Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/2062(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0109/2020

Pateikti tekstai :

A9-0109/2020

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/06/2020 - 2

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0141

Priimti tekstai
PDF 143kWORD 47k
Ketvirtadienis, 2020 m. birželio 18 d. - Briuselis
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba
P9_TA(2020)0141A9-0109/2020
Rezoliucija
 Priedas

2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2020/000 TA 2020 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba) (COM(2020)0146 – C9-0112/2020 – 2020/2062(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2020)0146 – C9-0112/2020),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į savo 2019 m. rugsėjo 18 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2019/000 TA 2019 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba)(4),

—  atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF)(5),

—  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Tarpinstitucinio susitarimo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0109/2020),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems reikiamai ir sparčiai vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarpinstitucinio susitarimo nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau ir veiksmingiau prieinama;

C.  kadangi priimtame Reglamente (ES) Nr. 1309/2013 atspindimas Parlamento ir Tarybos pasiektas susitarimas vėl numatyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų siūlomų priemonių išlaidų, padidinti Komisijos EGF paraiškų tvarkymo veiksmingumą ir sutrumpinti Parlamento ir Tarybos atliekamo paraiškų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą į jį įtraukiant savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi EGF skirtas didžiausias metinis biudžetas – 150 mln. EUR (2011 m. kainomis) ir kadangi Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog Komisijos iniciatyva teikiamai techninei pagalbai gali būti skiriama iki 0,5 proc. šios sumos (t. y. 179 264 000 EUR 2020 m. kainomis) siekiant finansuoti parengiamąją, stebėjimo, duomenų rinkimo ir žinių bazės kūrimo, administracinės ir techninės pagalbos, informavimo ir komunikacijos, taip pat audito, kontrolės ir vertinimo veiklą, būtiną Reglamentui (ES) Nr. 1309/2013 įgyvendinti;

E.  kadangi siūloma 345 000 EUR suma atitinka apytikriai 0,19 proc. EGF 2020 m. skirto didžiausio metinio biudžeto;

1.  pritaria, kad Komisijos siūlomos priemonės būtų finansuojamos kaip techninė pagalba pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 11 straipsnio 1 ir 4 dalis ir 12 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis;

2.  pripažįsta stebėjimo ir duomenų rinkimo svarbą; primena, kaip svarbu, jog tvirtos statistinių duomenų eilutės būtų sudarytos tinkamai, kad būtų lengvai prieinamos ir suprantamos; pakartoja, kad reikia atnaujinti dabartinių COVID-19 iššūkių pasaulinėje rinkoje mokslinius tyrimus ir analizę;

3.  pakartoja, kad reikia sukurti specialią visiems Sąjungos piliečiams prieinamą interneto svetainę, kurioje būtų pateikiama išsami informacija apie EGF;

4.  palankiai vertina nuolatinį su standartinėmis EGF paraiškų teikimo ir administravimo procedūromis susijusį darbą, atliekamą naudojantis elektroninio keitimosi duomenimis sistemos (SFC) funkcijomis, kurios leidžia supaprastinti paraiškų teikimą ir greičiau jas tvarkyti, taip pat užtikrinti geresnį ataskaitų teikimą;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija panaudodama turimą biudžetą surengs du EGF kontaktinių asmenų ekspertų grupės posėdžius (po vieną narį iš kiekvienos valstybės narės) ir, greičiausiai tuo pat metu, du seminarus, kuriuose dalyvaus EGF įgyvendinančios institucijos ir socialiniai partneriai, siekiant skatinti valstybių narių tinklų kūrimą;

6.  ragina Komisiją, vadovaujantis atitinkamomis Pagrindų susitarimo dėl Parlamento ir Komisijos santykių nuostatomis, toliau sistemingai kviesti Parlamentą dalyvauti tokiuose posėdžiuose ir seminaruose;

7.  pabrėžia, kad svarbu toliau stiprinti visų subjektų, dalyvaujančių EGF paraiškų procese, įskaitant visų pirma socialinius partnerius ir regioninio ir vietos lygmens suinteresuotuosius subjektus, bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą siekiant užtikrinti kuo daugiau sinergijos; pabrėžia, kad turėtų būti stiprinama nacionalinių kontaktinių asmenų ir regiono ar vietos lygmens paramos teikimo partnerių tarpusavio komunikacija ir turėtų būti aiškesnė komunikavimo ir paramos teikimo tvarka ir informacijos srautai (vidinis suskirstymas, užduotys ir atsakomybės sritys), dėl kurių būtų susitarę visi susiję partneriai;

8.  primena paraiškas teikiančioms valstybėms narėms jų pagrindinį vaidmenį plačiai viešinant EGF finansuojamus veiksmus tiksliniams paramos gavėjams, vietos ir regionų institucijoms, socialiniams partneriams, žiniasklaidai ir plačiajai visuomenei, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 12 straipsnyje;

9.  primena, kad, nekeičiant Reglamento (ES) Nr. 1309/2013, pagal galiojančias taisykles EGF lėšos galėtų būti mobilizuotos siekiant remti dėl COVID-19 sukeltos pasaulinės krizės visam laikui iš darbo atleistus darbuotojus ir savarankiškai dirbančius asmenis;

10.  todėl prašo Komisijos visais įmanomais būdais padėti valstybėms narėms, kurios ketina parengti paraišką per ateinančias savaites ir mėnesius;

11.  be to, prašo Komisijos dėti visas pastangas siekiant parodyti lankstumą ir kiek įmanoma sutrumpinti vertinimo laikotarpį vertinant, ar paraiška atitinka finansinės paramos suteikimo sąlygas;

12.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

13.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

14.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(4) Priimti tekstai, P9_TA(2019)0015.
(5) Priimti tekstai, P8_TA(2019)0019.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2020/000 TA 2020 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2020/986.)

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika