Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2061(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0104/2020

Predkladané texty :

A9-0104/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/06/2020 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0143

Prijaté texty
PDF 129kWORD 43k
Štvrtok, 18. júna 2020 - Brusel
Návrh opravného rozpočtu č. 3/2020: Pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2019
P9_TA(2020)0143A9-0104/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. júna 2020 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2020 na rozpočtový rok 2020: pripísanie prebytku z rozpočtového roku 2019 (07764/2020 – C9-0131/2020 – 2020/2061(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(1), a najmä na jeho článok 44,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 prijatý s konečnou platnosťou 27. novembra 2019(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(5),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 3/2020, ktorý Komisia prijala 15. apríla 2020 (COM(2020)0180),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2020, ktorú prijala Rada 6. mája 2020 a postúpila Európskemu parlamentu v nasledujúci deň (07764/2020 – C9‑0131/2020),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2020 o koordinovanom postupe EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom(6),

–  so zreteľom na články 94 a 96 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0104/2020),

A.  keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 3/2020 je zahrnúť do rozpočtu na rok 2020 prebytok z rozpočtového roka 2019 vo výške 3 218,4 milióna EUR;

B.  keďže hlavnými zložkami tohto prebytku sú kladný výsledok plnenia rozpočtu na strane príjmov vo výške 2 414,8 milióna EUR a nevyčerpané výdavky vo výške 803,6 milióna EUR;

C.  keďže na strane príjmov najväčší rozdiel vyplýva z úrokov z omeškania a pokút (2510,5 milióna EUR), pričom výsledok sa skladá z pokút v oblasti hospodárskej súťaže a úrokov z omeškania, iných platieb penále a úrokov spojených s pokutami a penále;

D.  keďže na strane výdavkov dosahuje nedostatočné plnenie platieb zo strany Komisie 592,3 milióna EUR za rok 2019 (z toho 351,5 milióna EUR z rezervy na núdzovú pomoc a 94,5 milióna EUR z rezervy v rámci okruhu 3 „Bezpečnosť a občianstvo“) a 86,3 milióna EUR pripadá na prenosy z roku 2018, a nedostatočné plnenie iných inštitúcií dosahuje 82,4 milióna EUR za rok 2019 a 39 miliónov EUR pripadá na prenosy z roku 2017;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 3/2020 predložený Komisiou, ktorého výhradným cieľom je zahrnúť do rozpočtu prebytok z roku 2019 vo výške 3 218,4 milióna EUR v súlade s článkom 18 nariadenia o rozpočtových pravidlách, a pozíciu Rady k tomuto návrhu;

2.  opakuje svoju pozíciu, aby sa všetky dostupné prostriedky a nevyužité finančné prostriedky v rozpočte Únie vrátane prebytku použili na rýchle poskytnutie finančnej pomoci regiónom a podnikom, ktoré sú najviac postihnuté pandémiou COVID-19; v uvedenej súvislosti žiada členské štáty, aby očakávané zníženia svojich príspevkov založených na HND, ktoré vyplývajú z prebytku z roku 2019, v plnom rozsahu previedli do rozpočtu na opatrenia súvisiace s COVID-19, pokiaľ možno na úrovni Únie, aby sa zabezpečilo optimálne pridelenie finančných prostriedkov;

3.  poznamenáva, že podľa Komisie dosiahli pokuty v oblasti hospodárskej súťaže v roku 2019 sumu 2 510,5 milióna EUR; opätovne sa domnieva, že by malo byť možné v rámci rozpočtu Únie opätovne použitie akýchkoľvek príjmov vyplývajúcich z pokút alebo súvisiacich s oneskorenými platbami bez zodpovedajúceho zníženia príspevkov založených na HND; pripomína svoju pozíciu v prospech zvýšenia navrhovanej rezervy Únie (celkovej rezervy na záväzky) v budúcom viacročnom finančnom rámci o sumu rovnajúcu sa príjmom vyplývajúcim z pokút a penále;

4.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2020;

5.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 3/2020 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 57, 27.2.2020.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.
(6) Prijaté texty, P9_TA(2020)0054.

Posledná úprava: 8. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia