Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0154(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0108/2020

Ingivna texter :

A9-0108/2020

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0131

Antagna texter
PDF 113kWORD 41k
Onsdagen den 17 juni 2020 - Bryssel
Gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd ***II
P9_TA(2020)0131A9-0108/2020

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 juni 2020 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd (15300/1/2019 – C9-0102/2020 – 2018/0154(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (15300/1/2019 – C9‑0102/2020),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0307),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0108/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Antagna texter 16.4.2019, P8_TA(2019)0359.

Senaste uppdatering: 8 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy