Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2062(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0109/2020

Predkladané texty :

A9-0109/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/06/2020 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0141

Prijaté texty
PDF 146kWORD 47k
Štvrtok, 18. júna 2020 - Brusel
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Technická pomoc na podnet Komisie
P9_TA(2020)0141A9-0109/2020
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. júna 2020 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2020/000 TA 2020 – Technická pomoc na podnet Komisie) (COM(2020)0146 – C9-0112/2020 – 2020/2062(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0146 – C9-0112/2020),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 18. septembra 2019 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc na podnet Komisie)(4),

—  so zreteľom na svoje prvé čítanie návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)(5),

—  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0109/2020),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorých zasiahli dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu či dôsledky globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri ich potrebnom a rýchlom opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, zvýšenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže maximálna výška ročného rozpočtu vyčleneného na EGF je 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011) a keďže v článku 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sa uvádza, že až 0,5 % tejto sumy, t. j. 179 264 000 EUR v cenách roku 2020, sa môže na podnet Komisie poskytnúť na technickú pomoc s cieľom financovať prípravu, monitorovanie, zber údajov a vytvorenie vedomostnej základne, administratívnu a technickú podporu, informačné a komunikačné činnosti, ako aj audítorské, kontrolné a hodnotiace činnosti potrebné na vykonávanie nariadenia (EÚ) č. 1309/2013;

E.  keďže navrhovaná suma 345 000 EUR zodpovedá približne 0,19 % maximálneho ročného rozpočtu vyčleneného na EGF v roku 2020;

1.  súhlasí s opatreniami, ktoré Komisia navrhuje financovať ako technickú pomoc v súlade s článkom 11 ods. 1 a 4 a článkom 12 ods. 2, 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013;

2.  uznáva dôležitosť monitorovania a zberu údajov; pripomína, že je dôležité, aby boli spoľahlivé štatistické rady zostavené vhodnou formou, aby boli ľahko prístupné a zrozumiteľné; opätovne zdôrazňuje potrebu aktualizovaného výskumu a analýzy súčasných výziev, ktoré predstavuje ochorenie COVID-19 na svetovom trhu;

3.  opätovne zdôrazňuje potrebu osobitného webového sídla prístupného všetkým občanom Únie, ktoré by obsahovalo podrobné informácie o EGF;

4.  víta pokračujúcu prácu na štandardizovaných postupoch pre žiadosti o podporu z EGF a správu tohto fondu s využitím funkcií systému elektronickej výmeny údajov (SFC), čím sa umožní zjednodušenie a rýchlejšie vybavovanie žiadostí a lepšie podávanie správ;

5.  berie na vedomie, že Komisia využije dostupný rozpočet na uskutočnenie dvoch schôdzí expertnej skupiny kontaktných osôb pre EGF (jeden člen z každého členského štátu) a s najväčšou pravdepodobnosťou aj na uskutočnenie v rovnakom čase dvoch seminárov za účasti vykonávacích orgánov EGF a sociálnych partnerov s cieľom podporiť vytváranie sietí medzi členskými štátmi;

6.  vyzýva Komisiu, aby v súlade s príslušnými ustanoveniami rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou naďalej systematicky pozývala Európsky parlament na tieto schôdze a semináre;

7.  zdôrazňuje potrebu ďalej posilňovať spoluprácu a komunikáciu medzi všetkými stranami, ktoré sú zapojené do žiadostí o podporu z EGF, vrátane predovšetkým sociálnych partnerov a zainteresovaných strán na regionálnej a miestnej úrovni, aby sa vytvorila čo najvyššia súčinnosť; zdôrazňuje, že by mala byť posilnená interakcia medzi národnými kontaktnými osobami a regionálnymi alebo miestnymi partnermi a mal by byť výslovne stanovený a všetkými zúčastnenými partnermi odsúhlasený spôsob komunikácie a podpory a tok informácií (vnútorné rozdelenie, úlohy a zodpovednosti);

8.  pripomína žiadajúcim členským štátom ich zásadnú úlohu poskytovať rozsiahle informácie o akciách financovaných z EGF dotknutým prijímateľom, miestnym a regionálnym orgánom, sociálnym partnerom, médiám a širokej verejnosti, ako sa uvádza v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013;

9.  pripomína, že podľa súčasných pravidiel by sa EGF mohol mobilizovať na podporu trvalo prepustených pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb v súvislosti s celosvetovou krízou spôsobenou ochorením COVID-19 bez toho, aby sa zmenilo nariadenie (EÚ) č. 1309/2013;

10.  žiada preto Komisiu, aby všetkými spôsobmi pomohla členským štátom, ktoré majú v úmysle podať žiadosť v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch;

11.  okrem toho žiada Komisiu, aby urobila všetko, čo je v jej silách, aby preukázala flexibilitu a skrátila obdobie posudzovania v maximálnej možnej miere pri hodnotení súladu žiadostí s podmienkami poskytovania finančného príspevku;

12.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

13.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Prijaté texty, P9_TA(2019)0015.
(5) Prijaté texty, P8_TA(2019)0019.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2020/000 TA 2020 – Technická pomoc na podnet Komisie)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2020/986.)

Posledná úprava: 8. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia