Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/2061(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0104/2020

Esitatud tekstid :

A9-0104/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/06/2020 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0143

Vastuvõetud tekstid
PDF 116kWORD 43k
Neljapäev, 18. juuni 2020 - Brüssel
Paranduseelarve projekt nr 3/2020: 2019. aasta ülejäägi kandmine eelarvesse
P9_TA(2020)0143A9-0104/2020

Euroopa Parlamendi 18. juuni 2020. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2020 kohta – 2019. aasta ülejäägi kandmine eelarvesse (07764/2020 – C9-0131/2020 – 2020/2061(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(1), eriti selle artiklit 44,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 27. novembril 2019. aastal(2),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(3),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(4),

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta(5),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 3/2020, mille komisjon võttis vastu 15. aprillil 2020. aastal (COM(2020)0180),

–  võttes arvesse 6. mail 2020. aastal vastu võetud ja järgmisel päeval Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 3/2020 kohta (07764/2020 – C9‑0131/2020),

–  võttes arvesse oma 17. aprilli 2020. aasta resolutsiooni ELi kooskõlastatud meetmete kohta võitluses COVID‑19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu(6),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 94 ja 96,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9‑0104/2020),

A.  arvestades, et paranduseelarve projekti nr 3/2020 eesmärk on kanda 2020. aasta eelarvesse 2019. aasta eelarve ülejääk summas 3 218,4 miljonit eurot;

B.  arvestades, et selle ülejäägi põhielemendid on tulude positiivne saldo (2 414,8 miljonit eurot) ja kavandatust väiksemad kulud (803,6 miljonit eurot);

C.  arvestades, et tulude poolel tuleneb suurim erinevus viiviste ja trahvide laekumisest (2 510,5 miljonit eurot), kusjuures see tulemus koosneb konkurentsitrahvidest ja viivistest, muudest karistusmaksetest ning trahvide ja karistusmaksetega seotud viivistest;

D.  arvestades, et kulude poolel oli maksete alatäitmine komisjoni poolt 2019. aastal 592,3 miljonit eurot (sellest 351,5 miljonit eurot hädaabireservist ja 94,5 miljonit eurot reservist rubriigis 3 „Julgeolek ja kodakondsus“) ja 2018. aastast üle kantud assigneeringute puhul 86,3 miljonit eurot, ning alatäitmine muude institutsioonide poolt 2019. aastal 82,4 miljonit eurot ja 2017. aastast üle kantud assigneeringute puhul 39 miljonit eurot;

1.  võtab teadmiseks komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 3/2020, milles käsitletakse üksnes 2019. aasta ülejäägi eelarvesse kandmist 3 218,4 miljoni euro suuruses summas vastavalt finantsmääruse artiklile 18, ning nõukogu seisukoha selle kohta;

2.  kordab oma seisukohta, et kõiki liidu eelarves olemasolevaid vahendeid ja kasutamata raha, sealhulgas ülejääki, tuleks kasutada selleks, et suunata finantsabi kiiresti COVID‑19 pandeemia poolt kõige enam mõjutatud piirkondadesse ja ettevõtetesse; kutsub sellega seoses liikmesriike üles andma 2019. aasta ülejäägist tulenevad kogurahvatulul põhinevate osamaksete eeldatavad vähendamised täielikult COVID‑19‑ga seotud meetmete rahastamiseks, eelistatavalt liidu tasandil, et tagada vahendite optimaalne eraldamine;

3.  märgib, et komisjoni andmetel moodustasid konkurentsitrahvid 2019. aastal 2 510,5 miljonit eurot; väljendab veel kord seisukohta, et liidu eelarves peaks olema võimalik uuesti kasutada trahvide või hilinenud maksetega seotud tulu, ilma et sellega kaasneks kogurahvatulul põhinevate maksete vähendamine; tuletab meelde oma seisukohta, mille kohaselt tuleks järgmises mitmeaastases finantsraamistikus suurendada kavandatavat liidu reservi (kulukohustuste koguvaru) summa võrra, mis on võrdväärne trahvide ja karistuste kohaldamisest saadava tuluga;

4.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 3/2020 kohta heaks;

5.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 3/2020 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(2) ELT L 57, 27.2.2020.
(3) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(4) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(5) ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.
(6) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0054.

Viimane päevakajastamine: 8. september 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika