Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2061(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0104/2020

Předložené texty :

A9-0104/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/06/2020 - 2

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0143

Přijaté texty
PDF 131kWORD 45k
Čtvrtek, 18. června 2020 - Brusel
Návrh opravného rozpočtu č. 3/2020: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2019
P9_TA(2020)0143A9-0104/2020

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. června 2020 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2020 Evropské unie za rozpočtový rok 2020 – zapsání přebytku z rozpočtového roku 2019 (07764/2020 – C9-0131/2020 – 2020/2061(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(1), a zejména na článek 44 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 přijatý s konečnou platností dne 27. listopadu 2019(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie(5),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 3/2020, který Komise přijala dne 15. dubna 2020 (COM(2020)0180),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2020, který Rada přijala dne 6. května 2020 a postoupila následujícího dne Evropskému parlamentu (07764/2020 – C9-0131/2020),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 17. dubna 2020 o koordinovaných opatřeních EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům(6),

–  s ohledem na články 94 a 96 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9‑0104/2020),

A.  vzhledem k tomu, že cílem návrhu opravného rozpočtu č. 3/2020 je zapsat do rozpočtu na rok 2020 přebytek z rozpočtového roku 2019 ve výši 3 218,4 milionu EUR;

B.  vzhledem k tomu, že hlavními složkami tohoto přebytku jsou kladný zůstatek na straně příjmů ve výši 2 414,8 milionu EUR a nevyčerpané prostředky na straně výdajů ve výši 803,6 milionu EUR;

C.  vzhledem k tomu, že největší rozdíl na straně příjmů tvoří úroky z prodlení a pokut (2 510,5 milionu EUR), přičemž tento zůstatek se skládá z pokut uložených za porušení pravidel hospodářské soutěže a úroků z prodlení, z jiných sankčních plateb a z úroků souvisejících s pokutami a sankčními platbami;

D.  vzhledem k tomu, že na straně výdajů dosahují nevyčerpané prostředky Komise na platby 592,3 milionu EUR za rok 2019 (z toho 351,5 milionu EUR z rezervy na pomoc při mimořádných událostech a 94,5 milionu EUR z rezervy v rámci okruhu 3 „Bezpečnost a občanství“) a že 86,3 milionu EUR připadá na prostředky přenesené z roku 2018, přičemž ostatní orgány a instituce vykazují nevyčerpané prostředky ve výši 82,4 milionu EUR za rok 2019 a prostředky přenesené z roku 2017 ve výši 39 milionů EUR;

1.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 3/2020 předložený Komisí, jehož jediným účelem je zahrnutí přebytku z roku 2019 ve výši 3 218,4 milionu EUR do rozpočtu v souladu s článkem 18 finančního nařízení, a s postojem Rady k tomuto návrhu;

2.  opakuje svůj postoj, že všechny dostupné a nevyužité prostředky v rozpočtu Unie, včetně přebytku, by měly být urychleně použity na finanční pomoc regionům a podnikům, které jsou nejvíce postiženy pandemií COVID-19; v této souvislosti členské státy žádá, aby očekávaná snížení jejich příspěvků založených na HND, která vyplývají z přebytku z roku 2019, v plné výši zahrnuly do rozpočtu na opatření v souvislosti s COVID-19, pokud možno na úrovni Unie, aby se zajistilo optimální rozdělení prostředků;

3.  konstatuje, že podle Komise dosáhly v roce 2019 pokuty uložené za porušení pravidel hospodářské soutěže částky 2 510,5 milionu EUR; opět konstatuje, že by mělo být v rámci rozpočtu Unie umožněno opětovné použití veškerých příjmů získaných z pokut nebo v souvislosti s pozdními platbami, aniž by byly odpovídajícím způsobem sníženy příspěvky vycházející z HND; připomíná, že podporuje navýšení navrhované unijní rezervy (globálního rozpětí pro závazky) v příštím víceletém finančním rámci o částku odpovídající příjmům z pokut a sankcí;

4.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2020;

5.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 3/2020 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) Úř. věst. L 57, 27.2.2020.
(3) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.
(6) Přijaté texty, P9_TA(2020)0054.

Poslední aktualizace: 8. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí