Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2062(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0109/2020

Teksty złożone :

A9-0109/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/06/2020 - 2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0141

Teksty przyjęte
PDF 150kWORD 49k
Czwartek, 18 czerwca 2020 r. - Bruksela
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: pomoc techniczna z inicjatywy Komisji
P9_TA(2020)0141A9-0109/2020
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2020/000 TA 2020 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji) (COM(2020)0146 – C9-0112/2020 – 2020/2062(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2020)0146 – C9-0112/2020),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2019/000 TA 2019 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)(4),

—  uwzględniając pierwsze czytanie w PE wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG)(5),

—  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0109/2020),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami istotnych zmian w strukturze światowego handlu lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im koniecznego i szybkiego powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc Unii dla zwolnionych pracowników powinna mieć charakter dynamiczny i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjmowania decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG);

C.  mając na uwadze, że rozporządzenie (UE) nr 1309/2013 odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę co do ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, zwiększenia wkładu finansowego Unii do 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, zwiększenia skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzenia, rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz finansowania środków zachęcających do rozpoczęcia własnej działalności;

D.  mając na uwadze, że maksymalny roczny budżet dostępny dla EFG wynosi 150 mln EUR w cenach z 2011 r., oraz mając na uwadze, że zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji można udostępnić do 0,5 % tej kwoty, tj. 179 264 000 EUR w cenach z 2020 r. w celu sfinansowania działań przygotowawczych, monitorowania, gromadzenia danych oraz tworzenia bazy wiedzy, a także w celu sfinansowania wsparcia administracyjnego i technicznego, działań informacyjnych i komunikacyjnych oraz działań w zakresie audytu, kontroli i oceny niezbędnych do wykonania rozporządzenia (UE) nr 1309/2013;

E.  mając na uwadze, że proponowana kwota 345 000 EUR stanowi około 0,19 % maksymalnego rocznego budżetu dostępnego na EFG w 2020 r.;

1.  zgadza się na zaproponowane przez Komisję środki, które będą finansowane jako pomoc techniczna zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 oraz art. 12 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013;

2.  uznaje znaczenie monitorowania i gromadzenia danych; przypomina, jak ważne są solidne szeregi statystyczne zestawione w odpowiednim formacie, aby były łatwo dostępne i zrozumiałe; ponownie podkreśla, że konieczne są aktualne badania i analizy na temat aktualnych wyzwań, jakie pandemia COVID-19 postawiła przed rynkiem światowym;

3.  ponownie podkreśla, że należy stworzyć specjalną stronę internetową dostępną dla wszystkich obywateli Unii, która będzie zawierała szczegółowe informacje na temat EFG;

4.  z zadowoleniem przyjmuje nieustanną pracę nad znormalizowanymi procedurami dotyczącymi wniosków o wkład z EFG i zarządzania nimi z zastosowaniem funkcji systemu elektronicznej wymiany danych (SFC), który umożliwia uproszczenie i szybsze rozpatrywanie wniosków, a także lepszą sprawozdawczość;

5.  odnotowuje, że Komisja wykorzysta dostępny budżet na zorganizowanie dwóch posiedzeń grupy eksperckiej osób kontaktowych ds. EFG (po jednym członku z każdego państwa członkowskiego) oraz, najprawdopodobniej w tym samym czasie, dwóch seminariów z udziałem organów wykonawczych EFG i partnerów społecznych, aby wspierać tworzenie sieci kontaktów między państwami członkowskimi;

6.  wzywa Komisję do dalszego systematycznego zapraszania Parlamentu na takie posiedzenia i seminaria zgodnie z odpowiednimi postanowieniami porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem a Komisją;

7.  podkreśla, że należy dalej zacieśniać współpracę oraz ożywiać komunikację między wszystkimi osobami zajmującymi się wnioskami w sprawie EFG, w tym zwłaszcza partnerami społecznymi i zainteresowanymi stronami na szczeblu regionalnym i lokalnym, w celu osiągnięcia jak największego efektu synergii; podkreśla, że należy zintensyfikować interakcje między krajowymi osobami kontaktowymi a regionalnymi lub lokalnymi partnerami ds. realizacji, a uzgodnienia w zakresie komunikacji i wsparcia oraz przepływy informacji (podział wewnętrzny, zadania i obowiązki) powinny być wyraźnie objaśnione i powinni się na nie zgodzić wszyscy zainteresowani partnerzy;

8.  przypomina wnioskującym państwom członkowskim o ich kluczowej roli w szerokim upowszechnianiu działań finansowanych z EFG wśród zainteresowanych beneficjentów, władz lokalnych i regionalnych, partnerów społecznych, mediów i ogółu społeczeństwa, jak stanowi art. 12 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013;

9.  przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe jest uruchomienie EFG, aby udzielić wsparcia zwolnionym pracownikom i osobom samozatrudnionym w kontekście globalnego kryzysu spowodowanego COVID-19 bez zmiany rozporządzenia (UE) nr 1309/2013;

10.  w związku z tym zwraca się do Komisji, aby na wszelkie możliwe sposoby wspierała państwa członkowskie, które zamierzają przygotować wniosek w najbliższych tygodniach i miesiącach;

11.  ponadto zwraca się do Komisji, aby podczas dokonywania oceny zgodności wniosków z warunkami przyznania wkładu finansowego dołożyła wszelkich starań, aby wykazać elastyczność i możliwie jak najbardziej skrócić okres oceny;

12.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

13.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

14.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4) Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0015.
(5) Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0019.


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2020/000 TA 2020 - Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2020/986.)

Ostatnia aktualizacja: 8 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności