Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2069(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0106/2020

Předložené texty :

A9-0106/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0144

Přijaté texty
PDF 129kWORD 44k
Čtvrtek, 18. června 2020 - Brusel Konečné znění
Návrh opravného rozpočtu č. 4: návrh na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Portugalsku, Španělsku, Itálii a Rakousku
P9_TA(2020)0144A9-0106/2020

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. června 2020 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2020 na rozpočtový rok 2020, předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Portugalsku, Španělsku, Itálii a Rakousku (08097/2020 – C9-0146/2020 – 2020/2069(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(1), a zejména na článek 44 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 přijatý s konečnou platností dne 27. listopadu 2019(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3) (dále jen „nařízení o VFR“),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie(5),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 4/2020, který Komise přijala dne 30. dubna 2020 (COM(2020)0190),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2020, který Rada přijala dne 25. května 2020 a postoupila téhož dne Evropskému parlamentu (08097/2020 – C9-0146/2020),

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Portugalsku, Španělsku, Itálii a Rakousku, který vypracovala Komise (COM(2020)0200),

–  s ohledem na články 94 a 96 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9‑0106/2020),

A.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 4/2019 zahrnuje návrh na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Portugalsku, Španělsku, Itálii a Rakousku po přírodních katastrofách, k nimž v těchto členských státech došlo v roce 2019;

B.  vzhledem k tomu, že Komise proto navrhuje změnit rozpočet na rok 2020 a navýšit prostředky v rozpočtové položce 13 06 01 „Pomoc členským státům v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství“ o 272 498 208 EUR jak v prostředcích na závazky, tak v prostředcích na platby;

C.  vzhledem k tomu, že Fond solidarity Evropské unie je zvláštním nástrojem ve smyslu nařízení o VFR a příslušné prostředky na závazky a na platby mají být zapsány do rozpočtu nad rámec stropů uvedeného víceletého finančního rámce;

1.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2020;

2.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 4/2020 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) Úř. věst. L 57, 27.2.2020.
(3) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.

Poslední aktualizace: 8. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí