Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2149(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0037/2020

Esitatud tekstid :

A9-0037/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/06/2020 - 27

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0133

Vastuvõetud tekstid
PDF 120kWORD 44k
Kolmapäev, 17. juuni 2020 - Brüssel
Guy Verhofstadti puutumatuse äravõtmise taotlus
P9_TA(2020)0133A9-0037/2020

Euroopa Parlamendi 17. juuni 2020. aasta otsus Guy Verhofstadti puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2019/2149(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Guy Verhofstadti puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 15. oktoobril 2019. aastal Varssavi-Śródmieście esimese astme kohtu V kriminaalkolleegium seoses samale kohtule esitatud tsiviilhagi (viitenumber X K 7/18) alusel pooleli oleva kriminaalmenetlusega ja mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 13. novembril 2019. aastal,

–  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 6 Guy Verhofstadti ära kuulanud,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklit 8 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta, 17. jaanuari 2013. aasta ja 30. aprilli 2019. aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A9‑0037/2020),

A.  arvestades, et Poola Varssavi‑Śródmieście esimese astme kohtu V kriminaalkolleegiumi kohtunik esitas taotluse Guy Verhofstadti puutumatuse äravõtmiseks seoses Guy Verhofstadti poolt 15. novembril 2017. aastal Strasbourgis Euroopa Parlamendi täiskogu arutelul tehtud teatavate avaldustega; arvestades, et asjaomase kohtumääruse põhjendustes on öeldud, et „hageja, s.o käesolevas asjas prokurör peab saama loa menetluse jätkamiseks“ ja „kui prokurör ei nõustu menetlusega ja keeldub esitamast kohtu taotlust parlamendiliikme puutumatuse äravõtmiseks, võetakse tsiviilhagejalt võimalus kaitsta oma õigusi puutumatusega kaitstud parlamendiliikme ees“ ning „kõnealuses sättes [kodukorra artikli 9 lõige 12] ei öelda, et õigusasutus peab taotluse koostama, vaid ta võib selle ka üksnes edastada, ning käesoleval juhul ongi tegemist puutumatuse äravõtmise taotluse formaalse edastamisega tsiviilhageja soovil“; arvestades, et kõnealune puutumatuse äravõtmise taotlus on seega edastatud õigusasutuse poolt vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 12; arvestades siiski, et kodukorra artikli 9 lõike 1 kohaselt tohib puutumatuse äravõtmise taotluse esitada ainult „liikmesriigi pädev asutus“ ja need kaks mõistet ei ole identsed;

B.  arvestades, et eraisikust tsiviilhageja volitatud esindaja esitas kõnealuses kohtus Guy Verhofstadti vastu tsiviilhagi, kuna too olevat asjaomast eraisikut hoolimatult solvanud; arvestades, et Guy Verhofstadt kasutas õigusriigi ja demokraatia olukorda Poolas käsitlenud täiskogu arutelul, mida kanti üle ka meedias, 2017. aastal Varssavis toimunud iseseisvuspäeva marsil osalenute kirjeldamiseks selliseid väljendeid nagu „fašistid, neonatsid ja valgete ülemvõimu toetajad“; arvestades, et hageja osales sellel marsil;

C.  arvestades, et väidetavalt solvas Guy Verhofstadt sellega hagejat avalikult ja tagaselja ning kahjustas tema mainet viisil, mis võib hageja sõnul tähendada reputatsiooni kaotamist, nii et mõned positsioonid, ametikohad ja tegevused jäävad talle edaspidi kättesaamatuks (süütegu kuulub Poola karistusseadustiku artikli 216 lõike 2 kohaldamisalasse koostoimes artikli 212 lõikega 2 ja koostoimes artikli 11 lõikega 2);

D.  arvestades, et puutumatus ei ole parlamendiliikme isiklik eesõigus, vaid parlamendi kui terviku ja selle liikmete sõltumatuse tagatis;

E.  arvestades, et esiteks ei saa parlamenti võrdsustada kohtuga ja teiseks ei tohi parlamendiliiget pidada puutumatuse äravõtmise menetluse raames süüdistatavaks(2);

F.  arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklis 8 on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmeid ei või üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu;

G.  arvestades, et Guy Verhofstadt esines kommentaariga Euroopa Parlamendi istungisaalis toimunud täiskogu istungil ning tegi seda Euroopa Parlamendi liikme ametiülesannete täitmisel;

H.  arvestades, et sellest lähtuvalt esines Guy Verhofstadt kommentaariga parlamendiliikmena, st täitis oma tööülesandeid Euroopa Parlamendis;

1.  otsustab Guy Verhofstadti puutumatust mitte ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Poola Vabariigi pädevale ametiasutusele ja Guy Verhofstadtile.

(1) Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C‑200/07 ja C‑201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T‑42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T‑346/11 ja T‑347/11, ECLI:EU:T:2013:23; kohtuotsus, Üldkohus, 30. aprill 2019, Briois vs. parlament, T‑214/18, ECLI:EU:T:2019:266.
(2) Kohtuotsus, Euroopa Kohus (suurkoda), 19. detsember 2019, Oriol Junqueras Vies, C‑502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Viimane päevakajastamine: 8. september 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika