Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/2061(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0104/2020

Texte depuse :

A9-0104/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/06/2020 - 2

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0143

Texte adoptate
PDF 123kWORD 44k
Joi, 18 iunie 2020 - Bruxelles
Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2020 : Înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2019
P9_TA(2020)0143A9-0104/2020

Rezoluția Parlamentului European din 18 iunie 2020 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2020 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020: Înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2019 (07764/2020 – C9-0131/2020 – 2020/2061(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(1), în special articolul 44,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020, adoptat definitiv la 27 noiembrie 2019(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(4),

–  având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene(5),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 3/2020 adoptat de Comisie la 15 aprilie 2020 (COM(2020)0180),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2020 adoptată de Consiliu la 6 mai 2020 și transmisă Parlamentului European în ziua următoare (07764/2020 – C9-0131/2020),

–  având în vedere Rezoluția sa din 17 aprilie 2020 referitoare la acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale(6),

–  având în vedere articolele 94 și 96 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0104/2020),

A.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 3/2020 are ca obiectiv înscrierea în bugetul pe 2020 a excedentului rezultat din exercițiul financiar 2019, în valoare de 3 218,4 milioane EUR;

B.  întrucât principalele elemente ale acestui excedent sunt un sold pozitiv al veniturilor de 2 414,8 milioane EUR și o subutilizare a cheltuielilor de 803,6 milioane EUR;

C.  întrucât, în ceea ce privește veniturile, cea mai mare diferență rezultă din dobânzi de întârziere și amenzi (2 510,5 milioane EUR), rezultatul fiind constituit din amenzi încasate în domeniul concurenței și dobânzi de întârziere, alte daune cominatorii și dobânzi legate de amenzi și penalități cu titlu cominatoriu;

D.  întrucât, în ceea ce privește cheltuielile, nivelul de subutilizare a plăților de către Comisie se ridică la 592,3 milioane EUR pentru 2019 (din care 351,5 milioane EUR din Rezerva pentru ajutoare de urgență și 94,5 milioane EUR din rezerva de la rubrica 3, „Securitate și cetățenie”) și 86,3 milioane EUR pentru reportările din 2018, iar nivelul de subutilizare de către celelalte instituții se cifrează la 82,4 milioane EUR pentru 2019 și 39 milioane EUR pentru reportările din 2017,

1.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 3/2020, astfel cum a fost prezentat de Comisie, consacrat exclusiv înscrierii în buget a excedentului din 2019, în valoare de 3 218,4 milioane EUR, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul financiar, și de poziția Consiliului în acest sens;

2.  își reiterează poziția potrivit căreia toate resursele disponibile și fondurile neutilizate din bugetul Uniunii, inclusiv excedentul, trebuie utilizate pentru a implementa rapid asistența financiară pentru regiunile și întreprinderile cele mai afectate de pandemia de COVID-19; invită, în acest context, statele membre să aloce reducerile preconizate ale contribuțiilor bazate pe VNB care decurg din excedentul pe 2019 integral pentru includerea în buget a acțiunilor legate de COVID-19, de preferință la nivelul Uniunii, pentru a asigura o alocare optimă a fondurilor;

3.  constată că, potrivit Comisiei, amenzile în domeniul concurenței percepute în 2019 s-au ridicat la 2 510,5 milioane EUR; consideră din nou că bugetul Uniunii ar trebui să poată reutiliza eventualele venituri provenite din amenzi sau legate de întârzierea efectuării plăților fără o scădere corespunzătoare a contribuțiilor bazate pe VNB; reamintește poziția sa în favoarea creșterii rezervei propuse a Uniunii (marja globală pentru angajamente) în următorul cadru financiar multianual cu o sumă echivalentă cu veniturile rezultate din amenzi și sancțiuni;

4.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2020;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 3/2020 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale.

(1) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(2) JO L 57, 27.2.2020.
(3) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(4) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(5) JO L 168, 7.6.2014, p. 105.
(6) Texte adoptate, P9_TA(2020)0054.

Ultima actualizare: 8 septembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate