Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2631(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0158/2020

Внесени текстове :

B9-0158/2020

Разисквания :

PV 13/05/2020 - 17
CRE 13/05/2020 - 17

Гласувания :

PV 14/05/2020 - 20
CRE 14/05/2020 - 20

Приети текстове :

P9_TA(2020)0124

Приети текстове
PDF 157kWORD 49k
Петък, 15 май 2020 г. - Брюксел
Нова МФР, собствени ресурси и план за възстановяване
P9_TA(2020)0124B9-0158/2020

Резолюция на Европейския парламент от 15 май 2020 г. относно новата многогодишна финансова рамка, собствените ресурси и плана за възстановяване (2020/2631(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 225, 310, 311, 312, 323 и 324 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Декларацията на Шуман от 9 май 1950 г.,

–  като взе предвид предложението на Комисията от 2 май 2018 г. за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка (МФР) за годините 2021 – 2027 (COM(2018)0322),

–  като взе предвид своя междинен доклад от 14 ноември 2018 г. относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 10 октомври 2019 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея(3);

–  като взе предвид окончателния доклад и препоръките на групата на високо равнище за собствените ресурси,

–  като взе предвид европейските икономически прогнози на Комисията за пролетта на 2020 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2020 г. относно Европейския зелен пакт(4),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 януари 2020 г. относно план за инвестиции за устойчива Европа (COM(2020)0021),

–  като взе предвид своята резолюция от 18 декември 2019 г. относно справедливото данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана икономика: BEPS 2.0(5),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 декември 2019 г. относно Европейския зелен пакт (COM(2019)0640),

–  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че пандемията от COVID-19 имаше трагични и бедствени последици за хората и техните близки;

Б.  като има предвид, че тази криза създаде големи трудности за социалните и здравните системи на държавите членки;

В.  като има предвид, че извънредното положение във връзка с COVID-19 засяга по-специално уязвимите групи, като води до увеличаване на неравенството, бедността, безработицата и социалните различия и подкопава социалните стандарти и стандартите относно заетостта в Европа;

Г.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки поеха ангажимент за изпълнението на Програмата на ООН до 2030 г., Европейския стълб на социалните права и Парижкото споразумение;

Д.  като има предвид, че асиметричните икономически реакции на държавите членки биха могли да застрашат усилията на ЕС за сближаване и да предизвикат нарушения на единния пазар;

Е.  като има предвид, че много предприятия бяха принудени да прекратят дейността си или са изправени пред риск да я прекратят, докато голяма част от икономиката на ЕС е в застой;

Ж.  като има предвид, че тъй като сътресението засяга икономиката на ЕС като цяло, за да се преодолее кризата, трябва да бъдат осигурени еднаква способност за емитиране на дълг и еднакъв достъп до финансиране, включително за държавите членки извън еврозоната;

З.  като има предвид, че според икономическата прогноза на Комисията за пролетта на 2020 г. се очаква БВП на ЕС да се свие със 7,4%;

И.  като има предвид, че Европейският съвет не успя да постигне съгласие относно обща пътна карта за възстановяване след кризата; като има предвид обаче, че той възложи на Комисията задачата да представи пакет за възстановяване въз основата на коригирана МФР;

Й.  като има предвид, че Парламентът вече изрази загриженост относно размера на следващата МФР, предложен от Комисията през май 2018 г., преди възникването на извънредното положение във връзка с COVID-19, с основанието, че той ще възпрепятства ЕС в изпълнението политическите му ангажименти и действията в отговор на предстоящите важни предизвикателства;

К.  като има предвид, че малките и средните предприятия (МСП) са гръбнакът на икономиката на ЕС и се нуждаят от по-малко бюрокрация, подходяща нормативна уредба, по-добри мрежи от предприемачи и учени и инвестиции в трансграничната инфраструктура;

Л.  като има предвид, че съгласно член 312 от ДФЕС Парламентът трябва да даде одобрението си за МФР;

М.  като има предвид, че се очаква Комисията спешно да изготви план за действие при извънредни ситуации за МФР, за да защити бенефициерите от ЕС и да отстрани риска от прекъсване, в случай че споразумението относно следващата МФР не бъде постигнато навреме, за да влезе в сила на 1 януари 2021 г., както беше официално поискано от Парламента;

Н.  като има предвид, че планът за действие при извънредни ситуации за МФР е напълно съвместим с плана за възстановяване;

О.  като има предвид, че на 9 май 2020 г. ЕС чества 70-ата годишнина от Декларацията на Шуман;

1.  подчертава, че европейските граждани трябва да бъдат в центъра на стратегията за възстановяване; припомня, че техните интереси се представляват от Европейския парламент; поради това предупреждава Комисията да не се правят опити да се разработи европейска стратегия за възстановяване, която е извън общностния метод и прибягва до междуправителствени средства;

2.  припомня, че МФР е бюджетният инструмент, чрез който ЕС осъществява своите амбиции; предупреждава Комисията да не се правят опити за разработване на европейската стратегия за възстановяване, която не се основава на МФР и на нейните програми; изисква Парламентът да участва в подготовката, приемането и изпълнението на фонда за възстановяване и да бъде в центъра на процеса на вземане на решения, за да се осигури демократична отчетност;

3.  настоява, че преработената МФР и стратегията за възстановяване на Европа следва да се основават на принципите на икономическо и териториално сближаване, социален диалог и трансформация с цел преход към издръжлива, устойчива, социално справедлива и конкурентоспособна икономика;

4.  припомня, че една от основните задачи на Парламента е да осъществява контрол върху изпълнителната власт; предупреждава Комисията да не използва заблуждаващи цифри при представянето на плана си за възстановяване; подчертава, че от това зависи доверието в Съюза;

5.  припомня, че Парламентът трябва да даде одобрението си за МФР; предупреждава Комисията да не представя преработена МФР, в която планът за възстановяване се финансира за сметка на съществуващи и бъдещи програми; предупреждава Комисията да не се поддава на изкушението да създава бюджетни инструменти без участието на Парламента, като по този начин избягва демократичния контрол; припомня възможността, предоставена във връзка с това от член 324 от ДФЕС; изразява готовност да отхвърли всички предложения, които не отговарят на тези стандарти; припомня, че Парламентът няма да даде своето одобрение за МФР, без да е постигнато споразумение относно реформата на системата на собствените ресурси на ЕС;

Стабилна многогодишна финансова рамка за възстановяването на ЕС и след това

6.  припомня позицията на Парламента относно необходимостта от амбициозна МФР, която да отговаря на очакванията на гражданите на ЕС и да съответства на политическите ангажименти и амбиции на ЕС с необходимите финансови средства; изисква преразгледаното предложение на Комисията относно МФР за периода 2021 – 2027 г. да включва бюджета за новия фонд за възстановяване и трансформация в допълнение към следващата МФР; счита, че новото предложение за МФР следва да отчита както необходимостта от ефективно справяне с последиците от кризата, така и допълнителните инструменти и инициативи, свързани с политическата програма на новата Комисия;

7.  настоява за оценка преди приключването на изпълнението на стратегията за възстановяване и за съответно преразглеждане на МФР по време на междинното ѝ преразглеждане;

8.  отбелязва, че предоставянето на повече финансови средства в началото на периода може да допринесе за смекчаване на непосредствените последици от кризата, особено за политиката на сближаване, но че то не осигурява допълнителни средства и не може да бъде обявявано за такова; предупреждава, че прекомерното предоставяне на средства в началото на периода ще доведе до отслабване на бюджета, вследствие на което ЕС няма да може да инвестира в своето общо бъдеще и ще стане по-уязвим при следващи кризи;

9.  призовава лидерите от ЕС и Комисията да вземат смели решения относно реформата на системата на собствените ресурси на ЕС, включително въвеждането на набор от нови собствени ресурси; потвърждава позицията си, посочена в междинния доклад относно МФР, във връзка със списъка с потенциални източници на нови собствени ресурси: обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, данъчно облагане на цифровите услуги, данък върху финансовите сделки, приходи от схемата за търговия с емисии, вноска във връзка с пластмасата и механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите; отново изразява своята позиция в полза на премахването на всички отстъпки и корекции, опростяването на собствения ресурс на база ДДС и използването на глоби и такси като допълнителен приход за бюджета на ЕС;

10.  предупреждава държавите членки, че ако откажат да приемат създаването на нови собствени ресурси, с което да се осигури жизнеспособна МФР, неизбежно ще се стигне до приемането на допълнително увеличение на техните преки вноски на база БНД;

11.  призовава за незабавно и трайно увеличаване на тавана на собствените ресурси, за да се отговори на потребностите на МФР и на фонда за възстановяване и трансформация и да се вземе предвид очакваният спад на БНД след рецесията, предизвикана от кризата;

12.  е решен да се противопостави на всеки опит да се застраши адекватното финансиране на следващата МФР, за да се осигури незабавно финансиране за стратегията за възстановяване; изисква планът за възстановяване да бъде прибавен към МФР, чийто бюджет е увеличен и която включва нови собствени ресурси;

13.  настоява фондът за възстановяване и трансформация да бъде финансиран в допълнение към съществуващите и бъдещите политики на ЕС, като той не трябва да засяга дългосрочните приоритети и стратегическите цели на ЕС, нито да води до МФР с по-малък размер;

Надежден европейски фонд за възстановяване и трансформация

14.  призовава Комисията да представи мащабен пакет за възстановяване в съответствие с резолюцията на Парламента от 17 април 2020 г; призовава фондът за възстановяване и трансформация да бъде финансиран чрез емитирането на дългосрочни облигации за възстановяване, гарантирани от бюджета на ЕС, с максимални тавани и с план за погасяване; подчертава, че фондът ще бъде основният елемент от цялостен пакет, осигуряващ инвестиционен импулс, включително чрез привличане на частни инвестиции, с размер от два трилиона евро и със срок на изпълнение, който е съизмерим с очакваното дълбоко и трайно въздействие на настоящата криза;

15.  настоятелно призовава пакетът да бъде изплащан чрез заеми и най-вече чрез безвъзмездни средства, преки плащания за инвестиции и собствен капитал, а фондът да бъде управляван пряко от Комисията; счита, че средствата следва да се насочват към програми в рамките на бюджета на ЕС, при пълен контрол и участие от страна на Парламента и като се прилагат подходящи изисквания за одит и докладване;

16.  подчертава обаче, че фондът не следва да създава допълнителна тежест за националните бюджети и следва да се ръководи от принципите на добро финансиране; изразява готовност да разгледа възможността за запазване на вноските на държавите членки на база БНД на настоящите номинални равнища в замяна на въвеждането на нови собствени ресурси, които не само да покрият лихвите и главницата във връзка с емисиите, но също така да осигурят финансирането на амбициозна МФР;

17.  припомня, че е необходимо да се запази доверието в Съюза и предупреждава Комисията да не използва финансови трикове и съмнителни мултипликатори за обявяването на амбициозни цифри; предупреждава, че цифрите във връзка с инвестициите, които трябва да бъдат мобилизирани, не са и не могат да бъдат представяни като истинския размер на фонда за възстановяване и трансформация;

18.  припомня разпоредбите на Договора, че приходите и разходите в бюджета на ЕС са балансирани и че институциите гарантират, че се предоставят финансови средства, за да може Съюзът да изпълнява своите правни задължения спрямо трети страни; призовава във връзка с това за икономически издържано бюджетно третиране на облигациите за възстановяване, което е в съответствие с обичайната счетоводна отчетност на всеки публичен орган, включително държавите членки; предлага вместо цялата неусвоена сума да се включва в годишния бюджет, само дължимите за всяка година плащания да бъдат покривани в рамките на наличния марж под тавана на собствените ресурси, като същевременно се поддържа пълна прозрачност по отношение на дължимите лихви и главница и не се запазва необходимостта от план за погасяване;

19.  подчертава, че графикът е от съществено значение и че фондът за възстановяване и трансформация трябва да бъде свързан с настоящата и бъдещата МФР и да бъде съобразен със структурата и целите ѝ; настоятелно призовава фондът за възстановяване и трансформация да започне да функционира възможно най-скоро през настоящата година;

20.  призовава този мащабен пакет от мерки за възстановяване да трансформира европейските икономики и да повиши тяхната устойчивост чрез обединяването на стратегически инвестиции в подкрепа на МСП, и да увеличи възможностите за работа и уменията с цел смекчаване на въздействието на кризата върху работниците, служителите, потребителите и семействата; призовава поради това да се даде приоритет на инвестициите в Зеления пакт, Програмата в областта на цифровите технологии и постигането на европейски суверенитет в стратегически сектори, с последователна промишлена стратегия и същевременно със съкращаване и разнообразяване на веригите на доставки и преориентиране на търговските политики; призовава за създаването на нова самостоятелна европейска здравна програма;

21.  счита, че е от решаващо значение тези усилия да имат силно социално измерение и да бъдат в съответствие с целите на Европейския стълб на социалните права, с целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР на ООН) и с целта за равенство между половете, така че да се гарантира, че възстановяването задълбочава териториалното сближаване и повишава конкурентоспособността и че то е насочено към преодоляване на социалното и икономическото неравенство и към удовлетворяване на потребностите на най-силно засегнатите от кризата лица, като жените, малцинствата и хората на или под прага на бедността;

22.  подчертава, че тези средства следва да бъдат насочени към проекти и бенефициери, които спазват основаните на Договора основни ценности на ЕС, Парижкото споразумение, целите на ЕС в областта на неутралността по отношение на климата и биологичното разнообразие, както и борбата срещу отклонението от данъчно облагане, избягването на данъци и изпирането на пари; настоятелно призовава Комисията да гарантира, че насоките за държавната помощ са съвместими с тези условия;

23.  припомня значението на международната солидарност; призовава Комисията и държавите членки да застанат начело на усилията за възстановяване и трансформация в резултат на COVID-19 на международно равнище, като същевременно поддържат ценностите на ЕС, свързани със солидарността, защитата на правата на човека, демократичните принципи, принципите на правовата държава и многостранното сътрудничество;

o
o   o

24.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Европейския съвет и на Комисията.

(1) Приети текстове, P8_TA(2018)0449.
(2) Приети текстове, P9_TA(2019)0032.
(3) Приети текстове, P9_TA(2020)0054.
(4) Приети текстове, P9_TA(2020)0005.
(5) Приети текстове, P9_TA(2019)0102.

Последно осъвременяване: 31 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност