Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2020/2062(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0109/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0109/2020

Rasprave :

Glasovanja :

PV 18/06/2020 - 2

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0141

Usvojeni tekstovi
PDF 143kWORD 48k
Četvrtak, 18. lipnja 2020. - Bruxelles
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: tehnička pomoć na inicijativu Komisije
P9_TA(2020)0141A9-0109/2020
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 18. lipnja 2020. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2020/000 TA 2018 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) (COM(2020)0146 – C9-0112/2020 – 2020/2062(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0146 – C9-0112/2020),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 18. rujna 2019. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2019/000-TA 2019 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)(4),

—  uzimajući u obzir svoje stajalište u prvom čitanju o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za globalizaciju (EGF)(5),

—  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0109/2020),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine ili svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi doprinijela njihovu nužnom i brzom ponovnom uključivanju na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije otpuštenim radnicima trebala biti dinamična i dostupna što brže i učinkovitije, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je donošenje Uredbe (EU) br. 1309/2013 odraz sporazuma koji su postigli Parlament i Vijeće o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o povećanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri obradi zahtjeva za mobilizaciju EGF-a u Komisiji te kraćenjem vremena za procjenu i odobrenje u Parlamentu i Vijeću, o proširenju popisa prihvatljivih mjera i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da maksimalni godišnji proračun raspoloživ za EGF iznosi 150 milijuna EUR u cijenama iz 2011. i budući da se prema članku 11. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1309/2013 do 0,5 % tog iznosa, tj. 179 264 000 EUR u cijenama iz 2020., može staviti na raspolaganje za tehničku pomoć na inicijativu Komisije kako bi se financirala priprema, praćenje, prikupljanje podataka i stvaranje baze znanja, administrativna i tehnička podrška, informacijske i komunikacijske aktivnosti te aktivnosti revizije, kontrole i evaluacije potrebne za provedbu Uredbe (EU) br. 1309/2013;

E.  budući da predloženi iznos od 345 000 EUR predstavlja otprilike 0,19 % maksimalnog godišnjeg proračuna raspoloživog za EGF u 2020. godini;

1.  slaže se s mjerama koje Komisija predlaže financirati kao tehničku pomoć u skladu s člankom 11. stavcima 1. i 4. te člankom 12. stavcima 2., 3. i 4. Uredbe (EU) br. 1309/2013;

2.  priznaje važnost praćenja i prikupljanja podataka; podsjeća na važnost opsežnih statističkih serija koje se sastavljaju u lako dostupnom i razumljivom formatu; ponavlja da je potrebno ažurno ispitati i analizirati izazove koje COVID-19 trenutačno predstavlja za globalno tržište;

3.  ponavlja da su potrebne posebne internetske stranice koja će biti dostupna svim građanima Unije i koja će sadržavati detaljne informacije o EGF-u;

4.  pozdravlja kontinuirani rad na standardizaciji postupaka za zahtjeve za mobilizaciju EGF-a i upravljanje Fondom uz pomoć funkcija elektroničkog sustava razmjene podataka (SFC) koji omogućuje lakše i brže obrade zahtjeva i bolje izvješćivanje;

5.  prima na znanje da će Komisija upotrijebiti raspoloživi proračun za održavanje dvaju sastanaka stručne skupine osoba za kontakt u EGF-u (po jedan član iz svake države članice) i, najvjerojatnije, dvaju seminara uz sudjelovanje provedbenih tijela EGF-a i socijalnih partnera radi poticanja umrežavanja među državama članicama;

6.  traži od Komisije da nastavi sustavno pozivati Parlament na te sastanke i seminare u skladu s mjerodavnim odredbama Okvirnog sporazuma o odnosima između Parlamenta i Komisije;

7.  ističe da su potrebne bolja suradnja i komunikacija svih strana uključenih u podnošenje i obradu zahtjeva za mobilizaciju EGF-a, uključujući, osobito, socijalne partnere te dionike na regionalnoj i lokalnoj razini, kako bi se postiglo što više sinergijskih učinaka; ističe da je potrebno poboljšati odnose između osoba za kontakt na nacionalnoj razini i regionalnih ili lokalnih partnera za pojedinačne predmete, dok bi svi partneri trebali postići dogovor o načinima komunikacije i pružanja potpore te tijeku informacija (unutarnje podjele, zadaci i odgovornosti) i jasno ga obznaniti;

8.  podsjeća države podnositeljice zahtjeva na njihovu ključnu ulogu u opširnom informiranju ciljanih korisnika, lokalnih i regionalnih vlasti, socijalnih partnera, medija i šire javnosti o aktivnostima koje se financiraju iz EGF-a, kako je navedeno u članku 12. Uredbe (EU) br. 1309/2013;

9.  podsjeća da bi se, prema postojećim pravilima, EGF mogao mobilizirati kako bi se pružila pomoć trajno otpuštenim radnicima i samozaposlenim osobama u kontekstu globalne krize uzrokovane bolešću COVID-19 bez izmjene Uredbe (EU) br. 1309/2013;

10.  stoga traži od Komisije da na svaki mogući način pomogne državama članicama koje namjeravaju podnijeti zahtjev u sljedećim tjednima i mjesecima;

11.  nadalje traži od Komisije da učini sve što je u njezinoj moći kako bi pokazala fleksibilnost te da skrati razdoblje procjene usklađenosti svakog zahtjeva s uvjetima za pružanje financijskog doprinosa koliko je god to moguće;

12.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

13.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

14.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0015.
(5) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0019.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2020/000 TA 2020 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2020/986.)

Posljednje ažuriranje: 8. rujna 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti