Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2061(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0104/2020

Ingivna texter :

A9-0104/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/06/2020 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2020)0143

Antagna texter
PDF 119kWORD 43k
Torsdagen den 18 juni 2020 - Bryssel
Ändringsbudget nr 3/2020: Införande av överskottet från budgetåret 2019
P9_TA(2020)0143A9-0104/2020

Europaparlamentets resolution av den 18 juni 2020 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2020 för budgetåret 2020 – införande av överskottet från budgetåret 2019 (07764/2020 – C9-0131/2020 – 2020/2061(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(1), särskilt artikel 44,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020, slutgiltigt antagen den 27 november 2019(2),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(3),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(4),

–  med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel(5),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 3/2020 som kommissionen antog den 15 april 2020 (COM(2020)0180),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 3/2020 som rådet antog den 6 maj 2020 och översände till Europaparlamentet följande dag (07764/2020 – C9-0131/2020),

–  med beaktande av sin resolution av den 17 april 2020 om en samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser(6),

–  med beaktande av artiklarna 94 och 96 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0104/2020), och av följande skäl:

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 3/2020 syftar till att i budgeten för 2020 införa överskottet från budgetåret 2019, vilket uppgår till 3 218,4 miljoner EUR.

B.  De två huvuddelarna i detta överskott utgörs av ett överskott på 2 414,8 miljoner EUR på inkomstsidan och ett underutnyttjande av utgifterna med 803,6 miljoner EUR.

C.  På intäktssidan härrör den största skillnaden från dröjsmålsränta och böter (2 510,5 miljoner EUR), där utfallet består av böter för konkurrensöverträdelser och dröjsmålsränta, andra straffavgifter och räntor kopplade till böter och straffavgifter.

D.  På utgiftssidan uppgår underutnyttjandet i kommissionens betalningar för 2019 till 592,3 miljoner EUR (varav 351,5 miljoner EUR för 2018 från reserven för katastrofbistånd) och 94,5 miljoner EUR i reserven under rubrik 3 ”Säkerhet och medborgarskap”), 86,3 miljoner EUR för överföringar från 2018, och underutnyttjande från övriga institutioners sida till 82,4 miljoner EUR för 2019 och 39 miljoner EUR för överföringar från 2017.

1.  Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 3/2020, som lagts fram av kommissionen och som uteslutande handlar om införandet i budgeten av överskottet för 2019, dvs. ett belopp på 3 218,4 miljoner EUR, i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen och rådets ståndpunkt.

2.  Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att alla tillgängliga medel och oanvända belopp i unionens budget, inklusive överskottet, ska användas för att snabbt sätta in finansiellt stöd till de regioner och företag som drabbas hårdast av covid-19-pandemin. Medlemsstaterna uppmanas i detta sammanhang att använda de förväntade minskningarna av sina BNI-baserade bidrag till följd av 2019 års överskott helt och hållet till budgetering av covid-19-relaterade åtgärder, helst på unionsnivå så att en optimal fördelning av medlen säkras.

3.  Europaparlamentet noterar att enligt kommissionen uppgick böterna för konkurrensöverträdelser under 2019 till 2 510,5 miljoner EUR. Parlamentet anser att man bör göra det möjligt att återanvända inkomster som härrör från böter eller är kopplade till sena betalningar i unionsbudgeten utan en motsvarande minskning av de BNI-grundade bidragen. Parlamentet påminner om sin ståndpunkt att man bör öka den föreslagna unionsreserven (samlad marginal för åtaganden) i nästa fleråriga budgetram med ett belopp som motsvarar de inkomster som härrör från böter och straffavgifter.

4.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 3/2020.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 3/2020 slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till de nationella parlamenten.

(1) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) EUT L 57, 27.2.2020.
(3) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.
(6) Antagna texter, P9_TA(2020)0054.

Senaste uppdatering: 8 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy