego miejsca pracy; uważa, że bezpieczeństwo budynków i cyberbezpieczeństwo mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa i funkcjonowania Parlamentu; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wraz z ukończeniem wejścia do budynku im. L. Weiss Parlament niemalże zakończy prace nad zabezpieczeniem wszystkich swoich budynków; domaga się przedstawienia aktualnych informacji na temat ogólnych kosztów tego projektu; ponownie stwierdza, że bezpieczeństwo informatyczne, a także wydajne i bezpieczne usługi w chmurze, przy pełnym poszanowaniu ochrony danych, pozostaną najwyższym priorytetem; zwraca się do Parlamentu, aby zbadał możliwość wykorzystania infrastruktury open source;

33.  z zadowoleniem przyjmuje strategię Digital Workplace4MEP, która wprowadza rozwiązania sprzyjające mobilności i efektywności; uważa, że wdrożenie wysokiej jakości urządzeń hybrydowych przyczyni się do osiągnięcia celu w zakresie zarządzania środowiskowego, jakim jest ograniczenie zużycia papieru o 50 % do 2024 r.; oczekuje, że w kategoriach budżetowych wdrożenie to doprowadzi do znaczących oszczędności kosztów wskutek wycofania innych rodzajów urządzeń;

34.  zauważa, że Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych zamierza opracować narzędzie, które będzie w stanie automatycznie transkrybować i tłumaczyć wielojęzyczne debaty parlamentarne w czasie rzeczywistym, tak aby wszyscy obywatele mieli równy dostęp do informacji w swoim języku; podkreśla, że należy z góry zapewnić i udowodnić skuteczność oraz wartość dodaną takich narzędzi w odniesieniu do wszystkich 24 języków urzędowych; zwraca się o przeprowadzenie analizy całkowitego kosztu całego projektu i jego wpływu na zasoby kadrowe; zwraca się o przeprowadzenie szacunkowej oceny harmonogramu, zgodnie z którym technologia ta byłaby dostępna; uważa, że nie należy ograniczać środków przeznaczonych na wielojęzyczność, a mianowicie tłumaczenia pisemne i ustne, dopóki nie nastąpi zmniejszenie obciążenia pracą;

35.  wzywa do poprawy obecnego systemu namierzania i śledzenia kwestii związanych z informatyką między jednostkami operacyjnymi służb Parlamentu w celu zwiększenia wydajności i przejrzystości; wzywa w szczególności do uproszczenia sprawozdawczości dotyczącej kosztów podróży posłów w celu zapewnienia wydajnego, szybkiego i przyjaznego dla użytkownika systemu oraz identyfikowalności wniosków;

36.  wzywa do dalszego rozwoju stabilnej i bezpiecznej infrastruktury telepracy na wszystkich urządzeniach;

Ekologiczny Parlament i zrównoważona mobilność

37.  podkreśla, że od 2016 r. Parlament jest pierwszą neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla instytucją Unii, ponieważ po podjęciu wszelkich możliwych działań na rzecz ograniczenia emisji CO2 rekompensuje on 100 % swoich nieredukowalnych emisji;

38.  przypomina, że zakres śladu węglowego Parlamentu obejmuje 7 głównych kategorii: zużycie energii, wyciek gazów chłodniczych, transport towarowy, transport osób, dostawę sprzętu i świadczenie usług, odpady bezpośrednie i środki trwałe; z zadowoleniem przyjmuje decyzję Prezydium o wyznaczeniu na obecną kadencję parlamentarną nowych i ambitniejszych celów w zakresie ochrony środowiska, które należy osiągnąć do 2024 r. w kluczowych obszarach, takich jak: zmniejszenie śladu węglowego, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla z transportu osób, zmniejszenie zużycia gazu, oleju opałowego i energii cieplnej, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zmniejszenie zużycia papieru, zmniejszenie ilości odpadów niepoddanych recyklingowi, zmniejszenie zużycia wody i zmniejszenie ilości odpadów żywnościowych; wzywa do przedstawienia Komisji Budżetowej Parlamentu szczegółowego planu działania na rzecz osiągnięcia tych celów; wzywa do corocznego przeglądu wyników i możliwości podwyższenia tych norm do połowy 2022 r.;

39.  z zadowoleniem przyjmuje nową politykę parkingową wprowadzoną na parkingach Parlamentu, mającą na celu promowanie korzystania z pojazdów elektrycznych, a mianowicie rowerów, rowerów transportowych, skuterów i samochodów, dzięki zainstalowaniu elektrycznych stacji ładowania; wzywa do rozszerzenia tej polityki na pozostałe parkingi Parlamentu; popiera wszystkie przyszłe środki, w tym zachęty finansowe, mające na celu zachęcenie posłów i personelu do ograniczenia korzystania z samochodów osobowych oraz do korzystania w pierwszej kolejności z transportu publicznego i rowerów;

40.  zachęca posłów do korzystania z możliwości transportowych zgodnych z celami środowiskowymi przewidzianymi przez Parlament; zwraca się do Prezydium o dokonanie przeglądu przepisów wykonawczych do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego, tak aby posłowie otrzymywali zwrot kosztów biletów lotniczych w klasie ekonomicznej, zakupionych na elastycznych warunkach, na trasach w Unii oraz w drodze wyjątku w przypadku lotów powyżej czterech godzin lub lotów z międzylądowaniem; zauważa, że dojazd wielu posłów z okręgów wyborczych do miejsc pracy Parlamentu wymaga długich podróży, które mogą oni odbywać jedynie samolotem;

41.  wzywa do ochrony środowiska i oszczędzania zasobów; w związku z tym jest zaniepokojony faktem, że posłowie nie korzystają z bezpłatnego belgijskiego abonamentu na przejazdy kolejowe; wzywa Prezydium do znalezienia sposobu na optymalne korzystanie z tego abonamentu oraz do przedstawienia szczegółów finansowych umowy z SNCB/NMBS; ponawia apel o szersze korzystanie z wideokonferencji, w tym z udziałem uczestników zewnętrznych, poprzez wykorzystanie powszechnego oprogramowania i innych technologii;

42.  z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie kwestorów z 18 lutego 2020 r. zachęcające posłów i sekretariaty grup politycznych do stosowania polityki dobrowolnego dzielenia się kuframi w celu zmniejszenia liczby samochodów ciężarowych potrzebnych do podróży służbowych do Strasburga, co przyczyni się do zmniejszenia śladu węglowego Parlamentu; wzywa do jak najszybszego przeanalizowania rozwiązań, które mogłyby zastąpić korzystanie z kufrów, zgodnie z celem System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) dotyczącym wyeliminowania papierowej formy dokumentów w Parlamencie;

Kwestie dotyczące posłów i akredytowanych asystentów parlamentarnych

43.  ponownie wyraża zaniepokojenie dodatkowymi wydatkami na tłumaczenie ustne wyjaśnień ustnych dotyczących stanowiska zajętego w głosowaniu podczas posiedzeń plenarnych; podkreśla, że koszt tłumaczenia ustnego i pisemnego ustnych wyjaśnień stanowiska zajętego w głosowaniu szacuje się na 21 431 EUR na dzień głosowania, czyli 900 102 EUR rocznie; przypomina, że posłowie chcący wyjaśnić stanowisko zajęte w głosowaniu mogą w tym celu korzystać z alternatywnych rozwiązań, takich jak pisemne wyjaśnienie stanowiska zajętego w głosowaniu oraz różne publiczne kanały komunikacji; w tym kontekście wzywa do rozsądnego wykorzystywania zasobów Parlamentu i uważa, że aby wygospodarować istotne oszczędności, można by znieść ustne wyjaśnienia stanowiska zajętego w głosowaniu;

44.  przypomina, że art. 27 ust. 1 i 2 Statutu posła do Parlamentu Europejskiego stanowi, co następuje: „[u]stanowiony przez Parlament Europejski dobrowolny fundusz emerytalny, w związku z którym posłowie i byli posłowie nabyli już prawa lub są w trakcie ich nabywania, będzie nadal utrzymany dla tych posłów po wejściu w życie niniejszego statutu”, a „[n]abyte prawa i uprawnienia pozostają w pełni w mocy”; ponadto zauważa, że na koniec 2018 r. wartość netto uwzględnianych aktywów wynosiła 112,3 mln EUR, a wartość zobowiązań aktuarialnych – 398,4 mln EUR, co oznaczało szacunkowy deficyt aktuarialny w wysokości 286,1 mln EUR; zwraca uwagę, że budzi to obawy, że może dojść do wyczerpania dobrowolnego funduszu emerytalnego; wzywa Sekretarza Generalnego i Prezydium do pełnego przestrzegania statutu posła do Parlamentu Europejskiego i do ustanowienia w odniesieniu do funduszu emerytalnego jasnego planu zatwierdzenia i przejęcia przez Parlament jego obowiązków i zobowiązań w odniesieniu do dobrowolnego funduszu emerytalnego dla posłów do Parlamentu Europejskiego; popiera wniosek Prezydium skierowany do Sekretarza Generalnego, aby zbadał sposoby zapewnienia zrównoważonego finansowania dobrowolnego funduszu emerytalnego zgodnie z postanowieniami statutu posła do Parlamentu Europejskiego przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej przejrzystości; uważa, że należy wykorzystać wszystkie możliwe sposoby znalezienia sprawiedliwego rozwiązania tego problemu przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedzialności Parlamentu na minimalnym poziomie; wzywa Prezydium i członków dobrowolnego funduszu emerytalnego do poparcia środków mających na celu ograniczenie deficytu dobrowolnego funduszu emerytalnego;

45.  po raz kolejny apeluje o przejrzystość w kwestii dodatku z tytułu kosztów ogólnych otrzymywanego przez posłów, do czego niejednokrotnie wzywało zgromadzenie plenarne Parlamentu; wzywa Prezydium do niezwłocznego wznowienia dyskusji na temat dodatku z tytułu kosztów ogólnych i do jak najszybszego przedstawienia porozumienia; uważa, że takie porozumienie powinno zawierać wspólne zasady dotyczące większej przejrzystości i rozliczalności finansowej; podkreśla, że wszelkie nowe środki zwiększające przejrzystość nie powinny powodować niepotrzebnych obciążeń biurokratycznych dla posłów i ich biur;

46.  przypomina, że zwrócił się do Prezydium o opracowanie rozwiązania technicznego, które umożliwi posłom korzystanie z przysługującego im prawa do głosowania w czasie, gdy przebywają na urlopie macierzyńskim bądź ojcowskim, na długim zwolnieniu chorobowym lub w przypadkach siły wyższej; zwraca się do Prezydium o wyjaśnienie ograniczeń prawnych, finansowych i technicznych, z jakie pociągałoby za sobą takie rozwiązanie;

47.  z zadowoleniem przyjmuje środki podjęte przez Parlament w związku z pandemią COVID-19, w tym nowe tymczasowe metody pracy i udostępnienie infrastruktury Parlamentu na walkę z koronawirusem; zwraca się do Prezydium o zaproponowanie dalszych środków w celu zaradzenia konsekwencjom pandemii COVID-19; zwraca się do Sekretarza Generalnego o dokonanie oceny konsekwencji finansowych tych środków dla budżetu Parlamentu na rok 2020 i 2021 oraz o przedstawienie jej Komisji Budżetowej Parlamentu przed czytaniem budżetu w Parlamencie jesienią 2020 r.; wzywa Sekretarza Generalnego do opracowania szczegółowych wytycznych w celu lepszego przygotowania się na wszelkie przypadki wystąpienia siły wyższej w przyszłości, aby być w stanie zapewnić ciągłość funkcji ustawodawczych Parlamentu, jeżeli nie będzie można zapewnić prawidłowego funkcjonowania;

48.  przypomina o swoim wniosku dotyczącym wysokości dodatków wypłacanych akredytowanym asystentom parlamentarnym za podróże służbowe, które odbywają między trzema miejscami pracy Parlamentu, w celu zapewnienia, aby Prezydium dokonało harmonizacji tej kwestii na poziomie systemów dodatków dla urzędników służby cywilnej i innych pracowników; uważa, że ten cel powinien służyć jako podstawowe uzasadnienie wszelkiego zwiększenia puli środków przeznaczonych na pomoc parlamentarną dla posłów w trakcie sprawowania mandatu;

49.  zwraca się do Prezydium, aby oceniło możliwość i skutki finansowe rozszerzenia statusu akredytowanych asystentów parlamentarnych na asystentów krajowych; zwraca się o wyjaśnienie kryteriów branych pod uwagę przy ustalaniu tabeli wynagrodzeń asystentów krajowych i domaga się przeprowadzenia gruntownej analizy tych kryteriów w celu dokonania oceny ich aktualnego charakteru; zaleca zwrócenie uwagi na zapewnienie odpowiedniej relacji między zadaniami a wynagrodzeniem asystentów w państwach członkowskich;

50.  ponownie zwraca się do Konferencji Przewodniczących o przegląd przepisów wykonawczych regulujących prace delegacji i misji poza granicami Unii Europejskiej; podkreśla, że w ramach takiego przeglądu należy rozważyć, czy możliwe jest, aby akredytowani asystenci parlamentarni, z zastrzeżeniem określonych warunków, towarzyszyli posłom w oficjalnych delegacjach i misjach Parlamentu;

51.  zwraca się do Prezydium o przeanalizowanie obecnego systemu alokacji środków budżetowych dla komisji w celu oceny jego zalet i wad oraz w celu zwiększenia elastyczności i autonomii komisji w planowaniu i przydzielaniu środków na finansowanie działań i zadań;

52.  zwraca się do Prezydium o wprowadzenie pełnej elastyczności w zakresie obecności posłów podczas zielonych tygodni, aby ułatwić im organizację pracy;

Inne kwestie

53.  z zadowoleniem przyjmuje istniejące porozumienia o współpracy między Parlamentem, Komitetem Regionów i Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym w kontekście poszukiwania innych obszarów, w których możliwe byłoby wspólne korzystanie z funkcji wsparcia administracyjnego; zwraca się do Sekretarza Generalnego o ocenę obecnej współpracy między instytucjami Unii, aby wskazać dalsze możliwe efekty synergii i oszczędności;

54.  wyraża ubolewanie z powodu ostatnich podwyżek cen w stołówkach Parlamentu, zwłaszcza w restauracji samoobsługowej w budynku im. Altiero Spinellego w Brukseli; uważa, że temu wzrostowi cen nie towarzyszyła poprawa jakości żywności; zwraca się do Prezydium o ocenę możliwości skorzystania z usług nowego usługodawcy w restauracji samoobsługowej w budynku im. Altiero Spinellego oraz o przegląd polityki subwencji w celu zwiększenia przystępności cenowej posiłków;

55.  zwraca uwagę na wymóg przyjęty podczas ostatniej reformy Regulaminu PE dotyczący przyjęcia planu działania w sprawie równości płci w celu uwzględnienia perspektywy płci w całej działalności Parlamentu, na wszystkich szczeblach i na wszystkich etapach; wzywa Prezydium Parlamentu do pilnego rozpoczęcia prac w tym obszarze zleceniem zewnętrznego audytu, podczas którego zanalizowana zostanie obecna sytuacja i przygotowane zalecenia dotyczące zarówno politycznej, jak i administracyjnej działalności Parlamentu; podkreśla, że audyt powinien obejmować wszystkie obszary i wskaźniki wymienione w opracowanym przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) narzędziu służącym do oceny mocnych i słabych stron parlamentów w zakresie równouprawnienia płci i zidentyfikować zasady, które ułatwiają lub blokują równość płci pod różnym kątem, w celu uwzględnienia ich w planie działania Parlamentu w sprawie równości płci;

56.  przypomina o zaleceniach zawartych w rezolucjach Parlamentu z dnia 26 października 2017 r., 11 września 2018 r. i 15 stycznia 2019 r. w sprawie przeciwdziałania molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu w UE oraz w sprawie środków na rzecz zapobiegania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu, a także zwalczania tych zjawisk; domaga się, aby Sekretarz Generalny dostarczył wszystkich informacji na temat prac już wykonanych w tej kwestii oraz programu na najbliższą przyszłość; zwraca się do Sekretarza Generalnego o przeprowadzenie przed przedstawieniem Prezydium preliminarza budżetowego na rok 2022 oceny nowych procedur w odniesieniu do molestowania; jest zdania, że zarówno personel, jak i posłów powinno się zachęcać do udziału w szkoleniach, aby zminimalizować występowanie takich zdarzeń w Parlamencie;

57.  zauważa, że w dniu 1 stycznia 2019 r. rozpoczęło działalność nowe biuro podróży Parlamentu Europejskiego; zauważa, że posłowie mieli trudności ze skontaktowaniem się z centrum obsługi telefonicznej biura podróży w godzinach pracy i poza nimi; apeluje o poprawę dostępności; domaga się prostego i przyjaznego dla użytkownika mechanizmu składania skarg, który umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów; ubolewa, że bilety proponowane przez biuro podróży nie zawsze są najbardziej korzystne pod względem kosztów oraz że posłowie otrzymują zwrot kosztów podróży ze znacznym opóźnieniem; wzywa Dyrekcję Generalną ds. Finansów do przeprowadzenia badania dotyczącego zadowolenia z usług biura podróży i zwraca się o ocenę jego pracy w czasie trwania obowiązującej umowy;

58.  wzywa Sekretarza Generalnego i Prezydium do zaprowadzenia kultury budżetowania zadaniowego w całej administracji Parlamentu oraz do przyjęcia podejścia opartego na usprawnieniu zarządzania w celu poprawy efektywności i zrównoważenia środowiskowego oraz ograniczenia wymogów administracyjnych i biurokracji w wewnętrznych pracach instytucji; podkreśla, że usprawnione zarządzanie polega na ciągłym doskonaleniu procedur roboczych dzięki uproszczeniom i doświadczeniu personelu administracyjnego;

59.  podkreśla, że Parlament powinien być bezpiecznym miejscem pracy, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym; jest zaniepokojony wpływem nowych umów o świadczenie usług sprzątania w Parlamencie na pracowników; wzywa Sekretarza Generalnego do sprawdzenia, czy wykonawcy zewnętrzni przestrzegają najwyższych standardów prawa pracy, w szczególności w odniesieniu do presji psychicznej i warunków pracy;

o
o   o

60.  przyjmuje preliminarz budżetowy na rok budżetowy 2021;

61.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji i preliminarza budżetowego Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4) Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 15.
(5) Dz.U. C 346 z 27.9.2018, s. 192.
(6) Dz.U. C 433 z 23.12.2019, s. 31.
(7) Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0010.
(8) Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0326.
(9) Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0038.
(10) Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0071.
(11) Dz.U. C 346 z 21.9.2016, s. 188.
(12) Teksty przyjęte przez Prezydium, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.
(13) Zgodnie z wymogami minimalnymi dotyczącymi charakterystyki energetycznej określonymi w art. 5 dyrektywy 2012/27/UE (dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej).
(14) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług (Dz.U. L 151 z 7.6.2019, s. 70).

Ostatnia aktualizacja: 31 lipca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności