Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2068(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0105/2020

Předložené texty :

A9-0105/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0142

Přijaté texty
PDF 135kWORD 40k
Čtvrtek, 18. června 2020 - Brusel Konečné znění
Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Portugalsku, Španělsku, Itálii a Rakousku
P9_TA(2020)0142A9-0105/2020
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. června 2020 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Portugalsku, Španělsku, Itálii a Rakousku (COM(2020)0200 – C9-0127/2020 – 2020/2068(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0200 – C9-0127/2020),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 10 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na článek 11 této dohody,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9-0105/2020),

1.  vítá toto rozhodnutí jako projev solidarity Unie s občany a regiony Unie zasaženými přírodními katastrofami;

2.  zdůrazňuje, že je naléhavě nutné uvolnit finanční pomoc z Fondu solidarity Evropské unie (dále jen „fond“) pro regiony, které byly v Unii v roce 2019 zasaženy přírodní katastrofou;

3.  domnívá se, že finanční pomoc uvolňovaná pro členské státy musí být rozdělována spravedlivě a mířit do nejpostiženějších regionů a oblastí;

4.  zdůrazňuje, že kvůli změně klimatu budou přírodní katastrofy stále intenzivnější a stále častější; vyzývá k reformě fondu v nadcházejícím víceletém finančním rámci s cílem zohlednit budoucí důsledky změny klimatu a zároveň zdůrazňuje, že fond řeší pouze následky katastrof, změna klimatu však vyžaduje zejména preventivní politiku v souladu s Pařížskou dohodou a Zelenou dohodou;

5.  připomíná, že podle článků 174 a 349 Smlouvy o fungování Evropské unie prosazuje Evropská unie svou činnost vedoucí k posilování sociální a územní soudržnosti a zohledňuje přitom zvláštní charakter a omezení nejvzdálenějších regionů; současně zdůrazňuje, že přírodní katastrofa v nejvzdálenějším regionu má větší sociální a hospodářský dopad než v kterémkoli jiném evropském regionu a obnova je tudíž pomalejší; domnívá se proto, že nejvzdálenější regiony by měly mít nárok na vyšší financování z fondu;

6.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

7.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Portugalsku, Španělsku, Itálii a Rakousku

(Znění této přílohy se zde neuvádí, jelikož odpovídá znění konečného aktu, rozhodnutí (EU) 2020/1076.)

Poslední aktualizace: 8. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí