Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2020/2061(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0104/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0104/2020

Debates :

Balsojumi :

PV 18/06/2020 - 2

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0143

Pieņemtie teksti
PDF 130kWORD 43k
Ceturtdiena, 2020. gada 18. jūnijs - Brisele
Budžeta grozījuma Nr. 3/2020 projekts — 2019. finanšu gada pārpalikuma ieskaitīšana
P9_TA(2020)0143A9-0104/2020

Eiropas Parlamenta 2020. gada 18. jūnija rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2020 projektu: 2019. finanšu gada pārpalikuma ieskaitīšana (07764/2020 – C9-0131/2020 – 2020/2061(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(1), un jo īpaši tās 44. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2019. gada 27. novembrī(2),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(4),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu(5),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 3/2020 projektu, ko Komisija pieņēma 2020. gada 15. aprīlī (COM(2020)0180),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 3/2020 projektu, ko Padome pieņēma 2020. gada 6. maijā un nosūtīja Eiropas Parlamentam nākamajā dienā (07764/2020 – C9-0131/2020),

–  ņemot vērā 2020. gada 17. aprīļa rezolūciju par koordinētu ES rīcību Covid-19 pandēmijas un tās seku apkarošanai(6),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. un 96. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu(A9‑0104/2020),

A.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 3/2020 projekta mērķis ir iekļaut 2020. gada budžetā 2019. finanšu gada budžeta pārpalikumu, proti, EUR 3218,4 miljonus;

B.  tā kā minēto pārpalikumu galvenokārt veido pozitīvs budžeta izpildes rezultāts ieņēmumu daļā — 2414,8 EUR miljoni — un neizlietoti līdzekļi izdevumu daļā 803,6 miljonu EUR apmērā;

C.  tā kā attiecībā uz ieņēmumiem lielākās atšķirības pamatā ir nokavējuma procenti un naudas sodi (2510,5 miljoni EUR), budžeta izpildes rezultātu veidojot konkurences jomā uzliktajiem naudas sodiem un nokavējuma procentiem, citiem soda maksājumiem un procentiem, kas saistīti ar naudas sodiem un soda maksājumiem;

D.  tā kā izdevumu daļā maksājumiem paredzētie līdzekļi, kurus Komisija nav izlietojusi, 2019. gadā ir 592,3 miljoni EUR (no tiem 351,5 miljoni EUR no rezerves palīdzībai ārkārtas gadījumos un 94,5 miljoni EUR no 3. izdevumu kategorijas “Drošība un pilsonība” rezerves) un no 2018. gada pārnesumiem — 86,3 miljoni EUR, bet pārējo iestāžu neizlietoto līdzekļu summa ir 82,4 miljoni EUR 2019. gadā un 39 miljoni EUR no 2017. gada pārnesumiem,

1.  pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 3/2020 projektu, kas attiecas tikai uz 3218,4 miljonu EUR lielā 2019. gada budžeta pārpalikuma iekļaušanu budžetā saskaņā ar Finanšu regulas 18. pantu, un Padomes nostāju attiecībā uz to;

2.  atkārtoti pauž nostāju, ka visi Savienības budžetā pieejamie līdzekļi un neizlietotās summas, tostarp pārpalikums, ir jāizmanto, lai ātri sniegtu finansiālu palīdzību reģioniem un uzņēmumiem, kurus visvairāk skārusi Covid-19 pandēmija; minētajā sakarībā aicina dalībvalstis gaidāmos uz NKI balstīto iemaksu samazinājumus, kuri izriet no 2019. gada pārpalikuma, pilnībā veltīt ar Covid-19- saistīto darbību budžeta veidošanai, vēlams, Savienības līmenī, lai nodrošinātu līdzekļu optimālu piešķiršanu;

3.  norāda, ka saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju 2019. gadā konkurences jomā tika piemēroti naudas sodi 2 510,5 miljonu EUR apmērā; vēlreiz pauž uzskatu, ka Savienībai vajadzētu būt iespējai budžetā iekļaut ieņēmumus, ko rada naudas sodi vai kas saistīti ar novēlotiem maksājumiem, attiecīgi nesamazinot uz NKI balstītās iemaksas; atgādina, ka Parlaments joprojām atbalsta to, lai ierosinātā Savienības rezerve (vispārējā rezerve saistībām) nākamajā daudzgadu finanšu shēmā tiktu palielināta par summu, kas ir līdzvērtīga ieņēmumiem, kurus gūst no naudas sodiem un soda maksājumiem;

4.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 3/2020 projektu;

5.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 3/2020 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

6.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(2) OV L 57, 27.2.2020.
(3) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(4) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(5) OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.
(6) Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0054.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 8. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika