Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/2062(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0109/2020

Indgivne tekster :

A9-0109/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0141

Vedtagne tekster
PDF 138kWORD 49k
Torsdag den 18. juni 2020 - Bruxelles Endelig udgave
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: teknisk bistand på Kommissionens initiativ
P9_TA(2020)0141A9-0109/2020
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 18. juni 2020 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2020/000 TA 2020 - teknisk bistand på Kommissionens initiativ) (COM(2020)0146 – C9-0112/2020 – 2020/2062(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0146 – C9-0112/2020),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 13,

–  der henviser til sin beslutning af 18. september 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2019/000 TA 2019 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ)(4),

—  der henviser til sin førstebehandling af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)(5),

—  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0109/2020),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og bidrage til deres nødvendige og hurtige tilbagevenden til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af forordning (EU) nr. 1309/2013 afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at det maksimale årlige budget for EGF er på 150 mio. EUR i 2011-priser, og til, at op til 0,5 % af dette beløb, dvs. 179 264 000 EUR i 2020-priser, ifølge artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1309/2013 kan stilles til rådighed til teknisk bistand på Kommissionens initiativ til at finansiere forberedelse, overvågning, dataindsamling og oprettelse af en vidensbase, administrativ og teknisk støtte, oplysnings- og kommunikationsaktiviteter samt aktiviteter vedrørende revision, kontrol og evaluering, der er nødvendige for at gennemføre forordning (EU) nr. 1309/2013;

E.  der henviser til, at det foreslåede beløb på 345 000 EUR svarer til ca. 0,19 % af det maksimale årlige budget for EGF i 2020;

1.  støtter de foranstaltninger, som Kommissionen foreslår finansieret som teknisk bistand i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1 og 4, og artikel 12, stk. 2, 3 og 4, i forordning (EU) nr. 1309/2013;

2.  anerkender betydningen af overvågning og dataindsamling; minder om betydningen af solide statistiske serier, der er indsamlet i passende form, således at de er lettilgængelige og forståelige; gentager, at der er behov for opdateret forskning og analyse af de aktuelle udfordringer, som covid-19 skaber på det globale marked;

3.  gentager, at der er behov for et særligt websted, der er tilgængeligt for alle unionsborgere, og som indeholder detaljerede oplysninger om EGF;

4.  glæder sig over det fortsatte arbejde med standardprocedurer for EGF-ansøgninger og -forvaltning ved hjælp af funktionerne i det elektroniske dataudvekslingssystem (SFC), som giver mulighed for forenkling og hurtigere behandling af ansøgninger samt bedre tilbagemelding;

5.  noterer sig, at Kommissionen vil anvende det disponible budget til at afholde to møder i EGF's ekspertgruppe af kontaktpersoner (ét medlem fra hver medlemsstat) og højst sandsynligt samtidig hermed to seminarer med deltagelse af EGF's gennemførelsesorganer og arbejdsmarkedets parter for at fremme netværkssamarbejde mellem medlemsstaterne;

6.  opfordrer Kommissionen til fortsat systematisk at indbyde Parlamentet til alle sådanne møder og seminarer i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i rammeaftalen om forbindelserne mellem Parlamentet og Kommissionen;

7.  fremhæver behovet for yderligere at forbedre samarbejdet og kommunikationen mellem alle dem, der er involveret i EGF-ansøgninger, herunder især arbejdsmarkedets parter og interessenter på regionalt og lokalt plan, for at skabe så mange synergier som muligt; understreger, at samspillet mellem den nationale kontaktperson og de regionale eller lokale partnere, der er omhandlet i sagen, bør styrkes, og at kommunikation og støtteordninger og informationsstrømme (intern opdeling, opgaver og ansvar) bør fastlægges udtrykkeligt og gøres til genstand for aftaler mellem alle berørte parter;

8.  minder de ansøgende medlemsstater om deres centrale rolle med hensyn til at skabe bred offentlig omtale af de tiltag, der finansieres af EGF, over for de personer, der er tiltænkt støtte, lokale og regionale myndigheder, arbejdsmarkedets parter, medierne og den brede offentlighed, som fastsat i artikel 12 i forordning (EU) nr. 1309/2013;

9.  minder om, at EGF i henhold til de nuværende regler kan mobiliseres for at støtte permanent afskedigede arbejdstagere og selvstændige i forbindelse med den globale krise forårsaget af covid-19 uden ændring af forordning (EU) nr. 1309/2013;

10.  anmoder derfor Kommissionen om på enhver mulig måde at bistå de medlemsstater, der agter at udarbejde en ansøgning, i de kommende uger og måneder;

11.  anmoder endvidere Kommissionen om at gøre sit yderste for at udvise fleksibilitet og afkorte bedømmelsesperioden i det omfang, det er muligt, ved vurderingen af, om en ansøgning opfylder betingelserne for at yde økonomisk støtte;

12.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

13.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0015.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0019.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2020/000 TA 2020 - teknisk bistand på Kommissionens initiativ)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2020/986.)

Seneste opdatering: 8. september 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik