Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2020/2061(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0104/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0104/2020

Rasprave :

Glasovanja :

PV 18/06/2020 - 2

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0143

Usvojeni tekstovi
PDF 126kWORD 43k
Četvrtak, 18. lipnja 2020. - Bruxelles
Nacrt izmjene proračuna br. 3/2020: unošenje viška iz financijske godine 2019.
P9_TA(2020)0143A9-0104/2020

Rezolucija Europskog parlamenta od 18. lipnja 2020. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2020 Europske unije za financijsku godinu 2020. kojim se unosi višak iz financijske godine 2019. (07764/2020 – C9-0131/2020 – 2020/2061(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(1), a posebno njezin članak 44.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2020., konačno donesen 27. studenoga 2019.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije(5),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 3/2020 koji je Komisija usvojila 15. travnja 2020. (COM(2020)0180),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2020 koje je Vijeće usvojilo 6. svibnja 2020. i proslijedilo Europskom parlamentu sljedećeg dana (07764/2020 – C9-0131/2020),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. travnja 2020. o usklađenom djelovanju EU-a za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica(6),

–  uzimajući u obzir članke 94. i 96. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0104/2020),

A.  budući da je svrha nacrta izmjene proračuna br. 3/2020 unos viška iz financijske godine 2019. u iznosu od 3 218,4 milijuna EUR u proračun za 2020. godinu;

B.  budući da taj višak najvećim dijelom proizlazi iz ostvarenja viška prihoda u iznosu od 2 414,8 milijuna EUR te neutrošenih sredstava za rashode u iznosu od 803,6 milijuna EUR;

C.  budući da, kada je riječ o prihodovnoj strani, najveća razlika proizlazi iz zateznih kamata i novčanih kazni (2 510,5 milijuna EUR), dok se višak sastoji od kazni za kršenje pravila tržišnog natjecanja i zateznih kamata, ostalih novčanih kazni te kamata povezanih s novčanim kaznama;

D.  budući da na rashodovnoj strani neiskorištena sredstava za plaćanje Komisije iznose 592,3 milijuna EUR za 2019. (od čega je 351,5 milijuna EUR iz pričuve za pomoć u nuždi i 94,5 milijuna EUR iz pričuve u okviru naslova 3. „Sigurnost i građanstvo”) i 86,3 milijuna EUR za prijenose iz 2018., a neiskorištena sredstva ostalih institucija iznose 82,4 milijuna EUR za 2019. i 39 milijuna EUR za prijenose iz 2017.;

1.  prima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 3/2020 koji je podnijela Komisija i koji se odnosi isključivo na unošenje viška u iznosu od 3 218,4 milijuna EUR iz 2019. godine u proračun, u skladu s člankom 18. Financijske uredbe, i stajalište Vijeća o njemu;

2.  ponavlja svoje stajalište da se sva raspoloživa sredstva i neiskorištena sredstva u proračunu Unije, uključujući višak, trebaju upotrijebiti za brzo raspoređivanje financijske pomoći na regije i poduzeća koja su najviše pogođena pandemijom bolesti COVID-19; u tom kontekstu poziva države članice da očekivana smanjenja doprinosa na temelju BND-u koja proizlaze iz viška iz 2019. u cijelosti namijene financiranju mjera povezanih s bolešću COVID-19, po mogućnosti na razini Unije, kako bi se zajamčila optimalna raspodjela sredstava;

3.  napominje da su prema podacima Komisije kazne za kršenje pravila tržišnog natjecanja 2019. iznosile 2 510,5 milijuna EUR; ponavlja da bi trebalo biti moguće da proračun Unije ponovno koristi sve prihode koji proizlaze iz novčanih kazni ili su povezani sa zakašnjelim plaćanjima bez odgovarajućeg smanjenja doprinosa na temelju BND-a; podsjeća na svoje stajalište da u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru treba povećati predloženu rezervu Unije (ukupnu razliku do gornje granice za obveze) za iznos koji je jednak prihodu od novčanih kazni i sankcija;

4.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2020;

5.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 3/2020 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

6.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(2) SL L 57, 27.2.2020.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(4) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(5) SL L 168, 7.6.2014., str. 105.
(6) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0054.

Posljednje ažuriranje: 8. rujna 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti