Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/2062(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0109/2020

Esitatud tekstid :

A9-0109/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/06/2020 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0141

Vastuvõetud tekstid
PDF 134kWORD 49k
Neljapäev, 18. juuni 2020 - Brüssel
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: tehniline abi komisjoni algatusel
P9_TA(2020)0141A9-0109/2020
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 18. juuni 2020. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (EGF/2020/000 TA 2020 – Tehniline abi komisjoni algatusel) (COM(2020)0146 – C9‑0112/2020 – 2020/2062(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2020)0146 – C9‑0112/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse oma 18. septembri 2019. aasta resolutsiooni, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (taotlus EGF/2019/000 TA 2019 – Tehniline abi komisjoni algatusel)(4),

—  võttes arvesse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku esimest lugemist Euroopa Parlamendis(5),

—  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9‑0109/2020),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et anda lisaabi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste või üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ning aidata neil kiiresti tööturule tagasi pöörduda, mis on vajalik;

B.  arvestades, et vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008 toimunud lepituskohtumisel, peaks koondatud töötajatele antav liidu abi olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „EGF“) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et määruse (EL) nr 1309/2013 vastuvõtmine kajastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral kasutamise kriteerium, suurendada liidu rahalist toetust kuni 60 %‑ni kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, suurendada fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamise tõhusust komisjonis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisprotsessi, laiendada toetuskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomise stiimuleid;

D.  arvestades, et EGFi iga-aastane maksimumeelarve on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades), ja arvestades, et määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 11 lõike 1 kohaselt võib komisjoni algatusel nimetatud summast (mis on 179 264 000 eurot 2020. aasta hindades) kasutada 0,5 % tehniliseks abiks, st määruse (EL) nr 1309/2013 rakendamiseks vajalike ettevalmistus-, järelevalve- ja andmekogumismeetmete ja teadmistebaasi loomise ning haldus- ja tehnilise toe, info- ja teavitamismeetmete ning auditi, kontrolli- ja hindamismeetmete rahastamiseks;

E.  arvestades, et kavandatav 345 000 euro suurune summa vastab ligikaudu 0,19 %‑le EGFi 2020. aasta maksimumeelarvest;

1.  nõustub meetmetega, mida komisjon soovitab rahastada kooskõlas määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 11 lõigetega 1 ja 4 ning artikli 12 lõigetega 2, 3 ja 4 tehnilise abina;

2.  tunnistab järelevalve ja andmete kogumise tähtsust; tuletab meelde, kui olulised on usaldusväärsed statistilised aegread, mis on esitatud asjakohases vormis, et need oleksid lihtsalt juurdepääsetavad ja mõistetavad; kordab, et COVID‑19‑st tingitud praeguste probleemide kohta maailmaturul on vaja ajakohastatud uuringuid ja analüüse;

3.  kordab vajadust spetsiaalse veebisaidi järele, mis oleks kättesaadav kõigile liidu kodanikele ja sisaldaks üksikasjalikku teavet EGFi kohta;

4.  peab kiiduväärseks tööd, mida EGFi taotluste esitamise ja haldamise standardkorraga pidevalt tehakse, kasutades elektroonilist andmevahetussüsteemi (SFC), tänu millele on võimalik taotluste töötlemist lihtsustada ja kiirendada ning aruandlust parandada;

5.  võtab teadmiseks, et komisjon kasutab olemasolevat eelarvet selleks, et korraldada kaks EGFi kontaktisikute eksperdirühma koosolekut (üks liige igast liikmesriigist) ja tõenäoliselt samaaegselt ka kaks seminari, kus osalevad EGFi rakendusasutused ja sotsiaalpartnerid, et edendada võrgustike loomist liikmesriikide vahel;

6.  palub, et komisjon kutsuks ka edaspidi parlamenti süstemaatiliselt sellistele koosolekutele ja seminaridele, järgides Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe sätteid;

7.  rõhutab, et võimalikult suure koostoime saavutamiseks tuleb veelgi parandada koostööd ja suhtlust kõikide EGFi taotlustega seotud asjaosaliste vahel, sealhulgas eelkõige piirkondliku ja kohaliku tasandi sotsiaalpartnerite ja sidusrühmade vahel; rõhutab, et riikliku kontaktisiku ning juhtumitega piirkondlikul ja kohalikul tasandil tegelevate isikute vahelist suhtlemist tuleks parandada ning teabevahetus, toetuse eraldamise kord ning teabevoog (sisemine jaotus, ülesanded ja vastutusvaldkonnad) tuleks selgelt kindlaks määrata ja kõikide partnerite vahel kokku leppida;

8.  tuletab taotluse esitanud liikmesriikidele meelde nende põhiülesannet anda sihtrühma kuuluvatele toetusesaajatele, kohalikele ja piirkondlikele ametiasutustele, sotsiaalpartneritele, meediale ja üldsusele ulatuslikku teavet EGFi rahastatavate meetmete kohta, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 artiklis 12;

9.  tuletab meelde, et kehtivate õigusnormide kohaselt võiks EGFi kasutada selleks, et toetada COVID‑19 põhjustatud ülemaailmse kriisi olukorras alaliselt koondatud töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid ilma fondi määrust (EL) nr 1309/2013 muutmata;

10.  palub seetõttu komisjonil igal võimalikul viisil abistada liikmesriike, kes kavatsevad taotluse lähinädalatel ja -kuudel ette valmistada;

11.  palub komisjonil ühtlasi teha kõik endast olenev, et näidata üles paindlikkust ja lühendada hindamisperioodi nii palju kui võimalik, kui ta hindab taotluste vastavust rahalise toetuse andmise tingimustele;

12.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

13.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

14.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(4) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0015.
(5) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0019.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (EGF/2020/000 TA 2020 – Tehniline abi komisjoni algatusel)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2020/986).

Viimane päevakajastamine: 8. september 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika