Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/0078M(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0023/2020

Predkladané texty :

A9-0023/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/06/2020 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0135

Prijaté texty
PDF 140kWORD 48k
Štvrtok, 18. júna 2020 - Brusel
Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024)
P9_TA(2020)0135A9-0023/2020

Nelegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. júna 2020 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024) (08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078M(NLE))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (08662/2019),

–  so zreteľom na Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 –2024) (08668/2019),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 ods. 2, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) (C9-0004/2019),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 18. júna 2020(1) o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na článok 31 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike (SRP)(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. apríla 2016 o spoločných pravidlách, pokiaľ ide o uplatňovanie vonkajšieho rozmeru SRP vrátane rybárskych dohôd(3),

–  so zreteľom na záverečnú správu z februára 2018 nazvanú Hodnotiaca štúdia ex-post a ex-ante Dohody o partnerstve v odvetví rybárstva medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A9-0023/2020),

A.  keďže Komisia a vláda Kapverd sa dohodli na novej dohode o partnerstve v sektore udržateľného rybárstva (ďalej len „SFPA EÚ – Kapverdy“) a na vykonávacom protokole na obdobie piatich rokov;

B.  keďže celkovým cieľom SFPA EÚ – Kapverdy je zvýšiť spoluprácu v oblasti rybárstva medzi EÚ a Kapverdami, a to v záujme oboch strán, podporou udržateľnej rybárskej politiky a udržateľného využívania rybolovných zdrojov vo výhradnej hospodárskej zóne (ďalej len „VHZ“) Kapverd;

C.  keďže využívanie rybolovných možností v rámci predchádzajúcej SFPA EÚ – Kapverdy sa pohybovalo v rozmedzí od 58 % do 68 %, pričom sa primerane využívali plavidlá na lov vakovou sieťou a plavidlá na lov lovnou šnúrou a plavidlá s návnadou sa využívali v menšej miere;

D.  keďže žraloky predstavujú 20 % úlovkov, ale vzhľadom na nedostatok vedeckých údajov nemusí byť toto číslo presné a celkový podiel môže byť oveľa vyšší;

E.  keďže SFPA EÚ – Kapverdy by mala podporovať účinnejší udržateľný rozvoj rybárskych spoločenstiev Kapverd a súvisiacich priemyselných odvetví a činností vrátane vedy v oblasti rybárstva; keďže podpora, ktorá sa má poskytovať podľa protokolu, musí byť v súlade s národnými plánmi rozvoja a s akčným plánom pre modrý rast v rámci ekologických limitov, ktorý vypracovala s OSN s cieľom zvýšiť produkciu v odvetví a profesionalizovať ho, aby sa uspokojili potravinové potreby a potreby zamestnanosti miestneho obyvateľstva;

F.  keďže v rámci SFPA by sa mali podporovať aj záväzky EÚ vyplývajúce z medzinárodných dohôd, konkrétne ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja a najmä cieľ č. 14, a keďže všetky činnosti EÚ vrátane SFPA musia prispievať k plneniu týchto cieľov;

G.  keďže EÚ prispieva prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu do viacročnému rozpočtu pre Kapverdy sumou 55 miliónov EUR, pričom sa zameriava na jeden hlavný sektor, a to na dohodu o dobrej správe vecí verejných a rozvoji;

H.  keďže SFPA by mala prispievať k podpore a rozvoju sektora rybárstva Kapverd a keďže je potrebné vybudovať alebo zrekonštruovať základnú infraštruktúru, ako sú prístavy, vyloďovacie miesta, skladovacie priestory a spracovateľské zariadenia;

I.  keďže Európsky parlament musí byť ihneď, v plnej miere a vo všetkých štádiách informovaný o postupoch týkajúcich sa protokolu a jeho obnovenia;

1.  zastáva názor, že SFPA EÚ – Kapverdy by mala sledovať dva rovnako dôležité ciele: (1) poskytovať rybolovné možnosti pre plavidlá EÚ vo VHZ Kapverd na základe najlepších dostupných vedeckých poznatkov a odporúčaní a bez zasahovania do ochranných a riadiacich opatrení regionálnych organizácií, do ktorých Kapverdy patria – najmä Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) – alebo prekročenia dostupného prebytku; a (2) podporovať ďalšiu hospodársku, finančnú, technickú a vedeckú spoluprácu medzi EÚ a Kapverdami v oblasti udržateľného rybárstva a zodpovedného využívania rybolovných zdrojov vo VHZ Kapverd a zároveň neoslabiť zvrchované možnosti Kapverd a stratégie týkajúce sa ich vlastného rozvoja; zároveň sa domnieva, že vzhľadom na vysokú hodnotu morskej biológie kapverdských vôd by dohoda mala zaručovať prijatie opatrení na zmiernenie náhodného rybolovu plavidlami EÚ v kapverdskej VHZ;

2.  zastáva názor, že by sa mali prijať opatrenia, ktorými sa zaručí, že sa neprekročí referenčná tonáž stanovená v dohode;

3.  upozorňuje na zistenia vyplývajúce z retrospektívnych a perspektívnych posúdení protokolu k SFPA EÚ – Kapverdy na obdobie 2014 – 2018 vypracovaných v máji 2018, v ktorých sa uvádza, že protokol sa celkovo ukázal ako účinný, efektívny a primeraný dotknutým záujmom, zosúladený s kapverdskou sektorovou politikou a do veľkej miery prijateľný pre zainteresované strany, a ktoré odporúčajú uzavretie nového protokolu; zdôrazňuje, že v spolupráci medzi EÚ a Kapverdami v oblasti rybárstva existuje priestor na dosiahnutie účinnejšieho pokroku, a domnieva sa, že nový protokol by preto mal ísť vo vykonávaní tejto dohody ďalej ako predchádzajúce protokoly, a to najmä z hľadiska rozvojovej pomoci pre sektor rybárstva Kapverd;

4.  podporuje potrebu výrazného pokroku v rozvoji sektora rybárstva Kapverd, a to aj v odvetví rybolovu a súvisiacich činností, a vyzýva Komisiu, aby prijala všetky potrebné opatrenia vrátane možného prehodnotenia a posilnenia prvku odvetvovej pomoci v dohode spolu s opatreniami na zvýšenie miery čerpania finančnej podpory;

5.  domnieva sa, že ciele SFPA EÚ – Kapverdy sa nepodarí splniť, ak dohoda neprispeje k zvýšeniu pridanej hodnoty pre Kapverdy vyplývajúcej z využívania jej rybolovných zdrojov;

6.  trvá na tom, že SFPA EÚ – Kapverdy a protokol k nej musia byť v súlade s národnými plánmi rozvoja a s plánom modrého rastu pre rozvoj sektora rybárstva Kapverd v rámci ekologických limitov, ktoré sú prioritnými oblasťami pre podporu EÚ a ktorým sa musí poskytnúť potrebná technická a finančná pomoc, a mali by najmä:

   posilniť inštitucionálnu kapacitu a zlepšiť riadenie: príprava právnych predpisov, nadväzovanie na riadiace plány a podpora vykonávania týchto právnych predpisov a riadiacich plánov;
   sprísniť monitorovanie, kontroly a dohľad vo VHZ Kapverd a okolitých oblastí;
   posilniť opatrenia na boj proti nezákonným, nenahláseným a neregulovaným rybolovným činnostiam (NNN rybolov), a to aj vo vnútrozemských vodách;
   posilniť partnerstvá s inými krajinami, ktoré majú záujem o rybolovnú činnosť v VHZ Kapverd, a to dohodami o rybolove, a zabezpečiť transparentnosť zverejnením akéhokoľvek obsahu týchto dohôd a vytvorením regionálneho programu pre odbornú prípravu a využívanie pozorovateľov;
   podporiť zriadenie a zlepšovanie programu zberu údajov, ktorý kapverdským orgánom umožní zistiť, aké zdroje sú dostupné, a podporovať vedecké posudzovanie týchto zdrojov, čo bude viesť k prijímaniu rozhodnutí na základe najlepších dostupných vedeckých poznatkov;
   umožniť vybudovanie a/alebo rekonštrukciu hlavných prvkov infraštruktúry na rybolov a súvisiace činnosti, napríklad prístavných hrádzí a prístavov (pre veľko- aj maloobjemový rybolov, napríklad v prístave Mindelo na ostrove Svätý Vincent), priestorov na skladovanie a spracovanie rýb, trhov, distribučných a marketingových štruktúr a laboratórií na analyzovanie kvality;
   podporovať a zlepšovať pracovné podmienky všetkých pracovníkov, najmä žien, vo všetkých činnostiach súvisiacich s rybolovom, a to nie len vrátane komercializácie, ale aj transformácie, riadenia rybného hospodárstva a vedy;
   podporovať vedecké poznatky potrebné na zriadenie chránených morských oblastí vrátane ich uplatňovania, monitorovania a kontroly;
   obmedziť vedľajšie úlovky citlivých druhov, ako sú morské korytnačky;
   umožniť posilnenie organizácií zastupujúcich mužov a ženy pracujúcich v rybárskom priemysle, najmä tých, ktorí sa venujú maloobjemovému rybolovu, a tým pomôcť posilniť technické, riadiace a rokovacie schopnosti;
   zriadiť a/alebo renovovať strediská základnej a odbornej prípravy, a tým zvýšiť úroveň zručností rybárov, námorníkov a žien zamestnaných v sektore rybárstva a vykonávajúcich iné súvisiace činnosti v rámci modrého hospodárstva;
   posilniť opatrenia, ktoré majú do rybolovu prilákať mladých ľudí;
   zvýšiť kapacity vedeckého výskumu a schopnosť monitorovať rybolovné zdroje a morské prostredie;
   zlepšiť celkovú udržateľnosť morských zdrojov;

7.  víta skutočnosť, že dohoda sa netýka malých pelagických druhov rýb, ktoré majú veľký význam pre miestne obyvateľstvo a v prípade ktorých neexistuje prebytok;

8.  vyjadruje znepokojenie nad potenciálne škodlivým vplyvom rybolovných činností na populáciu žralokov v kapverdskej VHZ;

9.  domnieva sa, že treba podrobnejšie posúdiť prínosy vykonávania protokolu pre miestne hospodárstva (zamestnanosť, infraštruktúra, sociálne zlepšenia);

10.  považuje za žiaduce zvýšiť kvantitu a presnosť údajov o všetkých úlovkoch (cieľových druhoch aj vedľajších úlovkoch), o stave zachovania rybolovných zdrojov a o vplyve rybolovnej činnosti na morské prostredie a skvalitniť vykonávanie finančnej sektorovej podpory s cieľom umožniť presnejšie posúdiť vplyv dohody na morský ekosystém, rybolovné zdroje a miestne spoločenstvá vrátane jej sociálneho a ekonomického vplyvu;

11.  domnieva sa, že vzhľadom na možné ukončenie rybolovu alebo zavedenie obmedzení pre rybolov z dôvodu zabezpečenia udržateľnosti zdrojov by sa mali v prvom rade zohľadňovať potreby miestneho rybolovu na základe spoľahlivých vedeckých odporúčaní;

12.  vyzýva Komisiu a kapverdské orgány, aby zlepšili zber údajov o príslušných populáciách a monitorovanie týchto populácií v kontexte nadmerného rybolovu, s osobitným zameraním na žraloky;

13.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci politiky spolupráce a oficiálnej rozvojovej pomoci zameranej na Kapverdy mali na pamäti, že by sa Európsky rozvojový fond a sektorová podpora stanovená v tejto SFPA mali vzájomne dopĺňať s cieľom posilniť miestny sektor rybárstva a zabezpečiť plnú suverenitu Kapverd pri rozhodovaní o vlastných zdrojoch; vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu a iných príslušných nástrojov uľahčila kroky potrebné na vytvorenie infraštruktúry, ktorú z dôvodu rozsahu a nákladov nemožno vybudovať výlučne prostredníctvom odvetvovej podpory v rámci SFPA, napríklad rybárske prístavy (pre maloobjemový aj veľkoobjemový rybolov);

14.  podporuje potrebu zvýšiť príspevok SFPA k  vytváraniu priamych a nepriamych pracovných miest na miestnej úrovni, buď na plavidlách prevádzkovaných podľa SFPA, alebo v rámci činností súvisiacich s rybolovom (ktoré predchádzajú rybolovu aj naň nadväzujú); domnieva sa, že členské štáty môžu v tejto súvislosti zohrávať kľúčovú úlohu a aktívne sa podieľať na budovaní kapacít a poskytovaní odbornej prípravy;

15.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ešte viac posilnili svoju spoluprácu s Kapverdmi, zhodnotili možnosti posilnenia budúcej rozvojovej pomoci predovšetkým v rámci nového Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI), ktorý sa navrhuje ako súčasť rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027, a to najmä s ohľadom na dobré využívanie finančných prostriedkov EÚ na Kapverdoch a politickú stabilitu krajiny v zložitom geopolitickom kontexte, ktorá sa musí podporovať a odmeňovať;

16.  vyzýva Komisiu, aby naliehala na Kapverdskú republiku, aby finančný príspevok stanovený protokolom využila na dlhodobé posilnenie vnútroštátneho odvetvia rybárstva, podporovala dopyt po miestnych investíciách a priemyselných projektoch a podnecovala rast udržateľného modrého hospodárstva, čím sa vytvoria pracovné miesta na miestnej úrovni a zvýši atraktívnosť rybolovných činností pre mladé generácie;

17.  vyzýva Komisiu, aby poslala Európskemu parlamentu a zverejnila zápisnice a závery zo schôdzí spoločného výboru ustanovených v článku 9 dohody a výsledky výročných hodnotení; vyzýva Komisiu, aby umožnila účasť zástupcov Európskeho parlamentu ako pozorovateľov na schôdzach spoločného výboru a podporila účasť kapverdských rybárskych spoločenstiev a príslušných zainteresovaných strán;

18.  domnieva sa, že by sa mali zhromažďovať informácie o prínosoch vykonávania protokolu pre miestne hospodárstva (zamestnanosť, infraštruktúra, sociálne zlepšenia);

19.  vyzýva Komisiu a Radu, aby v rámci svojich právomocí bezodkladne a v plnej miere informovali Európsky parlament vo všetkých etapách postupov týkajúcich sa protokolu a jeho prípadného obnovenia podľa článku 13 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a článku 218 ods. 10 ZFEÚ;

20.  upozorňuje Komisiu, a najmä Radu, na to, že pokračovanie v predbežnom vykonávaní medzinárodných dohôd ešte pred tým, ako Európsky parlament udelí súhlas, nie je v súlade s hlavnými zásadami Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva, že tento postup výrazne znižuje postavenie Európskeho parlamentu ako jedinej priamo demokraticky zvolenej inštitúcie EÚ a zároveň poškodzuje demokratickú legitímnosť celej EÚ;

21.  vyzýva Komisiu, aby lepšie začlenila odporúčania Európskeho parlamentu do SFPA EÚ – Kapverdy a zohľadnila ich napríklad v postupoch na obnovenie platnosti protokolu;

22.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Kapverdskej republiky.

(1) Prijaté texty, P9_TA(2020)0134.
(2) Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.
(3) Ú. v. EÚ C 58, 15.2.2018, s. 93.

Posledná úprava: 8. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia