Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/0078M(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0023/2020

Předložené texty :

A9-0023/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0135

Přijaté texty
PDF 141kWORD 48k
Čtvrtek, 18. června 2020 - Brusel Konečné znění
Protokol o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024) (usnesení)
P9_TA(2020)0135A9-0023/2020

Nelegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. června 2020 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024) (08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078M(NLE))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (08662/2019),

–  s ohledem na Protokol o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024) (08668/2019),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 43 odst. 2, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (C9-0004/2019),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 18. června 2020(1) o návrhu rozhodnutí,

–  s ohledem na čl. 31 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. dubna 2016 o společných pravidlech pro uplatňování vnějšího rozměru společné rybářské politiky, včetně dohod o rybolovu(3),

–  s ohledem na závěrečnou zprávu z února 2018 nazvanou „Následné a předběžné hodnocení dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou“,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A9-0023/2020),

A.  vzhledem k tomu, že Komise a vláda Kapverdské republiky sjednaly novou dohodu o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (dále „dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Kapverdskou republikou“) a prováděcí protokol na období pěti let;

B.  vzhledem k tomu, že obecným cílem dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Kapverdskou republikou je posílit spolupráci v odvětví rybolovu mezi EU a Kapverdami v zájmu obou stran, a to podporou politiky udržitelného rybolovu a udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve výlučné ekonomické zóně Kapverdské republiky;

C.  vzhledem k tomu, že využívání rybolovných práv se v rámci předchozí dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Kapverdskou republikou pohybovalo mezi 58 % a 68 %, přičemž byla v přiměřené míře využívána plavidla lovící vlečnou sítí a v menší míře plavidla používající dlouhé lovné šňůry a plavidla lovící na pruty;

D.  vzhledem k tomu, že 20 % úlovků tvoří žraloci, avšak toto celkové číslo nemusí být kvůli chybějícím vědeckým údajům přesné a mohlo by být mnohem vyšší;

E.  vzhledem k tomu, že dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Kapverdskou republikou by měla podporovat účinnější udržitelný rozvoj rybářských komunit Kapverd a souvisejících odvětví a činností, včetně vědy v odvětví rybolovu; vzhledem k tomu, že podpora, která má být podle protokolu poskytována, musí být v souladu s vnitrostátními plány rozvoje a s akčním plánem pro modrý růst usilujícími o rozvoj v rámci ekologických limitů, jež byly vypracovány ve spolupráci s Organizací spojených národů s cílem zvýšit produkci v daném odvětví a profesionalizovat jej, aby byly uspokojeny potřeby místních obyvatel v oblasti potravin a zaměstnanosti;

F.  vzhledem k tomu, že by v rámci dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu měly být rovněž podporovány závazky EU plynoucí z mezinárodních dohod, konkrétně cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje, zvláště cíl č. 14, a vzhledem k tomu, že všechny činnosti EU, včetně dohody v oblasti udržitelného rybolovu, musí k plnění těchto cílů přispívat;

G.  vzhledem k tomu, že EU poskytuje prostřednictvím Evropského rozvojového fondu Kapverdské republice příspěvek ve výši 55 milionů EUR v rámci víceletého rozpočtu, přičemž se zaměřuje na jedno hlavní odvětví, konkrétně na dohodu o rozvoji a řádné správě věcí veřejných;

H.  vzhledem k tomu, že by dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu měla v Kapverdské republice přispívat k podpoře a rozvoji odvětví rybolovu, a vzhledem k tomu, že je zapotřebí vybudovat či renovovat základní infrastrukturu, jako jsou přístavy, místa vykládky nebo infrastruktura pro skladování a zpracování ryb;

I.  vzhledem k tomu, že Parlament musí být ve všech etapách okamžitě a plně informován o postupech týkajících se protokolu a prodloužení jeho platnosti;

1.  je toho názoru, že dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Kapverdskou republikou by měla sledovat dva stejně důležité cíle: 1) poskytovat plavidlům EU rybolovná práva ve výlučné ekonomické zóně Kapverdské republiky, a to na základě nejlepších dostupných vědeckých poznatků a doporučení, a aniž by byla porušována opatření v oblasti správy a ochrany přijímaná regionálními organizacemi, k nimž Kapverdy patří, zejména Mezinárodní komisí pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT), nebo aniž by byly překročeny meze dostupného přebytku; a 2) podporovat další hospodářskou, finanční, technickou a vědeckou spolupráci mezi EU a Kapverdami v oblasti udržitelného rybolovu a odpovědné využívání rybolovných zdrojů ve výlučné ekonomické zóně Kapverdské republiky a současně respektovat svrchovaná rozhodnutí a strategie Kapverd týkající se jejich vlastního rozvoje; současně se s ohledem na vysoce hodnotné mořské organismy v kapverdských vodách domnívá, že by dohoda měla zaručit přijetí opatření, jež by omezovala náhodný rybolov ze strany plavidel EU ve výlučné ekonomické zóně Kapverdské republiky;

2.  domnívá se, že by měla být přijata opatření, jež zaručí, že nebude překračováno referenční množství stanovené v dohodě;

3.  upozorňuje na závěry zpětných a prospektivních posouzení protokolu k dohodě o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Kapverdskou republikou na období 2014–2018 vypracovaných v květnu 2018, podle kterých se tento protokol obecně ukázal jako účinný, účelný, přiměřený dotčeným zájmům a odpovídající odvětvové politice Kapverdské republiky s vysokou mírou přijatelnosti pro zúčastněné strany a která doporučila uzavření nového protokolu; zdůrazňuje, že existuje prostor pro dosažení účinnějšího pokroku, pokud jde o spolupráci v oblasti rybolovu mezi EU a Kapverdskou republikou, a domnívá se, že nový protokol by tudíž při provádění této dohody měl jít nad rámec předchozích prováděcích protokolů, zejména pokud jde o podporu pro rozvoj kapverdského odvětví rybolovu;

4.  zdůrazňuje, že je zapotřebí dosáhnout významného pokroku v rozvoji odvětví rybolovu Kapverdské republiky, a to i na úrovni rybolovného průmyslu a souvisejících činností, a vyzývá Komisi, aby přijala veškerá nezbytná opatření, včetně případné revize a navýšení odvětvové podpory v této dohodě, a vytvořila podmínky pro zvýšení míry jejího čerpání;

5.  domnívá se, že dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Kapverdskou republikou nedosáhne svých cílů, pokud nebude přispívat ke zvýšení přidané hodnoty na Kapverdách v důsledku využívání jejich rybolovných zdrojů;

6.  trvá na tom, že dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Kapverdskou republikou a protokol k této dohodě musí být uvedeny do souladu s vnitrostátními plány rozvoje a s akčním plánem pro modrý růst za účelem rozvoje kapverdského odvětví rybolovu v rámci ekologických limitů, což jsou prioritní oblasti pro podporu EU, na něž musí být uvolněna nutná technická a finanční pomoc, a že by konkrétně měly:

   posílit institucionální kapacitu a zlepšit správu věcí veřejných: navrhování právních předpisů, navazování na plány řízení a podporu provádění zmíněných právních předpisů a plánů řízení;
   zpřísnit monitorování, kontrolu a dohled ve výlučné ekonomické zóně Kapverdské republiky a v okolních oblastech;
   posílit opatření pro boj s činnostmi v oblasti nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, a to i ve vnitrozemských vodách;
   posílit partnerství s dalšími zeměmi, které mají zájem o rybolov ve výlučné ekonomické zóně Kapverdské republiky, zejména prostřednictvím dohod o rybolovu, a zajistit transparentnost zveřejňováním veškerého obsahu těchto dohod a zřízením regionálního programu pro odbornou přípravu a využívání pozorovatelů;
   podpořit zřízení a zlepšení programu pro shromažďování údajů, který kapverdským orgánům umožní porozumět zdrojům, které jsou k dispozici, a podporovat jejich vědecké posouzení, což povede k přijímání rozhodnutí na základě nejlepších dostupných vědeckých poznatků;
   umožnit výstavbu nebo rekonstrukci klíčové infrastruktury pro rybolov a související činnosti, jako jsou přístavní hráze a přístavy (pro průmyslový i tradiční rybolov, např. v přístavu Mindelo – ostrov São Vicente), místa pro uskladnění a zpracování ryb, trhy, distribuční a obchodní infrastruktura a laboratoře pro analýzu kvality;
   podpořit a zlepšovat pracovní podmínky všech pracovníků, zejména žen ve všech činnostech souvisejících s rybolovem, včetně uvádění na trh, ale i transformace, řízení rybolovu a vědy;
   podporovat vědecké poznatky, jež jsou nutné ke zřizování chráněných mořských oblastí, včetně jejich provádění, monitorování a kontroly;
   omezit vedlejší úlovky citlivých druhů, jako jsou mořské želvy;
   umožnit upevnění organizací zastupujících muže a ženy pracující v rybolovném odvětví, a to zejména pracovníky věnující se drobnému tradičnímu rybolovu, a tím přispět k posílení technických schopností a kapacit pro řízení a vyjednávání;
   pomoci se zřízením nebo modernizací středisek pro základní a odbornou přípravu, a tím zvýšit úroveň dovedností rybářů, námořníků a žen v odvětví rybolovu a v jiných odvětvích spojených s modrou ekonomikou;
   posílit opatření s cílem přilákat do odvětví rybolovu mladé lidi;
   zlepšit schopnosti v oblasti vědeckého výzkumu a schopnost monitorovat rybolovné zdroje a mořské prostředí;
   zlepšit celkovou udržitelnost mořských zdrojů;

7.  vítá skutečnost, že se dohoda nevztahuje na malé pelagické ryby, které mají pro místní populaci velký význam a u kterých neexistuje žádný přebytek;

8.  vyjadřuje znepokojení nad potenciálně škodlivým dopadem rybolovných činností na populaci žraloků ve výlučné ekonomické zóně Kapverd;

9.  domnívá se, že je třeba provést podrobnější hodnocení přínosů, které má provádění protokolu pro místní hospodářství (zaměstnanost, infrastrukturu, zlepšení v sociální oblasti);

10.  považuje za žádoucí zlepšit kvantitu a správnost údajů o všech úlovcích (cílové druhy a vedlejší úlovky), o stavu rybolovných zdrojů z hlediska ochrany a o dopadu rybolovu na mořské prostředí a zlepšit poskytování finančních prostředků z odvětvové podpory, aby bylo možné přesněji posuzovat dopad dohody na mořský ekosystém, rybolovné zdroje a místní komunity, včetně jejího sociálního a ekonomického dopadu;

11.  domnívá se, že vzhledem k možnému ukončení nebo omezení rybolovu je třeba nejdříve řešit potřeby místního rybolovu, a to na základě spolehlivých vědeckých doporučení, aby byla zajištěna udržitelnost zdrojů;

12.  vyzývá Komisi a orgány Kapverdské republiky, aby v souvislosti s nadměrným rybolovem zlepšily shromažďování údajů o příslušných populacích a monitorování těchto populací, přičemž se zvláště zaměří na žraloky;

13.  vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci svých politik spolupráce a oficiální rozvojové pomoci zaměřených na Kapverdy měly na paměti, že by se Evropský rozvojový fond a odvětvová podpora, kterou stanoví tato dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, měly vzájemně doplňovat, aby přispívaly k posílení místního odvětví rybolovu a zajistily, že tato země bude mít plnou suverenitu nad svými vlastními zdroji; vyzývá Komisi, aby prostřednictvím Evropského rozvojového fondu a dalších relevantních nástrojů usnadnila nezbytné kroky pro zajištění infrastruktury, která z důvodu své velikosti a nákladů nemůže být vybudována pouze prostřednictvím odvětvové podpory v rámci dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, např. rybářských přístavů (průmyslových i pro tradiční rybolov);

14.  souhlasí s tím, že je třeba zvýšit příspěvek dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu k vytváření přímých a nepřímých pracovních míst na místní úrovni buď na plavidlech, která jsou podle této dohody provozována, nebo v rámci činností souvisejících s rybolovem, a to jak předcházejících, tak následných; domnívá se, že členské státy mohou v zájmu dosažení uvedených cílů hrát klíčovou úlohu v úsilí o budování kapacit a poskytování odborné přípravy a být jeho aktivní součástí;

15.  vyzývá Komisi a členské státy, aby dále posilovaly svou spolupráci s Kapverdskou republikou a vyhodnotily možnosti navýšení budoucí rozvojové pomoci, především v rámci nového nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI), který je navrhován jako součást rozpočtu EU na období 2021–2027, a zejména s ohledem na dobré využití finančních prostředků EU na Kapverdách a na politickou stabilitu této země v komplexním geopolitickém kontextu, kterou je nutné podporovat a odměňovat;

16.  vyzývá Komisi, aby naléhala na Kapverdskou republiku, aby finanční příspěvek poskytnutý na základě protokolu využila k dlouhodobému posílení svého vnitrostátního odvětví rybolovu, podporovala poptávku po místních investicích a průmyslových projektech a podněcovala růst udržitelné modré ekonomiky, což povede ke vzniku pracovních míst na místní úrovni a ke zvýšení přitažlivosti rybolovných činností pro mladé generace;

17.  vyzývá Komisi, aby Parlamentu zasílala zápisy a závěry ze schůzí smíšeného výboru zřízeného podle článku 9 dohody a výsledky každoročních hodnocení a aby tyto materiály zpřístupnila veřejnosti; vyzývá Komisi, aby umožnila zástupcům Evropského parlamentu účastnit se schůzí smíšeného výboru jakožto pozorovatelé a aby k účasti vybízela i kapverdské rybářské komunity a přidružené zúčastněné strany;

18.  domnívá se, že by měly být shromažďovány informace o přínosech provádění protokolu pro místní hospodářství (pokud jde o zaměstnanost, infrastrukturu nebo zlepšení v sociální oblasti);

19.  vyzývá Komisi a Radu, aby Parlamentu v rámci svých pravomocí poskytovaly okamžité a úplné informace ve všech etapách postupů týkajících se protokolu a případného prodloužení jeho platnosti v souladu s čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii a čl. 218 odst. 10 SFEU;

20.  upozorňuje Komisi, a zejména Radu na skutečnost, že pokračování v prozatímním provádění mezinárodních dohod předtím, než s nimi Parlament vyslovil svůj souhlas, je v rozporu s hlavními zásadami interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů a že tato praxe významně oslabuje postavení Parlamentu coby jediného přímo demokraticky zvoleného orgánu EU a rovněž poškozuje demokratickou důvěryhodnost EU jako celku;

21.  žádá Komisi, aby lépe začlenila doporučení, která byla učiněna v dohodě o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Kapverdskou republikou, a zohlednila je mimo jiné v postupech pro obnovení protokolu;

22.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Kapverdské republiky.

(1) Přijaté texty, P9_TA(2020)0134.
(2) Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.
(3) Úř. věst. C 58, 15.2.2018, s. 93.

Poslední aktualizace: 8. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí