Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2149(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0037/2020

Predkladané texty :

A9-0037/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/06/2020 - 27

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0133

Prijaté texty
PDF 128kWORD 44k
Streda, 17. júna 2020 - Brusel
Žiadosť o zbavenie Guya Verhofstadta imunity
P9_TA(2020)0133A9-0037/2020

Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 17. júna 2020 o žiadosti o zbavenie Guya Verhofstadta imunity (2019/2149(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie Guya Verhofstadta imunity predloženú 15. októbra 2019 V. trestnou sekciou Okresného súdu vo Varšave-Śródmieście v rámci prebiehajúceho trestného konania v nadväznosti na podanie civilnej žaloby na ten istý súd (ref. č. X K 7/18) a oznámenú v pléne 13. novembra 2019,

–  po vypočutí Guya Verhofstadta v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011, 17. januára 2013 a 30. apríla 2019(1),

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A9-0037/2020),

A.  keďže V. trestná sekcia Okresného súdu vo Varšave‑Śródmieście v Poľsku podala žiadosť o zbavenie Guya Verhofstadta poslaneckej imunity v súvislosti s niektorými vyhláseniami, ktoré predniesol 15. novembra 2017 počas plenárnej rozpravy v Európskom parlamente v Štrasburgu; berúc do úvahy dôvody uznesenia okresného súdu, ktoré poukazuje na to, že keďže je na žalobcovi, aby získal povolenie na stíhanie „v tomto prípade by sa za relevantný orgán mala považovať prokuratúra“, že „ak prokurátor nevstúpi do konania a súd odmietne podať návrh na zbavenie poslaneckej imunity“, civilný žalobca „je zbavený možnosti dovolávať sa svojich práv v súvislosti s osobami chránenými imunitou poslanca Európskeho parlamentu“, a že predmetné ustanovenie [článok 9 ods. 12 rokovacieho poriadku] „nestanovuje, že súdny orgán musí takúto žiadosť vypracovať, ale len ju predložiť. Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity teda spočíva v čisto formálnom postúpení žiadosti“ civilného žalobcu; preto konštatujúc, že predmetnú žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity oznámil súdny orgán v súlade s článkom 9 ods. 12 rokovacieho poriadku, upozorňujúc však na skutočnosť, že článok 9 ods. 1 rokovacieho poriadku vyžaduje, aby každú žiadosť o zbavenie imunity predložil „príslušný orgán členského štátu“, pričom tieto dva pojmy nie sú rovnaké;

B.  keďže Guy Verhofstadt bol obvinený prostredníctvom civilnej žaloby podanej splnomocneným zástupcom súkromného žalobcu na uvedenom súde, že nedbanlivým konaním urážal súkromného žalobcu; keďže vo svojom prejave v rozprave v pléne o stave právneho štátu a demokracie v Poľsku, ktorá bola vysielaná prostredníctvom médií, Guy Verhofstadt označil účastníkov Pochodu za nezávislosť vo Varšave v roku 2017 za „fašistov, neonacistov a zástancov nadradenosti bielej rasy“; keďže žalobca bol účastníkom tohto pochodu;

C.  keďže tieto vyjadrenia, ktoré predniesol Guy Verhofstadt, údajne verejne urážali žalobcu v jeho neprítomnosti a údajne ho obvinili zo skutočností, ktoré ho poškodzujú v očiach verejnosti, čo by ho podľa žalobcu mohlo zbaviť dôvery potrebnej na výkon funkcie, povolania alebo druhu činnosti, čo je skutkom, na ktorý sa vzťahuje článok 216 ods. 2 v spojení s článkom 212 ods. 2 v spojení s článkom 11 ods. 2 poľského trestného zákonníka;

D.  keďže poslanecká imunita nie je osobná výsada poslanca, ale záruka nezávislosti Európskeho parlamentu ako celku a jeho poslancov;

E.  keďže na jednej strane Európsky parlament nemožno stotožniť so súdom a na druhej strane poslanec Európskeho parlamentu nemôže byť v rámci konania o zbavenie imunity považovaný za „obvineného“(2);

F.  keďže v článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie sa stanovuje, že poslanci Európskeho parlamentu nesmú byť vyšetrovaní, zadržaní alebo stíhaní pre názory alebo hlasovanie počas výkonu svojej funkcie;

G.  keďže Guy Verhofstadt predniesol svoje vyhlásenia počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v priestoroch, kde sa konala samotná plenárna schôdza, pri výkone svojej funkcie poslanca Európskeho parlamentu;

H.  keďže vyhlásenia Guya Verhofstadta boli teda prednesené v rámci výkonu jeho funkcie poslanca a jeho činnosti v Európskom parlamente;

1.  rozhodol nezbaviť Guya Verhofstadta imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušnému orgánu Poľskej republiky a Guyovi Verhofstadtovi.

(1) Rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23; rozsudok Všeobecného súdu z 30. apríla 2019, Briois/Parlament, T-214/18, ECLI:EÚ:T:2019:266.
(2) Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 19. decembra 2019, Oriol Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Posledná úprava: 8. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia