Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/2061(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0104/2020

Pateikti tekstai :

A9-0104/2020

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/06/2020 - 2

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0143

Priimti tekstai
PDF 128kWORD 43k
Ketvirtadienis, 2020 m. birželio 18 d. - Briuselis
Taisomojo biudžeto Nr. 3/2020 projektas. 2019 finansinių metų pertekliaus įrašymas į biudžetą
P9_TA(2020)0143A9-0104/2020

2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 3/2020 projekto dėl 2019 finansinių metų pertekliaus įrašymo į biudžetą (07764/2020 – C9-0131/2020 – 2020/2061(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(1), ypač į jo 44 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2019 m. lapkričio 27 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(4),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą 2014/335/ES (Euratomas) dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos(5),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 3/2020 projektą, kurį Komisija priėmė 2020 m. balandžio 15 d. (COM(2020)0180),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 6 d. priimtą ir sekančią dieną Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 3/2020 projekto (07764/2020 – C9-0131/2020),

–  atsižvelgdamas į savo 2020 m. balandžio 17 d. rezoliuciją dėl suderintų ES veiksmų kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais(6),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 ir 96 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0104/2020),

A.  kadangi Taisomojo biudžeto projekto Nr. 3/2020 tikslas – 2019 finansinių metų biudžeto perteklių, kuris siekia 3 218,4 mln. EUR, įrašyti į 2020 m. biudžetą;

B.  kadangi pagrindiniai šio pertekliaus komponentai yra teigiamas rezultatas pajamų dalyje (2 414,8 mln. EUR) ir nepanaudotos išlaidos (803,6 mln. EUR);

C.  kadangi pajamų dalyje didžiausias skirtumas susidarė dėl delspinigių ir baudų (2 510,5 mln. EUR), o vykdymo rezultatą sudaro baudos už konkurencijos pažeidimus ir delspinigiai, kitos nuobaudos ir palūkanos, susijusios su baudomis ir nuobaudomis;

D.  kadangi išlaidų srityje 2019 m. nepanaudota suma Komisijai vykdant mokėjimus siekia 592,3 mln. EUR (iš jų 351,5 mln. EUR – iš neatidėliotinos pagalbos rezervo, 94,5 mln. EUR – iš rezervo pagal 3 išlaidų kategoriją „Saugumas ir pilietybė“) ir 86,3 mln. EUR nepanaudoti atsižvelgiant į iš 2018 m. perkeltus asignavimus, o kitų institucijų 2019 m. nepanaudoti asignavimai siekia 82,4 mln. EUR ir nepanaudota 39 mln. EUR atsižvelgiant į iš 2017 m. perkeltus asignavimus;

1.  atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 3/2020 projektą, kuris skirtas vien tik tam, kad, vadovaujantis Finansinio reglamento 18 straipsniu, į biudžetą būtų įrašytas 2019 m. susidaręs 3 218,4 mln. EUR perteklius, ir į Tarybos poziciją šiuo klausimu;

2.  pakartoja savo poziciją, kad visos turimos ir nepanaudotos Sąjungos biudžeto lėšos, įskaitant perteklių, būtų naudojamos siekiant skubiai suteikti finansinę paramą labiausiai nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusiems regionams ir įmonėms; tomis aplinkybėmis ragina valstybes nares lėšas, susijusias su numatomu BNP pagrįstų įnašų sumažinimu dėl 2019 m. pertekliaus, skirti vien tik su COVID 19 susijusiems veiksmams, pageidautina Sąjungos lygmeniu, kad būtų užtikrintas optimalus lėšų paskirstymas;

3.  pažymi, kad, remiantis Komisijos duomenimis, 2019 m. baudos už konkurencijos pažeidimus sudarė 2 510,5 mln. EUR; dar kartą išreiškia nuomonę, kad turėtų būti sudaryta galimybė vėl panaudoti bet kokias Sąjungos biudžeto pajamas, gautas iš baudų arba susijusias su uždelstais mokėjimais, atitinkamai nesumažinant BNP pagrįstų įnašų; primena savo poziciją, kuria pritariama tam, kad kitoje daugiametėje finansinėje programoje pasiūlytas Sąjungos rezervas (bendroji įsipareigojimų marža) būtų padidintas suma, kuri būtų lygi pajamų, gautų iš baudų ir nuobaudų, sumai;

4.  patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 3/2020 projekto;

5.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 3/2020 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(2) OL L 57, 2020 2 27.
(3) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(4) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(5) OL L 168, 2014 6 7, p. 105.
(6) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0054.

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika