Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Usvojeni tekstovi
PDF 190kWORD 48k
Petak, 15. svibnja 2020. - Bruxelles Privremeno izdanje
Četvrti željeznički paket: produljenje razdoblja prenošenja ***I
P9_TA-PROV(2020)0129
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 15. svibnja 2020. o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2016/797 i Direktive (EU) 2016/798 u pogledu produljenja razdoblja za njihovo prenošenje (COM(2020)0179 – C9-0125/2020 – 2020/0071(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0179),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 91. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0125/2020),

—  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

—  nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

—  nakon savjetovanja s Odborom regija,

—  uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 8. svibnja 2020. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

—  uzimajući u obzir članke 59. i 163 Poslovnika,

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 15. svibnja 2020. radi donošenja Direktive (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva (EU) 2016/797 i (EU) 2016/798 u pogledu produljenja razdoblja za njihovo prenošenje
P9_TC1-COD(2020)0071

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 91. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(1),

budući da:

(1)  U skladu s člankom 57. stavkom 1. Direktive (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća(2) i člankom 33. stavkom 1. Direktive (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća(3), države članice trebale su do 16. lipnja 2019. staviti na snagu zakone i druge propise koji su potrebni da bi se uskladile s relevantnim odredbama tih direktiva. Međutim, u skladu s člankom 57. stavkom 2. Direktive (EU) 2016/797 i člankom 33. stavkom 2. Direktive (EU) 2016/798 države članice imale su mogućnost produljiti razdoblje prenošenja za godinu dana.

(2)  Sedamnaest država članica obavijestilo je Komisiju i Agenciju Europske unije za željeznice („Agencija”) o produljenju rokova za prenošenje direktiva (EU) 2016/797 i (EU) 2016/798 do 16. lipnja 2020.

(3)  Zbog izvanredne i nepredvidive situacije uzrokovane izbijanjem bolesti COVID-19 neke od tih država članica imaju poteškoće u dovršavanju zakonodavnog rada u zadanim rokovima za prenošenje i stoga postoji mogućnost da ih neće ispoštovati . Takvo nepoštovanje moglo bi stvoriti pravnu nesigurnost za željeznički sektor, nacionalna tijela i Agenciju u pogledu zakonodavstva koje se primjenjuje na sigurnost i interoperabilnost željeznica. Nemogućnost pojedinih država članica da prenesu direktive (EU) 2016/797 i (EU) 2016/798 zbog izbijanja bolesti COVID-19 ima štetne posljedice za željeznički sektor.

(4)  Ključno je pružiti pravnu jasnoću i sigurnost za željeznički sektor tako da se državama članicama omogući da, ako je to relevantno, od 16. lipnja 2020. i u ograničenom razdoblju nastave primjenjivati direktive 2004/49/EZ(4) i 2008/57/EZ(5) Europskog parlamenta i Vijeća.

(5)  Budući da je do izbijanja bolesti COVID-19 došlo u završnoj fazi donošenja nacionalnih mjera za prenošenje direktiva (EU) 2016/797 i (EU) 2016/798, državama članicama trebalo bi omogućiti dodatno razdoblje da dovrše postupak prenošenja.

(6)  Rokove za prenošenje direktiva (EU) 2016/797 i (EU) 2016/798 trebalo bi produljiti ▌ do 31. listopada 2020. Datume stavljanja izvan snage direktiva 2004/49/EZ i 2008/57/EZ, kako su utvrđeni u članku 58. Direktive (EU) 2016/797 odnosno u članku 34. Direktive (EU) 2016/798, trebalo bi na odgovarajući način prilagoditi.

(7)  Na temelju Direktive (EU) 2016/798 donesen je niz delegiranih akata s prethodno utvrđenim rokovima za prenošenje. S obzirom na trenutnačnu situaciju,te bi delegirane akte trebalo uskladiti s novim rokom za prenošenje.

(8)  Uzimajući u obzir hitnost koja proizlazi iz iznimnih okolnosti uzrokovanih izbijanjem bolesti COVID-19, smatralo se primjerenim predvidjeti iznimku od roka od osam tjedana iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji (UEU), Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

(9)  S obzirom na to da cilj ove Uredbe, odnosno izmjenu direktiva (EU) 2016/797 i (EU) 2016/798 u svjetlu izbijanja bolesti COVID-19, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog opsega ili učinaka on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. UEU-a. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(10)  Direktive (EU) 2016/797 i (EU) 2016/798 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(11)  Kako bi se omogućila brza primjena mjera predviđenih u ovoj Direktivi, ova Direktiva trebala bi hitno stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjena Direktive (EU) 2016/797

Direktiva (EU) 2016/797 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 54. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:"

„4. Najkasnije od 16. lipnja 2019. Agencija obavlja zadaće povezane s odobrenjima u skladu s člancima 21. i 24. i zadaće iz članka 19. u vezi s područjem uporabe u državama članicama koje Agenciju i Komisiju nisu obavijestile u skladu s člankom 57. stavkom 2. Odstupajući od članaka 21. i 24., nacionalna tijela država članica nadležna za sigurnost koja su Agenciju i Komisiju obavijestila u skladu s člankom 57. stavkom 2. mogu i dalje izdavati odobrenja u skladu s Direktivom 2008/57/EZ do 16. lipnja 2020. Odstupajući od članaka 21. i 24., nacionalna tijela država članica nadležna za sigurnost koja su Agenciju i Komisiju obavijestila u skladu s člankom 57. stavkom 2.a mogu i dalje izdavati odobrenja u skladu s Direktivom 2008/57/EZ do 31. listopada 2020.”;

"

2.  u članku 57. umeće se sljedeći stavak:"

„2.a Države članice koje su produljile razdoblje prenošenja u skladu sa stavkom 2. mogu ga dodatno produljiti do 31. listopadaa 2020. Njihove mjere prenošenja primjenjuju se od tog datuma. Te države članice o tome obavješćuju Agenciju i Komisiju do ... [jedan dan nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive o izmjeni].”;

"

3.  u članku 58. prvom stavku datum „16. lipnja 2020.” zamjenjuje se datumom „31. listopada 2020.”.

Članak 2.

Izmjena Direktive (EU) 2016/798

Direktiva (EU) 2016/798 mijenja se kako slijedi:

1.  umeće se sljedeći članak:"

„Članak 6.a

Usklađivanje CSM-ova s revidiranim rokovima

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 27. radi usklađivanja datuma početka primjene delegiranih akata donesenih na temelju članka 6. stavka 6. s rokom za prenošenje utvrđenim u članku 33. stavku 2.a. Na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 27.a.”;

"

2.  u članku 27. dodaje se sljedeći stavak:"

„7. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6.a dodjeljuje se Komisiji od ... [datum stupanja na snagu ove Direktive o izmjeni] do ▌31. listopada 2020.”;

"

3.  umeće se sljedeći članak:"

„Članak 27.a

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 27. stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopće svoju odluku o podnošenju prigovora.”;

"

4.  u članku 31. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:"

„3. Najkasnije od 16. lipnja 2019. Agencija obavlja zadaće povezane s izdavanjem potvrda u skladu s člankom 10. u pogledu područja djelovanja u državama članicama koje Agenciju ili Komisiju nisu obavijestile u skladu s člankom 33. stavkom 2. Odstupajući od članka 10., nacionalna tijela država članica nadležna za sigurnost koja su Agenciju i Komisiju obavijestila u skladu s člankom 33. stavkom 2. mogu nastaviti izdavati potvrde u skladu s Direktivom 2004/49/EZ do 16. lipnja 2020. Odstupajući od članka 10., nacionalna tijela država članica nadležna za sigurnost koja su Agenciju i Komisiju obavijestila u skladu s člankom 33. stavkom 2.a mogu nastaviti izdavati potvrde u skladu s Direktivom 2004/49/EZ do 31. listopada 2020.”;

"

5.  u članku 33. umeće se sljedeći stavak:"

„2.a Države članice koje su produljile razdoblje prenošenja u skladu sa stavkom 2. mogu ga dodatno produljiti do 31. listopadaa 2020. Njihove mjere prenošenja primjenjuju se od tog datuma. Te države članice o tome obavješćuju Agenciju i Komisiju do ... [jedan dan nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive o izmjeni].”;

"

6.  u članku 34. prvom stavku, datum „16. lipnja 2020.” zamjenjuje se datumom „31. listopada 2020.”.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

(1)Stajalište Europskog parlamenta od 15. svibnja 2020.
(2)Direktiva (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji (SL L 138, 26.5.2016., str. 44.).
(3)Direktiva (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o sigurnosti željeznica (SL L 138, 26.5.2016., str. 102.).
(4)Direktiva 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o sigurnosti željeznica Zajednice i izmjeni Direktive Vijeća 95/18/EZ o izdavanju dozvola za obavljanje usluga u željezničkom prijevozu i Direktive 2001/14/EZ o dodjeli željezničkog infrastrukturnog kapaciteta i ubiranju pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture i dodjeli rješenja o sigurnosti (Direktiva o sigurnosti željeznice) (SL L 164, 30.4.2004., str. 44.).
(5)Direktiva 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice (SL L 191, 18.7.2008., str. 1.).

Posljednje ažuriranje: 18. svibnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti