Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2023(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0117/2020

Внесени текстове :

A9-0117/2020

Разисквания :

PV 17/06/2020 - 22
CRE 17/06/2020 - 22

Гласувания :

PV 17/06/2020 - 27
PV 18/06/2020 - 8

Приети текстове :

P9_TA(2020)0152

Приети текстове
PDF 296kWORD 93k
Четвъртък, 18 юни 2020 г. - Брюксел
Препоръки относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
P9_TA(2020)0152A9-0117/2020

Препоръка на Европейския парламент от 18 юни 2020 г. относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (2020/2023(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално член 218 от ДФЕС,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Решение (ЕС, Евратом) 2020/266 на Съвета от 25 февруари 2020 г. за разрешаване на започването на преговори за ново споразумение за партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия(1) и директивите в допълнението към него за договарянето на ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, които бяха оповестени,

–  като взе предвид своите резолюции от 5 април 2017 г. относно преговорите с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз(2), от 3 октомври 2017 г. относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство(3), от 13 декември 2017 г. относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство(4), от 14 март 2018 г. относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство(5), от 18 септември 2019 г. относно актуалното състояние във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз(6), от 15 януари 2020 г. относно прилагането и мониторинга на разпоредбите относно правата на гражданите в Споразумението за оттегляне(7) и от 12 февруари 2020 г. относно предложения мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия(8),

–  като взе предвид проекта на Споразумението за ново партньорство с Обединеното кралство от 18 март 2020 г.(9);

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от 29 януари 2020 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия(10),

–  като взе предвид Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия(11) („Споразумението за оттегляне“) и придружаващата го политическа декларация, очертаваща рамката на бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство(12) („Политическата декларация“),

–  като взе предвид становищата на комисията по бюджети, комисията по икономически и парични въпроси, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по транспорт и туризъм, комисията по регионално развитие, комисията по рибно стопанство, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, комисията по конституционни въпроси и комисията по петиции,

–  като взе предвид писмата на комисията по развитие, комисията по бюджетен контрол, комисията по заетост и социални въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по земеделие и развитие на селските райони, комисията по култура и образование и комисията по правни въпроси,

–  като взе предвид член 114, параграф 4 и член 54 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по външни работи и на комисията по международна търговия в съответствие с член 58 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и на комисията по международна търговия (A9-0117/2020),

А.  като има предвид, че Политическата декларация е ръководната основа за преговорите и че тя установява параметрите на амбициозно, широко, задълбочено и гъвкаво партньорство във всички сфери на сътрудничеството по търговски и икономически въпроси на основата на всеобхватно и балансирано споразумение за свободна търговия, правоприлагане и наказателно правосъдие, външна политика, сигурност и отбрана и по-широки области на сътрудничество; като има предвид, че мандатът на Европейския съюз (ЕС), приет от Съвета на 25 февруари 2020 г. на тази основа, съставлява рамката за преговори, която предвижда силно и всеобхватно партньорство между ЕС и Обединеното кралство, осигуряващо съгласувана структура и цялостна рамка за управление; като има предвид, че ЕС няма да приеме фрагментирания подход на Обединеното кралство, чиято цел е договарянето на поредица от отделни, самостоятелни споразумения;

Б.  като има предвид, че мандатът на ЕС се основава на насоките на Европейския съвет от 23 март 2018 г. и на Политическата декларация;

В.  като има предвид, че преговорите по бъдещото партньорство с Обединеното кралство могат да се основават единствено на ефективното и цялостно изпълнение на Споразумението за оттегляне и на трите протокола към него;

Г.  като има предвид, че ЕС следва да продължи своите усилия и да поддържа решимостта си да договори амбициозно споразумение, както ясно е посочено в приетата от двете страни, включително министър-председателя на Обединеното кралство, и подписана на 17 октомври 2019 г. Политическа декларация и в мандата на ЕС; като има предвид, че Обединеното кралство прекрати членството си в ЕС на 31 януари 2020 г.

Д.  като има предвид, че краткият срок за провеждане на преговорите се дължи изцяло на решенията на Обединеното кралство;

Е.  като има предвид, че бъдещото споразумение следва да бъде включено в цялостна рамка за управление, и като има предвид, че Съдът на Европейския съюз (Съдът на ЕС) следва да бъде единственият орган, отговорен за тълкуването на правото на ЕС;

Ж.  като има предвид, че по време на преходния период, законодателството на ЕС във всички области на политиката продължава да се прилага спрямо и да действа в Обединеното кралство, с изключение на разпоредбите на Учредителните договори и на актовете, които нямаха обвързващо действие, не се прилагаха спрямо и не действаха в Обединеното кралство преди влизането в сила на Споразумението за оттегляне; като има предвид, че на 14 май 2020 г. Европейската комисия започна производство за установяване на нарушение срещу Обединеното кралство за нарушаване на правилата на ЕС за свободното движение;

З.  като има предвид, че оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС засяга милиони граждани, гражданите на Обединеното кралство, които живеят, пътуват или работят в ЕС, гражданите на ЕС, които живеят, пътуват или работят в Обединеното кралство, и лица, които не са граждани на ЕС или на Обединеното кралство;

И.  като има предвид, че като трета държава Обединеното кралство не може да се ползва със същите права и предимства и не може да се изисква да спазва същите задължения като държава членка и че положението както в ЕС, така и в Обединеното кралство, следователно ще се промени значително в края на преходния период; като има предвид, че ЕС и Обединеното кралство споделят основни принципи и ценности; като има предвид, че географската близост, равнището на взаимосвързаност и високото равнище на съществуващото съответствие и взаимозависимост с правилата на ЕС следва да бъдат взети предвид в бъдещото споразумение за партньорство; като има предвид също, както ЕС ясно посочи от самото начало, че по-големият брой привилегии и права, към които се стреми Обединеното кралство, ще бъдат обвързани с повече задължения;

Й.  като има предвид, че ЕС и Обединеното кралство се договориха в Политическата декларация през юни 2020 г. да се проведе среща на високо равнище, за да се направи преглед на напредъка с цел съгласуване на действията за постигане на по-нататъшно развитие в преговорите относно техните бъдещи отношения; като има предвид, че в края на срещата на високо равнище на 15 юни 2020 г. двете страни направиха съвместно изявление, в което се отбелязва, наред с другото, че е необходим нов импулс;

К.  като има предвид, че единството на ЕС и неговите държави членки по време на преговорите е жизненоважно, за да се защитят интересите на ЕС, включително тези на неговите граждани, по възможно най-добрия начин; като има предвид, че ЕС и неговите държави членки бяха единни по време на преговорите и при приемането на Споразумението за оттегляне и продължават да действат по същия начин; като има предвид, че това единство намери израз в приемането на мандата за преговори, поверен на Мишел Барние, главен преговарящ и ръководител на работната група на ЕС, който се ползва от силната подкрепа на ЕС и на неговите държави членки;

Л.  като има предвид, че ЕС и Обединеното кралство се договориха в Политическата декларация, че бъдещите отношения следва да се основават на споделени ценности като зачитането и защитата на правата на човека и на основните свободи, демократичните принципи, принципите на правовата държава, основания на правила международен ред, включително Устава на ООН и подкрепата за неразпространението, принципите на разоръжаването, мира и сигурността, както и устойчивото развитие и опазването на околната среда, и че тези ценности са съществена предпоставка за сътрудничество в рамките на Политическата декларация, което следва да намери израз в обвързващи политически клаузи, както и да бъде въпрос на взаимно доверие; като има предвид, че докато ЕС ще продължи да бъде обвързан с Хартата на основните права на Европейския съюз, споразумението относно бъдещите отношения трябва да включва условието Обединеното кралство да продължи да спазва рамката на Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ);

М.  като има предвид, че пандемията от COVID-19 създаде напълно неочаквана и безпрецедентна ситуация, която има сериозни последици за ритъма и ефективността на преговорите между ЕС и Обединеното кралство; като има предвид, че ако не може да бъде постигнато споразумение, и двете страни ще трябва да бъдат подготвени за изключително драматични промени в своите икономики, които ще бъдат допълнително утежнени от пандемията от COVID-19 и очакваните ѝ политически последици; като има предвид, че глобалната пандемия и нейните предвидими геополитически, икономически и социални последици засилват необходимостта от по-добри механизми за сътрудничество между партньори и съюзници;

Общи принципи

1.  изразява съжаление, че след четири кръга на преговори не е отчетен реален напредък, с изключение на съвсем малки постижения в ограничен брой области; отбелязва значителните различия между ЕС и Обединеното кралство, включително относно обхвата и правната структура на текста за договаряне; изразява дълбока загриженост поради ограничения обхват на бъдещото партньорство, предвиждано от правителството на Обединеното кралство, и фрагментирания му подход на преговори само за области, които са в интерес на Обединеното кралство; отново заявява, че подобен подход на подбиране е неприемлив за ЕС; посочва, че предложенията на Обединеното кралство не отговарят на неговите ангажименти съгласно Споразумението за оттегляне и Политическата декларация, които бяха одобрени от Обединеното кралство, включително отказа му да преговаря за сключването на споразумение по въпроси, свързани със сигурността и отбраната;

2.  отново заявява, че ЕС е твърдо убеден в необходимостта от постигането на осезаем напредък паралелно във всички области на преговорите, включително еднаквите условия за конкуренция, рибарството, вътрешната сигурност и управлението, както е посочено в Политическата декларация; подчертава, че всички преговори са неделими и че ЕС няма при никакви обстоятелства да се съгласи на компромис, и по-специално на споразумение за свободна търговия, без да има стабилни гаранции за еднакви условия на конкуренция и задоволително споразумение относно рибарството; следователно подкрепя напълно Комисията, която защитава необходимостта от всеобхватен проект на договор, както беше предложено от ЕС в самото начало, вместо от договарянето на отделни споразумения, както предлага Обединеното кралство;

3.  настоява, че споразумението за нови отношения между ЕС и Обединеното кралство трябва да бъде последователно и съобразено с географската близост между двете страни и с високото равнище на взаимосвързаност на техните икономики;

4.  приветства публикуването, макар и със закъснение, на проектите на правните предложения на Обединеното кралство; отбелязва, че противно на твърденията на Обединеното кралство относно използването на съществуващи прецеденти, много от тези предложения надхвърлят значително договореното от ЕС в други споразумения за свободна търговия, сключени с трети държави през последните години; припомня, че окончателното споразумение трябва да се основава на баланс на правата и задълженията;

5.  приветства факта, че съществува висока степен на сближаване между преговорните цели, изразени в резолюцията на Парламента от 12 февруари 2020 г. и в Решение (ЕС, Евратом) 2020/266 на Съвета от 25 февруари 2020 г. за разрешаване на започването на преговори за ново споразумение за партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия(13) („указанията за водене на преговори“); подчертава, че Комисията има пълната подкрепа на Парламента за преговорите с Обединеното кралство в съответствие с указанията за водене на преговори, тъй като трите институции недвусмислено споделят едни и същи цели по отношение на това какво следва да постигнат тези преговори;

6.  приветства проекта на ЕС на Споразумението за ново партньорство с Обединеното кралство, публикуван на 18 март 2020 г., с който се предлага всеобхватна договореност за задълбочено и тясно партньорство, включващо не само свободната търговия със стоки и услуги, но и начини да се избегнат нарушения на конкуренцията и нелоялни конкурентни предимства, включително свързани със сектора на земеделието, санитарните и фитосанитарните мерки и държавната помощ, и да се установи благоприятен климат за развитието на търговията и инвестициите;

7.  призовава Комисията да продължи да води преговорите в условията на прозрачност, тъй като това е от полза както за процеса на преговори, така и за гражданите и предприятията, защото им позволява да се подготвят по-добре за периода след прехода; настоятелно призовава Комисията да гарантира в това отношение обществена консултация и постоянен диалог със социалните партньори и гражданското общество, както и с националните парламенти; приветства практиката на Комисията да предоставя редовно и своевременно информация на Парламента относно преговорите и очаква тази практика да продължи, в съответствие с информацията, която се обменя с държавите членки;

8.  припомня, че бъдещото споразумение за асоцииране, сключено между ЕС и Обединеното кралство съгласно член 217 от ДФЕС („Споразумението“), трябва да бъде в пълно съответствие със следните принципи:

   i) трета държава не може да се ползва със същите права и предимства и няма същите задължения като държава – членка на ЕС, или държава – членка на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) или на Европейското икономическо пространство (ЕИП);
   ii) защита на ненарушената цялост и на правилното функциониране на вътрешния пазар и на митническия съюз, както и на неделимостта на четирите свободи; по-специално, степента на сътрудничество в рамките на икономическия стълб трябва да съответства на ангажиментите, поети за улесняване на мобилността на хората, като например безвизовото пътуване, мобилността на изследователите, студентите, лицата, предоставящи услуги по временни договори, и пътуващите по работа, както и сътрудничеството в областта на социалното осигуряване;
   iii) запазване на автономността на ЕС да взема решения;
   iv) защита на правния ред на ЕС и на ролята на Съда на Европейския съюз като върховен орган с правомощия да тълкува законодателството на ЕС във връзка с това;
   v) постоянно придържане към демократичните принципи, правата на човека и основните свободи, както са определени по-специално във Всеобщата декларация за правата на човека, ЕКПЧ и протоколите към нея, Европейската социална харта, Римския статут на Международния наказателен съд и други международни договори на ООН и на Съвета на Европа в областта на правата на човека, както и зачитане на принципите на правовата държава; по-специално припомня, че бъдещите отношения следва да бъдат обвързани с ангажимента на Обединеното кралство да продължи да спазва рамката на ЕКПЧ;
   vi) еднакви условия на конкуренция, включително за предприятията, като се осигуряват високи еквивалентни стандарти в политиките в областта на социалните въпроси, труда, защитата на околната среда и на потребителите, борбата срещу изменението на климата, както и данъчното облагане, конкуренцията и държавната помощ, включително чрез стабилна и всеобхватна нормативна уредба относно конкуренцията и контрола на държавните помощи; тези еднакви условия на конкуренция трябва да се гарантират чрез ефективни механизми за уреждане на спорове и изпълнение, включително по отношение на главата относно търговията и устойчивото развитие; припомня по-специално, че всяко бъдещо споразумение следва да бъде изцяло обвързано със спазването на Парижкото споразумение, прието по линия на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата („Парижкото споразумение“);
   vii) принципа на предпазливост, принципа, съобразно който вредите за околната среда приоритетно следва да бъдат отстранявани при източника на замърсяване, и принципа „замърсителят плаща“;
   viii) защита на споразуменията на ЕС с трети държави и международни организации, включително Споразумението за ЕИП, и поддържане на общото равновесие на тези отношения;
   ix) защита на финансовата стабилност на ЕС и спазване на неговия регулаторен и надзорен режим и относими стандарти и тяхното прилагане;
   x) правилно равновесие между правата и задълженията, включително, по целесъобразност, съизмеримо финансово участие;
   xi) гарантиране на резултат, който е удовлетворителен и справедлив за всички държави членки и е в интерес на нашите граждани;

9.  подчертава, че главният преговарящ на ЕС има пълната и непоколебима подкрепа на Парламента да настоява за гаранции за еднакви условия на конкуренция като ключов елемент на всяко споразумение с Обединеното кралство, тъй като това не е догматизъм или идеология от страна на ЕС, а предпоставка за установяване на амбициозно и балансирано партньорство с Обединеното кралство и съхраняване на конкурентоспособността на вътрешния пазар и на дружествата в ЕС, както и за поддържане и постигане на високи нива на защита в социалната сфера, опазването на околната среда и защитата на потребителите в бъдеще;

10.  зачита изцяло в това отношение суверенитета на Обединеното кралство, който ЕС няма намерение да подкопава в рамките на настоящите преговори; припомня обаче, че Обединеното кралство никога няма да бъде третирано като други трети страни поради статута му на бивша държава – членка на ЕС, пълното регулаторно съответствие към момента и значителния обем на търговията между двете страни, както и географската му близост до ЕС, които обясняват необходимостта от стабилни и ефективни разпоредби за еднакви условия на конкуренция в споразумението;

11.  подчертава, че ЕС следва да продължи своята ангажираност и усилията си за договаряне на споразумение, както неизменно се посочва в Политическата декларация и в указанията за водене на преговори, по следните въпроси: търговско и икономическо сътрудничество, правоприлагане и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, външна политика, сигурност и отбрана, както и тематични области на сътрудничество като сътрудничество в областта на устойчивото развитие; призовава за прагматичен и разумен подход и от двете страни;

12.  подчертава, че е важно да има пълна готовност за оттеглянето на Обединеното кралство от вътрешния пазар и от митническия съюз в края на преходния период, независимо от резултата от преговорите; подчертава, че последиците ще бъдат още по-значителни, ако не бъде постигнато споразумение; посочва обаче, че ЕС е готов и за двата сценария;

13.  приветства във връзка с това специфичните за отделните сектори „известия за подготвеност“ на Комисията, чиято цел е да се гарантира, че промишлеността на ЕС е подготвена за неизбежния шок, който ще предизвика оттеглянето на Обединеното кралство от вътрешния пазар; призовава Комисията и държавите членки да повишат своите усилия за пълно информиране на гражданите и предприятията на ЕС относно рисковете преходният период да изтече, преди да бъде сключено споразумение, за да дадат възможност за подходяща готовност;

14.  подчертава, че е важно да се повишат и да се финансират по подходящ начин готовността и мерките за непредвидени обстоятелства много преди края на преходния период, особено в случай на застой в преговорите; подчертава, че такива мерки за непредвидени обстоятелства следва да бъдат временни и едностранни;

15.  заявява отново своята подкрепа за насоките за преговори, съгласно които териториалният обхват на споразуменията, които предстои да се сключат между ЕС и Обединеното кралство, няма да включва Гибралтар, както и че всяко допълнително споразумение ще подлежи на предварително одобрение от Кралство Испания;

16.  подчертава важността на прилагането на разпоредбите на Протокола относно Гибралтар във връзка с пограничните работници, данъчното облагане, околната среда и рибарството; призовава правителствата на Испания и Обединеното кралство да създадат необходимите условия за сътрудничество за разрешаване на тези въпроси;

17.  припомня, че член 132 от Споразумението за оттегляне предвижда възможност Съвместният комитет да приеме до 30 юни 2020 г. решение за удължаване на преходния период след 31 декември 2020 г.; потвърждава решението на Обединеното кралство, оповестено след заседанието на съвместния комитет от 12 юни 2020 г., да не разглежда възможността за удължаване на преходния период; подчертава, че ЕС оставя възможността за такова удължаване отворена;

Изпълнение на Споразумението за оттегляне

18.  припомня, че правно обвързващото Споразумение за оттегляне е инструментът за изпълнение на договореностите относно организираното оттегляне на Обединеното кралство от ЕС, че то не подлежи на предоговаряне и че единствената задача на Съвместния комитет ЕС – Обединеното кралство е да наблюдава неговото прилагане; подчертава, че ефективното изпълнение на Споразумението за оттегляне е предварително условие и основен елемент за гарантиране на успешно сключване на споразумение с Обединеното кралство и е показател за добросъвестността, с която Обединеното кралство се е ангажирало да участва в процеса на преговори;

19.  настоява да се види осезаем напредък възможно най-скоро и да има солидни гаранции, че Обединеното кралство ще изпълни ефективно и в пълна степен Споразумението за оттегляне преди края на преходния период; подчертава, че наблюдението на неговото изпълнение е неразделна част от работата на Парламента, и отново заявява, че в съответствие с член 218, параграф 10 от ДФЕС Парламентът трябва да бъде незабавно и изцяло информиран за всички проведени обсъждания и решения, взети от Съвместния комитет, и че той ще продължи да бъде бдителен и да упражнява напълно своите прерогативи; припомня в този контекст ангажимента, поет от председателя на Европейската комисия на пленарното заседание на Парламента на 16 април 2019 г., както и задълженията, произтичащи от Решение (ЕС) 2020/135 на Съвета от 30 януари 2020 г.; призовава съпредседателите на Съвместния комитет активно да включат гражданите и организациите на гражданското общество в разискванията;

20.  припомня, че в Споразумението за оттегляне се предвижда реципрочна защита на гражданите на Съюза и на Обединеното кралство, както и на членовете на техните семейства, на които следва да бъде предоставена цялата необходима информация във връзка с техните права и процедурите, които трябва да следват, за да продължат да живеят, работят и пътуват във или до страната им на пребиваване; припомня, че гражданите, засегнати от оттеглянето на Обединеното кралство, разчитат на своевременна и надеждна информация относно своите права и статут, и настоятелно призовава както държавите членки, така и Обединеното кралство да дадат приоритет на този въпрос; в съответствие със Споразумението за оттегляне, настоятелно призовава държавите членки изцяло да зачитат и защитават правата на гражданите на Обединеното кралство, живеещи в ЕС, да им предоставят цялата необходима информация и да им гарантират правна сигурност по отношение на положението и правата им, включително ако режимът им на пребиваване е конститутивен или декларативен;

21.  отново заявява, че правата на гражданите ще продължат да бъдат абсолютен приоритет, и изразява решимост да осигури гарантиране на правата на гражданите съгласно Споразумението за оттегляне, както за гражданите на ЕС и Обединеното кралство, така и за техните семейства; настоятелно призовава ЕС и Обединеното кралство да се стремят към високо равнище на права за мобилност в бъдещото споразумение; изразява съжаление относно факта, че досега Обединеното кралство е показало малко амбиция по отношение на мобилността на гражданите, от която Обединеното кралство и неговите граждани са се възползвали в миналото;

22.  изразява загриженост във връзка с информация за откази да се предоставят социални помощи на европейски граждани с временен статут на уседналост в Обединеното кралство, поради бюрократични пречки; подчертава, че такива ситуации представляват неправомерна дискриминация и имат сериозни последици, особено в период на силна икономическа и социална несигурност;

23.  подчертава, че гражданите на ЕС в Обединеното кралство са изправени пред значителни проблеми при получаването на статут на уседналост, включително в резултат на пандемията от COVID-19; счита, че броят на случаите на предоставяне на временен статут на уседналост е непропорционално висок в сравнение с броя на случаите на предоставен статут на уседналост; настоятелно призовава Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство да проявява гъвкавост при приемането на предоставяните от кандидатите доказателства, че са били в страната за необходимия срок от пет години; изразява също така загриженост, че на кандидатите не се предоставя физическо доказателство за статута, който са придобили;

24.  призовава страните да гарантират стриктното изпълнение на Протокола за Ирландия/Северна Ирландия, тъй като това е предварително условие за успешното сключване на бъдещото споразумение; припомня, че този протокол беше изготвен и приет с цел да се спази мирният процес и да се поддържа Споразумението от Разпети петък, като се гарантира отсъствие на „твърда“ граница на остров Ирландия, като същевременно се защитава целостта на вътрешния пазар, и че той е от решаващо значение за предприятията, по-специално хранително-вкусовия сектор, защитата на гражданите, опазването на околната среда и биологичното разнообразие; припомня важността на свободното движение на граждани на ЕС и свободното движение на услуги на остров Ирландия, за да се ограничат вредите за икономиката на острова като цяло, и че този въпрос следва да бъде обхванат от едно бъдещо споразумение; настоятелно призовава органите на Обединеното кралство да гарантират, че няма да има намаляване на правата на гражданите в Северна Ирландия;

25.  изразява загриженост относно публичните изявления на правителството на Обединеното кралство, които показват липса на политическа воля за пълно спазване на неговите правни задължения, произтичащи от Споразумението за оттегляне, а именно относно проверките на стоки в Ирландско море;

26.  припомня, че на Съвместния комитет ЕС – Обединеното кралство предстои да вземе важни решения относно изпълнението на Протокола за Ирландия/Северна Ирландия преди края на преходния период;

27.  изразява надежда, че ЕС и Обединеното кралство ще успеят да постигнат съгласие по всички институционални въпроси, като например създаването на технически офис на Европейската комисия в Белфаст въпреки нееднократния отказ на органите на Обединеното кралство да разрешат откриването на такъв офис; подчертава, че Обединеното кралство трябва да представи подробен график и да пристъпи към необходимите мерки, като например подготовка за прилагане на Митническия кодекс на Съюза и въвеждане на митнически процедури за стоките, въвеждани в Северна Ирландия от Великобритания, и да гарантира, че могат да бъдат извършвани всички необходими санитарни и фитосанитарни проверки и други регулаторни проверки по отношение на стоките, въвеждани в Северна Ирландия от държави извън ЕС, което също е необходимо, за да се създаде яснота за предприятията;

28.  подчертава значението на ясните правни норми, прозрачното прилагане и ефективните механизми за контрол с цел избягване на системни рискове за ДДС и митнически измами, трафик (контрабанда) или други злоупотреби чрез измама поради потенциално неясна правна рамка, включително от повишения риск от неправомерни декларации за произход и продукти, които не са предназначени за вътрешния пазар; призовава Комисията да извършва редовни и ефикасни проверки и контрол и редовно да докладва на Парламента относно ситуацията с граничния контрол;

29.  отбелязва, че определението за „стоки, които им риск да влязат в Съюза“, използвано в член 5 от посочения Протокол за Ирландия/Северна Ирландия, зависи от последващите решения на Съвместния комитет, и настоява подобни решения да се вземат под контрола на Европейския парламент; изисква да бъде напълно информиран за прилагането на този член и за всякакви предложения за решения на Съвместния комитет във връзка с прилагането на този член, като например установяване на специални критерии за стоки, за които се счита, че „има риск“, или за изменение на негови предишни решения;

30.  припомня, че до края на преходния период Обединеното кралство има задължението да участва, наред с останалото, във финансирането на Европейската агенция по отбрана, на Института на Европейския съюз за изследване на сигурността, на Сателитния център на Европейския съюз и на разходите за операциите по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), в които то участва;

31.  подчертава факта, че Обединеното кралство трябва да прилага всички действащи ограничителни мерки и санкции на ЕС, както и тези, за които е взето решение по време на преходния период, трябва да подкрепя изявленията и позициите на ЕС в трети държави и международни организации и да участва в зависимост от конкретния случай във военните операции и гражданските мисии на ЕС, установени по линия на ОПСО, без обаче да има какъвто и да било водещ капацитет в рамките на ново рамково споразумение за участие, при спазване на автономността на ЕС да взема решения и съответните решения и законодателство на ЕС, включително относно възлагането на обществени поръчки и трансферите в областта на отбраната; заявява, че подобно сътрудничество зависи от пълното спазване на международното право в областта на правата на човека, на международното хуманитарно право и на основните права на ЕС;

Икономическо партньорство

Търговия

32.  отбелязва, че Обединеното кралство е избрало да установи своето бъдещо икономическо и търговско партньорство с ЕС въз основа на „всеобхватно споразумение за свободна търговия“, както е посочено в документа, публикуван от правителството на Обединеното кралство на 27 февруари 2020 г., озаглавен „Бъдещите отношения с ЕС: подходът на Обединеното кралство към преговорите“; подчертава, че макар Парламентът да подкрепя конструктивното договаряне от страна на ЕС на балансирано, амбициозно и всеобхватно споразумение за свободна търговия с Обединеното кралство, по своето естество ССТ никога няма да бъде еквивалентно на „безпрепятствена“ търговия; споделя позицията, посочена в съвместно приетите от 27-те държави членки указания за водене на преговори, съгласно която обхватът и целите на споразумение за свободна търговия, което би получило одобрението на ЕС, зависят от приемането от Обединеното кралство на всеобхватни, обвързващи и подлежащи на изпълнение разпоредби, свързани с еднаквите условия на конкуренция, като се имат предвид размера, географската близост, икономическата взаимозависимост и свързаност и интеграцията на пазарите, както и от сключването на приемливо споразумение относно рибарството, и съгласно която преговорите по тези условия трябва да бъдат директно свързани; потвърждава, че не може да бъде сключено търговско споразумение между ЕС и Обединеното кралство, ако то не включва пълно, устойчиво, балансирано и дългосрочно споразумение в областта на рибарството, което да укрепва продължаването на вече съществуващия достъп до водите, ресурсите и пазарите на заинтересованите страни при оптимални условия, в съответствие с принципите на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), и не бъде прието преди края на преходния период;

33.  отбелязва, че противно на твърденията на Обединеното кралство относно използването на съществуващи прецеденти, много от текстовете в правните предложения на Обединеното кралство надхвърлят значително постигнатите между ЕС и трети страни договорености в други споразумения за свободна търговия през последните години, например в областта на финансовите услуги, взаимното признаване на квалификациите и оценката на съответствието, еквивалентността на санитарния и фитосанитарния режим или кумулацията на правилата за произход; подкрепя идеята за двустранна система за кумулиране, която е най-подходяща, тъй като включва подкрепа на интеграцията между ЕС и Обединеното кралство, а не с третите държави, с които ЕС е сключил споразумения за свободна търговия, и препоръчва да се предвиди специален механизъм срещу „суапови“ рискове(14);

34.  изразява дълбоко съжаление в тази връзка, че до момента Обединеното кралство отказва да води преговори, въпреки поетия в Политическата декларация ангажимент, по въпроси като например обществените поръчки, морския транспорт и защитата на бъдещите географски указания (ГУ), особено предвид факта, че Обединеното кралство включи някои от тези теми в мандатите за преговори със САЩ и Япония; освен това изразява съжаление, че Обединеното кралство до момента не е представило предложение относно малките и средни предприятия (МСП);

35.  припомня, че поддържането на общ ангажимент за нулеви квоти и целта за нулеви тарифи за търговските отношения остава основно условие за навременното сключване на споразумение в рамките на изключително кратките срокове, наложени от самото Обединено кралство във връзка с тези преговори, особено като се има предвид, че досегашният опит ясно показва, че една тарифна линия от преговорите би могла да отнеме няколко години; изразява загриженост относно намерението на правителството на Обединеното кралство да се откаже от тази цел; подчертава, че селскостопанските стоки вероятно ще бъдат засегнати в най-голяма степен, като се имат предвид оставащите в споразуменията за свободна търговия тарифни позиции, различни от нулеви, които обикновено засягат този сектор; отново заявява в тази връзка, че независимо от това дали 100 % от тарифните позиции ще бъдат премахнати, или не, това няма да промени стремежа от страна на ЕС към стабилни условия на равнопоставеност; отново заявява, че разпоредбите относно еднаквите условия на конкуренция трябва да поддържат стандартите в областта на околната среда, социалните стандарти и трудовите стандарти на високо равнище в дългосрочен план, въз основа на подходящи и приложими стандарти на ЕС и международни стандарти, и да включват съответните механизми за гарантиране на ефективно прилагане на национално равнище, както и надеждна и всеобхватна рамка за конкуренция и контрол на държавните помощи, която да предотвратява неправомерно нарушаване на търговията и конкуренцията, вместо да се позовава само на субсидиите, както за жалост прави Обединеното кралство;

36.  в тази връзка насърчава Комисията да се възползва от породената от тези преговори възможност за повишаване на конкурентоспособността на европейските предприятия и МСП; подчертава, че Споразумението следва да цели предоставянето на достъп до пазара и улесняването на търговията в максимална степен, за да се сведат до минимум смущенията в търговията; насърчава страните да определят звена за контакт за МСП и призовава за създаването на стабилна, прозрачна и предвидима правна рамка, която да не налага прекомерна тежест върху МСП;

37.  подчертава, че за да може споразумението за свободна търговия действително да насърчава интересите на ЕС, преговорите следва да се стремят към постигането на следните цели, посочени в резолюцията на Парламента от 12 февруари 2020 г., и по-специално в параграф 14 от нея, чиито разпоредби продължават да бъдат изцяло валидни; освен това подчертава, че следва да бъдат обхванати следните елементи:

   i) взаимно изгоден достъп до пазара за стоки, услуги и обществени поръчки, признаване на професионалните квалификации и на правилата за продуктите; освен това подчертава необходимостта от стабилни, надеждни и устойчиви вериги за създаване на стойност;
   ii) Комисията следва да направи оценка на необходимостта от предпазни клаузи за защита на целостта и стабилността на вътрешния пазар на ЕС, като например срещу неочаквано нарастване на вноса, измама и заобикаляне на мерките за търговска защита;
   iii) ангажиментите в областта на антидъмпинговите и изравнителните мерки следва да надхвърлят обхвата на правилата на Световната търговска организация (СТО) в тази област, когато е целесъобразно, както и ангажиментите и възможностите за прилагане на правилата в областта на конкуренцията и държавните помощи;
   iv) правилата за развитие и улесняване на цифровата търговия следва да преодоляват неоправданите пречки пред търговията с електронни средства, включително в изискванията за локализиране на данни, да запазват регулаторната автономия на ЕС и да гарантират открита, сигурна и надеждна онлайн среда за предприятията и потребителите, при условие че онлайн търговците на дребно в Обединеното кралство спазват съответните правила на вътрешния пазар и че Обединеното кралство предостави равнище на защита, което по същество е равностойно на предлаганото от правната рамка на ЕС, включително относно по-нататъшното предаване на данни на трети държави;
   v) всички санитарни и фитосанитарни мерки следва да се основават на оценки на риска при пълно спазване на принципа на предпазливост;
   vi) защитата на ГУ, залегнала в Споразумението за оттегляне, не подлежи на обсъждане; бъдещото споразумение следва също така да защитава и утвърждава ГУ, регистрирани след края на преходния период;
   vii) предвидени са стриктни пруденциални изключения, за да се гарантират юридически правата и на двете страни да въвеждат регулаторни норми в обществен интерес;
   viii) припомня, че следва да се вземат предвид последиците от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС за равенството между половете, включително чрез осигуряване на еднакви условия на конкуренция за действията на ЕС, имащи за цел защита и постигане на напредък по отношение на ролята на жените в икономиката, например в мерките за борба с разликата в заплащането на жените и мъжете;
   ix) постигане на дългосрочните цели в областта на климата;
   x) призовава Комисията и държавите членки да предприемат всички необходими подготвителни действия и предпазни мерки, за да се защитят при изтичане на срока на Споразумението за оттегляне без да бъде постигнато споразумение за бъдещите отношения, и по-конкретно търговските и икономическите отношения, което да влезе в сила на 1 януари 2021 г., включително извънредни мерки, за да се намалят във възможно най-голяма степен на вредите за засегнатите работници и предприятия;
   xi) призовава Комисията да предложи мерки за намаляване на въздействието върху търговските партньори от трети страни на Съюза, и по-конкретно върху развиващите се страни, в случай на неуспех в преговорите с Великобритания, тъй като британският внос може да е съставлявал значителен дял от техния износ за Европейския съюз;

Еднакви условия на конкуренция

38.  изразява съжаление относно преговорната позиция на Обединеното кралство с ЕС за това, че досега не бяха предприети задълбочени преговори относно еднаквите условия на конкуренция; посочва, че тази позиция не отразява параграф 77 от Политическата декларация, подписана от ЕС и от Обединеното кралство; поради това настоятелно призовава правителството на Обединеното кралство спешно да преразгледа своята преговорна позиция и да се ангажира конструктивно в преговорите относно равнопоставените условия на конкуренция, тъй като това е необходимо условие, за да може Парламентът да даде своето одобрение за сключването на търговско споразумение с Обединеното кралство;

39.  отново заявява, че предвид географската близост на Обединеното кралство и икономическата взаимозависимост с ЕС, обхватът и задълбочеността на споразумението за еднаквите условия ще бъдат от съществено значение за определяне на обхвата на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство като цяло; счита по тази причина, че трябва да се осигурят еднакви условия на конкуренция и да се запазят стандартите на ЕС, за да се избегне „надпревара за достигане на най-ниски равнища“ и мерки, които имат неоправдан и непропорционален ефект върху търговските потоци, с цел динамично привеждане в съответствие; включително по отношение на държавната помощ; подчертава необходимостта да се гарантира, че Обединеното кралство няма да получи несправедливо конкурентно предимство чрез подбиване на равнищата на защита и да предотврати регулаторния арбитраж от страна на участниците на пазара;

40.  припомня своята решимост да предотврати всякакъв вид „дъмпинг“ в рамките на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство; посочва, че ключов резултат от преговорите е гарантирането на еднакви условия на конкуренция с цел запазване на конкурентоспособността, високите социални стандарти и стандартите за устойчивост, борбата срещу изменението на климата и правата на гражданите и работниците за в бъдеще, посредством стабилни ангажименти и приложими разпоредби и клаузи за запазване на равнището на защита с цел динамично привеждане в съответствие в следните области:

   i) конкуренцията, държавната помощ и други общи или специфични за отделните сектори регулаторни мерки, които следва да предотвратяват неоправдано нарушаване на търговията и конкуренцията и да включват разпоредби за държавните предприятия, в т.ч. мерки за подкрепа на селскостопанското производство;
   ii) съответните данъчни въпроси, включително борбата срещу отклонението от данъчно облагане, избягването на данъци, изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и финансовите услуги;
   iii) пълното зачитане на социалните и трудовите стандарти на социалния модел на ЕС (включително равностойни равнища на закрила и защитни мерки срещу социалния дъмпинг), най-малко на сегашните високи равнища, осигурени от съществуващите общи стандарти;
   iv) свързаните с опазването на околната среда и с изменението на климата стандарти, ангажимент към ефективно продължаване на изпълнението на Парижкото споразумение и подкрепа за целите на ООН за устойчиво развитие;
   v) високо равнище на защита на потребителите, включително по отношение на санитарното качество на продуктите в хранително-вкусовия сектор;
   vi) устойчивото развитие;

41.  посочва, че тези разпоредби следва да гарантират, че стандартите не се занижават, като същевременно на ЕС и на Обединеното кралство се предоставя възможност да внасят промени в ангажиментите с течение на времето, за да определят по-високи стандарти или да включват допълнителни области, при пълно зачитане на принципите на пропорционалност и необходимост; подчертава освен това, че ангажиментите и разпоредбите следва да бъдат изпълними чрез самостоятелни временни мерки, солиден всеобхватен механизъм за уреждане на спорове и средства за правна защита, в т.ч. съдебен контрол, за да предостави на ЕС възможност да налага санкции като крайна мярка, включително във връзка с устойчивото развитие, с цел динамично привеждане в съответствие; подчертава, че еднаквите условия на конкуренция изискват хоризонтален механизъм, като например цялостна рамка за управление, която обхваща всички области на сътрудничество;

42.  подчертава по-специално клаузите за запазване на равнището на защита в следните области: i) основните права при работа; ii) стандартите за здравословни и безопасни условия на труд; iii) справедливите условия на труд и трудовите стандарти; iv) правата на информиране и консултиране на фирмено равнище; v) преструктурирането;

43.  счита, че борбата с изменението на климата, спирането и обръщането на процеса на загуба на биологично разнообразие, стимулирането на устойчиво развитие, околната среда и основните здравни въпроси следва да представляват основни елементи на предвиденото партньорство; отбелязва, че в своето съобщение относно Европейския зелен пакт Комисията пое ангажимент да включи спазването на Парижкото споразумение като съществен елемент във всички бъдещи всеобхватни търговски споразумения;

44.  подчертава, че клаузата със задържащ ефект за бъдещите равнища на опазване не е достатъчна, тъй като тя не предвижда равнопоставени условия или стимули за повишаване на амбициозността на целите, и счита, че ако една от страните увеличи своето равнище на опазване на климата или на околната среда, другата страна следва да гарантира, че нейните стандарти и цели предлагат поне еквивалентно равнище на опазване на климата или околната среда;

45.  изразява твърдо убеждение, че Обединеното кралство следва да се придържа към променящите се стандарти в областта на данъчното облагане и законодателството за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма в рамките на достиженията на правото на ЕС, както и в рамките на международното право, включително данъчната прозрачност, обмена на информация по данъчни въпроси и мерките за борба с избягването на данъци, за да се гарантира ползотворно и основано на доверие взаимно сътрудничество, и следва да обърне внимание на положението в своите отвъдморски територии, зони на суверенните бази и територии, зависими от Британската корона, както и на тяхното съответствие с критериите на ЕС за добро управление и изискванията за прозрачност, по-конкретно по отношение на обмена на данъчна информация, данъчната прозрачност, справедливото данъчно облагане, мерките за борба с избягването на данъци, както и относно стандартите на ОИСР срещу свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби; освен това призовава ЕС и Обединеното кралство да спазват стандартите на Специалната група за финансови действия; по отношение на Гибралтар припомня преговорните насоки и разпоредби, залегнали в проекта на законодателен текст на ЕС;

46.  изтъква отново необходимостта от поддържане на високи стандарти, ясна проследимост, висококачествени инспекции и еднакви условия на конкуренция в областта на лекарствените продукти, медицинските изделия, безопасността и етикетирането на храните, здравето на животните и растенията, хуманното отношение към животните, както и в областта на ветеринарните, фитосанитарните и свързаните с околната среда политики и стандарти;

47.  призовава Комисията да гарантира, че съществуващите и бъдещи принципи и инструменти от рамката за политиките на ЕС в областта на социалните въпроси, околната среда и климата (например мерките за борба с дъмпинга, европейската индустриална политика, законодателството за дължима грижа, таксономията на ЕС за устойчиви инвестиции, принципът „да не се нанасят значителни вреди“, механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите, свързаното с устойчивостта оповестяване на информация в сектора на финансовите услуги) не могат да бъдат обект на правни спорове в рамката на споразумението за свободна търговия между ЕС и Обединеното кралство и при бъдещи търговски споразумения;

Специфични секторни въпроси и тематично сътрудничество

Вътрешен пазар

48.  подчертава, че достъпът до вътрешния пазар на ЕС изисква като предварително условие пълното спазване на законодателството на ЕС, свързано с вътрешния пазар;

49.  подчертава, че динамичното регулиране на законодателството и разпоредбите, осигуряващи стабилен надзор на пазара, които спомагат за гарантирането на изпълнението на правилата относно продуктите, включително правилата относно безопасността на продуктите и възможността за проследяване, и гарантират правна сигурност за предприятията от ЕС в съчетание с висока степен на защита за потребителите в ЕС, следва да бъдат съществена и незаменима част от всяко бъдещо споразумение, което има за цел да гарантира еднакви условия на конкуренция;

50.  припомня, че във всеки случай едно ново споразумение ще доведе до извършването на митнически проверки и контрол преди стоките да навлязат на вътрешния пазар, и настоява, че гарантирането на съответствието на стоките с правилата на вътрешния пазар е от първостепенно значение;

51.  подчертава, че е важно да се поддържа тясно и структурирано сътрудничество по регулаторни и надзорни въпроси както на политическо, така и на техническо равнище, като същевременно се зачитат нормативният режим и автономността на вземане на решения на ЕС;

52.  подчертава, че е важно да се осигурят реципрочни договорености за признаване на квалификации и дипломи, и насърчава и двете страни, и по-специално професионалните организации и органи, да разработват и предоставят допълнителни съвместни препоръки относно признаването на професионалните квалификации, по-специално в контекста на Съвета за партньорство;

Финансови услуги

53.  счита, че бъдещото споразумение следва да включва специални разпоредби относно сътрудничеството между европейските надзорни органи и органите за финансов надзор на Обединеното кралство с цел да се насърчи привеждането в съответствие на нормативната уредба, споделянето на опасения във връзка с надзора обменът на най-добри практики, както и да се гарантира безпроблемно сътрудничество и да се запазят интегрираните капиталови пазари;

54.  припомня, че паспортните права, които се основават на взаимно признаване и хармонизирани пруденциални правила и сближаване на надзорните практики на вътрешния пазар, ще престанат да се прилагат между ЕС и Обединеното кралство в края на преходния период, тъй като Обединеното кралство ще стане трета държава; подчертава, че след това достъпът до финансовия пазар на ЕС трябва да се основава на автономната рамка на ЕС за еквивалентност; припомня обаче ограничения обхват на решенията за еквивалентност;

55.  подчертава, че оценката на еквивалентността на финансовите разпоредби на Обединеното кралство ще бъде извършена от Комисията и че такава еквивалентност може да бъде предоставена само при пълно зачитане на автономността на Комисията при вземането на решения и ако нормативният и надзорният режим и стандарти на Обединеното кралство са изцяло равностойни на режима и стандартите на ЕС; призовава тази оценка да бъде извършена възможно най-скоро, за да се изпълни ангажиментът в Политическата декларация; припомня, че ЕС може да оттегли едностранно статута на еквивалентност по всяко време;

56.  припомня, че в Обединеното кралство се извършва клиринг на значително количество деноминирани в евро деривати, което потенциално би могло да има последици за ЕС, свързани с финансовата стабилност;

Митници

57.  отбелязва намерението на Обединеното кралство да не иска продължаване на настоящия си статут по отношение на вътрешния пазар и на митническия съюз; подчертава колко е важно да се запази целостта на митническия съюз и неговите процедури, които гарантират безопасността и защитата на потребителите и икономическите интереси на ЕС и на предприятията в ЕС; подчертава необходимостта от по-големи инвестиции в съоръжения за митнически контрол на общите транзитни пунктове на общите граници, и когато е приложимо и целесъобразно, от по-нататъшна координация и обмен на информация между двете страни, както и да се включи възможността за постоянно бюро на ЕС в Северна Ирландия, което да отговаря за спазването на разпоредбите в митническата област;

58.  подчертава, че всяко бъдещо споразумение следва да установи всеобхватни механизми за митническо сътрудничество с цел улесняване на трансграничната търговия, както и механизми за сътрудничество между митническите органи и органите за надзор на пазара;; призовава освен това ЕС и Обединеното кралство, когато е приложимо и целесъобразно, да работят за опростяване на изискванията и формалностите, свързани с митническите процедури, за търговците или икономическите оператори, включително за МСП;

59.  подчертава, че ЕС и Обединеното кралство следва полагат усилия за поддържането на висока степен на конвергенция на техните митнически законодателства и практики с цел да се осигури ефективен митнически контрол и митническа обработка, гарантиране на изпълнението на митническото законодателство и защита на финансовите интереси на страните с възможност за възстановяване на недължимо събрани данъци и мита, в допълнение към гарантирането на мерки в случай на нарушения на приложимото митническо законодателство;

60.  подчертава, че е много желателно Обединеното кралство да запази настоящата класификация на продуктите въз основа на Интегрираната митническа тарифа на Европейските общности (ТАРИК), за да се запази простотата на процедурите и да се намали регулаторната тежест;

Политика за потребителите

61.  подчертава, че настоящите стандарти на ЕС за защита на потребителите и права на гражданите съгласно достиженията на правото на ЕС трябва да бъдат запазени и от двете страни по всяко бъдещо споразумение; счита, че споразумението следва да гарантира добавена стойност за потребителите от ЕС, като предостави най-добрата уредба за защита на правата на потребителите и за гарантиране на изпълнението на задълженията на търговците;

62.  счита, че е от изключително значение да се гарантира безопасността на продуктите, внасяни от Обединеното кралство, по начин, който съответства на стандартите на ЕС;

63.  подчертава колко е важно нормативното и административното сътрудничество, които да бъдат съпътствани, когато е приложимо и целесъобразно, от парламентарен контрол и ангажименти за запазване на равнището на защита с цел предприемане на мерки за справяне с нетарифните бариери и преследване на цели от обществен интерес, така че да се защитят интересите на потребителите в ЕС, включително да се гарантира сигурна и надеждна среда за потребителите и предприятията онлайн, както и да се води борба с нелоялните търговски практики;

Рибарство

64.  отново заявява, че не може да бъде сключено всеобхватно споразумение между ЕС и Обединеното кралство, ако то не включва пълно, балансирано и дългосрочно споразумение в областта на рибарството и свързаните с него въпроси, като потвърждава продължаването на достъпа до водите, ресурсите и пазарите на засегнатите страни при оптимални условия, както и на съществуващите риболовни дейности;

65.  припомня, че най-голяма взаимна полза ще бъде постигната чрез закрила на споделените екосистеми и устойчиво управление на тяхната експлоатация, чрез утвърждаване на съществуващия реципрочен достъп до водите и рибните ресурси с цел запазване на съществуващите риболовни дейности, както и чрез определяне на общи, последователни, ясни и стабилни принципи и правила, предоставящи възможност за взаимно отворен достъп за рибните продукти и продуктите от аквакултури до пазарите, без да се поражда икономическо или социално напрежение чрез небалансирана конкуренция; настоява, че е необходима цялостна рамка за управление, за да се гарантира, че всяко нарушение на клаузите за взаимен достъп до водите и ресурсите може да подлежи на санкции, включително временно преустановяване на преференциалните тарифи за стоки от Обединеното кралство на пазара на ЕС;

66.  подчертава, че е необходимо в споразумение да бъдат включени процентите на разпределение, които понастоящем се прилагат за споделяните запаси между двете страни в приложението FISH-2 (разпределяне на възможностите за риболов) в съответствие с действащия принципа на относителна стабилност;

67.  призовава страните да поддържат съществуващите дялове от квотите и стабилното и постоянно разпределение на правата за риболов; подчертава колко е важно дългосрочното управление на ресурсите въз основа на съответствие с принципите на ОПОР, като например максималния устойчив улов (МУУ) и техническите мерки, регионалните инструменти за управление, като например многогодишни планове за Северно море и за западните води, и Рамковата директива за морска стратегия, които до момента са допринасяли за подобряването на състоянието на рибните запаси в полза на флотовете както на държавите – членки на ЕС, така и на Обединеното кралство;

68.  подчертава, че споразумението трябва да гарантира, че техническите мерки или защитените морски зони са реципрочни, недискриминационни и пропорционални и не представляват на практика средство за изключване на плавателните съдове на ЕС от териториалните води на Обединеното кралство; настоява, че споразумението не може да води до понижаване на екологичните и социалните стандарти на ЕС;

69.  настоятелно призовава Комисията да включи разпоредби относно предотвратяването на дейностите с цел незаконен, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов и борбата с тези дейности във водите на ЕС и на Обединеното кралство;

70.  подчертава необходимостта от подходящо сътрудничество и механизми за консултации, от общ научнообоснован подход и от гаранции, че Обединеното кралство ще продължи да допринася за събирането на данни и научната оценка на запасите като основа за бъдещи решения за съвместно управление на рибарството във всички споделяни морски басейни; настоятелно призовава ЕС и Обединеното кралство да продължат своето активно и лоялно сътрудничество в областта на контрола върху рибарството и борбата с ННН риболов;

Граждански права и свободно движение на хора

71.  отбелязва със съжаление, че Обединеното кралство реши, че принципът на свободно движение на хора между Съюза и Обединеното кралство няма повече да се прилага след изтичането на преходния период; настоява, че е необходимо бъдещото партньорство да включва амбициозни разпоредби относно движението на хора въз основа на пълна реципрочност и недискриминация по отношение на отделните държави членки; отново подчертава факта, че достъпът на Обединеното кралство до вътрешния пазар трябва да бъде съизмерим с ангажиментите, поети с цел да се улесни мобилността на хората; подчертава, че гранично-пропускателният режим следва да не създава затрудняващи административни или финансови пречки;

72.  подчертава необходимостта да се обърне особено внимание на нуждите на децата от смесени семейства, в които само един от родителите е гражданин на ЕС, и да се осигурят подходящи правни механизми за решаване на спорове между родители, например при развод;

73.  счита, че споразуменията за мобилност, включително безвизово пътуване с цел краткосрочно пребиваване, следва да се основават на недискриминация по отношение на отделните държави – членки на ЕС, и на пълна реципрочност и следва да включват достиженията на правото на ЕС в областта на мобилността, правилата относно командироването на работници и в областта на координацията на системите за социална сигурност;

74.  счита, че по-нататъшното кодифициране на правата на гражданите чрез правно обвързващи разпоредби трябва да представлява неделима част от текста на едно бъдещо споразумение между ЕС и Обединеното кралство; счита, че това трябва да включва положението на трансграничните работници, чиято свобода на движение следва да бъде гарантирана, въз основа на недискриминация и реципрочност; призовава да се разгледат възможностите за по-добро регулиране на условията за влизане и пребиваване с цел научни изследвания, образование, обучение, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти, работа по програми „au pair“ и доброволческа служба в рамките на Европейския корпус за солидарност, които следва да бъдат част от бъдещото споразумение, вместо да бъдат уреждани от националното законодателство; припомня, че извънредното положение във връзка с COVID-19 показа зависимостта на жизненоважни сектори в Обединеното кралство, например общественото здраве или селското стопанство, от работници от ЕС, включително сезонната работна сила;

Труд, мобилност и координация по въпросите на социалната сигурност

75.  изразява съжаление относно факта, че правителството на Обединеното кралство все още не е изпълнило ангажимента си да въведе в сила нов закон за трудовата заетост и настоятелно призовава Обединеното кралство да направи това преди края на преходния период; в тази връзка посочва по-специално приетите в последно време законодателни актове на ЕС, чиито срокове за транспониране са в рамките на преходния период; подчертава, че избягването на каквито и да било пропуски, при които правата на работниците не са защитени нито от действащото право на Съюза, нито от закона за трудовата заетост на Обединеното кралство, е от изключително значение;

76.  припомня, че е важно да се запазят във всяко едно отношение съществуващите и бъдещите права на засегнатите лица в областта на социалната сигурност; призовава преговарящите по споразумението да дадат във всяко едно отношение приоритет на правата на тези граждани, когато става дума за координация на системите за социална сигурност, и да гарантират непрекъснатото прилагане на правилата за координация в областта на социалната сигурност във всички глави;

77.  изразява обаче дълбоко съжаление поради това, че няма специални разпоредби относно обезщетенията за безработица за трансграничните и пограничните работници, и поради това насърчава ЕС и Обединеното кралство да разгледат подходящи разпоредби относно обезщетенията за безработица за трансгранични и погранични работници;

78.  подчертава колко е важно наличието на едно динамично споразумение относно координацията в областта на социалната сигурност; подчертава, че разпоредбите на окончателното споразумение относно мобилността на лицата трябва да включват съизмерими и солидни права по отношение на координацията в областта на социалната сигурност в съответствие с Политическата декларация;

Защита на данни

79.  изтъква колко е важна защитата на данните както като основно право, така и като ключов фактор за цифровата икономика; припомня, че съгласно съдебната практика на Съда на ЕС, за да може Комисията да обяви адекватността на рамката за защита на данните в Обединеното кралство, тя трябва да докаже, че Обединеното кралство осигурява ниво на защита, което „по същество е еквивалентно“ на равнището, което предлага нормативната уредба на ЕС, включително относно по-нататъшното предаване на данни на трети държави;

80.  припомня, че Законът за защита на данните в Обединеното кралство предвижда общо и широко освобождаване от принципите за защита на данните и правата на субектите на данни при обработването на лични данни за целите на имиграцията; изразява загриженост относно факта, че когато данните на лица, които не са граждани на Обединеното кралство, се обработват съгласно това освобождаване, те не са защитени по същия начин като данните на гражданите на Обединеното кралство и това би било в противоречие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета(15); счита, че нормативната уредба на Обединеното кралство относно запазването на данни от електронни телекомуникации не отговаря на условията на съответните достижения на правото на ЕС съгласно тълкуването от Съда на ЕС, и следователно понастоящем тази уредба не отговаря на условията за адекватност;

81.  изтъква и подкрепя принципа бъдещото партньорство да се основава на ангажименти за зачитане на основните права, включително адекватна защита на личните данни, което е необходимо условие за предвиденото сътрудничество и чрез автоматично прекратяване на споразумението за правоприлагане, ако Обединеното кралство отмени националното право, с което се прилага ЕКПЧ; призовава Комисията да обърне специално внимание на нормативната уредба на Обединеното кралство при оценката на нейната адекватност съгласно правото на ЕС; застъпва се да бъде взета под внимание съдебната практика на Съда на ЕС в тази област, например делото Schrems, както и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека;

82.  изразява становището, че ако Обединеното кралство не се ангажира изрично с прилагането на ЕКПЧ и не желае да приеме ролята на Съда на ЕС, няма да бъде възможно да се постигне споразумение относно съдебното и полицейското сътрудничество по наказателноправни въпроси; изразява съжаление, че досега Обединеното кралство е отказвало да предостави твърди гаранции по отношение на основните права и индивидуалните свободи и е настоявало за понижаване на настоящите стандарти и за отклоняване от договорените механизми за защита на данните, включително чрез използване на масово наблюдение;

83.  призовава Комисията да вземе предвид горепосочените елементи, когато оценява дали правната уредба на Обединеното кралство е задоволителна по отношение на степента на защита на личните данни, и да гарантира, че Обединеното кралство е разрешило проблемите, посочени в настоящата резолюция, преди евентуално да обяви за задоволително законодателството на Обединеното кралство за защита на данните в съответствие с правото на ЕС, както то се тълкува от Съда на Европейския съюз; призовава Комисията също така да се консултира с Европейския комитет по защита на данните и Европейския надзорен орган по защита на данните;

Сигурност, правоприлагане и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси

84.  отново изтъква, че за да се даде възможност за постигане на споразумение за всеобхватно и ефективно сътрудничество, което да бъде от взаимна полза за сигурността на гражданите на ЕС и на Обединеното кралство, следва да се постигне осезаем напредък в областта на сигурността, правоприлагането и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси;

85.  категорично се противопоставя на искането на Обединеното кралство да получи пряк достъп до информационните системи на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи; подчертава още веднъж в това отношение, че в качеството си на трета държава, която не е членка на Шенгенското пространство, Обединеното кралство не може да има пряк достъп до данните от информационните системи на ЕС; предупреждава, че обменът на информация, включително на лични данни, с Обединеното кралство следва да подлежи на строги предпазни мерки, одит и условия за надзор, включително на степен на защита на личните данни, която е равностойна на предвидената в правото на ЕС;

86.  изтъква, че законодателството относно Шенгенската информационна система (ШИС) изрично забранява достъпа на трети държави до системата и че в качеството си на трета държава Обединеното кралство не може да има достъп до ШИС; припомня, че на 5 март 2020 г. Съветът публикува набор от препоръки, отнасящи се до тежки нарушения при прилагането на ШИС от страна на Обединеното кралство, и че в отговора си Обединеното кралство не изрази почти никакво намерение да приложи тези препоръки, което е в нарушение на правото на ЕС; счита, че бъдещото сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство в областта на правоприлагането и съдебното сътрудничество следва да се основава на взаимно доверие; подчертава, че такова сътрудничество може да бъде одобрено единствено ако се установят строги правила за защита на данните и се въведат силни механизми за прилагане;

87.  посочва, че автоматичният обмен на ДНК данни с Обединеното кралство по рамката от Прюм започна едва през 2019 г. и че предстои Съветът да вземе решение относно приемането на решение за изпълнение, което би позволило на Обединеното кралство да участва в автоматизирания обмен на дактилоскопични данни; изтъква в това отношение, че съобразно специалната процедура на консултация за актовете по бившия трети стълб на 13 май 2020 г. Парламентът отхвърли проекта на решение на Съвета поради загриженост във връзка с пълната реципрочност при обмена на дактилоскопични данни, гаранциите в областта на защитата на данните, както и много краткия срок за неговото прилагане; призовава Съвета да разгледа внимателно аргументите на Парламента за отхвърляне на този проект на решение; припомня на преговарящите, че ако решенията на Съвета за разрешаване на този автоматизиран обмен на данни бъдат приети, техният срок на действие ще изтече в края на преходния период; подчертава необходимостта от своевременно сключване на споразумение за новите договорености за бъдещите отношения, като се има предвид значението на обмена на информация в борбата срещу тероризма и тежките форми на трансграничната организирана престъпност;

88.  изразява загриженост, че в мандата за преговори на Обединеното кралство липсва амбиция във важни области на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси; счита, че ЕС и Обединеното кралство биха могли да намерят решение, което да предостави възможност за по-амбициозна степен на сътрудничество в сравнение с предвиденото в Европейската конвенция за екстрадиция;

Миграция, убежище и управление на границите

89.  подчертава необходимостта от договаряне на условията за сътрудничество във връзка с миграцията на лицата, които не са граждани на Обединеното кралство или ЕС, като се зачитат основните права, защитава се човешкото достойнство и се отчита необходимостта от защита на най-уязвимите; отново отправя призива си това сътрудничество да съдържа най-малкото мерки, които подобряват безопасните и законни пътища за достъп до международна закрила, включително чрез събиране на семейството;

90.  подчертава необходимостта от тясно сътрудничество между страните с цел борба с незаконното превеждане през граница и трафика на хора в съответствие с международното право, което ще продължи да се прилага за границата между ЕС и Обединеното кралство;

91.  настоява, че Обединеното кралство не може да подбира кои елементи от достиженията на правото на ЕС в областта на убежището и миграцията желае да запази;

92.  отново подчертава необходимостта да се приеме план за събиране на семейството, който да е готов да влезе в сила в края на преходния период;

93.  в рамките на този план, както и в по-общ контекст, Парламентът напомня на преговарящите за задължението както на ЕС, така и на Обединеното кралство да защитават всички деца на своята територия в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г.; призовава държавите членки, след като Обединеното кралство направи конкретни предложения, да предоставят мандат на Комисията да договори план за събиране на семейството за лицата, търсещи убежище;

94.  подчертава, че е важно ЕС да следва координиран подход по всички тези въпроси, тъй като двустранните договорености между Обединеното кралство и отделните държави членки по въпроси като събиране на семейството за лицата, търсещи убежище, или за бежанците и договореностите за преместване или обратно приемане рискуват да имат отрицателни последици за съгласуваността на политиката на ЕС в областта на убежището и миграцията; призовава ЕС и Обединеното кралство да се стремят към балансиран и конструктивен подход във всички тези области;

Борба с изпирането на пари и с финансирането на тероризма

95.  призовава ЕС и Обединеното кралство да включат разпоредби относно борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма в бъдещото споразумение за партньорство, включително механизъм за обмен на информация; припомня, че в Политическата декларация ЕС и Обединеното кралство поеха ангажимент да надхвърлят стандартите на Специалната група за финансови действия в областта на борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма по отношение на прозрачността на действителните собственици и премахването на анонимността, свързана с използването на виртуални валути, включително чрез комплексна проверка на клиентите;

96.  призовава ЕС и Обединеното кралство да включат в споразумението за новото партньорство специфични разпоредби относно надзора на финансовите и нефинансовите задължени субекти в контекста на рамката за борба с изпирането на пари;

Данъчни въпроси

97.  призовава ЕС и Обединеното кралство да третират като приоритет координираната борба срещу отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци; призовава страните да предприемат мерки срещу вредните данъчни практики чрез действия за сътрудничество съгласно Кодекса за поведение на ЕС при данъчното облагане на предприятията; отбелязва, че според Комисията Обединеното кралство се е наредило високо в класацията съгласно показателите, които определят дали дадена държава има характеристики, които могат да бъдат използвани от дружествата с цел избягване на данъци; призовава в бъдещото споразумение този въпрос да се разгледа специално; отбелязва, че след края на преходния период Обединеното кралство ще бъде считано за трета държава и ще трябва да бъде подлагано на оценка от групата „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия) съгласно критериите, установени за списъка на ЕС на неоказващите съдействие юрисдикции; призовава ЕС и Обединеното кралство да гарантират пълноценното административно сътрудничество, за да се осигури спазването на законодателството в областта на ДДС и защитата и възстановяването на приходите от ДДС;

Борба с изменението на климата и опазване на околната среда

98.  счита, че Обединеното кралство следва да приведе своята политика в пълно съответствие с настоящата и с бъдещата рамка на политиката на ЕС в областта на климата, включително с преразгледаните цели за 2030 г., с целите за 2040 г. и с траекторията към постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.;

99.  счита, че Обединеното кралство следва да въведе система за ценообразуване на въглеродните емисии с поне същия обхват и същата ефективност като системата, предвидена в схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС), и да прилага същите принципи по отношение на използването на външни кредити до края на преходния период; освен това счита, че ако Обединеното кралство поиска неговата собствена схема за търговия с емисии да бъде свързана със СТЕ на ЕС, при разглеждането на подобно искане следва да се приложат следните два критерия: схемата на Обединеното кралство за търговия с емисии не следва да подкопава целостта на СТЕ на ЕС, по-специално равновесието между права и задължения в нея, и следва да отразява непрекъснатото увеличаване на обхвата и ефективността на СТЕ на ЕС; подчертава, че следва да се създаде и въведе система за ценообразуване на въглеродните емисии още преди Парламентът да гласува дали да даде одобрението си за проекта на Споразумението;

100.  подчертава, че е важно в Обединеното кралство да се гарантира подходящото наблюдение и оценка на качеството на въздуха и водата в допълнение към приемането на общите стандарти и цели; освен това подчертава значението на прилагането и изпълнението от страна на Обединеното кралство на ограниченията на емисиите и на други разпоредби, договорени в рамките на Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета(16), и на динамичното привеждане в съответствие с Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(17), включително актуализирането на референтните документи за най-добрите налични техники;

Обществено здравеопазване

101.  подчертава, че ако Обединеното кралство желае да бъде включено в списъка на държавите, на които е разрешено да изнасят стоки за ЕС, за които се прилагат санитарни и фитосанитарни мерки, то ще трябва изцяло да спазва изискванията на ЕС по отношение на тези стоки, включително изискванията, свързани с производствените процеси; подчертава освен това, че правилата за произход по-конкретно за хранителните продукти следва да се спазват изцяло и че следва да се приемат ясни правила във връзка с преработката на хранителни продукти в Обединеното кралство, за да се предотврати заобикалянето на изискванията на ЕС, особено в контекста на евентуални споразумения за свободна търговия между Обединеното кралство и други държави;

102.  подчертава, че Обединеното кралство ще трябва да се съобразява със законодателството на ЕС относно генетично модифицираните организми и продуктите за растителна защита; счита, че страните следва да се стремят да намалят употребата на пестициди и рисковете от тях; подчертава необходимостта двете страни да положат усилия за намаляване на употребата на антибиотици в животновъдството, да продължат да налагат забрана върху употребата им като стимулатор на растежа и да намалят тяхната неуместна или ненужна употреба при хората;

103.  подчертава, че е важно да се предотврати недостигът на лекарствени продукти и медицински изделия; настоятелно призовава националните органи и заинтересованите страни да гарантират, че процесът на преразпределяне на лекарствени продукти, разрешени на национално равнище, ще приключи преди края на преходния период; призовава ЕС и Обединеното кралство да си сътрудничат в дългосрочен план с цел предотвратяване, откриване, готовност за реагиране и предприемане на действия в отговор на установени и нововъзникващи заплахи за здравната сигурност; във връзка с това призовава за продължаване на сътрудничеството между ЕС и Обединеното кралство с оглед на ефективната борба с пандемията от COVID-19; счита, че ако една от страните не предприеме подходящи мерки за справяне с дадена заплаха за здравето, другата страна може да приеме едностранни мерки за защита на общественото здраве;

104.  подчертава значението на спазването на законодателството на ЕС относно фармацевтичните продукти, медицинските изделия, безопасността на химичните вещества, включително химикалите, нарушаващи функциите на ендокринната система, като същевременно се гарантира непрекъснат достъп до лекарства и медицински изделия, и подчертава факта, че при всички случаи дружествата от Обединеното кралство ще подлежат на същите задължения, каквито се прилагат за дружествата от държави извън ЕИП; подчертава освен това необходимостта от определяне на строги условия относно санитарните и фитосанитарните мерки, които да надхвърлят изискванията по споразумението в рамките на СТО, с цел да се защити вътрешният пазар на ЕС и по-специално да се защитят потребителите от всякакви рискове, свързани с вноса или износа на продукти от Обединеното кралство;

Транспорт

105.  подчертава, че предвиденото партньорство, основаващо се на тесни икономически връзки и общи интереси, следва да осигури непрекъсната и безпрепятствена свързаност за всички видове транспорт при условията на реципрочност и да гарантира еднакви условия на конкуренция, по-специално по отношение на социалните стандарти и стандартите в областта на заетостта, околната среда и правата на пътниците; подчертава, че то следва също така да обхваща специфичното положение на тунела под Ламанша, особено по отношение на аспектите на режима за безопасност и предоставянето на разрешения;

106.  счита, че бъдещото сътрудничество с Обединеното кралство следва да обхваща транспортни проекти от общ интерес и да насърчава наличието на добри трансгранични търговски и бизнес условия, по-специално като се улеснява и подпомага избягването от малките и средните предприятия на всякаква допълнителна административна тежест;

107.  счита, че следва да се предвиди участието на Обединеното кралство в трансгранични научноизследователски и развойни програми на ЕС в областта на транспорта въз основа на общите интереси;

108.  припомня важната роля на Комисията с оглед на това, че тя е единственият представител на ЕС в рамките на преговорите, както и че държавите членки не трябва да водят каквито и да било двустранни преговори; настоятелно призовава обаче Комисията да отрази интересите на всяка една държава членка в окончателното всеобхватно споразумение;

109.  подчертава, че правата и привилегиите предполагат и задължения и че равнището на достъп до вътрешния пазар на ЕС следва изцяло да съответства на степента на регулаторно сближаване и на ангажиментите, договорени по отношение на спазването на еднаквите условия за открита и лоялна конкуренция въз основа на минималните общи стандарти, приложими в ЕС-27;

110.  припомня, че въздухоплаването е единственият вид транспорт, за който липсват правила на СТО, които да могат да бъдат приложени, в случай че не бъде постигнато споразумение преди края на преходния период;

111.  счита, че предвиденото партньорство следва да включва амбициозна и всеобхватна глава относно въздушния транспорт, която да гарантира стратегическите интереси на ЕС и да съдържа подходящи разпоредби относно достъпа до пазара, инвестициите и оперативната и търговската гъвкавост (напр. съвместно използване на кодове) при зачитане на баланса на права и задължения, както и да предвижда тясно сътрудничество в областта на авиационната безопасност и управлението на въздушното движение;

112.  подчертава, че всяко евентуално предоставяне на някои елементи на т.нар. „пета свобода“ (свобода на въздуха) следва да бъде с ограничен обхват и трябва да включва балансирани и съответстващи задължения в интерес на ЕС;

113.  отбелязва, че настоящата рамка на Европейската конференция на министрите на транспорта, която се основава на ограничен брой разрешения, не е подходяща за отношенията между ЕС и Обединеното кралство, като се има предвид обемът на товарите, обект на автомобилен превоз между ЕС и Обединеното кралство; във връзка с това подчертава, че следва да се въведат подходящи мерки, за да се избегнат заплахи за обществения ред и да се предотвратят смущения в транспортните потоци на автомобилните превозвачи на товари и на автобусните превозвачи; подчертава в този контекст, че е важно да се осигурят подобрени преки морски маршрути от Ирландия до континента, като по този начин се намали зависимостта от сухоземния маршрут през Обединеното кралство;

114.  подчертава, че на превозвачите на товари от Обединеното кралство не може да се предоставят същите права и предимства като на превозвачите на товари от ЕС по отношение на автомобилните превози на товари;

115.  счита, че предвиденото партньорство следва да включва правото на транзитно преминаване при пътувания с товар и без товар от територията на една страна по споразумението до територията на същата страна през територията на другата страна по споразумението;

116.  счита, че предвиденото партньорство следва да включва еднакви условия на конкуренция, по-конкретно в областта на труда, времето за шофиране и почивка, командироването на водачи, тахографите, масата и размерите на превозните средства, комбинирания транспорт и обучението на служителите, както и специални разпоредби за осигуряване на сходно равнище на защита по отношение на превозвачите и водачите;

117.  настоятелно призовава да се даде приоритет на гладкото функциониране на морската търговия между ЕС и Обединеното кралство и на свободното движение на пътници, моряци и служители в морето и на сушата; във връзка с това подчертава, че ЕС и Обединеното кралство следва да гарантират, че са въведени подходящи гранични и митнически системи за предотвратяване на закъснения и смущения;

Култура и образование

118.  счита, че споразумението следва да поясни, че ще подкрепя културното и езиковото многообразие в съответствие с Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване;

119.  приветства ясното заявление в указанията за водене на преговори, че бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство следва да обхващат също така диалога и обмена в областта на образованието и културата; призовава Комисията да вземе предвид специфичния характер на сектора на културата при договарянето на съответните разпоредби относно мобилността; освен това изразява загриженост, че разпоредбите, уреждащи влизането и временния престой на физически лица със стопанска цел, които се съдържат в публикувания от Комисията проект на текст на споразумението, не отговарят на нуждите на сектора на културата и творчеството и пораждат риск да бъде възпрепятствано продължаването на културния обмен;

120.  подкрепя безрезервно ясните насоки в указанията за водене на преговори, според които аудиовизуалните услуги следва да бъдат изключени от обхвата на икономическото партньорство, и настоятелно призовава Комисията да запази твърдата си позиция;

121.  подчертава, че достъпът до пазара за аудиовизуални услуги в Съюза може да бъде гарантиран само ако Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(18) се прилага изцяло, така че и на двете страни да бъдат предоставени еднакви права за препредаване; припомня, че съдържанието с произход от Обединеното кралство ще продължи да бъде класифицирано като „европейски произведения“ след края на преходния период дотогава, докато произведенията с произход от държави извън ЕС и извън ЕИП, които са страни по Конвенцията на Съвета на Европа за трансгранична телевизия, са включени в рамките на квотата за съдържание на „европейски произведения“;

122.  приветства включването на въпроси, свързани с връщането или реституцията на незаконно изнесени културни обекти в държавите им на произход, и подчертава колко е важно да продължи сътрудничеството с Обединеното кралство в тази област;

Рамка за финансово управление и контрол

123.  призовава за гарантиране и зачитане на правото на достъп на службите на Комисията, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Европейската прокуратура, както и на правото на контрол на Европейския парламент; припомня, че Съдът на Европейския съюз трябва да бъде приет като компетентен съд в случаите, при които става дума за спазването и тълкуването на правото на ЕС;

Участие в програмите на Съюза

124.  препоръчва на Комисията да обърне специално внимание на следните приложими принципи и условия, свързани както с темата „Участие в програми на Съюза“, така и с темата „Хоризонтални договорености и управление“:

   а) да предприеме необходимите действия, за да гарантира, че общите принципи, ред и условия, които трябва да бъдат установени като част от предвиденото партньорство във връзка с участието в програми на ЕС, включват изискването Обединеното кралство да участва със справедливи и подходящи финансови вноски, както по отношение на таксата за участие, така и с оперативен принос, във всички програми, в които то участва;
   б) да гарантира, че общото правило за участие на Обединеното кралство във всяка програма е в съответствие със стандартните условия, приложими за участието на трети държави, и е за целия срок на съответната програма и за всички части на програмата, освен когато частичното участие е обосновано от съображения, като например поверителност; препоръчва да гарантира предвидимост за участниците в програмите на ЕС, които са установени в ЕС, и стабилност по отношение на бюджетните средства;
   в) да гарантира, че участието на Обединеното кралство в програми на ЕС не води до глобален нетен трансфер от бюджета на ЕС към Обединеното кралство и че ЕС е в състояние едностранно да спре или прекрати участието на Обединеното кралство във всяка програма, ако условията за участие не са изпълнени или ако Обединеното кралство не изплаща своята финансова вноска;
   г) да гарантира, че в споразумението с Обединеното кралство са въведени необходимите мерки за справяне с финансови нередности, измами, изпиране на пари и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, и да гарантира защитата на финансовите интереси на ЕС;

125.  счита по-конкретно, че участието на Обединеното кралство, в съответствие с общите принципи за участието на трети държави в програмите на Съюза, в трансгранични програми за култура, развитие, образование и изследвания, като „Еразъм+“, „Творческа Европа“, „Хоризонт“, Европейския научноизследователски съвет, програма LIFE, Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), Механизма за свързване на Европа (МСЕ), програма „Единно европейско небе“ (ЕЕН), програмите Interreg, съвместни технологични инициативи като „Чисто небе“ I и II, Съвместното предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR), консорциумите за европейска научноизследователска инфраструктура (ERICs), програмите „Галилей“ и „Коперник“, Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS), рамката за подпомагане на космическо наблюдение и проследяване (КНП) и в публично-частни партньорства е важно;

126.  очаква в споразумението да бъде разгледан въпросът за отношенията на Обединеното кралство с Евратом и проекта ITER, както и за въздействието на оттеглянето върху активите и пасивите; очаква освен това Обединеното кралство да спазва най-високите стандарти за ядрена безопасност, сигурност и радиационна защита;

127.  счита, че ако впоследствие Обединеното кралство желае да участва във вътрешния пазар, то следва да осъществи вноски за Кохезионния фонд за периода 2021 – 2027 г., какъвто е случаят с държавите от ЕИП;

128.  счита, че новото споразумение следва да отчита нуждите на регионите на ЕС, засегнати от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС;

129.  подчертава, че е от първостепенно значение програмата PEACE да продължи да действа в Северна Ирландия и граничните региони на Ирландия и да бъде управлявана самостоятелно от Органа за специалните програми на ЕС;

130.  счита, че сътрудничеството по въпроси от взаимен интерес между най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии на ЕС, от една страна, и отвъдморските територии на Обединеното кралство, от друга, по-конкретно Карибите и Тихоокеанския басейн, следва да продължи; призовава за специални разпоредби, които да позволят бъдещи съвместни проекти по линия на Европейския фонд за развитие и Кохезионния фонд, по целесъобразност, както и необходимостта от поддържане на адекватно равнище на подкрепа за останалите отвъдморски страни и територии;

131.  подчертава, че като предоставя финансови средства чрез бюджета на ЕС, фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) представлява осезаем израз на солидарност, когато икономиката на един или повече региони на ЕС или на държава, която кандидатства за присъединяване, е засегната от сериозни сътресения;

132.  подчертава необходимостта от това участието в програми да бъде обвързано със съгласуването на съответните политики, например в областта на климата или киберсигурността;

133.  счита, че едно споразумение за сътрудничество в областта на енергетиката, в съответствие с цялостното споразумение относно бъдещите отношения и основаващо се на солидно управление и равни условия на конкуренция, би било от взаимен интерес и за двете страни;

134.  подчертава, че за да се осигури непрекъснатост на единния пазар на електроенергия на остров Ирландия и след оттеглянето на Обединеното кралство, е необходимо достиженията на правото на ЕС в областта на енергетиката да продължат да се прилагат в Северна Ирландия;

135.  счита, че Обединеното кралство може да продължи да бъде важен партньор в космическата политика на ЕС, и подчертава, че бъдещият достъп на Обединеното кралство до космическата програма на ЕС трябва да бъде разгледан по време на преговорите, като същевременно се опазват интересите на ЕС и се вземе предвид съответствието с приложимата правна рамка за участието на трети държави в космическата програма на ЕС;

Интелектуална собственост

136.  подчертава, че предвиденото споразумение следва да съдържа строги и приложими мерки, обхващащи признаването и високо равнище на защита на географските указания, както и на правата върху интелектуалната собственост, като авторското право и сродните му права, търговските марки и промишлените дизайни, патентите и търговските тайни, въз основа на настоящата и бъдещата правна рамка на ЕС, без да се излага на риск достъпът до финансово достъпни лекарствени продукти, като например генерични лекарства; счита, че то следва също така да гарантира възможността за тясно двустранно сътрудничество между Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и службите за интелектуална собственост в Обединеното кралство;

Дружествено право

137.  отбелязва, че за да се избегне снижаването на стандартите и да се гарантира процесуалната легитимация в Обединеното кралство и в ЕС, е желателно бъдещото споразумение да включва минимални общи стандарти по отношение на установяването и осъществяването на дейност, защитата на акционерите, кредиторите и служителите, отчетността и одитирането на дружествата и правилата за прозрачност, както и взаимното признаване на съдебни решения относно преструктурирането и несъстоятелността или неплатежоспособността;

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси, включително в областта на семейното право

138.  подчертава, че съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси е от първостепенно значение, за да се гарантират бъдещите търговски и бизнес отношения между гражданите и предприятията и да се осигури сигурност и достатъчна защита на страните при трансгранични сделки и други дейности; счита, че поради тази причина следва да се прецени внимателно дали Конвенцията от Лугано би могла да бъде адекватно решение, което би позволило на ЕС да поддържа общия баланс на своите отношения с трети държави и международни организации, или би било по-подходящо да се намери ново решение, което да гарантира „динамично сближаване“ между двете страни;

139.  подчертава, че предвиденото споразумение следва да намери съдържателно и всеобхватно решение по отношение по-специално на брачните отношения, родителската отговорност и други семейноправни въпроси; в този контекст отбелязва, че всички реципрочни разпоредби за прилагане по отношение на семейноправни въпроси в предвиденото споразумение следва да се основават не само на принципа на взаимно доверие между съдебните системи, но и на съществуването на някои конституционни гаранции и общи стандарти за основните права;

Сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ

140.  отбелязва, че Обединеното кралство продължава да бъде един от най-големите двустранни донори в света, и посочва, че ЕС трябва да подхожда към възможностите за сътрудничество с Обединеното кралство в дух на партньорство; изразява съжаление, че оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ще остави празнини в политиката на ЕС за сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ като цяло;

141.  подчертава важната роля на ЕС и Обединеното кралство в справянето с общите предизвикателства чрез политика за развитие и хуманитарна помощ; подчертава важността на стремежа към съгласуваност на политиките за развитие в това отношение;

142.  подчертава значението на едно силно партньорство, което утвърждава основания на правата подход и същевременно гарантира постоянен ангажимент и сътрудничество за постигане на ЦУР, правата на човека, изкореняването на бедността, както и за изпълнението на Парижкото споразумение; подчертава освен това значението на съгласуваните отговори на хуманитарните кризи и на основните принципи на хуманитарната помощ;

143.  изразява убеждение, че партньорството след Котону и стратегията ЕС-Африка могат да бъдат засилени чрез ефективно сътрудничество с Обединеното кралство и въз основа на силното присъствие на Обединеното кралство в Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн; подчертава, че ЕС, Обединеното кралство и държавите от АКТБ следва да си сътрудничат на всички равнища в съответствие с принципите на партньорството, солидарността и взаимното допълване;

Сигурност и външни работи

144.  отбелязва факта, че в публикуваните на 27 февруари 2020 г. цели на Обединеното кралство във връзка с преговорите се посочва, че външната политика ще бъде определяна единствено в рамките на по-широк приятелски диалог и сътрудничество между Обединеното кралство и ЕС, свеждайки тази ключова област до статута на неинституционализирано взаимоотношение, което ще се договоря на по-късен етап;

145.  изразява съжаление, че това противоречи на разпоредбите на Политическата декларация, която предвижда амбициозно, разширено, задълбочено и гъвкаво партньорство в областта на външната политика, сигурността и отбраната и призовава за установяването на бъдещо широко, всеобхватно и балансирано партньорство в областта на сигурността между ЕС и Обединеното кралство, за което Обединеното кралство предостави одобрението си;

146.  припомня позицията на ЕС, че външната политика, сигурността и отбраната следва да бъдат част от всеобхватно споразумение, уреждащо бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство;

147.  изразява съжаление поради факта, че Обединеното кралство не показва амбиции във връзка с отношенията с ЕС в областта на външната политика, сигурността и отбраната, и че те не са включени изрично в мандата на Обединеното кралство и следователно не са част от 11-те преговорни маси;

148.  припомня, че както ЕС, така и Обединеното кралство споделят общи принципи, ценности и интереси; подчертава, че е в интерес и на двете страни да се поддържа амбициозно, тясно и трайно сътрудничество, като се зачита автономността на ЕС под формата на обща рамка за външната политика и политиката на сигурност въз основа на член 21 от ДЕС и като се вземат предвид Уставът на ООН и НАТО в следните области:

   а) насърчаване на мира;
   б) споделен подход към общите предизвикателства в областта на сигурността и глобалната стабилност, включително в съседните на Европа държави;
   в) утвърждаване на международен ред, основан на правила;
   г) укрепване на демокрацията и принципите на правовата държава;
   д) защита на правата на човека и основните свободи;
   е) насърчаване на световното благоденствие, устойчивото развитие, борбата с изменението на климата и смекчаването на загубата на биологично разнообразие;

149.  отбелязва, че задълбоченото интегрирано и координирано международно сътрудничество между EС и Обединеното кралство би било от голяма полза за двете страни и за глобалния световен ред като цяло, като се имат предвид техните сходни подходи към ефективен мултилатерализъм, опазване на мира, сигурността и стабилността, както и защитата и зачитането на правата на човека; предлага тази координация да се ръководи от системна платформа за консултации на високо равнище и координация по външнополитически въпроси; подчертава значението и добавената стойност на междупарламентарното сътрудничество по глобални въпроси;

150.  подчертава, че за двете страни са необходими общи мерки за справяне с предизвикателствата, свързани с външната политика и политиката на сигурност и отбрана, като например тероризма, кибервойната, кризата в съседните държави, зачитането на правата на човека, кампаниите за дезинформация и хибридните заплахи; насърчава ефективния, своевременен и реципрочен диалог, консултации, координация и обмен на информация и разузнавателни данни; при упражняването на демократичен контрол от страна на институциите на Обединеното кралство и на ЕС; припомня, че обменът на класифицирана информация трябва да бъде организиран в рамките на специфична рамка;

151.  подчертава, че след приключването на преходния период Обединеното кралство ще придобие статут на трета държава без специфична рамка на взаимоотношения, което ще окаже значително въздействие върху съществуващото сътрудничество в областта на външната политика и политиката на сигурност;

152.  призовава както ЕС, така и Обединеното кралство да укрепват международния мир и стабилност, включително чрез разработването на съвместни стратегии за укрепване на усилията на ООН за опазване на мира; призовава и двете страни да насърчават културата на мир и диалог като средство за предотвратяване, управление и разрешаване на конфликти, както и на конфликти, свързани с правата на жените и правата на половете; подкрепя продължаването на съществуващото сътрудничество в тези области; призовава за системно преференциално сътрудничество при операциите за опазване на мира; призовава за засилено сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство по въпроси, свързани с демократичното развитие, процесите на реформи и демократичните парламентарни практики в трети държави, включително наблюдението на избори;

153.  заявява силния интерес на ЕС за такова партньорство в областта на външната политика и политиката на сигурност, предвид взаимните ползи от постоянното място на Обединеното кралство и Франция в Съвета за сигурност, изключително добрите дипломатически служби на Обединеното кралство и на членките на ЕС, както и факта, че Обединеното кралство има най-силите въоръжени сили в Европа;

154.  предлага бъдещото партньорство да се основава на много тясно и редовно сътрудничество и координация в ООН, по-специално в Съвета за сигурност на ООН и Съвета за правата на човека на ООН;

155.  подчертава взаимното значение на сигурността и развитието; насърчава както ЕС, така и Обединеното кралство да си сътрудничат тясно в областта на устойчивото развитие и хуманитарната помощ; припомня и на двете страни колко е важен ангажиментът за постигане на целта от 0,7% ОПР/БНД и подкрепата за принципа на съгласуваност на политиките за развитие; счита, че ефективното сътрудничество с Обединеното кралство може да е от полза за партньорството след Котону и Стратегията ЕС-Африка, като в сътрудничеството се разглеждат високите стандарти по отношение на социалните въпроси, правата на човека и опазването на околната среда, за да се постигната Целите за устойчиво развитие и Парижкото споразумение;

156.  подчертава, че е във взаимния интерес на EС и на Обединеното кралство, засилен от тяхната географска близост, да си сътрудничат за развитието на ефективни и действително оперативно съвместими отбранителни способности, включително с Европейската агенция по отбрана, с която следва да се сключи административна договореност, и да продължат изключително ценните партньорства в рамките на НАТО и на програмите на ЕС в областта на отбраната и външната сигурност, програмите за кибернетична сигурност „Галилео“ и борбата с целеви кампании по дезинформация и кибератаки като, както стана ясно от настоящата пандемия с COVID-19; припомня, че по отношение на участието в Обществено регулираната служба за „Галилео“ е възможно и необходимо специфично споразумение; отбелязва също така във връзка с бъдещия Европейски фонд за отбрана, че Обединеното кралство може да бъде асоциирано съгласно условията за трети държави; призовава както ЕС, така и Обединеното кралство да разработят съвместен подход за стандартизация на отбранителните технологии;

157.  очаква Обединеното кралство да съумее да продължи установеното сътрудничество и обмена на информация с националните органи в областта на кибернетичната сигурност;

158.  припомня, че понастоящем в Обединеното кралство са в сила редица ограничителни мерки (режими на санкции) съгласно законодателството на ЕС; отчита ефективното използване на санкции по отношение на правата на човека, демокрацията, върховенството на закона в съответствие с Хартата на ООН; подчертава факта, че Обединеното кралство все още ще бъде задължено да прилага режимите на санкции на ООН след оттеглянето си и призовава Обединеното кралство да продължи да привежда в съответствие своята политика на санкции с тази на ЕС; призовава за създаването на подходящ механизъм за координация между двете страни във връзка със санкциите, както и тясно сътрудничество на глобални форуми, за да се постигне максимално въздействие от прилагането им и да се осигури сближаване, както и че взаимните интереси се преследват и удовлетворяват, като същевременно се популяризират общите ценности;

159.  насърчава Обединеното кралство да участва в съответните агенции на ЕС и да играе важна роля в операциите за управление на кризи на ЕС и в мисиите и операциите по линия на ОПСО, включително в хуманитарни и спасителни мисии, предотвратяване на конфликти и опазване на мира, предоставяне на военни съвети и помощ и стабилизиращи операции след края на конфликти, както и в проекти в рамките на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС), когато е поканен да участва, и подчертава, че това участие следва да подлежи на строги условия, при спазване на автономността на ЕС за вземане на решения, както и на суверенитета на Обединеното кралство, на принципа на балансираните права и задължения и на ефективна реципрочност, включително справедливо и подходящо финансово участие; призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност редовно да информират Парламента относно процеса на политически диалог с Обединеното кралство и за основните аспекти от обмена на информация относно ОПСО и управлението на кризи;

160.  припомня, че режимите на ефективен международен контрол на оръжията, разоръжаването и неразпространението са крайъгълният камък на световната и европейската сигурност; припомня, че е важно да се прилага последователна и надеждна европейска стратегия за многостранни преговори на световно равнище и относно намаляване на напрежението в регионален мащаб и мерки за изграждане на доверие; припомня важната роля на Обединеното кралство по отношение на развитието и установяването на такива норми, институции и организации; приканва Обединеното кралство да разработи съвместна стратегия с ЕС в тази област на политика, по-конкретно в съответствие с Програмата на ООН за разоръжаване; призовава Обединеното кралство да се ангажира да продължи да спазва критерии, равностойни на установените в Обща позиция 2008/944/ОВППС(19) и съвместно с ЕС да насърчава уеднаквяването и стриктното прилагане на Договора за търговия с оръжия, Договора за неразпространение на оръжия и подновяването на новия договор СТАРТ;

161.  подчертава важното значение на консулското и дипломатическото сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство, тъй като чрез него ще бъде осигурено ефективно съдействие за гражданите на всяка от страните и ще се предостави възможност на техните граждани да се ползват от консулска закрила в трети държави, в които едната от двете държави няма дипломатическо представителство, в съответствие с член 20, параграф 2, буква в) от ДФЕС;

162.  подчертава факта, че пандемията с COVID-19 показа значението на военните способности и средства и европейски въоръжени сили, които да имат съществена роля в подкрепа на гражданските усилия за борба с пандемията, освен изпълнението на основните им задачи; подчертава, че тази пандемия показа значението на стратегическата независимост на ЕС и европейското сътрудничество в областта на отбраната за защита на европейското население по време на извънредни ситуации и за устойчивостта на държавите членки; счита, че следва да се възприемат механизми, които да дават възможност за своевременно сътрудничество между Съюза и Обединеното кралство при бъдещи кризи от подобно естество и с подобен мащаб; счита, че като извлекат поука от пандемията с COVID-19 европейските военномедицински служби следва да създадат мрежа за информационен обмен и подкрепа, за да има по-голяма европейска устойчивост във времена на кризи и извънредни ситуации; счита, че би било от взаимна полза Обединеното кралство да участва в такива европейски военномедицински мрежи;

Институционални разпоредби и управление

163.  посочва, че цялото споразумение с Обединеното кралство като трета държава, включително разпоредбите относно еднаквите условия на конкуренция, специфичните секторни въпроси и тематичните области на сътрудничество, и рибарството, следва да включва създаването на единна последователна и солидна система на управление като всеобхватна рамка, включваща съвместните и непрекъснати надзор и управление на Споразумението, както и прозрачни механизми за уреждане на спорове и механизми за привеждане в съответствие и изпълнение, придружени по целесъобразност със санкции и временни мерки, по отношение на тълкуването и прилагането на всички разпоредби на Споразумението;

164.  изразява становище, че единен, всеобхватен и хоризонтален механизъм на управление следва да бъде приложим по отношение на бъдещите взаимоотношения с Обединеното кралство като цяло, включително по отношение на всяко допълнително споразумение, което може да бъде сключено на по-късен етап, като същевременно се гарантира последователност с разпоредбите на Споразумението за оттегляне и се избегне неефикасността; посочва, че механизмът за уреждане на спорове трябва да бъде стабилен и следва да предвижда постепенни санкции, както и средства за правна защита, когато се установи, че една от страните нарушава споразумението, и че този механизъм ще трябва да гарантира ефективни, бързо осъществими и възпиращи средства за правна защита; подчертава, че Парламентът ще продължи да бъде бдителен по отношение на прилагането на всички разпоредби; припомня, че като бивша държава членка Обединеното кралство разполага със значителни структури за институционално сътрудничество и диалог с ЕС, които следва да улеснят прилагането на такива хоризонтални договорености; изтъква отново, че ЕС очаква от Обединеното кралство по-голяма амбиция за управлението, за да се изгради солидно бъдещо партньорство;

165.  подчертава абсолютната необходимост, при зачитане на автономността на двете страни, тази система на управление да запази напълно независимостта на вземането на решения и на правния и съдебния ред на ЕС, включително ролята на Парламента и на Съвета като съзаконодатели на правото на Съюза и ролята на Съда на ЕС като единствен тълкувател на правото на ЕС и на Хартата на основните права на ЕС; счита, че по отношение на разпоредбите, основани на понятията от правото на ЕС, договореностите за управление трябва да предвиждат сезиране на Съда на ЕС;

166.  приветства предложението за създаване на Парламентарна асамблея за партньорство за членовете на Европейския парламент и на Парламента на Обединеното кралство, която да има право да получава информация от Съвета за партньорство и да му отправя препоръки, и подчертава, че споразумението следва да предоставя правно основание за приемането на разпоредби за институционално устройство на посочените органи;

167.  настоява ролята на Парламента да бъде зачитана в контекста на изпълнението на разпоредбите относно регулаторното сътрудничество, за да може Парламентът да упражнява подходящ политически надзор и за да се гарантират неговите права и прерогативи като съзаконодател; припомня правата на Парламента да бъде информиран относно договореностите за преразглеждане на споразумението;

168.  подчертава, че споразумението в неговата цялост следва да бъде обхванато от разпоредбите относно диалога на гражданското общество, участието на заинтересованите страни и консултациите и от двете страни в съответствие с параграф 125 от Политическата декларация, която следва да обхваща по-специално социалните партньори, включително организациите и сдруженията на работниците и служителите, представляващи гражданите на ЕС, които живеят и работят в Обединеното кралство, и гражданите на Обединеното кралство в ЕС; настоява за създаването на вътрешни консултативни групи, които да наблюдават изпълнението на Споразумението;

169.  подкрепя продължаващото участие на Обединеното кралство като наблюдател от трета държава, който не участва в процеса на вземане на решения в нерегулаторните агенции на ЕС, като например в областта на транспорта, околната среда или заетостта, както и евентуални споразумения за сътрудничество на Обединеното кралство с партньорски регулаторни агенции, като Европейската агенция по химикали, Европейската агенция за авиационна безопасност и Европейската агенция по морска безопасност, с цел обмен на данни, най-добри практики и научни знания; отново призовава Комисията, като вземе предвид статута на Обединеното кралство на трета държава извън Шенгенското споразумение и като ключов партньор в борбата срещу тероризма и организираната престъпност, да разгледа възможността за бъдещо практическо сътрудничество между органите на Обединеното кралство и агенциите на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи;

o
o   o

170.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Комисията, и за сведение на Съвета, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

(1) ОВ L 58, 27.2.2020 г., стр. 53.
(2) OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 24.
(3) OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 2.
(4) OВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 32.
(5) ОВ C 162, 10.5.2019 г., стр. 40.
(6) Приети текстове, P9_TA(2019)0016.
(7) Приети текстове, P9_TA(2020)0006.
(8) Приети текстове, P9_TA(2020)0033.
(9) UKTF(2020)14.
(10) Приети текстове, P9_TA(2020)0018.
(11) ОВ L 29, 31.1.2020 г., стр. 7.
(12) OВ C 34, 31.1.2020 г., стр. 1.
(13) ОВ L 58, 27.2.2020 г., стр. 53.
(14) Необходимо е в бъдещото споразумение да се включи конкретен механизъм срещу „суапови“ рискове, за да се защити вътрешният пазар от ситуация, в която Обединеното кралство избере да внася стоки на ниски цени от трети страни (за задоволяване на вътрешното потребление) и да осъществява безмитен износ на стоки местно производство на по-печелившия пазар на ЕС. Това явление, което би облагодетелствало както Обединеното кралство, така и трети страни и което правилата за произход не могат да предотвратят, би дестабилизирало селскостопанските отрасли на ЕС и следователно изисква специфични оперативни механизми.
(15) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(16) Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители (OВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 1).
(17) Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17).
(18) Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1).
(19) ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99.

Последно осъвременяване: 8 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност