Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2020/2061(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0104/2020

Predložena besedila :

A9-0104/2020

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/06/2020 - 2

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0143

Sprejeta besedila
PDF 123kWORD 44k
Četrtek, 18. junij 2020 - Bruselj
Predlog spremembe proračuna št. 3/2020: vključitev presežka iz proračunskega leta 2019
P9_TA(2020)0143A9-0104/2020

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. junija 2020 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2020 za proračunsko leto 2020: vključitev presežka iz proračunskega leta 2019 (07764/2020 – C9-0131/2020 – 2020/2061(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(1) in zlasti člena 44 Uredbe,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020, ki je bil dokončno sprejet dne 27. novembra 2019(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije(5),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 3/2020, ki ga je Komisija sprejela dne 15. aprila 2020 (COM(2020)0180),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 3/2020, ki ga je Svet sprejel 6. maja 2020 in ga naslednjega dne posredoval Evropskemu parlamentu (07764/2020 – C9-0131/2020),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. aprila 2020 o usklajenem ukrepanju EU za spoprijemanje s pandemijo COVID-19 in njenimi posledicami(6),

–  ob upoštevanju členov 94 in 96 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0104/2020),

A.  ker je namen predloga spremembe proračuna št. 3/2020 prenesti v proračun za leto 2020 presežek iz proračunskega leta 2019 v višini 3218,4 milijona;

B.  ker presežek sestavljajo predvsem pozitivna realizacija (prihodki) v višini 2414,8 milijona EUR in neporabljena sredstva (odhodki) v višini 803,6 milijona EUR;

C.  ker največja razlika pri prihodkih izvira iz zamudnih obresti in glob (2510,5 milijona EUR), pri čemer realizacijo sestavljajo globe in zamudne obresti za kršitve pravil konkurence ter druga plačila denarnih kazni in obresti, povezane s plačilom glob in denarnih kazni;

D.  ker je nezadostno izvrševanje plačil Komisije pri odhodkih znašalo 592,3 milijona EUR za leto 2019 (od tega 351,5 milijonov EUR iz rezerve za nujno pomoč in 94,5 milijona EUR iz rezerve v razdelku 3 Varnost in državljanstvo) in 86,3 milijonov EUR v prenosih iz leta 2018, nezadostno izvrševanje plačil drugih institucij pa 82,4 milijona EUR za leto 2019 ter 39 milijona EUR v prenosih iz leta 2017;

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 3/2020, kot ga je predložila Komisija in ki je namenjen zgolj temu, da se presežek iz leta 2019 v višini 3218,4 milijona EUR vključi v proračun v skladu s členom 18 finančne uredbe in stališčem Sveta o tem predlogu;

2.  ponavlja svoje stališče, da je treba vsa razpoložljiva sredstva in neporabljen denar v proračunu Unije, vključno s presežkom, uporabiti za hitro finančno pomoč regijam in podjetjem, ki jih je pandemija COVID-19 najbolj prizadela; zato države članice poziva, naj pričakovano zmanjšanje prispevkov na osnovi BND, ki izhaja iz presežka v letu 2019, v celoti namenijo financiranju ukrepov v zvezi s COVID-19 in zaradi optimalne razporeditve sredstev po možnosti na ravni Unije;

3.  ugotavlja, da je vrednost glob za kršitve pravil konkurence leta 2019 po oceni Komisije znašala 2510,5 milijona EUR; ponovno izraža, da bi morala v okviru proračuna Unije obstajati možnost za ponovno uporabo vseh prihodkov od glob ali zamud pri plačilih, ne da bi se zmanjšali prispevki na podlagi BND; opozarja na svoje stališče v prid povečanju predlagane rezerve Unije (skupna razlika v okviru obveznosti) v naslednjem večletnem finančnem okviru za znesek, ki bo ustrezal prihodkom od glob in kazni;

4.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 3/2020;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 3/2020 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(2) UL L 57, 27.2.2020.
(3) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(4) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(5) UL L 168, 7.6.2014, str. 105.
(6) Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0054.

Zadnja posodobitev: 8. september 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov