Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0178(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0107/2020

Ingivna texter :

A9-0107/2020

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0130

Antagna texter
PDF 114kWORD 42k
Onsdagen den 17 juni 2020 - Bryssel
Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar ***II
P9_TA(2020)0130A9-0107/2020

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 juni 2020 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088 (05639/2/2020 – C9-0132/2020 – 2018/0178(COD)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (05639/2/2020 – C9‑0132/2020),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 oktober 2018(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 5 december 2018(2),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen(3) av ärendet, en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0353),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av de ansvariga utskotten enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–  med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, i enlighet med artikel 58 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A9-0107/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 62, 15.2.2019, s. 103.
(2) EUT C 86, 7.3.2019, s. 24.
(3) Antagna texter, 28.3.2019, P8_TA(2019)0325.

Senaste uppdatering: 8 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy