Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2061(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0104/2020

Teksty złożone :

A9-0104/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/06/2020 - 2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0143

Teksty przyjęte
PDF 131kWORD 44k
Czwartek, 18 czerwca 2020 r. - Bruksela
Projekt budżetu korygującego nr 3/2020: wprowadzenie nadwyżki z roku budżetowego 2019
P9_TA(2020)0143A9-0104/2020

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2020 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020: zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2019 (07764/2020 – C9-0131/2020 – 2020/2061(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(1), w szczególności jego art. 44,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 27 listopada 2019 r.(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(3),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4),

–  uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(5),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 3/2020 przyjęty przez Komisję dnia 15 kwietnia 2020 r. (COM(2020)0180),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 3/2020 przyjęte przez Radę dnia 6 maja 2020 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu następnego dnia (07764/2020 – C9-0131/2020),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie skoordynowanych działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami(6),

–  uwzględniając art. 94 i 96 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0104/2020),

A.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 3/2020 ma na celu zapisanie w budżecie na rok 2020 nadwyżki z roku budżetowego 2019 w wysokości 3 218,4 mln EUR;

B.  mając na uwadze, że główne czynniki tej nadwyżki to dodatni wynik po stronie dochodów w wysokości 2 414,8 mln EUR oraz niepełne wykorzystanie środków przewidzianych na wydatki w wysokości 803,6 mln EUR;

C.  mając na uwadze, że po stronie dochodów największa różnica wynika z odsetek od zaległych płatności i grzywien (2 510,5 mln EUR), a na wynik ten składają się grzywny za naruszenie zasad konkurencji oraz odsetki od zaległych płatności, inne kary pieniężne oraz odsetki związane z grzywnami i karami pieniężnymi;

D.  mając na uwadze, że po stronie wydatków poziom niepełnego wykorzystania płatności przez Komisję wynosi 592,3 mln EUR w 2019 r. (z czego 351,5 mln pochodzi z rezerwy na pomoc nadzwyczajną, a 94,5 mln EUR z rezerwy w dziale 3 „Bezpieczeństwo i obywatelstwo”) oraz 86,3 mln EUR w odniesieniu do środków przeniesionych z 2018 r., natomiast w przypadku innych instytucji niepełne wykorzystanie środków wynosi 82,4 mln EUR w 2019 r. oraz 39 mln EUR w odniesieniu do środków przeniesionych z 2017 r.;

1.  odnotowuje przedstawiony przez Komisję projekt budżetu korygującego nr 3/2020 poświęcony wyłącznie rozdysponowaniu nadwyżki środków budżetowych z 2019 r. wynoszącej 3 218,4 mln EUR, zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego i stanowiskiem Rady w tej sprawie;

2.  potwierdza swoje stanowisko, że wszystkie dostępne środki i niewydane pieniądze w budżecie Unii, w tym nadwyżka, mają być wykorzystane do szybkiego udzielenia pomocy finansowej regionom i przedsiębiorstwom najbardziej dotkniętym pandemią COVID-19; w związku z tym wzywa państwa członkowskie do przeznaczenia oczekiwanych obniżek wkładów opartych na DNB wynikających z nadwyżki z 2019 r. w całości na budżet działań związanych z COVID-19, najlepiej na szczeblu Unii, aby zapewnić optymalny przydział środków;

3.  odnotowuje, że według Komisji grzywny za naruszenie zasad konkurencji wyniosły w 2019 r. 2 510,5 mln EUR; podkreśla raz jeszcze, że budżet unijny powinien mieć możliwość ponownego wykorzystania dochodu wynikającego z grzywien lub związanego z opóźnieniami w płatnościach bez odpowiedniego zmniejszenia wkładów opartych na DNB; przypomina swoje przychylne stanowisko wobec zwiększenia proponowanej rezerwy Unii (łączny margines na zobowiązania) w kolejnych wieloletnich ramach finansowych o kwotę równą dochodom uzyskanym z grzywien i kar;

4.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 3/2020;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 3/2020 został ostatecznie przyjęty i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie,Komisjioraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(2) Dz.U. L 57 z 27.2.2020.
(3) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(4) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(5) Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.
(6) Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0054.

Ostatnia aktualizacja: 8 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności