Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2154(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0036/2020

Ingivna texter :

A9-0036/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/06/2020 - 27

Antagna texter :

P9_TA(2020)0132

Antagna texter
PDF 122kWORD 43k
Onsdagen den 17 juni 2020 - Bryssel
Begäran om upphävande av Gunnar Becks immunitet
P9_TA(2020)0132A9-0036/2020

Europaparlamentets beslut av den 17 juni 2020 om begäran om upphävande av Gunnar Becks immunitet (2019/2154(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av Gunnar Becks immunitet som översändes den 29 oktober 2019 av Tysklands förbundsministerium för justitiefrågor och konsumentskydd med anledning av förfarande nr 80 AR 137/19 och som tillkännagavs i kammaren den 25 november 2019,

–  efter att ha hört Gunnar Beck i enlighet med artikel 9.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011, 17 januari 2013 och 30 april 2019(1),

–  med beaktande av artikel 46 i Förbundsrepubliken Tysklands författning,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A9-0036/2020), och av följande skäl:

A.  Chefsåklagaren i Düsseldorf har begärt upphävande av Europaparlamentsledamoten Gunnar Becks immunitet med anledning av en eventuell förundersökning om missbruk av titlar, ett brott som fastställs och straffbeläggs i paragraf 132a.1.1 i den tyska strafflagen.

B.  Utredningen avser inte yttranden som Gunnar Beck gjort eller röster han avlagt under utövandet av sitt ämbete i enlighet med artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

C.  I artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier anges att Europaparlamentets ledamöter vad avser deras egen stats territorium ska åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land.

D.  På valsedeln till valet av Europaparlamentets ledamöter den 26 maj 2019 stod Gunnar Beck uppsatt som ”Prof. Dr. Gunnar Beck, Hochschuldozent [högskolelektor], Barrister-at-Law für EU-Recht [för EU-rätt], Neuss (NW)”. År 1996 förvärvade Gunnar Beck en doktorsgrad i filosofi i Oxford i Storbritannien, medan han i Tyskland inte fick titel som vare sig professor eller doktor. Inför Europaparlamentets konstituerande sammanträde inledde åklagarmyndigheten i Düsseldorf en förundersökning på grundval av pressuppgifter och brottsanmälningar om misstänkt missbruk av en titel enligt paragraf 132a.1.1 i den tyska strafflagen. Kort efter den 5 juli 2019, sannolikt den 9 juli 2019, lades förundersökningen ned till följd av att Gunnar Beck valts in i Europaparlamentet. Den 4 september 2019 vidarebefordrade chefsåklagaren i Düsseldorf en begäran om upphävande av Gunnar Becks immunitet till Tysklands förbundsministerium för justitiefrågor och konsumentskydd i syfte att återuppta förundersökningen om misstänkt missbruk av en titel enligt paragraf 132a.1.1 i den tyska strafflagen.

E.  Enligt artikel 9.8 i arbetsordningen får utskottet för rättsliga frågor ”under inga omständigheter uttala sig i skuldfrågan, eller på annat sätt yttra sig över det riktiga i att väcka åtal för de uttalanden eller handlingar som tillskrivs ledamoten, inte ens vid tillfällen där utskottet genom prövning av en begäran erhåller detaljerad kunskap i fallet”.

F.  Enligt artikel 5.2 i arbetsordningen är parlamentarisk immunitet inte en ledamots personliga privilegium, utan en garanti för hela parlamentets och dess ledamöters oberoende.

G.  Syftet med den parlamentariska immuniteten är att skydda parlamentet och dess ledamöter från rättsliga förfaranden i samband med verksamhet som utförs under utövandet av ämbetet som parlamentsledamot och inte kan skiljas från det ämbetet.

H.  I detta fall har parlamentet inte funnit några belägg för fumus persecutionis, dvs. sakförhållanden som tyder på att avsikten med det rättsliga förfarandet verkar vara att skada en ledamots politiska verksamhet och därmed Europaparlamentet.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Gunnar Becks immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till de tyska myndigheterna och till Gunnar Beck.

(1) Domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C 200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23 samt tribunalens dom av den 30 april 2019, Briois/parlamentet, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

Senaste uppdatering: 8 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy