Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/2062(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0109/2020

Texte depuse :

A9-0109/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/06/2020 - 2

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0141

Texte adoptate
PDF 143kWORD 49k
Joi, 18 iunie 2020 - Bruxelles
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: asistență tehnică la inițiativa Comisiei
P9_TA(2020)0141A9-0109/2020
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluția Parlamentului European din 18 iunie 2020 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2020/000 TA 2020 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei) (COM(2020)0146 – C9-0112/2020 – 2020/2062(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0146 – C9-0112/2020),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), în special punctul 13,

–  având în vedere Rezoluția sa din 18 septembrie 2019 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2019/000 TA 2019 – Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)(4),

—  având în vedere prima lectură a propunerii de regulament al Parlamentului European și a Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)(5),

—  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0109/2020),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau ale crizei economice și financiare mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare necesară și rapidă pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, și cu respectarea Acordului interinstituțional din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60 % din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG în Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni eligibile și de beneficiari prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât bugetul anual maxim disponibil pentru FEG este de 150 milioane EUR, la prețurile din 2011, și întrucât articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 prevede că se poate aloca până la 0,5 % din acest cuantum, și anume 179 264 000 EUR la prețurile din 2020, pentru asistență tehnică la inițiativa Comisiei cu scopul de a finanța activități de pregătire, monitorizare, colectare a datelor și creare a unei baze de cunoștințe, asistență tehnică și administrativă, activități de informare și comunicare, precum și activități de audit, control și evaluare necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013;

E.  întrucât suma propusă de 345 000 EUR corespunde unui procent de aproximativ 0,19 % din bugetul anual maxim disponibil pentru FEG în 2020,

1.  este de acord cu măsurile pe care Comisia propune să le finanțeze cu titlu de asistență tehnică în conformitate cu articolul 11 alineatele (1) și (4) și cu articolul 12 alineatele (2), (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013;

2.  recunoaște importanța monitorizării și a colectării de date; reamintește importanța unor serii statistice robuste compilate într-o formă corespunzătoare pentru a fi ușor de accesat și de înțeles; reiterează necesitatea unor studii actualizate și a analizării actualelor provocări pe care le implică pandemia de COVID-19 pe piața mondială;

3.  reiterează necesitatea unui website dedicat, accesibil tuturor cetățenilor Uniunii, care să conțină informații detaliate despre FEG;

4.  salută continuarea activității de instituire a unor proceduri standardizate pentru cererile FEG și pentru gestionarea fondului, utilizând funcționalitățile sistemului electronic de schimb de date (SFC), care permite o procesare simplificată și mai rapidă a cererilor, precum și o raportare îmbunătățită;

5.  ia act de faptul că Comisia va utiliza bugetul disponibil pentru a organiza două reuniuni ale grupului de experți al persoanelor de contact ale FEG (câte un membru din fiecare stat membru) și, cel mai probabil în același timp, două seminare cu participarea organismelor de punere în aplicare ale FEG și a partenerilor sociali pentru a promova crearea de rețele între statele membre;

6.  solicită Comisiei să invite în continuare în mod sistematic Parlamentul la aceste reuniuni și seminare, conform dispozițiilor aplicabile din Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlament și Comisie;

7.  subliniază nevoia de a consolida și mai mult cooperarea și comunicarea dintre toți actorii implicați în cererile de asistență din partea FEG, inclusiv, în special, dintre partenerii sociali și părțile interesate de la nivel regional și local, pentru a crea cât mai multe sinergii; subliniază că ar trebui consolidată interacțiunea dintre persoana națională de contact și partenerii de la nivel regional sau local responsabili pentru soluționarea cazurilor, iar modalitățile de comunicare și de sprijin și fluxurile de informații (diviziuni interne, sarcini și responsabilități) ar trebui să fie clarificate și supuse aprobării tuturor partenerilor implicați;

8.  reamintește statelor membre solicitante că le revine rolul-cheie de a asigura publicitatea pe scară largă a acțiunilor finanțate de FEG față de beneficiarii vizați, autoritățile locale și regionale, partenerii sociali, mass-media și publicul larg, conform prevederilor de la articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013;

9.  reamintește că, în conformitate cu normele actuale, FEG ar putea fi mobilizat pentru a sprijini lucrătorii disponibilizați permanent și persoanele care desfășoară o activitate independentă în contextul crizei globale cauzate de pandemia de COVID-19, fără a modifica Regulamentul (UE) nr. 1309/2013;

10.  prin urmare, solicită Comisiei să asiste, în orice mod posibil, statele membre care intenționează să elaboreze o cerere în următoarele săptămâni și luni;

11.  solicită, de asemenea, Comisiei să facă tot posibilul pentru a da dovadă de flexibilitate și pentru a scurta perioada de evaluare în măsura în care este posibil atunci când evaluează respectarea condițiilor de acordare a unei contribuții financiare;

12.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Texte adoptate, P9_TA(2019)0015.
(5) Texte adoptate, P8_TA(2019)0019.


ANEXĂ

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2020/000 TA 2020 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2020/986.)

Ultima actualizare: 8 septembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate