Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/2631(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0158/2020

Esitatud tekstid :

B9-0158/2020

Arutelud :

PV 13/05/2020 - 17
CRE 13/05/2020 - 17

Hääletused :

PV 14/05/2020 - 20
CRE 14/05/2020 - 20

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0124

Vastuvõetud tekstid
PDF 142kWORD 47k
Reede, 15. mai 2020 - Brüssel
Uus mitmeaastane finantsraamistik, omavahendid ja majanduse taastamise kava
P9_TA(2020)0124B9-0158/2020

Euroopa Parlamendi 15. mai 2020. aasta resolutsioon järgmise mitmeaastase finantsraamistiku, omavahendite ja majanduse taastamise kava kohta (2020/2631(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 225, 310, 311, 312, 323 ja 324,

–  võttes arvesse 9. mail 1950 avaldatud Schumani deklaratsiooni,

–  võttes arvesse komisjoni 2. mai 2018. aasta ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 (COM(2018)0322),

–  võttes arvesse oma 14. novembri 2018. aasta vaheraportit mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks(1),

–  võttes arvesse oma 10. oktoobri 2019. aasta resolutsiooni 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku ja omavahendite kohta: aeg täita kodanike ootused(2),

–  võttes arvesse oma 17. aprilli 2020. aasta resolutsiooni ELi kooskõlastatud meetmete kohta võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu(3),

–  võttes arvesse kõrgetasemelise omavahendite töörühma lõpparuannet ja soovitusi,

–  võttes arvesse komisjoni 2020. aasta kevadprognoosi Euroopa majanduse kohta,

–  võttes arvesse oma 15. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni Euroopa rohelise kokkuleppe kohta(4),

–  võttes arvesse komisjoni 14. jaanuari 2020. aasta teatist „Kestliku Euroopa investeerimiskava“ (COM(2020)0021),

–  võttes arvesse oma 18. detsembri 2019. aasta resolutsiooni õiglase maksustamise kohta globaalses digitaalmajanduses: BEPS 2.0(5),

–  võttes arvesse komisjoni 11. detsembri 2019. aasta teatist „Euroopa roheline kokkulepe“ (COM(2019)0640),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A.  arvestades, et COVID-19 pandeemial on olnud traagilised ja katastroofilised tagajärjed inimestele ja nende omastele;

B.  arvestades, et see kriis on seadnud rasked piirangud liikmesriikide hoolekande- ja tervishoiusüsteemidele;

C.  arvestades, et COVID-19 kriis mõjutab eelkõige vähem kaitstud rühmi, suurendades ebavõrdsust, vaesust, töötust ja sotsiaalseid lõhesid ning kahjustades Euroopa sotsiaalseid ja tööhõivestandardeid;

D.  arvestades, et Euroopa Liit ja selle liikmesriigid on kohustunud täitma ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 2030, Euroopa sotsiaalõiguste sammast ja Pariisi kokkulepet;

E.  arvestades, et liikmesriikide asümmeetrilised majanduslikud vastumeetmed võivad ohustada ELi ühtlustamispüüdeid ja moonutada ühtset turgu;

F.  arvestades, et paljud ettevõtted on olnud sunnitud tegevuse lõpetama või neid ähvardab see oht ning suur osa Euroopa majandusest on seiskunud;

G.  arvestades, et katkestus mõjutab ELi majandust tervikuna, ning arvestades, et kriisiga toimetulekuks tuleb tagada võrdne suutlikkus emiteerida võlakirju ja rahaliste vahendite kättesaadavus, teiste hulgas ka euroalasse mittekuuluvatele liikmesriikidele;

H.  arvestades, et komisjoni 2020. aasta kevadise majandusprognoosi kohaselt on oodata ELi SKP vähenemist 7,4 %;

I.  arvestades, et Euroopa Ülemkogu ei ole suutnud kokku leppida majanduse kriisijärgse taastamise ühises tegevuskavas; arvestades aga, et Euroopa Parlament on teinud komisjonile ülesandeks koostada majanduse taastamise pakett, mille keskne osa on kohandatud mitmeaastane finantsraamistik;

J.  arvestades, et parlament on juba väljendanud muret järgmise mitmeaastase finantsraamistiku suuruse pärast, mille kohta komisjon tegi ettepaneku 2018. aasta mais, enne COVID-19 kriisi, kuna see ei võimaldaks ELil täita oma poliitilisi kohustusi ega reageerida tulevastele suurtele probleemidele;

K.  arvestades, et VKEd on Euroopa majanduse selgroog ja neile on vaja vähem bürokraatiat, otstarbekamaid õigusnorme, paremaid ettevõtjate ja teadlaste võrgustikke ning investeeringuid piiriülesesse taristusse;

L.  arvestades, et ELi toimimise lepingu artiklis 312 on sätestatud, et Euroopa Parlament peab mitmeaastasele finantsraamistikule nõusoleku andma;

M.  arvestades, et komisjonilt oodatakse mitmeaastase finantsraamistikuga seonduvalt kiiret erandolukorra kava koostamist, et kaitsta ELi toetusesaajaid ja kõrvaldada järjepidevuse katkemise oht, juhul kui järgmise mitmeaastase finantsraamistiku suhtes ei jõuta kokkuleppele õigeaegselt, nii et see saaks jõustuda 1. jaanuaril 2021, nagu parlament on ametlikult nõudnud;

N.  arvestades, et mitmeaastase finantsraamistikuga seonduv erandolukorra kava on täielikult kooskõlas majanduse taastamise kavaga;

O.  arvestades, et 9. mail 2020 tähistas Euroopa Liit Schumani deklaratsiooni 70. aastapäeva;

1.  rõhutab, et majanduse taastamise strateegias peavad kesksel kohal olema Euroopa kodanikud; tuletab meelde, et Euroopa Parlament esindab kodanike huve; hoiatab seetõttu komisjoni katsete eest luua selline Euroopa majanduse taastamise strateegia, mis jääb väljapoole ühenduse meetodit ja mille puhul kasutatakse valitsustevahelisi lahendusteid;

2.  tuletab meelde, et mitmeaastane finantsraamistik on eelarvevahend, mille kaudu EL täidab oma eesmärke; hoiatab seetõttu komisjoni katsete eest luua selline Euroopa majanduse taastamise strateegia, mis ei rajane mitmeaastasel finantsraamistikul ja selle programmidel; nõuab, et parlament kaasataks majanduse taastamise fondi kujundamisse, heakskiitmisse ja rakendamisse ning et parlament oleks otsustusprotsessi keskmes, et tagada demokraatlik vastutus;

3.  rõhutab, et uuendatud mitmeaastane finantsraamistik ja Euroopa majanduse taastamise strateegia peaksid põhinema majandusliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse, sotsiaaldialoogi ning vastupanuvõimelisele, kestlikule, sotsiaalselt õiglasele ja konkurentsivõimelisele majandusele ülemineku põhimõtetel;

4.  tuletab meelde, et parlamendi üks peamisi ülesandeid on kontrollida täidesaatva võimu tegevust; hoiatab komisjoni eksitavate üldnäitajate kasutamise eest taastamiskava esitamisel; rõhutab, et kaalul on liidu usaldusväärsus;

5.  tuletab meelde, et parlament peab mitmeaastasele finantsraamistikule nõusoleku andma; hoiatab komisjoni sellise muudetud sellise mitmeaastase finantsraamistiku esitamise eest, mille puhul majanduse taastamise kava rahastataks olemasolevate ja tulevaste programmide arvelt; hoiatab komisjoni kiusatuse eest kavandada eelarvevahendeid ilma parlamendi osaluseta, hoides nii kõrvale demokraatlikust järelevalvest; tuletab sellega seoses meelde Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 324 antud võimalust; on valmis tagasi lükkama kõik ettepanekud, mis ei vasta nendele nõuetele; tuletab meelde, et Euroopa Parlament ei anna mitmeaastasele finantsraamistikule nõusolekut ilma ELi omavahendite süsteemi reformimist käsitleva kokkuleppeta;

Tugev mitmeaastane finantsraamistik ELi majanduse taastamiseks ja edaspidiseks

6.  tuletab meelde oma seisukohta, et vaja on ambitsioonikat mitmeaastast finantsraamistikku, mis vastaks liidu kodanike ootustele ning tagaks ELi poliitiliste kohustuste ja püüdluste täitmiseks vajalikud rahalised vahendid; nõuab, et komisjoni muudetud ettepanekus mitmeaastase finantsraamistiku kohta aastateks 2021–2027 arvestataks uut majanduse taastamise ja ümberkujundamise fondi kui täiendust järgmisele mitmeaastasele finantsraamistikule; on veendunud, et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekus tuleks arvesse võtta vajadust tegeleda tulemuslikult kriisi tagajärgede ületamisega, aga ka uusi vahendeid ja algatusi, mis on seotud komisjoni uue koosseisu poliitilise tegevuskavaga;

7.  nõuab, et enne majanduse taastamise strateegia rakendamise lõppu korraldataks hindamine ja et mitmeaastast finantsraamistikku läbivaatamise käigus sellele vastavalt muudetaks;

8.  märgib, et ressursside varasem rakendamine võib aidata leevendada kriisi vahetut mõju, eriti ühtekuuluvuspoliitikas, kuid see ei anna lisaraha ja seda ei saa sellisena reklaamida; hoiatab, et ressursside ülemäärase varasema rakendamise tulemuseks on nõrgestatud eelarve, mis takistab ELi investeerimast oma ühisesse tulevikku, muutes ta haavatavamaks edaspidiste kriiside suhtes;

9.  kutsub ELi juhte ja komisjoni üles võtma vastu julgeid otsuseid ELi omavahendite süsteemi reformimisel, sealhulgas uute omavahendite kogumi kasutuselevõtmise kohta; kinnitab veel kord oma seisukohta, mis on esitatud finantsraamistiku vahearuandes ja puudutab võimalike uute omavahendite loetelu: äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas, digiteenuste maks, finantstehingute maks, heitkogustega kauplemise süsteemi tulu, plastimaks ja mehhanism, millega korrigeeritakse imporditavate kaupadega seotud süsinikdioksiidiheite maksustamist; kordab oma seisukohta, mis pooldab kõigi tagasimaksete ja korrektsioonide kaotamist, käibemaksupõhise omavahendi lihtsustamist ning trahvide ja lõivude kasutamist ELi eelarve lisatuluna;

10.  hoiatab liikmesriike, et kui nad ei soovi uute omavahendite loomist heaks kiita, eeldab elujõulise mitmeaastase finantsraamistiku kindlustamine vältimatut nõustumist oma otseste kogurahvatulul põhinevate osamaksete täiendava suurendamisega;

11.  nõuab omavahendite ülemmäära viivitamatut ja püsivat suurendamist, et rahuldada mitmeaastase finantsraamistiku ning majanduse taastamise ja ümberkujundamise fondi vajadusi ning võtta arvesse kogurahvatulu eeldatavat vähenemist pärast kriisist tingitud majanduslangust;

12.  on kindlalt vastu mis tahes katsetele seada majanduse taastamise strateegia viivitamatu rahastamise nimel ohtu järgmise mitmeaastase finantsraamistiku piisav rahastamine; nõuab taastamiskava lisamist ulatuslikumasse mitmeaastasesse finantsraamistikku, mis hõlmaks ka uusi omavahendeid;

13.  nõuab, et taastamise ja ümberkujundamise fondi tuleb rahastada väljaspool olemasolevaid ja tulevasi ELi poliitikavaldkondi ning see ei tohi mõjutada meie pikaajalisi prioriteete ja strateegilisi eesmärke ega põhjustada mitmeaastase finantsraamistiku vähenemist;

Usaldusväärne Euroopa majanduse taastamise ja ümberkujundamise fond

14.  kutsub komisjoni üles esitama ulatusliku majanduse taastamispaketi kooskõlas Euroopa Parlamendi 17. aprilli 2020. aasta resolutsiooniga; nõuab, et majanduse taastamise ja ümberkujundamise fondi rahastataks ELi eelarvega tagatud pikaajaliste võlakohustuste emiteerimise kaudu, maksimeerides selle tegutsemisruumi ja võttes kasutusele tagasimaksete kava; rõhutab, et fond on keskne komponent kogupaketis, millega antakse 2 triljoni euro suurune stiimul investeeringuteks, kaasates mh ka erainvesteeringud, ja mis vastab oma kestuselt praeguse kriisi eeldatavale sügavale ja pikaajalisele mõjule;

15.  nõuab, et paketi väljamaksed toimuksid laenude ja enamikel juhtudel toetustena ning investeeringutesse ja omakapitali tehtavate otsemaksetena ning et fondi otseseks haldajaks oleks komisjon; on veendunud, et raha tuleks suunata ELi eelarves sisalduvatesse programmidesse, millel on täielik parlamentaarne järelevalve ja osalus ning mille suhtes kohaldatakse asjakohaseid auditeerimis- ja aruandlusnõudeid;

16.  rõhutab siiski, et fond ei tohiks tekitada liikmesriikide riigikassadele lisakoormust ja peaks juhinduma usaldusväärse rahastamise põhimõtetest; on valmis kaaluma liikmesriikide kogurahvatulul põhinevate osamaksude säilitamist praegusel nominaaltasemel vastutasuks uute omavahendite kehtestamise eest, millest mitte ainult ei tasutaks emissioonide intresse ja põhiosa tagasimakseid, vaid rahastataks ka ambitsioonikat mitmeaastast finantsraamistikku;

17.  tuletab meelde vajadust säilitada meie liidu usaldusväärsus ning hoiatab komisjoni finantsmaagia ja kahtlaste koefitsentide kasutamise eest ambitsioonikate näitajate reklaamimisel; hoiatab, et mobiliseeritavate investeeringute üldnäitajad ei kujuta endast taastamise ja ümberkujundamise fondi tegelikku suurust ja neid ei tohi selle iseloomustamiseks kasutada;

18.  tuletab meelde aluslepingu sätteid, mille kohaselt ELi eelarve tulud ja kulud peavad olema tasakaalus ning institutsioonid on kohustatud tagama rahaliste vahendite kättesaadavuse, et liit saaks täita oma seaduslikke kohustusi kolmandate isikute suhtes; nõuab sellega seoses, et taastusvõlakirju käsitletaks eelarves majanduslikult otstarbekalt, kooskõlas iga avaliku sektori asutuse, sealhulgas liikmesriikide tavapärase raamatupidamisarvestusega; teeb ettepaneku, et kogu väljamaksmata summa kandmise asemel aastaeelarvesse tuleks hõlmata ainult igal aastal tasumisele kuuluvad maksed omavahendite ülemmäärale vastava tegutsemisruumi raames, säilitades samal ajal intresside ja põhisumma tasumata tagasimaksete täieliku läbipaistvuse, olenemata tagasimaksete kava vajalikkusest;

19.  rõhutab, et väga oluline on õige ajastus ning et taastamise ja ümberkujundamise fond peab olema seotud praeguse ja tulevase mitmeaastase finantsraamistikuga ning olema kooskõlas selle struktuuri ja eesmärkidega; nõuab tungivalt, et taastamise ja ümberkujundamise fond käivituks võimalikult kiiresti juba käesoleval aastal;

20.  nõuab, et see ulatuslik taastamispakett kujundaks ümber meie majanduse ja tugevdaks selle vastupanuvõimet, ühendades strateegilised investeeringud VKEde toetamiseks, ning suurendaks inimeste töövõimalusi ja oskusi, et leevendada kriisi mõju töötajatele, tarbijatele ja perekondadele; nõuab seetõttu, et esmatähtsale kohale seataks investeeringud rohelisse kokkuleppesse, digitaalarengu tegevuskavasse ja Euroopa suveräänsuse saavutamisse strateegilistes sektorites koos selle juurde kuuluva järjepideva tööstusstrateegiaga ning et samal ajal lühendataks ja mitmekesistataks tarneahelaid ja suunataks ümber kaubanduspoliitika; nõuab uue eraldiseisva Euroopa terviseprogrammi loomist;

21.  peab väga oluliseks, et nendel jõupingutustel oleks tugev sotsiaalne mõõde ning et need oleksid kooskõlas Euroopa sotsiaalõiguste samba, ÜRO kestliku arengu eesmärkide ja soolise võrdõiguslikkuse eesmärkidega, tagamaks et majanduse elavdamine tugevdaks territoriaalset ühtekuuluvust ja konkurentsivõimet ning tegeleks sotsiaalse ja majandusliku ebavõrdsusega ja nende vajadustega, keda kriis on kõige rängemini tabanud, nagu naised, vähemused ja vaesuspiiril või allpool seda elavad inimesed;

22.  rõhutab, et need vahendid suunatakse projektidele ja abisaajatele, mis ja kes järgivad aluslepingul põhinevaid põhiväärtusi, Pariisi kokkulepet, ELi kliimaneutraalsuse ja bioloogilise mitmekesisuse eesmärke ning võitlust maksudest kõrvalehoidumise, maksustamise vältimise ja rahapesu vastu; nõuab tungivalt, et komisjon tagaks riigiabi suuniste vastavuse neile tingimustele;

23.  tuletab meelde rahvusvahelise solidaarsuse tähtsust; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles juhtima rahvusvahelisel tasandil COVID-19st põhjustatud jõupingutusi majanduse taastamiseks ja ümberkujundamiseks, järgides samal ajal selliseid väärtusi nagu solidaarsus, inimõiguste kaitse, demokraatia, õigusriigi põhimõte ja mitmepoolsus;

o
o   o

24.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, Euroopa Ülemkogule ja komisjonile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0449.
(2) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0032.
(3) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0054.
(4) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0005.
(5) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0102.

Viimane päevakajastamine: 31. juuli 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika