Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2062(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0109/2020

Předložené texty :

A9-0109/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/06/2020 - 2

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0141

Přijaté texty
PDF 149kWORD 47k
Čtvrtek, 18. června 2020 - Brusel
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: technická pomoc z podnětu Komise
P9_TA(2020)0141A9-0109/2020
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. června 2020 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2020/000 TA 2020 – Technická pomoc z podnětu Komise) (COM(2020)0146 – C9-0112/2020 – 2020/2062(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0146 – C9-0112/2020),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) 1927/2006(1),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení,(3) a zejména na bod 13 této dohody,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 18. září 2019 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc z podnětu Komise)(4),

—  s ohledem na své první čtení návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)(5),

—  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9‑0109/2020),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při nezbytném a rychlém opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013, pokud jde o přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“);

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení (EU) č. 1309/2013 odráží dohodu mezi Parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tím, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, dále rozšíření způsobilých akcí a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že maximální roční rozpočet, který je pro EFG k dispozici, činí 150 milionů EUR v cenách roku 2011 a že podle čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 1309/2013 lze na technickou pomoc z podnětu Komise vyčlenit nejvýše 0,5 % této částky, tedy 179 264 000 v cenách roku 2020, k financování přípravy, sledování, sběru dat a vytváření vědomostní základny, administrativní a technické podpory, činností v oblasti šíření informací a komunikace, jakož i auditu, kontroly a hodnotících činností nezbytných k provádění nařízení (EU) č. 1309/2013;

E.  vzhledem k tomu, že navrhovaná částka ve výši 345 000 EUR odpovídá přibližně 0,19 % maximálního ročního rozpočtu, který je pro EFG v roce 2020 k dispozici;

1.  souhlasí s tím, aby byla opatření navrhovaná Komisí financována jako technická pomoc v souladu s čl. 11 odst. 1 a 4, jakož i čl. 12 odst. 2, 3 a 4 nařízení (EU) č. 1309/2013;

2.  uznává význam monitorování a sběru dat; připomíná význam spolehlivých statistických řad sestavovaných ve vhodné podobě tak, aby byly snadno dostupné a srozumitelné; připomíná potřebu aktualizovaného výzkumu a analýzy současných výzev, které představuje onemocnění COVID-19 na světovém trhu;

3.  připomíná, že je zapotřebí specializovaná internetová stránka přístupná všem občanům Unie, která bude obsahovat podrobné informace o EFG;

4.  vítá pokračující práci na standardizovaných postupech pro žádosti o podporu z EFG a správu fondu s využitím funkcí systému pro elektronickou výměnu dat (SFC), což umožňuje zjednodušení a rychlejší vyřizování žádostí a lepší podávání zpráv;

5.  bere na vědomí, že Komise využije dostupný rozpočet na uspořádání dvou schůzek expertní skupiny kontaktních osob EFG (jeden člen z každého členského státu) a s nejvyšší pravděpodobností i dvou seminářů za účasti prováděcích orgánů EFG a sociálních partnerů za účelem podpory vytváření sítí mezi členskými státy;

6.  vybízí Komisi, aby nadále systematicky zvala Parlament na tyto schůze a semináře v souladu s příslušnými ustanoveními rámcové dohody o vztazích mezi Parlamentem a Komisí;

7.  zdůrazňuje, že je třeba nadále posilovat spolupráci a komunikaci mezi všemi stranami zapojenými do žádostí o podporu z EFG, a to včetně sociálních partnerů a subjektů na regionální a místní úrovni, aby se dosáhlo maximální součinnosti; zdůrazňuje, že by měla být posílena interakce mezi národními kontaktními osobami a regionálními nebo místními partnery poskytujícími pomoc a měl by být výslovně stanoven způsob komunikace a podpory a toky informací (vnitřní rozdělení, úkoly a odpovědnosti), na nichž by se shodli všichni zúčastnění partneři;

8.  připomíná žádajícím členským státům jejich klíčovou úlohu při široké propagaci činností financovaných z EFG u cílových příjemců, místních a regionálních orgánů, sociálních partnerů, sdělovacích prostředků a široké veřejnosti, jak stanoví článek 12 nařízení (EU) č. 1309/2013;

9.  připomíná, že podle stávajících pravidel by mohly být z EFG uvolněny prostředky na podporu trvale propuštěných pracovníků a osob samostatně výdělečně činných v souvislosti s globální krizí způsobenou onemocněním COVID-19, aniž by se změnilo nařízení (EU) č. 1309/2013;

10.  žádá proto Komisi, aby všemožně pomáhala členským státům, které mají v úmyslu připravit žádost v následujících týdnech a měsících;

11.  dále žádá Komisi, aby učinila vše, co je v jejích silách, aby prokázala flexibilitu a co nejvíce zkrátila dobu posuzování souladu žádosti s podmínkami pro poskytnutí finančního příspěvku;

12.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

13.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Přijaté texty, P9_TA(2019)0015.
(5) Přijaté texty, P8_TA(2019)0019.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2020/000 TA 2020 – Technická pomoc z podnětu Komise)

(Znění této přílohy se zde neuvádí, jelikož odpovídá znění konečného aktu, rozhodnutí (EU) 2020/986.)

Poslední aktualizace: 8. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí