Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2068(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0105/2020

Teksty złożone :

A9-0105/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/06/2020 - 2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0142

Teksty przyjęte
PDF 139kWORD 41k
Czwartek, 18 czerwca 2020 r. - Bruksela
Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii
P9_TA(2020)0142A9-0105/2020
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii (COM(2020)0200 – C9-0127/2020 – 2020/2068(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2020)0200 – C9-0127/2020),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(2), w szczególności jego art. 10,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), w szczególności jego pkt 11,

–  uwzględniając pismo przesłane przez Komisję Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0105/2020),

1.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję jako znak solidarności Unii z obywatelami i regionami Unii dotkniętymi klęskami żywiołowymi;

2.  podkreśla pilną potrzebę udostępnienia pomocy finansowej za pośrednictwem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej („funduszu”) regionom Unii dotkniętym klęskami żywiołowymi w 2019 r.;

3.  uważa, że pomoc finansowa udostępniona państwom członkowskim podlega sprawiedliwemu podziałowi między najbardziej dotknięte klęską regiony i obszary;

4.  wskazuje, że ze względu na zmianę klimatu klęski żywiołowe będą coraz bardziej gwałtowne i będą coraz częstsze; wzywa do przeprowadzenia reformy funduszu w następnych wieloletnich ramach finansowych, aby uwzględnić przyszłe konsekwencje zmiany klimatu, podkreślając jednocześnie, że fundusz jest jedynie instrumentem naprawczym i że zmiana klimatu wymaga przede wszystkim polityki prewencyjnej zgodnej z porozumieniem paryskim i Zielonym Ładem;

5.  przypomina, że zgodnie z art. 174 i 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Unia Europejska prowadzi działania służące wzmocnieniu jej spójności terytorialnej i uwzględniające szczególne cechy i ograniczenia regionów najbardziej oddalonych; zwraca uwagę, że ta sama klęska żywiołowa w jednym z regionów najbardziej oddalonych ma większe skutki społeczne i gospodarcze niż w jakimkolwiek innym regionie europejskim, w związku z czym proces odbudowy przebiega wolniej; uważa zatem, że regiony najbardziej oddalone powinny korzystać ze zwiększonego finansowania w ramach funduszu;

6.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2020/1076.)

Ostatnia aktualizacja: 8 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności