Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/2631(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0158/2020

Texte depuse :

B9-0158/2020

Dezbateri :

PV 13/05/2020 - 17
CRE 13/05/2020 - 17

Voturi :

PV 14/05/2020 - 20
CRE 14/05/2020 - 20

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0124

Texte adoptate
PDF 146kWORD 47k
Vineri, 15 mai 2020 - Bruxelles
Noul CFM, resursele proprii și planul de redresare
P9_TA(2020)0124B9-0158/2020

Rezoluția Parlamentului European din 15 mai 2020 referitoare la noul cadru financiar multianual, resursele proprii și planul de redresare (2020/2631(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 225, 310, 311, 312, 323 și 324 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere Declarația Schuman din 9 mai 1950,

–  având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Consiliului din 2 mai 2018 de stabilire a cadrului financiar multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027 (COM(2018)0322),

–  având în vedere Raportul său interimar din 14 noiembrie 2018 referitor la cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 10 octombrie 2019 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 17 aprilie 2020 referitoare la acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale(3),

–  având în vedere raportul final și recomandările Grupului la nivel înalt privind resursele proprii,

–  având în vedere previziunile economice europene elaborate de Comisie: primăvara 2020,

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul ecologic european(4),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 ianuarie 2020 privind Planul de investiții pentru o Europă durabilă (COM(2020)0021),

–  având în vedere Rezoluția sa din 18 decembrie 2019 referitoare la echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată: BEPS 2.0(5),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 privind Pactul ecologic european (COM(2019)0640),

–  având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât pandemia de COVID-19 a avut consecințe tragice pentru cetățeni și apropiații acestora;

B.  întrucât această criză a impus constrângeri severe pentru sistemele de securitate socială și de sănătate ale statelor membre;

C.  întrucât criza COVID-19 afectează în special grupurile vulnerabile, ducând la creșterea inegalităților, a sărăciei, a șomajului și a discrepanțelor sociale, subminând totodată standardele sociale și de ocupare a forței de muncă din Europa;

D.  întrucât UE și statele sale membre s-au angajat să pună în aplicare Agenda 2030 a ONU, Pilonul european al drepturilor sociale și Acordul de la Paris;

E.  întrucât reacțiile economice asimetrice ale statelor membre ar putea pune în pericol eforturile de convergență ale UE și ar putea crea denaturări pe piața unică;

F.  întrucât multe întreprinderi au fost nevoite să se închidă sau se confruntă cu acest risc, iar părți importante ale economiei noastre sunt blocate;

G.  întrucât perturbările afectează economia UE în ansamblu și întrucât, pentru a face față crizei, trebuie asigurată o capacitate egală de emisiune de titluri de datorie și de acces la finanțare, inclusiv pentru statele membre care nu fac parte din zona euro;

H.  întrucât, potrivit previziunilor economice ale Comisiei din primăvara anului 2020, se preconizează că PIB-ul UE va scădea cu 7,4 %;

I.  întrucât Consiliul European nu a reușit să ajungă la un acord cu privire la o foaie de parcurs comună pentru redresare de după criză; întrucât, cu toate acestea, Consiliul a încredințat Comisiei sarcina de a elabora un pachet de redresare bazat pe un cadru financiar multianual adaptat;

J.  întrucât Parlamentul și-a exprimat deja îngrijorarea cu privire la dimensiunea următorului CFM, astfel cum a fost propus Comisie în mai 2018, înainte de criza COVID-19, pentru că va împiedica Uniunea să își îndeplinească angajamentele politice și să răspundă provocărilor importante care ne așteaptă;

K.  întrucât IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei noastre și au nevoie de mai puțină birocrație, de reglementări adecvate scopului, de rețele mai bune de antreprenori și de oameni de știință și de investiții în infrastructura transfrontalieră;

L.  întrucât articolul 312 din TFUE prevede că Parlamentul trebuie să aprobe CFM;

M.  întrucât Comisia este așteptată să pregătească imediat un plan de urgență pentru CFM, pentru a proteja beneficiarii UE și pentru a elimina orice risc de discontinuitate, în cazul în care nu se va ajunge la un acord cu privire la următorul CFM în timp util pentru a intra în vigoare la 1 ianuarie 2021, astfel cum a solicitat în mod oficial Parlamentul;

N.  întrucât planul de urgență pentru CFM este pe deplin compatibil cu planul de redresare;

O.  întrucât, la 9 mai 2020, UE a sărbătorit aniversarea a 70 de ani de la Declarația Schuman,

1.  subliniază că cetățenii europeni trebuie să se afle în centrul strategiei de redresare; reamintește că interesele lor sunt reprezentate de Parlamentul European; prin urmare, Parlamentul avertizează Comisia cu privire la orice încercare de a concepe o strategie europeană de redresare în afara metodei comunitare și prin recurgerea la mijloace interguvernamentale;

2.  reamintește că CFM este instrumentul bugetar prin care UE își îndeplinește obiectivele ambițioase; avertizează Comisia cu privire la orice încercare de a concepe această strategie europeană de redresare fără a se baza pe CFM și pe programele sale; cere ca Parlamentul să fie implicat în elaborarea, adoptarea și punerea în aplicare a fondului de redresare și să se afle în centrul procesului decizional, pentru a se garanta responsabilitatea democratică;

3.  insistă ca CFM revizuit și strategia de redresare a Europei să se bazeze pe principiile coeziunii economice și teritoriale, dialogului social și transformării către o economie rezilientă, sustenabilă, echitabilă din punct de vedere social și competitivă;

4.  reamintește că una dintre misiunile principale ale Parlamentului este de a controla executivul; avertizează Comisia cu privire la utilizarea unor cifre principale înșelătoare atunci când își va prezenta planul de redresare; subliniază că în joc este credibilitatea Uniunii;

5.  reamintește că Parlamentul trebuie să își dea aprobarea pentru CFM; avertizează Comisia în privința prezentării unui CFM revizuit în care planul de redresare este finanțat în detrimentul programelor existente și viitoare; avertizează Comisia cu privire la tentația de a crea instrumente bugetare fără participarea Parlamentului și de a scăpa de controlul democratic; reamintește posibilitatea oferită de articolul 324 din TFUE în această privință; este gata să respingă orice propuneri care nu respectă aceste standarde; reamintește că Parlamentul nu va aproba CFM fără un acord în legătură cu reformarea sistemului de resurse proprii ale UE;

Un cadru financiar multianual solid pentru redresarea UE și dincolo de aceasta

6.  reamintește poziția Parlamentului privind necesitatea unui CFM ambițios, care să răspundă așteptărilor cetățenilor UE și care să corespundă angajamentelor politice și ambițiilor UE cu mijloacele financiare necesare; cere ca în propunerea revizuită a Comisiei privind CFM 2021-2027 să se calculeze noul fond de redresare și de transformare în afara sumelor din următorul CFM; consideră că noua propunere privind CFM ar trebui să țină seama atât de necesitatea de a aborda în mod eficient consecințele crizei, cât și de instrumentele și inițiativele suplimentare legate de agenda politică a noii Comisii;

7.  insistă să se realizeze o evaluare înainte de încheierea strategiei de redresare, iar CFM să fie revizuit în consecință la jumătatea perioadei;

8.  ia act de faptul că concentrarea resurselor la începutul perioadei poate contribui la atenuarea efectelor imediate ale crizei, în special în cadrul politicii de coeziune, dar că ea nu aduce fonduri suplimentare și nu poate fi promovată ca atare; atrage atenția asupra faptului că o concentrare excesivă a resurselor la începutul perioadei va slăbi bugetul, ceea ce va împiedica UE să investească în viitorul său comun, devenind mai vulnerabilă în fața unor noi crize;

9.  invită liderii UE și Comisia să ia decizii îndrăznețe cu privire la reforma sistemului de resurse proprii ale UE, inclusiv prin introducerea unui coș de noi resurse proprii; își reafirmă poziția, menționată în raportul intermediar privind CFM, în ceea ce privește lista de potențiali candidați pentru noi resurse proprii: o bază fiscală consolidată comună a societăților, impozitarea serviciilor digitale, o taxă pe tranzacțiile financiare, venituri din schema de comercializare a certificatelor de emisii, o contribuție pentru materiale plastice și un mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon; își reiterează poziția în favoarea eliminării tuturor corecțiilor și rabaturilor, a simplificării resurselor proprii bazate pe TVA și a utilizării de amenzi și alte taxe ca surse de venit suplimentar pentru bugetul UE;

10.  avertizează statele membre că, dacă nu doresc să accepte crearea de noi resurse proprii, asigurarea unui CFM viabil va implica în mod inevitabil să accepte o creștere suplimentară a contribuțiilor lor directe bazate pe VNB;

11.  solicită o creștere imediată și permanentă a plafonului pentru resurse proprii pentru a răspunde nevoilor din CFM și din fondul de redresare și de transformare și pentru a ține seama de scăderea VNB care este de așteptat după recesiunea indusă de criză;

12.  este hotărât să se opună oricărei încercări de a pune în pericol finanțarea adecvată a următorului CFM pentru a furniza finanțarea imediată a strategiei de redresare; solicită ca planul de redresare să fie încadrat într-un CFM consolidat, care să includă noi resurse proprii;

13.  insistă ca fondul de redresare și de transformare să fie finanțat în plus față de politicile existente și viitoare ale UE și că nu trebuie să afecteze prioritățile noastre pe termen lung și obiectivele strategice și nici nu trebuie să conducă la un CFM redus;

Un fond european credibil de redresare și de transformare

14.  invită Comisia să prezinte un pachet masiv de măsuri de redresare, în concordanță cu Rezoluția Parlamentului European din 17 aprilie 2020; solicită ca fondul de redresare și de transformare să fie finanțat prin emiterea de obligațiuni de redresare pe termen lung garantate de bugetul UE, maximizând marja de manevră și făcând obiectul unui plan de rambursare; subliniază că fondul va fi o componentă principală a unui pachet global care va oferi un impuls pentru investiții, inclusiv prin atragerea de investiții private, de ordinul a 2 mii de miliarde de euro, și va avea o durată proporțională cu impactul profund pe termen lung preconizat al crizei actuale;

15.  cere ca sumele din pachet să fie acordate prin împrumuturi și, în principal, prin granturi, plăți directe pentru investiții și capitaluri proprii, și ca fondul să fie gestionat direct de către Comisie; consideră că banii ar trebui să meargă spre programe înscrise în bugetul UE, care se bucură de o supraveghere și o participare parlamentară deplină și care fac obiectul unor cerințe corespunzătoare în materie de audit și de raportare;

16.  subliniază, cu toate acestea, faptul că fondul nu ar trebui să împovăreze și mai mult trezoreriile naționale și ar trebui să se bazeze pe principiile unor finanțe solide; este pregătit să aibă în vedere menținerea contribuțiilor bazate pe VNB ale statelor membre la nivelurile nominale actuale, în schimbul stabilirii de noi resurse proprii, care nu numai că ar plăti dobânzile și rambursările de capital principal ale emisiunilor, ci ar și finanța un CFM ambițios;

17.  reamintește necesitatea de a menține credibilitatea Uniunii noastre și avertizează Comisia cu privire la utilizarea unor multiplicatorilor financiari fanteziști și îndoielnici pentru a prezenta cifre ambițioase; avertizează că cifrele globale care urmează să fie mobilizate pentru investiții nu constituie și nu pot fi prezentate drept dimensiunea reală a unui fond de redresare și de transformare;

18.  reamintește dispozițiile tratatului care prevăd că veniturile și cheltuielile de la bugetul UE trebuie să fie echilibrate și că instituțiile trebuie să se asigure că sunt puse la dispoziție mijloace financiare care să permită Uniunii să își îndeplinească obligațiile legale față de terți; solicită, în acest sens, un tratament bugetar al obligațiunilor de redresare care să fie solid din punct de vedere economic și în conformitate cu contabilitatea normală a fiecărei autorități publice, inclusiv a statelor membre; propune ca, în loc să se înscrie întreaga sumă restantă în bugetul anual, numai plățile datorate în fiecare an să fie acoperite în marja de manevră din cadrul plafonului resurselor proprii, menținând, în același timp, o transparență deplină în ceea ce privește rambursările de dobânzi și de principal neachitate și fără a aduce atingere necesității unui plan de rambursare;

19.  subliniază că esențial este să se acționeze în timp util și că fondul de redresare și de transformare trebuie să fie legat de actualul și de următorul CFM și să fie aliniat la structura și obiectivele acestuia; cere ca fondul de redresare și de transformare să devină operațional cât mai curând posibil anul acesta;

20.  cere ca acest pachet masiv de redresare să transforme economiile noastre și să le facă mai rezistente, prin punerea în comun a investițiilor strategice pentru a sprijini IMM-urile, precum și să crească oportunitățile în materie de locuri de muncă și să dezvolte competențe profesionale pentru a atenua impactul crizei asupra lucrătorilor, consumatorilor și familiilor; solicită, prin urmare, să se acorde prioritate investițiilor prevăzute în Pactul ecologic european, în agenda digitală și pentru realizarea suveranității europene în sectoarele strategice, cu o strategie industrială coerentă și cu reducerea și diversificarea lanțurilor de aprovizionare și reorientarea politicilor comerciale; solicită crearea unui nou program european de sănătate autonom;

21.  consideră că este esențial ca aceste eforturi să aibă o puternică dimensiune socială și să fie aliniate cu obiectivele Pilonului european al drepturilor sociale, cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite (ODD) și cu obiectivul egalității de gen, astfel încât să se asigure că redresarea consolidează coeziunea teritorială și competitivitatea și că abordează inegalitățile sociale și economice și nevoile persoanelor cel mai puternic lovite de criză, cum ar fi femeile, minoritățile și persoanele aflate pe pragul sărăciei sau sub acest prag;

22.  subliniază că aceste fonduri vor fi direcționate către proiecte și beneficiari care respectă valorile noastre fundamentale bazate pe tratate, Acordul de la Paris, obiectivele UE privind neutralitatea climatică și biodiversitatea și lupta împotriva evaziunii fiscale, a evitării obligațiilor fiscale și a spălării banilor; îndeamnă Comisia să se asigure că orientările privind ajutoarele de stat sunt compatibile cu aceste condiții;

23.  reamintește importanța solidarității internaționale; invită Comisia și statele membre să conducă eforturile internaționale de redresare și de transformare necesare în urma crizei COVID-19, respectând totodată valorile noastre de solidaritate, protecție a drepturilor omului, principiile democratice, statul de drept și multilateralismul;

o
o   o

24.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Consiliului European și Comisiei.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2018)0449.
(2) Texte adoptate, P9_TA(2019)0032.
(3) Texte adoptate, P9_TA(2020)0054.
(4) Texte adoptate, P9_TA(2020)0005.
(5) Texte adoptate, P9_TA(2019)0102.

Ultima actualizare: 31 iulie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate