Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2149(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0037/2020

Ingivna texter :

A9-0037/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/06/2020 - 27

Antagna texter :

P9_TA(2020)0133

Antagna texter
PDF 123kWORD 43k
Onsdagen den 17 juni 2020 - Bryssel
Begäran om upphävande av Guy Verhofstadts immunitet
P9_TA(2020)0133A9-0037/2020

Europaparlamentets beslut av den 17 juni 2020 om begäran om upphävande av Guy Verhofstadts immunitet (2019/2149(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av Guy Verhofstadts immunitet som översändes den 15 oktober 2019 av distriktsdomstolen i Warszawa-Śródmieście, brottmålsavdelning V, med anledning av ett pågående civilrättsligt förfarande vid samma domstol (ref. X K 7/18) och som tillkännagavs i kammaren den 13 november 2019,

–  efter att ha hört Guy Verhofstadt i enlighet med artikel 9.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011, 17 januari 2013 och 30 april 2019(1),

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A9-0037/2020), och av följande skäl:

A.  Domaren vid distriktsdomstolen i Warszawa-Śródmieście, brottmålsavdelning V, har lämnat in en begäran om upphävande av Guy Verhofstadts parlamentariska immunitet med anledning av vissa uttalanden som denne gjorde den 15 november 2017 under en plenardebatt i Europaparlamentet i Strasbourg. Distriktsdomstolen anger följande skäl i sitt beslut: ”Eftersom det ankommer på målsäganden att erhålla tillstånd att väcka åtal handlar det i förevarande fall om åklagaren”; ”om åklagaren inte övertar detta förfarande och avstår från att lämna in en begäran till domstolen om upphävande av den parlamentariska immuniteten, berövas käranden möjligheten att göra sina rättigheter gällande gentemot personer som åtnjuter parlamentarisk immunitet” samt ”bestämmelsen i fråga [artikel 9.12 i arbetsordningen] anger inte att den rättsliga myndigheten måste utarbeta en sådan begäran, utan endast översända den. Denna begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten består således av ett rent formellt översändande av kärandens begäran.” Begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten har alltså överförts av den rättsliga myndigheten i enlighet med artikel 9.12 i arbetsordningen, men samtidigt kräver artikel 9.1 i densamma att varje begäran om upphävande av immunitet ska ställas av ”en i en medlemsstat behörig myndighet”, varvid de båda begreppen inte är identiska.

B.  Guy Verhofstadt har, genom en åtalsakt från ombudet för den enskilda käranden inför ovannämnda domstol, anklagats för att genom vårdslöshet ha förolämpat målsäganden. I en plenardebatt om situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen, som sändes av medierna, beskrev Guy Verhofstadt deltagarna i självständighetsmarschen i Warszawa 2017 som ”fascister, nynazister och vit makt-anhängare”. Målsäganden deltog i denna marsch.

C.  Guy Verhofstadts yttrande påstås ha förolämpat målsäganden offentligt i dennes frånvaro och påstås innebära anklagelser mot målsäganden som skadar dennes anseende i allmänhetens ögon, vilket enligt målsäganden riskerar att leda till att han förlorar det förtroende som är nödvändigt för utövandet av en viss tjänst, ett visst yrke eller en viss typ av verksamhet, det vill säga en gärning som omfattas av artikel 216.2 tillsammans med artikel 212.2 jämförd med artikel 11.2 i den polska strafflagen.

D.  Parlamentarisk immunitet är inte en ledamots personliga privilegium, utan en garanti för hela parlamentets och dess ledamöters oberoende.

E.  Å ena sidan kan parlamentet inte likställas med en domstol, och å andra sidan kan parlamentsledamoten, inom ramen för ett förfarande för upphävande av immuniteten, inte betraktas som ”tilltalad”(2).

F.  Enligt artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier får Europaparlamentets ledamöter inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

G.  Guy Verhofstadt yttrade sig under ett plenarsammanträde i Europaparlamentet, i själva plenisalen, under utövandet av sitt uppdrag som ledamot av Europaparlamentet.

H.  Guy Verhofstadts uttalanden faller därmed inom ramen för utövandet av hans uppdrag som ledamot och hans verksamhet i Europaparlamentet.

1.  Europaparlamentet beslutar att inte upphäva Guy Verhofstadts immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till den behöriga myndigheten i Republiken Polen och till Guy Verhofstadt.

(1) Domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C-200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. tribunalens dom av den 30 april 2019, Briois/parlamentet, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.
(2) Domstolens dom (stora avdelningen) av den 19 december 2019, Oriol Junqueras Vies, C‑502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Senaste uppdatering: 8 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy