Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 124kWORD 44k
Петък, 15 май 2020 г. - Брюксел
Макрофинансова помощ на партньорите, обхванати от политиките за разширяване и съседство, в контекста на кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 ***I
P9_TA(2020)0125
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 май 2020 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно предоставяне на макрофинансова помощ на партньорите, обхванати от политиките за разширяване и съседство, в контекста на кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 (COM(2020)0163 – C9-0119/2020 – 2020/0065(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2020)0163),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 212, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския Съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0119/2020),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския Съюз,

–  след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид поетия с писмо от 5 май 2020 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид членове 59 и 163 от своя Правилник за дейността,

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 май 2020 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2020/... на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на партньорите, обхванати от политиките за разширяване и съседство, в контекста на пандемията от COVID-19
P9_TC1-COD(2020)0065

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (ЕС) 2020/701.)

Последно осъвременяване: 31 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност