Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 129kWORD 43k
Vineri, 15 mai 2020 - Bruxelles
Acordarea de asistență macrofinanciară partenerilor vizați de politica de extindere și de vecinătate în contextul pandemiei de Covid-19 ***I
P9_TA(2020)0125
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 15 mai 2020 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea de asistență macrofinanciară partenerilor vizați de politica de extindere și de politica de vecinătate în contextul crizei generate de pandemia de COVID-19 (COM(2020)0163 – C9-0119/2020 – 2020/0065(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0163),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 212 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C9‑0119/2020),

—  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

—  după consultarea Comitetului Economic și Social European,

—  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 5 mai 2020, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 59 și 163 din Regulamentul său de procedură,

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 mai 2020 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2020/... a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea de asistență macrofinanciară partenerilor vizați de politica de extindere și de politica de vecinătate în contextul crizei generate de pandemia de COVID-19
P9_TC1-COD(2020)0065

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2020/701.)

Ultima actualizare: 31 iulie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate