Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0178(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0107/2020

Внесени текстове :

A9-0107/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0130

Приети текстове
PDF 120kWORD 42k
Сряда, 17 юни 2020 г. - Брюксел
Създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции ***II
P9_TA(2020)0130A9-0107/2020

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 юни 2020 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (05639/2/2020 – C9-0132/2020 – 2018/0178(COD)

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (05639/2/2020 – C9-0132/2020),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 5 декември 2018 г.(2),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0353),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентните комисии в съответствие с член 74, параграф 4 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по икономически и парични въпроси и комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните в съответствие с член 58 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A9-0107/2020),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета в съответствие с член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 62, 15.2.2019 г., стp. 103.
(2) OВ C 86, 7.3.2019 г., стp. 24.
(3) Приети текстове от 28.3.2019 г., P8_TA(2019)0325.

Последно осъвременяване: 8 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност