Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2062(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0109/2020

Внесени текстове :

A9-0109/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/06/2020 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0141

Приети текстове
PDF 151kWORD 50k
Четвъртък, 18 юни 2020 г. - Брюксел
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - техническа помощ по инициатива на Комисията
P9_TA(2020)0141A9-0109/2020
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 18 юни 2020 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2020/000 TA 2020 – Техническа помощ по инициатива на Комисията) (COM(2020)0146 – C9-0112/2020 – 2020/2062(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2020)0146 – C9‑0112/2020),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 13 от него,

–  като взе предвид своята резолюция от 18 септември 2019 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2019/000 TA 2019 – Техническа помощ по инициатива на Комисията)(4),

—  като взе предвид първото си четене на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)(5),

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г.,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0109/2020),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и за да подпомогне тяхната необходима и бърза реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че помощта на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламент (ЕС) № 1309/2013 отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки, за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявленията за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че максималният годишен бюджет, осигурен за ЕФПГ, е 150 милиона евро по цени от 2011 г., както и че съгласно член 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 0,5% от тази сума, т.е. 179 264 000 EUR по цени от 2020 г., могат да бъдат предоставени за техническа помощ по инициатива на Комисията за финансиране на дейности по подготовка, мониторинг, събиране на данни и създаване на база от знания, административна и техническа помощ, информационни и комуникационни дейности, както и дейности по извършване на одит, контрол и оценка, необходими за прилагането на Регламент (ЕС) № 1309/2013;

Д.  като има предвид, че предложената сума в размер на 345 000 EUR съответства на около 0,19% от максималния годишен бюджет, предвиден за ЕФПГ за 2020 г.;

1.  изразява съгласие предложените от Комисията мерки да бъдат финансирани като техническа помощ в съответствие с член 11, параграфи 1 и 4, и член 12, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1309/2013;

2.  признава значението на мониторинга и събирането на данни; припомня значението на устойчивите статистически редове, съставени в подходящ формат, за да бъдат лесно достъпни и разбираеми; отново посочва необходимостта от актуални изследвания и анализ на настоящите предизвикателства, които COVID-19 поражда на световния пазар;

3.  отново посочва необходимостта от специален уебсайт, който да е достъпен за всички граждани на Съюза и да съдържа подробна информация относно ЕФПГ;

4.  приветства продължаващата работа по въвеждането на стандартизирани процедури за заявленията по линия на ЕФПГ и управлението на ЕФПГ чрез използване на функционалните възможности на електронната система за обмен на данни (SFC), което дава възможност за опростяване и по-бързо обработване на заявленията, както и за по-добро докладване;

5.  отбелязва, че Комисията ще използва наличния бюджет, за да проведе две заседания на експертната група на лицата за контакт за ЕФПГ (по един член от всяка държава членка) и, най-вероятно по същото време, два семинара с участието на изпълнителните органи на ЕФПГ и социалните партньори с цел да насърчи установяването на контакти между държавите членки;

6.  призовава Комисията да продължи да кани систематично Парламента на такива заседания и семинари съгласно съответните разпоредби на Рамковото споразумение за отношенията между Парламента и Комисията;

7.  подчертава необходимостта от по-нататъшно засилване на сътрудничеството и комуникацията между всички онези, които имат отношение към заявленията по ЕФПГ, включително по-конкретно социалните партньори и други заинтересовани страни на регионално и местно равнище, за да се създадат възможно най-много полезни взаимодействия; подчертава, че взаимодействието между националното лице за контакт и регионалните или местните партньори по изпълнението на мерките във връзка със заявлението следва да бъде засилено, като ангажиментите за комуникация и подкрепа и информационните потоци (вътрешни разделения, задачи и отговорности) следва да бъдат ясно определени и договорени от всички съответни партньори;

8.  припомня на кандидатстващите държави членки тяхната ключова роля за широкото популяризиране на финансираните от ЕФПГ действия сред бенефициентите от целевата група, местните и регионалните органи, социалните партньори, медиите и широката общественост, както е посочено в член 12 от Регламент (ЕС) № 1309/2013;

9.  припомня, че съгласно действащите правила биха могли да се мобилизират средства от ЕФПГ в подкрепа на постоянно уволнените работници и самостоятелно заетите лица в контекста на глобалната криза вследствие на COVID-19, без да се изменя Регламент (ЕС) № 1309/2013;

10.  ето защо изисква от Комисията да съдейства по всички възможни начини на държавите членки, които възнамеряват да подготвят заявление през следващите седмици и месеци;

11.  освен това изисква от Комисията да направи всичко възможно, за да прояви гъвкавост и да съкрати периода на оценка доколкото е възможно, когато оценява дали дадено заявление отговаря на условията за предоставяне на финансово участие;

12.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

13.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Приети текстове, P9_TA(2019)0015.
(5) Приети текстове, P8_TA(2019)0019.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2020/000 TA 2020 – Техническа помощ по инициатива на Комисията)

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (ЕС) 2020/986.)

Последно осъвременяване: 8 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност