Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2023(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0117/2020

Předložené texty :

A9-0117/2020

Rozpravy :

PV 17/06/2020 - 22
CRE 17/06/2020 - 22

Hlasování :

PV 17/06/2020 - 27
PV 18/06/2020 - 8

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0152

Přijaté texty
PDF 263kWORD 84k
Čtvrtek, 18. června 2020 - Brusel
Doporučení pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
P9_TA(2020)0152A9-0117/2020

Doporučení Evropského parlamentu ze dne 18. června 2020 pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (2020/2023(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU) a Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU), a zejména na článek 218 SFEU,

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/266 ze dne 25. února 2020 o zmocnění k zahájení jednání se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o nové dohodě o partnerství(1) a na směrnice obsažené v dodatku tohoto rozhodnutí pro jednání o novém partnerství se Spojeným Královstvím Velké Británie a Severního Irska, které byly zveřejněny,

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 5. dubna 2017 o jednáních se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie(2), ze dne 3. října 2017 o současném stavu jednání se Spojeným královstvím(3), ze dne 13. prosince 2017 o současném stavu jednání se Spojeným královstvím(4), ze dne 14. března 2018 o rámci budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím(5), ze dne 18. září 2019 o současném stavu jednání o vystoupení Spojeného království z Evropské unie(6), ze dne 15. ledna 2020 o provádění a monitorování ustanovení týkajících se občanských práv v dohodě o vystoupení(7) a na usnesení ze dne 12. února 2020 o návrhu mandátu pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska(8),

–  s ohledem na návrh dohody o novém partnerství se Spojeným královstvím ze dne 18. března 2020(9),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 29. ledna 2020 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii(10),

–  s ohledem na Dohodu o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii(11) (dále jen „dohoda o vystoupení“) a na politické prohlášení, v němž se stanoví rámec budoucích vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, a které je připojeno k dohodě o vystoupení(12) (dále jen „politické prohlášení“),

–  s ohledem na stanoviska Rozpočtového výboru, Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro regionální rozvoj, Výboru pro rybolov, Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Výboru pro ústavní záležitosti a Petičního výboru,

–  s ohledem na dopisy Výboru pro rozvoj, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro právní záležitosti,

–  s ohledem na čl. 114 odst. 4 a článek 54 jednacího řádu,

–  s ohledem na společná jednání Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro mezinárodní obchod podle článku 58 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro mezinárodní obchod (A9-0117/2020),

A.  vzhledem k tomu, že politické prohlášení je základem jednání a stanoví parametry ambiciózního, rozsáhlého, hlubokého a flexibilního partnerství v oblasti obchodu a hospodářské spolupráce, s komplexní a vyváženou dohodou o volném obchodu jakožto ústřední složkou, a dále v oblasti vymáhání práva a trestního soudnictví, zahraniční politiky, bezpečnosti a obrany a v širších oblastech spolupráce; vzhledem k tomu, že mandát Evropské unie, který Rada schválila dne 25. února 2020 na tomto základě, vytváří rámec pro vyjednávání, který předpokládá silné a komplexní partnerství mezi EU a Spojeným královstvím vytvářející soudržnou strukturu a obecný správní základ; vzhledem k tomu, že EU nepřijme selektivní přístup Spojeného království, které usiluje o jednání o řadě samostatných dohod;

B.  vzhledem k tomu, že se mandát EU zakládá na směrnicích Evropské rady ze dne 23. března 2018 a na politickém prohlášení;

C.  vzhledem k tomu, že jednání o budoucím partnerství se Spojeným královstvím mohou být založena pouze na účinném a úplném provádění dohody o vystoupení a jejích tří protokolů;

D.  vzhledem k tomu, že EU by měla pokračovat ve svém úsilí a odhodlání sjednat ambiciózní dohodu, jak je jasně stanoveno v politickém prohlášení, které obě strany, včetně předsedy vlády Spojeného království, podepsaly dne 17. října 2019, a v mandátu EU; vzhledem k tomu, že Spojené království přestalo být členským státem Evropské unie dne 31. ledna 2020;

E.  vzhledem k tomu, že současný časový tlak na jednání je pouze výsledkem volby Spojeného království;

F.  vzhledem k tomu, že budoucí dohoda by měla být zakotvena v obecném správním rámci, a vzhledem k tomu, že Soudní dvůr EU (SDEU) by měl být jediným orgánem příslušným k výkladu práva EU;

G.  vzhledem k tomu, že během přechodného období se na Spojené království stále vztahují a ve Spojeném království stále platí právní předpisy EU ve všech oblastech politiky, s výjimkou ustanovení Smluv a aktů, které nebyly pro Spojené království a ve Spojeném království závazné před vstupem dohody o vystoupení v platnost; vzhledem k tomu, že dne 14. května 2020 zahájila Evropská komise proti Spojenému království řízení o nesplnění povinnosti z důvodu nedodržení pravidel EU pro volný pohyb;

H.  vzhledem k tomu, že vystoupení Spojeného království z EU se dotýká milionů občanů, ať už jsou to občané Spojeného království, kteří žijí v EU, cestují do EU nebo v EU pracují, či občané EU, kteří žijí ve Spojeném království, cestují do Spojeného království nebo ve Spojeném království pracují, a také občanů jiných států, než je Spojené království a členské státy EU;

I.  vzhledem k tomu, že jako třetí země nemůže Spojené království požívat stejných práv a výhod jako členský stát a nemohou se na něj vztahovat stejné povinnosti, a proto se situace po skončení přechodného období výrazně změní jak v EU, tak ve Spojeném království; vzhledem k tomu, že EU a Spojené království sdílejí základní zásady a hodnoty; vzhledem k tomu, že v budoucí dohodě o partnerství by měla být zohledněna zeměpisná blízkost Spojeného království, míra propojenosti a vysoká úroveň stávajícího sladění a provázanosti s pravidly EU; a vzhledem k tomu, že EU již od začátku jasně uvádí, že čím větší bude množství výsad a práv, o něž Spojené království usiluje, tím větší závazky to s sebou ponese;

J.  vzhledem k tomu, že EU a Spojené království se v politickém prohlášení dohodly na tom, že v červnu 2020 proběhne setkání na vysoké úrovni, na němž bude projednán dosavadní pokrok s cílem dohodnout se na dalším postupu při jednáních o vzájemných budoucích vztazích; vzhledem k tomu, že na závěr schůzky na vysoké úrovni konané dne 15. června 2020 obě strany vydaly společné prohlášení, v němž mimo jiné uvedly, že je třeba dát jednáním nový impuls;

K.  vzhledem k tomu, že jednotný postup EU a jejích členských států v jednáních má zásadní význam, aby se v co největší míře ochránily zájmy EU i jejích občanů; vzhledem k tomu, že EU a její členské státy byly po celou dobu jednání o dohodě o vystoupení a při přijímání této dohody jednotné a jsou jednotné i nadále; vzhledem k tomu, že tato jednota se odráží v přijetí mandátu k jednání, který byl svěřen vyjednavači EU a vedoucímu pracovní skupiny EU Michelu Barnierovi, který má silnou podporu EU a jejích členských států;

L.  vzhledem k tomu, že se EU a Spojené království v politickém prohlášení dohodly, že by se budoucí vztahy měly zakládat na sdílených hodnotách, jako je dodržování a ochrana lidských práv a základních svobod, zásad demokracie a právního státu, mezinárodního řádu založeného na pravidlech včetně Charty OSN a podpory nešíření zbraní, zásad odzbrojení, míru a bezpečnosti, a udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí, a že tyto hodnoty jsou základním předpokladem spolupráce v rámci vytyčeném v politickém prohlášení a měly by být vyjádřeny v závazných politických klauzulích a být předmětem vzájemné důvěry; vzhledem k tomu, že zatímco se na EU bude nadále vztahovat Listina základních práv Evropské unie, musí být dohoda o budoucích vztazích podmíněna trvalým závazkem Spojeného království k tomu, že bude respektovat rámec Evropské úmluvy o lidských právech (EÚLP);

M.  vzhledem k tomu, že pandemie onemocnění COVID-19 vytvořila zcela neočekávanou a nebývalou novou situaci, která má významný dopad na tempo a účinnost jednání mezi EU a Spojeným královstvím; vzhledem k tomu, že nebude-li možné dosáhnout dohody, obě strany by musely být připraveny na velmi dramatické změny svých ekonomik, které zhorší pandemie uvedeného onemocnění a její očekávané hospodářské důsledky; vzhledem k tomu, že konfrontace s globální pandemií a jejími předvídatelnými geopolitickými, hospodářskými a sociálními důsledky posiluje potřebu zlepšit mechanismy spolupráce mezi partnery a spojenci;

Obecné zásady

1.  vyjadřuje politování nad tím, že po čtyřech kolech jednání nebylo dosaženo žádného skutečného pokroku s výjimkou mírného posunu, k němuž došlo v několika málo oblastech; konstatuje, že mezi oběma stranami přetrvávají významné rozpory, a to i ohledně rozsahu a právní struktury sjednávaného textu; vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že vláda Spojeného království počítá pouze s omezeným rozsahem budoucího partnerství a jednat chce pouze o oblastech, které jsou v zájmu Spojeného království: opakuje, že takovýto selektivní výběr je pro EU nepřijatelný; zdůrazňuje, že návrhy Spojeného království nenaplňují jeho závazky uvedené v dohodě o vystoupení a politickém prohlášení, které Spojené království odsouhlasilo, což platí také o jeho odmítnutí jednat o dohodě o otázkách bezpečnosti a obrany;

2.  opakuje, že EU nezmění svůj postoj v tom, že ve všech oblastech jednání musí být souběžně dosahováno hmatatelného pokroku, včetně oblasti rovných podmínek, rybolovu, vnitřní bezpečnosti a správy věcí veřejných, jak je uvedeno v politickém prohlášení; zdůrazňuje, že veškerá jednání jsou nedělitelná a že EU nebude souhlasit s dohodou za jakoukoli cenu, zejména pokud jde o dohodu o volném obchodu, aniž by měla pevné záruky rovných podmínek a uspokojivé řešení ohledně rybolovu; plně proto podporuje Komisi v tom, aby obhajovala nezbytnost komplexního návrh smlouvy, který EU navrhla na počátku, namísto toho, aby souhlasila se samostatnými dohodami, jak navrhuje Spojené království;

3.  trvá na tom, že jakákoliv dohoda upravující nové vztahy mezi EU a Spojeným královstvím musí být ucelená a přizpůsobená zeměpisné blízkosti obou stran i značné propojenosti jejich ekonomik;

4.  vítá byť i opožděné zveřejnění předběžných právních návrhů Spojeného království; konstatuje, že na rozdíl od tvrzení Spojeného království, že používá existující precedenty, mnohé z těchto návrhů výrazně přesahují rámec toho, co EU v posledních letech vyjednala v jiných dohodách o volném obchodu se třetími zeměmi; připomíná, že jakákoli konečná dohoda musí být založena na rovnováze práv a povinností;

5.  vítá skutečnost, že bylo dosaženo velké míry sblížení mezi cíli, které byly pro jednání vytyčeny v usnesení Parlamentu ze dne 12. února 2020 a v rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/266 ze dne 25. února 2020 o zmocnění k zahájení jednání se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o nové dohodě o partnerství(13) (dále jen „směrnice pro jednání“); zdůrazňuje, že Komise má plnou podporu Parlamentu v jednáních se Spojeným královstvím v souladu se směrnicemi pro jednání, neboť všechny tři orgány ve velké míře sdílí tytéž představy o tom, jakých cílů by měla tato jednání dosáhnout;

6.  vítá návrh dohody EU o novém partnerství se Spojeným královstvím, který byl zveřejněn dne 18. března 2020 a který navrhuje komplexní dohodu o prohloubeném a úzkém partnerství, jež by zahrnovala nejen volný obchod se zbožím a službami, ale také způsoby, jak předcházet narušení a nekalým konkurenčním výhodám, včetně těch, které se týkají odvětví zemědělství, sanitárních a fytosanitárních opatření a státní podpory, a jak vytvořit příznivé prostředí pro rozvoj obchodu a investic;

7.  vyzývá Komisi, aby i nadále vedla transparentní jednání, neboť tato transparentnost je přínosná nejen pro proces vyjednávání, ale i pro občany a podniky, neboť jim umožňuje lépe se připravit na situaci po ukončení přechodného období; apeluje na Komisi, aby v tomto ohledu zajistila konzultace s veřejností a soustavný dialog se sociálními partnery, občanskou společností a vnitrostátními parlamenty; vítá, že Komise pravidelně Parlamentu poskytuje včasné informace o jednáních v souladu s informacemi, které jsou sdíleny s členskými státy, a očekává, že v tom bude pokračovat;

8.  připomíná, že jakákoli budoucí dohoda o přidružení uzavřená mezi EU a Spojeným královstvím podle článku 217 SFEU (dále jen „dohoda“) musí být důsledně v souladu s těmito zásadami:

   i) třetí země nesmí mít stejná práva a výhody jako členský stát EU nebo člen Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) či Evropského hospodářského prostoru (EHP), ani nepodléhá stejným povinnostem;
   ii) musí být zajištěna ochrana plné integrity a řádného fungování vnitřního trhu a celní unie a nedělitelnost čtyř svobod; zejména míra spolupráce v hospodářském pilíři musí být v souladu se závazky přijatými za účelem usnadnění mobility lidí, jako je cestování bez víz, mobilita výzkumných pracovníků, studentů, poskytovatelů dočasných služeb a cestujících obchodníků, a stejně tak spolupráce v oblasti sociálního zabezpečení;
   iii) musí být zachována autonomie rozhodovacího procesu EU;
   iv) musí být zaručen právní řád EU, a tedy i úloha SDEU jakožto rozhodujícího orgánu příslušného k výkladu práva EU;
   v) musí být nadále dodržovány demokratické zásady, lidská práva a základní svobody, jak jsou definovány zejména ve Všeobecné deklaraci lidských práv, EÚLP a jejích protokolech, v Evropské sociální chartě, Římském statutu Mezinárodního trestního soudu a dalších mezinárodních smlouvách OSN a Rady Evropy v oblasti lidských práv, a stejně tak zásada právního státu; připomíná zejména, že budoucí vztah by měl být podmíněn tím, že Spojené království bude i nadále odhodláno respektovat rámec EÚLP;
   vi) nastolení rovných podmínek, a to i pro podniky, zajišťujících vysoké rovnocenné standardy, a to v oblasti sociální ochrany a ochrany pracovníků, životního prostředí a spotřebitelů, v oblasti boje proti změně klimatu, daní, hospodářské soutěže a politiky státní podpory, což bude zaručeno mimo jiné prostřednictvím pevného a komplexního rámce pro hospodářskou soutěž a kontrolu státní podpory. Tyto rovné podmínky musí být zaručeny mechanismy pro řešení sporů a vymáhání, a to i pokud jde o kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji; připomíná zejména, že jakákoli budoucí dohoda by měla být plně podmíněna dodržováním Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (dále jen „Pařížská dohoda“);
   vii) zásada obezřetnosti, zásada, že škody na životním prostředí je v prvé řadě nutné odstraňovat pokud možno na místě jejich vzniku, a zásada „znečišťovatel platí“;
   viii) musí být zachovány dohody mezi EU a třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, včetně dohody o EHP, a zajištěna celková vyváženost těchto vztahů;
   ix) musí být zachována finanční stabilita EU a zajištěn soulad s jejím systémem a standardy v oblasti regulace a dohledu a jejich uplatňování;
   x) musí být zajištěna náležitá rovnováha mezi právy a povinnostmi, včetně odpovídajících finančních příspěvků;
   xi) musí být zaručen výsledek, který je správný a spravedlivý pro všechny členské státy a v nejlepším zájmu našich občanů;

9.  zdůrazňuje, že hlavní vyjednavač EU má plnou a neochvějnou podporu Parlamentu v tom, aby trval na zárukách rovných podmínek jakožto klíčového prvku jakékoli dohody se Spojeným královstvím, neboť se nejedná o dogmatismus nebo ideologii ze strany EU, ale o předpoklad pro vytvoření ambiciózního a vyváženého partnerství se Spojeným královstvím a zachování konkurenceschopnosti vnitřního trhu a společností EU, stejně jako zachování vysoké úrovně sociální ochrany a ochrany životního prostředí a spotřebitelů v budoucnu a rozvoj v této oblasti;

10.  v tomto ohledu plně respektuje svrchovanost Spojeného království, kterou EU nemá v úmyslu během stávajících jednání oslabovat; připomíná však, že Spojené království nebude nikdy ve stejném postavení jako ostatní třetí země, a to kvůli svému statusu bývalého členského státu EU, současnému úplnému sladění právních předpisů a značnému objemu obchodu mezi oběma stranami, ale i zeměpisné blízkosti s EU, což vše vysvětluje nezbytnost přísných a účinných ustanovení o rovných podmínkách v této dohodě;

11.  zdůrazňuje, že EU by měla i nadále s odhodláním usilovat o sjednání dohody, jak bylo vždy uváděno v politickém prohlášení a ve směrnicích k jednání, a to v těchto oblastech: obchod a hospodářská spolupráce, vymáhání právních předpisů a soudní spolupráce v trestních věcech, zahraniční politika, bezpečnost a obrana a tematické oblasti spolupráce, jako například spolupráce na udržitelném rozvoji; vyzývá k pragmatickému a uvážlivému přístupu na obou stranách;

12.  zdůrazňuje, že je důležité, aby byla EU na konci přechodného období plně připravena na vystoupení Spojeného království ze společného trhu a celní unie, a to bez ohledu na výsledek jednání; poukazuje na to, že pokud nebude dosaženo dohody, budou dopady daleko silnější; nicméně podotýká, že EU je připravena na oba scénáře;

13.  v této souvislosti vítá „oznámení o připravenosti“ vypracovávaná Komisí podle jednotlivých odvětví, jejichž cílem je zajistit, aby byl průmysl EU připraven na nevyhnutelný šok, který způsobí odchod Spojeného království z vnitřního trhu; žádá Evropskou komisi a členské státy, aby zvýšily své úsilí s cílem plně informovat občany a podniky EU o tom, že by přechodné období mohlo skončit před dosažením dohody, aby se mohli na takovou možnost odpovídajícím způsobem připravit;

14.  zdůrazňuje, že je důležité posílit a řádně financovat připravenost a alternativní opatření s dostatečným předstihem před koncem přechodného období, zejména pro případ patové situace v jednáních; zdůrazňuje, že tato alternativní opatření by měla být dočasná a jednostranná;

15.  opětovně vyjadřuje svou podporu směrnicím pro jednání, které stanoví, že Gibraltar nebude zahrnut do územní působnosti dohod, jež mají být uzavřeny mezi EU a Spojeným královstvím, a že jakákoli samostatná dohoda bude vyžadovat předchozí souhlas Španělského království;

16.  zdůrazňuje, že je důležité provést ustanovení protokolu o Gibraltaru týkající se přeshraničních pracovníků, daní, životního prostředí a rybolovu; vyzývá španělskou vládu a vládu Spojeného království, aby zajistily, že bude nastolena nezbytná spolupráce k řešení těchto otázek;

17.  připomíná, že podle článku 132 dohody o vystoupení existuje možnost, aby smíšený výbor do 30. června 2020 rozhodl o prodloužení přechodného období po 31. prosinci 2020; bere na vědomí rozhodnutí Spojeného království, které přijalo po schůzi smíšeného výboru dne 12. června 2020, a sice že nehodlá přechodné období prodloužit; zdůrazňuje, že EU možnost prodloužení stále ponechává otevřenou;

Provádění dohody o vystoupení

18.  připomíná, že právně závazná dohoda o vystoupení je nástrojem pro provedení ujednání týkajících se spořádaného vystoupení Spojeného království z EU, která nebudou předmětem žádných nových jednání, a že jediným účelem smíšeného výboru EU a Spojeného království je dohlížet nad prováděním této dohody; zdůrazňuje, že účinné provedení dohody o vystoupení je nezbytným předpokladem (a základním kamenem) důvěry, která je potřebná pro úspěšné uzavření dohody se Spojeným královstvím, a lakmusovým papírkem, který ukáže, zda Spojené království přistupuje k jednáním v dobré víře, jak přislíbilo;

19.  požaduje, aby byl co nejdříve vidět hmatatelný pokrok a aby bylo zajištěno, že Spojené království bude do konce přechodného období účinně a v plném rozsahu provádět dohodu o vystoupení, a zdůrazňuje, že monitorování jejího provádění je nedílnou součástí práce Parlamentu, a znovu opakuje, že v souladu s čl. 218 odst. 10 SFEU musí být Parlament okamžitě a plně informován o všech jednáních a rozhodnutích přijatých smíšeným výborem, a že bude i nadále ostražitý a bude plně uplatňovat své výsady; připomíná v tomto ohledu závazek, který přijal předseda Evropské komise na plenárním zasedání Parlamentu dne 16. dubna 2019, a povinnosti vyplývající z rozhodnutí Rady (EU) 2020/135 ze dne 30. ledna 2020; vyzývá spolupředsedy smíšeného výboru, aby do svých jednání aktivně zapojili občany a organizace občanské společnosti;

20.  připomíná, že dohoda o vystoupení umožňuje reciproční ochranu občanů EU a Spojeného království, včetně jejich rodinných příslušníků, a že by těmto občanům měly být poskytovány veškeré nezbytné informace týkající se jejich práv a kroků, které musí učinit, aby mohli nadále žít a pracovat v zemi pobytu nebo do ní a v rámci ní cestovat; připomíná, že občané, na něž má vystoupení Spojeného království z EU dopad, se spoléhají na včasné a spolehlivé informace o svých právech a statusu, a naléhavě žádá členské státy i Spojené království, aby otázku poskytování těchto informací považovaly za prioritní; naléhavě žádá členské státy, aby plně dodržovaly a chránily práva občanů Spojeného království žijících v EU vyplývající z dohody o vystoupení a aby jim poskytly veškeré informace, které potřebují, a zajistily právní jistotu, pokud jde o jejich situaci a práva, včetně informací o tom, zda v otázce pobytu uplatňují konstitutivní, nebo deklaratorní režim;

21.  znovu opakuje, že práva občanů budou mít i nadále absolutní prioritu, a je odhodlán zajistit, aby dohoda o vystoupení zaručovala práva občanů EU i Spojeného království a jejich rodin; naléhavě žádá EU i Spojené království, aby v rámci budoucí dohody usilovaly o zajištění vysoké úrovně práv v oblasti mobility; vyjadřuje politování nad skutečností, že Spojené království dosud neprokázalo velké ambice v souvislosti s mobilitou občanů, které se Spojené království a jeho občané těšili v minulosti;

22.  vyjadřuje znepokojení nad zprávami o tom, že občanům EU, kteří mají předběžný status usazené osoby, byly v důsledku byrokratických překážek ve Spojeném království odepřeny sociální dávky; zdůrazňuje, že tyto situace představují neoprávněnou diskriminaci a mají významné důsledky, zejména v době vážné hospodářské a sociální nejistoty;

23.  zdůrazňuje, že občané EU ve Spojeném království narážejí na značné problémy při získávání statusu usazené osoby, a to i v důsledku pandemie onemocnění COVID-19; domnívá se, že počet osob, kterým byl udělen předběžný status usazené osoby, je nepoměrně vysoký v porovnání s počtem osob, kterým byl udělen status usazené osoby; naléhavě žádá britské ministerstvo vnitra, aby bylo flexibilní, pokud jde o uznávání důkazů o tom, že žadatelé žijí ve Spojeném království po dobu požadovaných pěti let; je také znepokojen tím, že žadatelům není vydáván žádný fyzický doklad o tom, jaký status jim byl udělen;

24.  vyzývá obě strany, aby zajistily důsledné provádění protokolu o Irsku a Severním Irsku, neboť to je nezbytným předpokladem pro úspěšné uzavření budoucí dohody; připomíná, že uvedený protokol byl navržen a přijat s cílem dodržovat mírový proces a Velkopáteční dohodu, zajistit neexistenci tvrdé hranice na Irském ostrově a zároveň chránit integritu vnitřního trhu a má zásadní význam pro podniky, zejména v odvětví zemědělství a potravinářství, a pro ochranu občanů, životní prostředí a biologickou rozmanitost; zdůrazňuje, že volný pohyb občanů EU i volný pohyb služeb na Irském ostrově jsou důležité pro omezení negativních dopadů na ekonomiku celého ostrova, a že by se budoucí dohoda měla na tuto otázku zaměřovat; naléhavě žádá orgány Spojeného království, aby zajistily, že práva občanů v Severním Irsku nebudou oslabena;

25.  vyjadřuje znepokojení nad veřejnými prohlášeními vlády Spojeného království, která svědčí o nedostatečné politické vůli plně dodržovat právní závazky vyplývající z dohody o vystoupení, zejména pokud jde o kontroly zboží v Irském moři;

26.  připomíná, že smíšený výbor EU a Spojeného království má před uplynutím přechodného období přijmout důležitá rozhodnutí ohledně provádění protokolu o Irsku a Severním Irsku;

27.  doufá, že se EU a Spojenému království podaří dohodnout na všech institucionálních opatřeních, jako je vytvoření technické kanceláře Evropské komise v Belfastu, a to navzdory tomu, že orgány Spojeného království opakovaně vznik této kanceláře odmítly povolit; zdůrazňuje, že je třeba, aby Spojené království předložilo podrobný harmonogram a přijalo nezbytná opatření, jako je příprava na provádění celního kodexu Unie a zavedení celních režimů pro zboží vstupující do Severního Irska z Velké Británie a zajištění toho, aby mohly být prováděny veškeré sanitární a fytosanitární kontroly a další regulační kontroly při vstupu zboží na území Severního Irska z EU, což je nezbytné pro vytvoření jasných podmínek pro podniky;

28.  zdůrazňuje význam jasných právních předpisů, transparentního provádění a účinných kontrolních mechanismů pro to, aby se zabránilo systémovým rizikům v oblasti DPH a celních podvodů, nelegálního obchodu (pašování) nebo jinému podvodnému zneužívání potenciálně nejednoznačného právního rámce, a to i v souvislosti s nepravdivými prohlášeními o původu a produkty, které nejsou určeny pro vnitřní trh; žádá Komisi, aby prováděla pravidelné a účinné prověrky a kontroly a pravidelně informovala Parlament o situaci v oblasti ochrany hranic;

29.  konstatuje, že definice zboží, u něhož „hrozí, že bude následně přemístěno do Unie“, obsažená v článku 5 Protokolu o Irsku / Severním Irsku, závisí na následných rozhodnutích Smíšeného výboru, a trvá na tom, aby se na přijetí takovýchto rozhodnutí vztahovala kontrola Evropského parlamentu; požaduje, aby byl plně informován o uplatňování tohoto článku a o jakýchkoliv návrzích rozhodnutí Smíšeného výboru týkajících se uplatňování uvedeného článku, jako je stanovení zvláštních kritérií, podle nichž lze zboží považovat za zboží „u něhož hrozí přemístění“, nebo o změně jakéhokoli z jeho předchozích rozhodnutí;

30.  připomíná, že do konce přechodného období má Spojené království povinnost mimo jiné poskytovat finanční příspěvky pro Evropskou obrannou agenturu, Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti a Satelitní středisko Evropské unie a na výdaje spojené s operacemi společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), kterých se účastní;

31.  zdůrazňuje skutečnost, že Spojené království musí uplatňovat omezující opatření EU, která již byla zavedena nebo o nichž se rozhodne v přechodném období, musí podporovat prohlášení a postoje EU v třetích zemích a mezinárodních organizacích a účastnit se – s ohledem na konkrétní situaci – vojenských operací a civilních misí EU zřízených v rámci SBOP, aniž by však podle nové rámcové dohody o účasti hrálo jakoukoli vůdčí roli, a současně musí respektovat rozhodovací autonomii EU a příslušná rozhodnutí a právní předpisy EU, a to i rozhodnutí a předpisy týkající se veřejných zakázek a transferů v oblasti obrany; trvá na tom, že podmínkou takovéto spolupráce je plné dodržování mezinárodního práva v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva a základních práv EU;

Hospodářské partnerství

Obchod

32.  všímá si, že se Spojené království rozhodlo vytvořit své budoucí hospodářské a obchodní partnerství s EU na základě „komplexní dohody o volném obchodu“, jak je uvedeno v dokumentu nazvaném „Budoucí vztahy s EU – přístup Spojeného království k jednáním“, který vláda Spojeného království zveřejnila dne 27. února 2020; zdůrazňuje, že i když Parlament podporuje to, aby EU vedla konstruktivní jednání o vyvážené, ambiciózní a komplexní dohodě o volném obchodu se Spojeným královstvím, ze své podstaty nemůže tato dohoda nikdy zajišťovat „bezproblémový“ obchod; sdílí postoj stanovený ve směrnicích pro jednání, které společně schválilo 27 členských států, a sice, že rozsah a ambice dohody o volném obchodu, kterou by EU schválila, budou záviset na tom, zda Spojené království bude souhlasit s komplexními, závaznými a vymahatelnými ustanoveními týkajícími se rovných podmínek, a budou se od vstřícného postupu Spojeného království přímo odvíjet, a to s ohledem na zeměpisnou blízkost, vzájemnou ekonomickou závislost a propojenost, integraci trhů, a také na uzavření dvoustranné dohody o rybolovu jakožto nedílné součásti partnerství; opakuje, že mezi EU a Spojeným královstvím nebude možné uzavřít žádnou obchodní dohodu, která by neobsahovala úplné, udržitelné, vyvážené a dlouhodobě platné ujednání o rybolovu zajišťující pokračování stávajícího přístupu do teritoriálních vod a přístupu k jejich zdrojům a trhům v souladu se zásadami společné rybářské politiky, přičemž toto ujednání musí být uzavřeno do konce přechodného období;

33.  konstatuje, že na rozdíl od tvrzení Spojeného království, že vychází ze stávajících precedentů, přesahuje řada návrhů právních předpisů Spojeného království výrazně rámec toho, co EU vyjednala v jiných dohodách o volném obchodu se třetími zeměmi, například v oblasti finančních služeb, vzájemného uznávání odborných kvalifikací a posuzování shody, rovnocennosti režimu sanitárních a fytosanitárních opatření nebo kumulace pravidel původu; podporuje systém dvoustranné kumulace jakožto nejvhodnější, neboť znamená podporu integrace Unie a Spojeného království, a nikoli se třetími zeměmi, s nimiž EU uzavřela dohody o volném obchodu, a to, aby byl rovněž zřízen mechanismus ad hoc proti rizikům týkajícím se „swapů“(14);

34.  vyjadřuje v této souvislosti hluboké politování nad tím, že Spojené království navzdory svému závazku přijatému v politickém prohlášení až doposud odmítá řešit například oblast veřejných zakázek, námořní dopravy a ochrany budoucích zeměpisných označení, a to zejména vzhledem k tomu, že Spojené království zahrnulo některá z těchto témat do svých mandátů k vyjednávání s USA a Japonskem; dále vyjadřuje politování nad tím, že Spojené království dosud nepředložilo návrh týkající se malých a středních podniků (MSP);

35.  připomíná, že trvalý společný závazek k dosažení cíle nulových kvót a nulových celních sazeb pro obchodní vztahy je i nadále základní podmínkou pro včasné uzavření dohody v mimořádně krátké lhůtě, kterou pro tato jednání stanovilo samotné Spojené království, i když předchozí zkušenosti jasně ukazují, že jednání o jednotlivých celních položkách mohou trvat i několik let; vyjadřuje znepokojení nad tím, že vláda Spojeného království má v úmyslu od tohoto cíle upustit; zdůrazňuje, že nejvíce postiženo by pravděpodobně bylo zemědělské zboží, a to s ohledem na to, že ostatní položky v dohodách o volném obchodu, které nemají nulovou celní sazbu, mají na toto odvětví zpravidla dopad; opakuje v této souvislosti, že bez ohledu na to, zda bude 100 % nebo méně celních položek zrušeno, to nic nemění na požadavku EU nastolit silné rovné podmínky; znovu opakuje, že ustanovení o rovných podmínkách musí i do budoucna zachovat environmentální, sociální a pracovní normy na současné vysoké úrovni vycházející z řádných a relevantních unijních a mezinárodních norem, a to včetně odpovídajících mechanismů k zajištění účinného vnitrostátního provádění, a musí zahrnovat silný a komplexní rámec pro hospodářskou soutěž a kontrolu státní podpory, který zabrání nepatřičnému narušování obchodu a hospodářské soutěže namísto toho, aby se odkazovalo pouze na dotace, jak bohužel činí Spojené království;

36.  vybízí v této souvislosti Komisi, aby využila dynamiku vyvolanou těmito jednáními k tomu, aby posílila konkurenceschopnost evropských společností a MSP; zdůrazňuje, že cílem dohody by mělo být to, aby se v maximální míře umožnil přístup na trh a usnadnil obchod, a minimalizovalo se tak narušení obchodu; vyzývá strany jednání, aby vytvořily kontaktní místa pro MSP, a požaduje, aby byl vytvořen stabilní, transparentní a předvídatelný právní rámec, který by těmto podnikům nevytvářel nepřiměřenou zátěž;

37.  zdůrazňuje, že má-li dohoda o volném obchodu skutečně prosazovat zájmy EU, měla by jednání usilovat o splnění následujících cílů, které byly stanoveny v usnesení Parlamentu ze dne 12. února 2020, především pak v odstavci 14, jehož ustanovení nadále v celém rozsahu platí; mimoto zdůrazňuje, že musí být řešeny následující otázky:

   i) oboustranně výhodný přístup na trh se zbožím a službami, získávání veřejných zakázek, uznávání odborných kvalifikací a pravidla pro výrobky; dále zdůrazňuje potřebu stabilních, spolehlivých a udržitelných hodnotových řetězců;
   ii) Komise by měla posoudit, zda jsou zapotřebí ochranné doložky, které by chránily integritu a stabilitu vnitřního trhu EU před nenadálým nárůstem dovozu, podvody a obcházením opatření na ochranu obchodu;
   iii) závazky týkající se antidumpingových a vyrovnávacích opatření by měla případně překračovat rámec příslušných pravidel Světové obchodní organizace (WTO) v této oblasti; závazky a možnosti vymáhání právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže a státní podpory;
   iv) pravidla pro rozvoj a usnadnění digitální obchodu by měla řešit neopodstatněné překážky elektronického obchodu, včetně požadavků týkajících se lokalizace dat, měla by chránit regulační autonomii EU a zajistit otevřené, bezpečné a důvěryhodné internetové prostředí pro podniky a spotřebitele, a to pod podmínkou, že maloobchodníci ze Spojeného království prodávající online budou dodržovat příslušná pravidla vnitřního trhu a že míra ochrany bude prakticky totožná s tou, kterou zaručuje právní rámec EU, a to i pokud jde o další předávání údajů do třetích zemí;
   v) všechna sanitární a fytosanitární opatření by se měla zakládat na posouzení rizik, a to při plném dodržení zásady předběžné opatrnosti;
   vi) z ochrany zeměpisných označení zakotvených v dohodě o vystoupení nelze slevit; budoucí dohoda by měla chránit a respektovat zeměpisná označení zaregistrovaná po skončení přechodného období;
   vii) dohoda musí zahrnovat vhodné obezřetnostní výjimky, aby bylo možné právně zajistit nárok obou smluvních stran na regulaci ve veřejném zájmu;
   viii) připomíná, že je třeba zohlednit důsledky vystoupení Spojeného království z EU pro rovnost pohlaví a mimo jiné zajistit, aby EU měla rovné podmínky pro svou činnost v oblasti ochrany a posilování úlohy žen v hospodářství, například prostřednictvím opatření bojujícím proti rozdílům v odměňování žen a mužů;
   ix) partnerství, které povede k splnění dlouhodobých cílů v oblasti klimatu;
   x) vyzývá Komisi a členské státy, aby učinily veškeré nezbytné přípravy a přijaly opatření pro případ, že platnost dohody o vystoupení vyprší, aniž by bylo dosaženo dohody o budoucích vztazích, zejména pokud jde o obchodní a hospodářské vztahy; opatření by vstoupila v platnost dne 1. ledna 2021, a to včetně nouzových opatření, která by v maximální možné míře snížila škody způsobené pracovníkům a podnikům;
   xi) vyzývá Komisi, aby navrhla opatření ke snížení dopadu na obchodní partnery Unie ze třetích zemí, zejména na rozvojové země, pro případ, že nebude možné dosáhnout dohody s Británií, neboť britský dovoz může představovat významný podíl jejich vývozu do Evropské unie;

Rovné podmínky

38.  vyjadřuje politování nad dosavadním vyjednávacím postojem Spojeného království, v důsledku něhož dosud s EU nezahájilo podrobná jednání o rovných podmínkách; upozorňuje na skutečnost, že tento postoj neodráží bod 77 politického prohlášení podepsaného EU a Spojeným královstvím; naléhavě proto žádá vládu Spojeného království, aby bezodkladně revidovala svůj vyjednávací postoj a aby konstruktivně jednala o rovných podmínkách, neboť se jedná o základní předpoklad toho, aby Parlament udělil svůj souhlas s obchodní dohodou se Spojeným královstvím;

39.  opakuje, že vzhledem k zeměpisné blízkosti a vzájemné hospodářské závislosti EU a Spojeného království budou rozsah a hloubka dohody o rovných podmínkách klíčové pro vymezení celkových budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím; domnívá se proto, že je třeba, aby byly zaručeny rovné podmínky, které budou v souladu s politickým prohlášením odpovídat míře ambicí a liberalizace obsažených v dohodě ve věci regulačního sbližování, a aby byly chráněny normy EU, neboť je to základním předpokladem pro to, aby se zamezilo jak snížení úrovně těchto norem, tak opatřením, která by neodůvodněně a nepřiměřeně poškozovala obchodní toky, a to v zájmu dosažení dynamické harmonizace, a to i v oblasti státní pomoci; zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby Spojené království nezískalo nespravedlivou konkurenční výhodu snižováním úrovně ochrany, a zabránit tomu, aby se účastníci trhu uchylovali k regulačním arbitrážím;

40.  připomíná své odhodlání zabránit v rámci budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím jakémukoliv dumpingu; zdůrazňuje, že za klíčový výsledek jednání je považováno to, aby se i do budoucna zajistily rovné podmínky, díky nimž se ochrání konkurenceschopnost, vysoké sociální standardy a standardy udržitelnosti, včetně boje proti změně klimatu a práv občanů a pracovníků, a to na základě pevných závazků, vymahatelných ustanovení a ustanovení o zákazu snížení úrovně právní ochrany, s cílem dosáhnout dynamické harmonizace v následujících otázkách:

   i) hospodářská soutěž a státní podpora a jakákoli další obecná nebo odvětvová regulační opatření, aby se zabránilo nepatřičnému narušování obchodu a hospodářské soutěže; je třeba zahrnout i ustanovení o státem vlastněných podnicích, včetně ustanovení týkajících se opatření na podporu zemědělské produkce;
   ii) relevantní daňové záležitosti, včetně boje proti daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem, financování terorismu, praní peněz a také finančních služeb;
   iii) plné dodržování sociálních a pracovněprávních norem sociálního modelu EU (včetně rovnocenné úrovně ochrany a záruk proti sociálnímu dumpingu), přinejmenším na současné vysoké úrovni, kterou stanoví stávající společné normy;
   iv) normy v oblasti ochrany životního prostředí a změny klimatu, závazek k účinnému provádění Pařížské dohody o klimatu, podpora cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje;
   v) vysoká úroveň ochrany spotřebitelů, včetně sanitární kvality produktů v potravinářském odvětví;
   vi) udržitelný rozvoj;

41.  upozorňuje, že by tato ustanovení měla zajistit, aby nedošlo ke snížení norem, a současně EU a Spojenému království umožnit, aby v průběhu času své závazky upravovaly a stanovovaly přísnější normy či zahrnovaly další oblasti v plném souladu se zásadou proporcionality a nezbytnosti; mimo to zdůrazňuje, že závazky a ustanovení by měly být vymahatelné prostřednictvím samostatných předběžných opatření, spolehlivého mechanismu pro řešení sporů a nápravných opatření pokrývajícího všechny oblasti, včetně soudního dohledu, aby tak EU mohla v krajním případě uložit sankce, a to i v souvislosti s udržitelným rozvojem, přičemž cílem je dosáhnout dynamické harmonizace; zdůrazňuje, že rovné podmínky vyžadují horizontální mechanismus, jako je obecný správní rámec pokrývající všechny oblasti spolupráce;

42.  zdůrazňuje zejména ustanovení o zákazu snížení úrovně právní ochrany v následujících oblastech: i) základní práva v práci; ii) bezpečnost a ochrana zdraví při práci; iii) spravedlivé pracovní podmínky a pracovní normy; iv) práva zaměstnanců na informování a na projednávání v podniku; a v) restrukturalizace;

43.  domnívá se, že základními prvky plánovaného partnerství by měly být boj proti změně klimatu, zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, podpora udržitelného rozvoje, životní prostředí a důležité otázky v oblasti veřejného zdraví; poznamenává, že se Komise ve svém sdělení o Zelené dohodě pro Evropu zavázala, že dodržování Pařížské dohody bude nezbytným prvkem všech budoucích komplexních obchodních dohod;

44.  zdůrazňuje, že doložka znemožňující návrat k původnímu stavu („ratchet clause“), která se týká budoucí úrovně ochrany, není dostatečná, neboť nestanoví rovné podmínky ani pobídky pro zvýšení úrovně ambicí, a domnívá se, že pokud EU nebo Spojené království zvýší úroveň ochrany v oblasti klimatu nebo životního prostředí, druhá strana by měla zajistit, aby její normy a cíle nabízely v těchto oblastech úroveň ochrany, která bude přinejmenším ekvivalentní;

45.  je pevně přesvědčen, že by Spojené království v zájmu zajištění plodné spolupráce založené na důvěře mělo dodržovat vyvíjející se standardy právních předpisů v oblasti daní, praní špinavých peněz a financování terorismu v rámci acquis EU i po celém světě, včetně daňové transparentnosti, výměny informací o daňových záležitostech a opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem, a mělo by řešit otázku svých zámořských území, výsostných oblastí a korunních závislých území, která dodržují unijní kritéria řádné správy a požadavky na transparentnost, zejména pokud jde o výměnu daňových informací, daňovou transparentnost, spravedlivé zdanění, opatření proti vyhýbání se daňové povinnosti a normy OECD proti erozi základu daně a přesouvání zisku; dále EU a Spojené království vyzývá, aby dodržovaly normy pracovní skupiny pro finanční činnosti; v souvislosti s územím Gibraltaru připomíná směrnice pro jednání a ustanovení obsažená v návrhu právního textu EU;

46.  opakuje, že je třeba zachovat přísné normy, jasnou sledovatelnost, kontrolní služby nejvyšší kvality a rovné podmínky v oblasti léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, bezpečnosti a označování potravin, zdraví zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat a v oblasti veterinární, sanitární a fytosanitární a environmentální politiky a souvisejících norem;

47.  vyzývá Komisi, aby zaručila, že stávající a budoucí zásady a nástroje v rámci politik EU v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí a klimatu (např. antidumpingová opatření, evropská průmyslová politika, závazné právní předpisy týkající se náležité péče, taxonomie EU pro udržitelné investice, zásada „významně nepoškozovat“, mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích, zveřejňování informací týkajících se udržitelnosti v odvětví finančních služeb) nemohou být v rámci dohody o volném obchodu mezi EU a Spojeným královstvím ani v budoucích obchodních dohodách právně zpochybněny;

Konkrétní odvětvové otázky a tematická spolupráce

Vnitřní trh

48.  zdůrazňuje, že nezbytným předpokladem pro přístup na vnitřní trh EU je plné dodržování příslušných právních předpisů EU v oblasti vnitřního trhu;

49.  zdůrazňuje, že podstatnou a nenahraditelnou součástí každé budoucí dohody usilující o zajištění rovných podmínek by měla být dynamická harmonizace právních předpisů a ustanovení, která zajistí důsledný dozor nad trhem přispívající k prosazování pravidel pro výrobky, včetně pravidel týkajících se bezpečnosti výrobků a jejich sledovatelnosti, a zaručí právní jistotu pro podniky v EU a zároveň vysokou úroveň ochrany spotřebitelů z EU;

50.  připomíná, že nová dohoda v každém případě přinese kontroly a ověřování zboží před jeho vstupem na vnitřní trh, a trvá na tom, že zajišťování shody zboží s pravidly vnitřního trhu je věc nejvyššího významu;

51.  zdůrazňuje, že je důležité zachovat úzkou a strukturovanou spolupráci v otázkách regulace a dohledu jak na politické, tak na technické úrovni, a zároveň dodržovat regulační režim a rozhodovací autonomii EU;

52.  zdůrazňuje, že je důležité zajistit reciproční podmínky pro uznávání kvalifikací a diplomů, a vybízí obě strany a především profesní subjekty a orgány, aby vytvořily a poskytly další společná doporučení týkající se uznávání odborných kvalifikací, zejména v rámci Rady partnerství;

Finanční služby

53.  domnívá se, že budoucí dohoda by měla zahrnovat konkrétní ustanovení o spolupráci mezi evropskými orgány dohledu a orgány finančního dohledu Spojeného království, s cílem podpořit harmonizaci předpisů a sdílet problematické otázky i osvědčené postupy v oblasti dohledu, zajistit hladkou spolupráci a zachovat integraci kapitálových trhů;

54.  připomíná, že práva na pasportizaci, jež jsou založena na vzájemném uznávání a harmonizovaných obezřetnostních pravidlech a sbližování dohledu na vnitřním trhu, přestanou mezi EU a Spojeným královstvím na konci přechodného období platit, jelikož se Spojené království stane třetí zemí; zdůrazňuje, že poté musí být přístup na finanční trh EU založen na autonomním rámci EU v oblasti rovnocennosti; připomíná nicméně, že rozhodnutí o rovnocennosti mají omezenou působnost;

55.  zdůrazňuje, že posouzení rovnocennosti finančních předpisů Spojeného království provede Komise a že tato rovnocennost by měla být uznána pouze při plném respektování autonomie jeho rozhodnutí a za podmínky, že režim regulace a dohledu Spojeného království a jeho normy budou plně rovnocenné režimu a normám EU; žádá, aby toto posouzení bylo provedeno co nejdříve, a byl tak naplněn závazek uvedený v politickém prohlášení; připomíná, že EU může kdykoliv jednostranně status rovnocennosti zrušit;

56.  připomíná, že ve Spojeném království dochází ke clearingu značného objemu derivátů denominovaných v eurech, což by potenciálně mohlo mít dopad na finanční stabilitu EU;

Cla

57.  všímá si, že Spojené království nehodlá usilovat o zachování svého stávajícího statusu, pokud jde o vnitřní trh a celní unii; zdůrazňuje, že je důležité zachovat celistvost celní unie a jejích postupů, které zaručují bezpečnost a ochranu spotřebitelů a hospodářských zájmů EU i jejích podniků; zdůrazňuje, že je zapotřebí více investic do zařízení pro celní kontroly na společných tranzitních místech na společných hranicích, a tam, kde je to relevantní a vhodné, také další koordinace a výměny informací mezi oběma smluvními stranami, přičemž je třeba také jednat o případném zřízení trvalé kanceláře EU v Severním Irsku, která by se zabývala dodržováním celních předpisů;

58.  zdůrazňuje, že budoucí dohoda by měla stanovit všeobecný mechanismus celní spolupráce, který usnadní přeshraniční obchod, i mechanismy spolupráce mezi celními orgány a orgány pro dozor nad trhem; dále EU a Spojené království vyzývá, aby tam, kde je to relevantní a vhodné, usilovaly o zjednodušení požadavků a formalit v rámci celního postupu pro obchodníky nebo hospodářské subjekty, včetně MSP;

59.  zdůrazňuje, že EU a Spojené království by měly usilovat o zachování vysoké míry konvergence svých právních předpisů a postupů v celní oblasti, aby tak byly zajištěny efektivní celní kontroly a odbavení, vymáhaly se právní předpisy v celní oblasti a byly ochráněny finanční zájmy obou stran s možností získat zpět neoprávněně zaplacené daně a cla, a to nad rámec ochranných opatření proti systematickému porušování platných právních předpisů v oblasti cel;

60.  poukazuje na to, že by bylo velmi žádoucí, aby Spojené království zachovalo současnou klasifikaci produktů založenou na integrovaném sazebníku Evropských společenství (TARIC), protože tak budou postupy jednodušší a regulační zátěž nižší;

Spotřebitelská politika

61.  zdůrazňuje, že v budoucí dohodě musí obě strany zachovat stávající unijní standardy ochrany spotřebitele a občanských práv podle acquis EU; domnívá se, že by dohoda měla zajistit přidanou hodnotu pro spotřebitele EU tím, že poskytne ten nejlepší rámec pro ochranu práv spotřebitelů a pro prosazování povinností obchodníků;

62.  považuje za mimořádně důležité, aby bezpečnost produktů dovážených ze Spojeného království byla zaručena tak, aby odpovídala standardům EU;

63.  zdůrazňuje význam regulační a správní spolupráce doplněné ve vhodných případech náležitým parlamentním dohledem a závazkem, že nedojde ke snížení úrovně právní ochrany, aby se tak řešila otázka necelních překážek a plnily se cíle veřejného zájmu, čímž se zajistí ochrana zájmů unijních spotřebitelů, včetně vytvoření bezpečného a důvěryhodného internetové prostředí pro spotřebitele a podniky a boje proti nekalým obchodním postupům;

Rybolov

64.  opakuje, že mezi EU a Spojeným královstvím nebude možné uzavřít žádnou komplexní dohodu, která by neobsahovala úplné, vyvážené a dlouhodobě platné ujednání o rybolovu a otázkách s ním souvisejících zajišťující pokračující přístup do teritoriálních vod obou stran a přístup k jejich zdrojům a trhům za optimálních podmínek, jakož i ochranu stávajících rybolovných aktivit;

65.  připomíná, že největšího prospěchu pro obě strany bude dosaženo tím, že budou sdílené ekosystémy chráněny a jejich využívání bude řízeno udržitelným způsobem, že bude prosazován stávající reciproční přístup do teritoriálních vod a k rybolovným zdrojům s cílem zachovat stávající rybolovné aktivity, a stanovením jednotných, soudržných, jasných a stabilních společných zásad a pravidel umožňujících vzájemný otevřený přístup produktů rybolovu a akvakultury na trhy, aniž by tím vznikalo hospodářské či sociální napětí v důsledku nevyvážené hospodářské soutěže; trvá na tom, že je třeba, aby existoval zastřešující správní rámec, který by zajistil, aby jakékoli porušení ustanovení o recipročním přístupu do vod a ke zdrojům mohlo být sankcionováno, a to včetně pozastavení platnosti preferenčních celních sazeb pro Spojené království na trhu EU;

66.  zdůrazňuje, že je třeba, aby byly do dohody začleněny procentní podíly, které se v současnosti uplatňují na rybí populace sdílené mezi oběma stranami podle přílohy FISH-2 (přidělení rybolovných práv) v souladu s platnou zásadou relativní stability;

67.  vyzývá strany jednání k zachování stávajících členských kvót a stabilní a konstantní distribuce rybolovných práv; poukazuje na význam dlouhodobého řízení zdrojů na základě dodržování zásad SRP, jako je maximální udržitelný výnos, technická opatření a její nástroje řízení v konkrétních oblastech, např. víceleté plány pro Severní moře a západní vody, a rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí, které dosud ve své celistvosti přispívaly ke zlepšování stavu rybích populací ku prospěchu rybářského loďstva členských států EU i Spojeného království;

68.  zdůrazňuje, že dohoda musí zajistit, aby technická opatření či ustanovení týkající se chráněných mořských oblastí byla reciproční, nediskriminační a přiměřená, a ve skutečnosti neznamenala vykázání plavidel EU z vod Spojeného království; trvá na tom, že dohoda nesmí vést k tomu, že se environmentální a sociální normy EU přizpůsobí druhé straně, a jejich úroveň tak klesne;

69.  naléhavě žádá Komisi, aby do dohody zařadila ustanovení týkající se prevence a potírání nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu ve vodách Unie a Spojeného království;

70.  poukazuje na to, že musí být zavedeny adekvátní mechanismy spolupráce a konzultací, společný vědecký přístup a záruky, že Spojené království bude nadále přispívat ke shromažďování údajů a k vědeckému posuzování rybích populací, které poslouží jakožto základ pro veškerá rozhodnutí týkající se společného řízení rybolovu ve všech sdílených mořských oblastech; naléhavě EU a Spojené království, aby pokračovaly ve své aktivní a loajální spolupráci ve věci kontroly rybolovu a boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

Práva občanů a volný pohyb osob

71.  s politováním konstatuje, že se Spojené království rozhodlo, že po skončení přechodného období se už nebude uplatňovat zásada volného pohybu osob mezi Unií a touto zemí; trvá na tom, že je třeba do budoucího partnerství začlenit ambiciózní ustanovení o pohybu osob založená na plné reciprocitě a zákazu diskriminace mezi členskými státy; znovu opakuje, že přístup Spojeného království na vnitřní trh musí odpovídat závazkům, které tato země učinila, pokud jde o usnadnění mobility osob; zdůrazňuje, že by režim překračování hranic neměl tvořit překážku spojenou s vysokou správní nebo finanční náročností;

72.  zdůrazňuje, že je třeba věnovat zvláštní pozornost potřebám dětí ze smíšených rodin, kde je občanem EU pouze jeden z rodičů, a poskytnout vhodné právní mechanismy pro řešení sporů mezi rodiči, například v případě rozvodu;

73.  domnívá se, že dohody o mobilitě, včetně bezvízového cestování za účelem krátkodobého pobytu, by měly být založeny na zákazu diskriminace mezi členskými státy a EU a na plné reciprocitě a měly by obsahovat acquis EU v oblasti mobility a předpisy týkající se vysílání pracovníků a koordinace systémů sociálního zabezpečení;

74.  domnívá se, že nedílnou součástí budoucí dohody mezi EU a Spojeným královstvím musí být další kodifikace práv občanů prostřednictvím právně závazných ustanovení; má za to, že musí zahrnovat i situaci přeshraničních pracovníků, jejichž svoboda pohybu by měla být zaručena na základě nediskriminačního a recipročního přístupu; vyzývá k tomu, aby se uvažovalo o lepší regulaci podmínek vstupu a pobytu občanů za účelem výzkumu, studia, odborné přípravy, dobrovolnické služby, výměnných pobytů žáků nebo vzdělávacích projektů, pobytů au-pair a dobrovolnické služby v rámci Evropského sboru solidarity, které by měly být součástí budoucí dohody a neměly by být ponechány domácí regulaci; připomíná, že koronavirová krize ukázala, že některá životně důležitá odvětví Spojeného království, například veřejné zdraví a zemědělství, jsou závislá na pracovnících z EU, včetně sezónních pracovníků;

Pracovní síla, mobilita a koordinace sociálního zabezpečení

75.  vyjadřuje politování nad tím, že vláda Spojeného království dosud nesplnila svůj závazek a neschválila nový zákon o zaměstnanosti, a naléhavě žádá Spojené království, aby tak učinilo před koncem přechodného období; odvolává se v této souvislosti na nedávno přijaté legislativní akty EU, jejichž lhůty pro provedení v právu členských států spadají do přechodného období; zdůrazňuje, že je nanejvýš důležité předejít situaci, kdy práva zaměstnanců nejsou chráněna stávajícími právními předpisy EU ani britským zákonem o zaměstnanosti;

76.  připomíná, že je důležité zachovat ve všech ohledech stávající i budoucí právo dotyčných osob na sociální zabezpečení; vyzývá vyjednavače dohody, aby všemožně usilovali o to, aby se práva těchto občanů stala v rámci koordinace sociálního zabezpečení prioritou, a aby zajistily nepřetržité uplatňování pravidel pro koordinaci oblasti sociálního zabezpečení ve všech kapitolách;

77.  vyjadřuje však politování nad tím, že dohoda neobsahuje žádná zvláštní ustanovení týkající se dávek v nezaměstnanosti v případě přeshraničních nebo příhraničních pracovníků, a vybízí proto EU a Spojené království, aby se otázce příslušných ustanovení týkajících se této problematiky věnovali;

78.  poukazuje na význam přijetí dynamické dohody, pokud jde o koordinaci oblasti sociálního zabezpečení; zdůrazňuje, že ustanovení konečné dohody o pohybu osob musí v souladu s politickým prohlášením zahrnovat přiměřená a pevně daná pravidla, pokud jde o koordinaci oblasti sociálního zabezpečení;

Ochrana údajů

79.  poukazuje na význam ochrany údajů jakožto základního práva a klíčového faktoru, který umožní přechod na digitální ekonomiku; připomíná, že k tomu, aby Komise mohla prohlásit, že rámec pro ochranu údajů ve Spojeném království zajišťuje odpovídající úroveň jejich ochrany, musí podle judikatury Soudního dvora Evropské unie prokázat, že tato země zajišťuje takovou úroveň ochrany, která je „v zásadě rovnocenná“ úrovni ochrany, již poskytuje právní rámec EU, a to i pokud jde o další předávání těchto údajů do třetích zemí;

80.  připomíná, že v zákoně Spojeného království o ochraně údajů je stanovena obecná a velmi široká výjimka ze zásad ochrany údajů a práv subjektů údajů při zpracovávání osobních údajů pro účely přistěhovalectví; je znepokojen tím, že jsou-li údaje osob, které nejsou občany Spojeného království, zpracovávány podle této výjimky, nejsou chráněny stejným způsobem jako údaje občanů Spojeného království, což by bylo v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679(15); domnívá se, že právní rámec Spojeného království pro uchovávání elektronických telekomunikačních údajů nesplňuje podmínky příslušného acquis EU, jak je vykládá Soudní dvůr Evropské unie, a tudíž v současné době nesplňuje podmínky přiměřené úrovně ochrany údajů;

81.  zdůrazňuje, že budoucí partnerství se musí opírat o závazky týkající se dodržování základních práv, včetně dostatečné ochrany osobních údajů, což je nezbytnou podmínkou plánované spolupráce, a o automatické pozastavení platnosti dohody o prosazování práva, pokud by Spojené království zrušilo svůj zákon, který zajišťuje platnost Evropské úmluvy o lidských právech, a podporuje tuto myšlenku; vyzývá Komisi, aby při posuzování toho, zda je právní rámec Spojeného království v souladu s právními předpisy EU, věnovala tomuto rámci zvláštní pozornost; zasazuje se o to, aby byla zohledněna judikatura Soudního dvora EU v této oblasti, například ve věci Schrems, a také judikatura Evropského soudu pro lidská práva;

82.  zaujímá stanovisko, že pokud se Spojené království výslovně nezaváže k prosazování Evropské úmluvy o lidských právech a neakceptuje soudní příslušnost Soudního dvora EU, nebude možné dosáhnout dohody o justiční a policejní spolupráci v trestních věcech; s politováním konstatuje, že Spojené království dosud odmítá poskytnout pevné záruky týkající se základních práv a osobních svobod, a trvá na zmírnění stávajících norem a na výjimkách z dohodnutých mechanismů v oblasti ochrany údajů, mj. na používání hromadného sledování;

83.  vyzývá Komisi, aby výše uvedené prvky zohlednila při posuzování přiměřenosti právního rámce Spojeného království, pokud jde o úroveň ochrany osobních údajů, a zajistila, aby tato země vyřešila problémy uvedené v tomto usnesení ještě před tím, než bude případně rozhodnuto o tom, že její právní předpisy týkající se ochrany údajů zajišťují odpovídající úroveň ochrany, která je v souladu s právem, jak je vykládá Soudní dvůr Evropské unie; vyzývá Komisi, aby požádala o poradenství rovněž Evropskou radu pro ochranu údajů a evropského inspektora ochrany údajů;

Bezpečnost, vymáhání práva a justiční spolupráce v trestních věcech

84.  znovu opakuje, že aby dohoda umožňovala dosažení komplexní účinné spolupráce, která by byla k oboustrannému prospěchu občanů EU i Spojeného království, je nutné dosáhnout hmatatelného pokroku v oblasti bezpečnosti, vymáhání práva a justiční spolupráce v trestních věcech;

85.  staví se důrazně proti žádosti Spojeného království o přímý přístup k informačním systémům EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí; v této souvislosti znovu zdůrazňuje, že Spojené království coby třetí země mimo schengenský prostor nemůže mít přímý přístup k údajům informačních systémů EU; upozorňuje, že jakékoli předávání informací Spojenému království, včetně osobních údajů, by mělo podléhat přísným mechanismům jejich ochrany a podmínkám kontroly a dohledu, mj. rovnocenné úrovni ochrany osobních údajů, jakou poskytují právní předpisy EU;

86.  poukazuje na to, že právní předpisy týkající se Schengenského informačního systému (SIS) výslovně zakazují přístup třetích zemí do tohoto systému a že Spojené království coby třetí země tak do něj nesmí mít přístup; připomíná, že dne 5. března 2020 vydala Rada v návaznosti na řadu závažných případů porušení předpisů při používání systému SIS ze strany Spojeného království soubor doporučení a že z odpovědi této země je zřejmé, že v rozporu s právem EU nemá v úmyslu se jimi řídit; domnívá se, že budoucí spolupráce mezi EU a Spojeným královstvím v oblasti vymáhání práva a justiční spolupráce by měla být založena na vzájemné důvěře; zdůrazňuje, že na takovéto spolupráci je možné se dohodnout pouze v případě, že budou stanovena přísná pravidla pro ochranu údajů a zavedeny spolehlivé mechanismy jejich vymáhání;

87.  poukazuje na to, že automatizovaná výměna údajů o DNA se Spojeným královstvím v rámci prümského rámce byla zahájena až v roce 2019 a že Rada brzy rozhodne o přijetí prováděcího rozhodnutí, které Spojenému království umožní účastnit se automatizované výměny daktyloskopických údajů; v této souvislosti poukazuje na to, že v rámci zvláštního postupu konzultace o aktech spadajících do bývalého třetího pilíře zamítl dne 13. května 2020 Parlament návrh rozhodnutí Rady kvůli obavám týkajícím se úplné reciprocity při výměně údajů o otiscích prstů, záruk v oblasti ochrany údajů a také kvůli velmi krátké době jeho uplatňování; vyzývá Radu, aby pečlivě zvážila argumenty Parlamentu pro jeho zamítnutí; připomíná vyjednavačům, že pokud budou rozhodnutí Rady povolující tuto automatizovanou výměnu údajů přijata, jejich platnost skončí na konci přechodného období; zdůrazňuje, že vzhledem k významu výměny informací v boji proti závažné a organizované přeshraniční trestné činnosti a terorismu je třeba včas přijmout dohodu o nových ujednáních, jimiž by se budoucí vztahy řídily;

88.  je znepokojen tím, že mandát Spojeného království k vyjednávání není v důležitých oblastech justiční spolupráce v trestních věcech dostatečně ambiciózní; je přesvědčen, že EU a Spojené království mohou nalézt řešení umožňující intenzivnější spolupráci, než je spolupráce probíhající v souladu s úmluvou Rady Evropy o vydávání osob;

Migrace, azyl a správa hranic

89.  zdůrazňuje, že je třeba shodnout se na podmínkách spolupráce v oblasti migrace státních příslušníků jiných zemí, než jsou země obou stran, přičemž je třeba dodržovat základní práva, respektovat lidskou důstojnost a uznat potřebu ochrany nejohroženějších osob; připomíná svou výzvu, že by součástí této spolupráce měla být přinejmenším ujednání, která posílí bezpečné a legální způsoby přístupu k mezinárodní ochraně, mimo jiné prostřednictvím slučování rodin;

90.  zdůrazňuje, že v souladu s mezinárodním právem je třeba zajistit úzkou spolupráci obou stran v oblasti boje proti převaděčství a obchodování s lidmi a i nadále ji uplatňovat na hranicích mezi Spojeným královstvím a EU;

91.  trvá na tom, že Spojené království si nemůže vybírat, které prvky azylového a migračního acquis EU si přeje zachovat;

92.  znovu zdůrazňuje, že je nutné přijmout plán na slučování rodin, který by mohl vstoupit v platnost ihned po skončení přechodného období;

93.  připomíná vyjednavačům, že součástí tohoto plánu je obecně platná povinnost EU i Spojeného království chránit všechny děti na svém území, a v souladu s Úmluvou OSN o právech dítěte z roku 1989 vyzývá členské státy, aby poté, co Spojené království předloží konkrétní návrhy, udělily Komisi mandát vyjednat plán na slučování rodin žadatelů o azyl;

94.  zdůrazňuje, že je třeba, aby EU uplatňovala ve všech těchto záležitostech koordinovaný přístup, jelikož dvoustranná ujednání mezi Spojeným královstvím a jednotlivými členskými státy ve věcech, jako je slučování rodin žadatelů o azyl nebo uprchlíků či opatření týkající se přemísťování nebo zpětného přebírání osob mohou mít negativní dopad na soulad mezi azylovou a migrační politikou EU; vyzývá EU i Spojené království, aby ke všem těmto záležitostem přistupovaly vyváženě a konstruktivně;

Boj proti praní peněz a financování terorismu

95.  vyzývá EU a Spojené království, aby do budoucí dohody o partnerství začlenily ustanovení o politice v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, včetně mechanismu pro výměnu informací; připomíná, že v politickém prohlášení se EU a Spojené království zavázaly, že pokud jde o transparentnost skutečného vlastnictví a ukončení anonymity spojené s používáním virtuálních měn, půjdou nad rámec norem pracovní skupiny pro finanční činnost v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, a to i prostřednictvím hloubkových kontrol klientů;

96.  vyzývá EU a Spojené království, aby do nové dohody o partnerství začlenily konkrétní ustanovení týkající se dohledu nad finančními i nefinančními povinnými osobami v souvislosti s rámcem pro boj proti praní špinavých peněz;

Daňová problematika

97.  vyzývá EU a Spojené království, aby upřednostňovaly koordinovaný boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem; vyzývá smluvní strany, aby škodlivé daňové praktiky řešily tím, že budou pokračovat ve spolupráci na základě unijního kodexu chování pro zdanění podniků; konstatuje, že pokud jde o ukazatele, podle nichž se zjišťuje, zda se v určité zemi vyskytují prvky, jež mohou společnosti využívat za účelem vyhýbání se daňovým povinnostem, zaujímá Spojené království jednu z předních pozic; vyzývá k tomu, aby se budoucí dohoda věnovala konkrétně i této otázce; připomíná, že po uplynutí přechodného období bude Spojené království považováno za třetí zemi a bude muset být prověřeno Skupinou pro kodex chování (zdanění podniků) na základě kritérií stanovených pro unijní seznam nespolupracujících jurisdikcí; vyzývá EU a Spojené království, aby s cílem zajistit dodržování právních předpisů v oblasti DPH a ochranu a vymáhání příjmů z DPH zajistily řádnou správní spolupráci;

Boj proti změně klimatu a ochrana životního prostředí

98.  domnívá se, že by Spojené království mělo své předpisy uvést do plného souladu se stávajícím a budoucím rámcem politiky EU v oblasti klimatu, včetně revidovaných cílů pro roky 2030 a 2040 a trajektorií pro dosažení klimatické neutrality do roku 2050;

99.  má za to, že by Spojené království mělo zavést systém stanovování cen uhlíku přinejmenším se stejnou působností a účinností, jakou má systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), a že by mělo na konci přechodného období uplatňovat stejné zásady pro používání externích kreditů; dále se domnívá, že pokud Spojené království požádá, aby byl jeho vlastní systém pro obchodování s emisemi propojen s unijním systémem, měly by se při posuzování takovéto žádosti uplatnit tyto dvě podmínky: systém Spojeného království pro obchodování s emisemi by neměl ohrožovat integritu unijního systému, zejména rovnováhu mezi právy a povinnostmi, a měl by odrážet neustálé rozšiřování působnosti a zvyšování účinnosti systému EU ETS; zdůrazňuje, že by systém stanovování cen uhlíku měl být vypracován a zaveden ještě předtím, než bude Parlament hlasovat o tom, zda vyslovit souhlas s návrhem dohody;

100.  poukazuje na to, že je důležité, aby bylo kromě přijetí společných norem a cílů zajištěno ve Spojeném království řádné sledování a posuzování kvality ovzduší a vody; zdůrazňuje dále, že je důležité, aby Spojené království uplatňovalo a vymáhalo emisní limity a další ustanovení dohodnutá v rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284(16) a aby rychle dosáhlo sladění se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU(17), včetně aktualizací referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách;

Veřejné zdraví

101.  zdůrazňuje, že pokud si bude Spojené království přát, aby bylo zařazeno na seznam zemí, které mají povolení vyvážet do EU zboží, na něž se vztahují sanitární a fytosanitární opatření, bude muset beze zbytku dodržovat požadavky EU, které se na toto zboží vztahují, včetně požadavků týkajících se výrobních procesů; zdůrazňuje dále, že je třeba, aby byla dodržována zejména pravidla původu u potravinářských výrobků, a že by měla být přijata jasná pravidla týkající se transformace potravinářských produktů ve Spojeném království, aby se zabránilo obcházení požadavků EU, zejména v souvislosti s případnými dohodami o volném obchodu mezi Spojeným královstvím a dalšími zeměmi;

102.  zdůrazňuje, že bude nezbytné, aby Spojené království dodržovalo předpisy EU týkající se geneticky modifikovaných organismů a přípravků na ochranu rostlin; domnívá se, že by obě strany měly usilovat o omezení využívání pesticidů a rizik s nimi spojených; zdůrazňuje, že je třeba, aby obě strany usilovaly o omezení použití antibiotik v živočišné výrobě a aby i nadále uplatňovaly zákaz jejich používání jako stimulátoru růstu a omezily jejich nevhodné či zbytečné využívání jako humánních léčivých přípravků;

103.  poukazuje na to, že je důležité předejít nedostatku léčivých přípravků a zdravotnických prostředků; naléhavě žádá vnitrostátní orgány a zúčastněné strany o zajištění toho, aby byl proces redistribuce léčivých prostředků registrovaných v jednotlivých členských státech uzavřen do konce přechodného období; vyzývá proto EU a Spojené království, aby v dlouhodobém horizontu spolupracovaly v oblasti prevence a odhalování stávajících i vznikajících hrozeb pro zdravotní bezpečnost a v oblasti připravenosti a reakce na takovéto hrozby; vyzývá v tomto ohledu k pokračující spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím s cílem účinně bojovat proti pandemii onemocnění COVID-19; domnívá se, že v případě, že by jedna ze stran nepřijala odpovídající opatření k řešení určité zdravotní hrozby, může druhá strana přijmout jednostranná opatření k ochraně veřejného zdraví;

104.  poukazuje na to, že je důležité prosazovat právní předpisy EU týkající se léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a bezpečnosti chemických látek, včetně endokrinních disruptorů, a zajistit trvalý přístup k léčivým přípravkům a zdravotnickým prostředkům, a zdůrazňuje, že britské společnosti budou v každém případě podléhat stejným povinnostem, jaké se vztahují na společnosti mimo EHP; zdůrazňuje navíc, že je nutné stanovit přísné podmínky týkající se sanitárních a fytosanitárních opatření, které by šly nad rámec dohody WTO, aby bylo možné ochránit vnitřní trh EU, a zejména spotřebitele před veškerými riziky spojenými s dovozem produktů ze Spojeného království nebo s jejich vývozem do této země;

Doprava

105.  zdůrazňuje, že plánované partnerství, které by bylo založeno na úzkých hospodářských vazbách a společných zájmech, by mělo na základě zásady vzájemnosti zajistit trvalé bezproblémové propojení všech druhů dopravy na obou stranách a současně by mělo zaručit rovné podmínky, zejména pokud jde o sociální normy a normy pro ochranu zaměstnanců a životního prostředí a o práva cestujících; připomíná, že by mělo zahrnovat i specifickou situaci tunelu pod Lamanšským průlivem, zejména pokud jde o aspekty bezpečnostního režimu a povolení;

106.  domnívá se, že v rámci budoucí spolupráce se Spojeným královstvím by se měly plánovat dopravní projekty společného zájmu a podporovat příznivé podmínky pro přeshraniční obchod a podnikání, zejména by se mělo pomáhat malým a středním podnikům vyhnout se další administrativní zátěži;

107.  domnívá se, že je zapotřebí plánovat na základě společných zájmů účast Spojeného království na přeshraničních programech EU zaměřených na výzkum a vývoj v oblasti dopravy;

108.  připomíná, že je důležité, aby Komise byla během jednání jediným vyjednavačem EU, a že členské státy nemají vést žádná dvoustranná jednání; naléhavě však Komisi vyzývá k tomu, aby v rámci konečné komplexní dohody zastupovala zájmy každého členského státu;

109.  podtrhuje, že práva a výsady jsou spjaty s povinnostmi a rozsah přístupu na jednotný trh EU by měl plně odpovídat míře sbližování předpisů a rozsahu závazků přijatých s ohledem na dodržování rovných podmínek pro otevřenou a spravedlivou hospodářskou soutěž, která by se opírala o minimální společné normy platné v EU;

110.  připomíná, že letectví je jediným způsobem dopravy, pro který v případě, že do konce přechodného období nebude dosaženo dohody, neexistuje v rámci WTO žádné právní nouzové řešení;

111.  domnívá se, že plánované partnerství by mělo zahrnovat jednak ambiciózní komplexní kapitolu týkající se letecké dopravy, která by zajistila strategické zájmy EU a obsahovala příslušná ustanovení týkající se přístupu na trh, investic a provozní a komerční flexibility (např. společného provádění letů), pokud jde o vyvážení práv a povinností, a jednak úzkou spolupráci v oblasti bezpečnosti a řízení letového provozu;

112.  zdůrazňuje, že poskytnutí jakékoli možnosti využívat některé prvky takzvané „páté svobody“ (svobody letectví) by mělo mít omezený rozsah a musí být vyváženo odpovídajícími povinnostmi v zájmu EU;

113.  konstatuje, že stávající rámec Evropské konference ministrů dopravy, který je založen na omezeném počtu povolení, není s ohledem na objem nákladní silniční dopravy mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím pro vztahy mezi EU a touto zemí vhodný; zdůrazňuje v tomto ohledu, že má-li se zabránit ohrožení veřejného pořádku a přerušení přepravních operací silničních dopravců a provozovatelů autokarové a autobusové dopravy, je nutné přijmout odpovídající opatření; v této souvislosti poukazuje na to, že je důležité zajistit lepší přímé spojení po moři mezi Irskem a kontinentální Evropou, a přestat se tak spoléhat na Spojené království coby „pevninský most“;

114.  zdůrazňuje, že britským provozovatelům nákladní dopravy nelze s ohledem na silniční nákladní dopravu udělit stejná práva a stejné výhody jako provozovatelům nákladní dopravy z EU;

115.  domnívá se, že plánované partnerství by mělo zahrnovat právo na průjezd s nákladem i bez nákladu z území a na území jedné strany skrze území druhé strany;

116.  domnívá se, že plánované partnerství by mělo zahrnovat rovné podmínky zejména v oblastech týkajících se doby práce, řízení a odpočinku, vysílání řidičů, tachografů, hmotnosti a rozměrů vozidel, kombinované dopravy a proškolování zaměstnanců a také konkrétní ustanovení, která by zajistila srovnatelnou míru ochrany provozovatelů a řidičů;

117.  naléhavě požaduje, aby se prioritně jednalo o zajištění plynulosti námořního obchodu, volného pohybu cestujících, námořníků a zaměstnanců na moři i na pevnině mezi EU a Spojeným královstvím; zdůrazňuje v této souvislosti, že EU a Spojené království by měly zajistit, aby byly k dispozici řádné hraniční a celní systémy, aby nedocházelo k průtahům a narušování provozu;

Kultura a vzdělávání

118.  domnívá se, že by v dohodě mělo být jasně uvedeno, že bude v souladu s Úmluvou UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost;

119.  vítá jasné prohlášení ve směrnicích pro jednání, že by budoucí vztahy mezi EU a Spojeným královstvím měly zahrnovat také dialog a výměnu v oblastech vzdělávání a kultury; vyzývá Komisi, aby při vyjednávání příslušných ustanovení týkajících se mobility přihlédla ke specifické povaze odvětví kultury; je navíc znepokojen tím, že ustanovení týkající se vstupu a dočasného pobytu fyzických osob pro účely podnikání obsažená v návrhu dohody, který zveřejnila Komise, nesplňují potřeby kulturního a tvůrčího odvětví a mohla by ohrozit pokračování kulturní výměny;

120.  bezvýhradně podporuje jednoznačné prohlášení uvedené ve směrnicích pro jednání, že by audiovizuální služby měly být z působnosti hospodářského partnerství vyňaty, a naléhavě vyzývá Komisi, aby na svém postoji trvala;

121.  zdůrazňuje, že přístup na trh s audiovizuálními službami v Unii může být zajištěn pouze tehdy, pokud bude plně uplatňována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU(18), tak aby měly obě strany rovnocenná přenosová práva; připomíná, že obsah pocházející ze Spojeného království bude i po skončení přechodného období nadále klasifikován jako „evropské dílo“, dokud budou do kvóty pro obsah „evropských děl“ zahrnována díla vzniklá v nečlenských státech a v zemích mimo EHP, které jsou stranou Úmluvy Rady Evropy o přeshraniční televizi;

122.  vítá skutečnost, že do směrnic pro jednání byly začleněny otázky týkající se navracení nebo restituce neoprávněně vyvezených kulturních statků do zemí jejich původu, a poukazuje na význam další spolupráce se Spojeným královstvím v této oblasti;

Rámec pro finanční řízení a kontrolu

123.  vyzývá k zajištění a dodržování práva na přístup útvarů Komise, Evropského účetního dvora, Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), Evropského úřadu veřejného žalobce (EPPO) a také práva na kontrolu ze strany Evropského parlamentu; připomíná, že v případech, které se týkají dodržování a výkladu práva EU, musí být jako příslušný soud akceptován Soudní dvůr Evropské unie;

Účast v programech Unie

124.  doporučuje, aby Komise věnovala zvláštní pozornost následujícím platným zásadám a podmínkám týkajícím se „Účasti v programech Unie“ a „Horizontálních ujednání a řízení“:

   a) přijmout nezbytné kroky k zajištění toho, aby součástí obecných zásad a podmínek, které budou v rámci plánovaného partnerství stanoveny v souvislosti s účastí v programech EU, byl požadavek, aby Spojené království finančně přispívalo spravedlivým a odpovídajícím dílem k veškerým programům, jichž se bude účastnit, a to jak v podobě účastnického poplatku, tak operačního příspěvku;
   b) zajistit, aby obecné pravidlo pro účast Spojeného království v jakémkoli programu bylo v souladu se standardními podmínkami platnými pro účast třetích zemí a aby platilo po celou dobu trvání dotčeného programu a všech jeho částí, s výjimkou případů, kdy je částečná účast odůvodněna například nutností zachovávat důvěrnost; doporučuje zajistit předvídatelnost pro účastníky programů EU, kteří jsou usazeni v EU, a stabilitu rozpočtových prostředků;
   c) zajistit, aby účast Spojeného království v programech EU nevedla k celkovému čistému převodu prostředků z rozpočtu Unie do Spojeného království a aby EU byla schopna jednostranně pozastavit či ukončit účast této země v jakémkoli programu, jestliže nebudou splněny podmínky pro účast nebo jestliže Spojené království nezaplatí svůj finanční příspěvek;
   d) zajistit, aby dohoda se Spojeným královstvím obsahovala nezbytná opatření pro řešení finančních nesrovnalostí, podvodů, praní peněz a jiných trestných činů poškozujících finanční zájmy Unie a opatření, která zajistí ochranu finančních zájmů EU;

125.  je přesvědčen zejména o tom, že účast Spojeného království, jež by byla v souladu s obecnými zásadami pro účast třetích zemí v programech Unie, je důležitá v přeshraničních, kulturních, rozvojových, vzdělávacích a výzkumných programech, jako jsou programy Erasmus+, Kreativní Evropa, Horizont, Evropská rada pro výzkum, program LIFE, transevropská dopravní síť (TEN-T), Nástroj pro propojení Evropy (CEF), jednotné evropské nebe (SES) a Interreg, ve společných technologických iniciativách, jako jsou Clean Sky I a II, výzkum uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe (SESAR), konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC), Galileo, Copernicus, Evropská služba pro pokrytí geostacionární navigací (EGNOS) a rámec pro podporu vesmíru, pozorování a sledování (SST), a v partnerstvích veřejného a soukromého sektoru;

126.  očekává, že dohoda bude řešit vztah Spojeného království k Euratomu a k projektu ITER a dopad vystoupení z EU na aktiva a pasiva; očekává, že Spojené království bude i nadále dodržovat nejpřísnější normy jaderné bezpečnosti, jaderného zabezpečení a radiační ochrany;

127.  domnívá se, že pokud by si Spojené království nakonec přálo účastnit se vnitřního trhu, mělo by přispívat do fondů soudržnosti na období 2021–2027, jako činí země EHP;

128.  domnívá se, že nová dohoda by měla zohledňovat potřeby regionů EU postižených vystoupením Spojeného království z EU;

129.  zdůrazňuje, že je mimořádně důležité, aby v Severním Irsku a příhraničních oblastech Irska nadále fungoval program PEACE a byl autonomně spravován Úřadem pro zvláštní programy EU;

130.  domnívá se, že by měla pokračovat spolupráce v otázkách společného zájmu mezi nejvzdálenějšími regiony a zámořskými zeměmi a územími EU na straně jedné a zámořskými zeměmi a územími Spojeného království na straně druhé, zejména v Karibiku a Tichomoří; požaduje vložení zvláštních ustanovení, která by umožnila budoucí společné projekty v rámci Evropského rozvojového fondu a případně fondů soudržnosti; domnívá se, že v případě zbývajících zámořských zemí a území je třeba zachovat odpovídající úroveň podpory;

131.  zdůrazňuje, že v případě, kdy je vážnými dopady např. na hospodářství postižen jeden či více regionů EU nebo kandidátská země, vyjadřuje hmatatelnou solidaritu mezi členskými státy Fond solidarity Evropské unie (EUSF), jenž poskytuje finanční prostředky z rozpočtu EU;

132.  zdůrazňuje, že je nezbytné spojit účast v programech s harmonizací s příslušnými oblastmi politiky, jako je politika v oblasti klimatu nebo kybernetiky;

133.  domnívá se, že by v zájmu obou stran byla dohoda o spolupráci v oblasti energetiky, která by byla v souladu s celkovou dohodou o budoucích vztazích a byla by založena na robustní správě a rovných podmínkách;

134.  zdůrazňuje, že k zajištění kontinuity jednotného trhu s elektřinou na ostrově Irsko po vystoupení Spojeného království z EU je nezbytné nadále v Severním Irsku uplatňovat acquis EU pro oblast energetiky;

135.  zastává názor, že by Spojené království mohlo zůstat významným partnerem v politice EU pro oblast vesmíru, a zdůrazňuje, že v průběhu jednání je třeba řešit budoucí přístup této země ke kosmickému programu EU a zároveň zachovat zájmy Unie a soulad s příslušným právním rámcem pro účast třetích zemí v kosmickém programu EU;

Duševní vlastnictví

136.  zdůrazňuje, že budoucí dohoda by měla obsahovat účinná a vymahatelná opatření týkající se uznávání a vysoké úrovně ochrany zeměpisných označení a práv duševního vlastnictví, např. autorského práva a práv s ním souvisejících, obchodních známek a průmyslových vzorů, patentů a obchodních tajemství, a to na základě platného i budoucího právního rámce EU, aniž by byl ohrožen přístup k cenově dostupným léčivým přípravkům, jako jsou generika; domnívá se, že by rovněž měla umožňovat úzkou dvoustrannou spolupráci mezi Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a úřady duševního vlastnictví ve Spojeném království;

Právo obchodních společností

137.  konstatuje, že má-li se ve Spojeném království a v EU zamezit snížení standardů a zajistit locus standi, je vhodné, aby budoucí dohoda obsahovala minimální společné normy pro zakládání společností a provozování činnosti, ochranu akcionářů, věřitelů nebo zaměstnanců, podávání zpráv a provádění auditů společností a pravidla transparentnosti a dále aby zaručovala vzájemné uznávání soudních rozhodnutí týkajících se restrukturalizace, úpadku nebo platební neschopnosti;

Justiční spolupráce v občanských věcech, včetně rodinného práva

138.  zdůrazňuje, že justiční spolupráce v občanských věcech má zásadní význam pro zajištění budoucích obchodních a podnikatelských vztahů mezi občany a společnostmi a pro zaručení právní jistoty a dostatečné ochrany stran při přeshraničních transakcích a jiných činnostech; zastává názor, že je proto zapotřebí důkladně posoudit, zda by vhodným řešením, které by Unii umožnilo zachovat si celkově vyvážené vztahy s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, byla Luganská úmluva, anebo zda by bylo vhodnější zvolit nějaké jiné řešení, jež by mohlo zajistit dynamické slaďování předpisů mezi oběma stranami;

139.  zdůrazňuje, že budoucí dohoda by měla nalézt smysluplné a komplexní řešení zejména ve věcech manželských, ve věcech rodičovské odpovědnosti a v dalších rodinných otázkách; v této souvislosti konstatuje, že v budoucí dohodě by veškerá ustanovení o vzájemném výkonu rodinného práva měla být založena nejen na zásadě vzájemné důvěry v soudní systémy, ale i na určitých ústavních zárukách a společných normách v oblasti základních práv;

Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc

140.  konstatuje, že Spojené království je i nadále jedním z největších dvoustranných dárců na světě, a zdůrazňuje, že se EU musí zabývat možnostmi spolupráce s touto zemí v partnerském duchu; lituje, že vystoupení Spojeného království z EU zanechá v celkové politice Unie v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci mezery;

141.  poukazuje na ústřední úlohu, kterou EU a Spojené království hrají prostřednictvím rozvojové politiky a humanitární pomoci při řešení společných výzev; zdůrazňuje, že v tomto ohledu je důležité usilovat o zajištění soudržnosti politik ve prospěch rozvoje;

142.  upozorňuje na význam silného partnerství, které by ctilo přístup založený na právech a současně zajišťovalo další odhodlání a spolupráci, pokud jde o plnění cílů udržitelného rozvoje, dodržování lidských práv, vymýcení chudoby a provádění Pařížské dohody; dále upozorňuje na význam harmonizované reakce na humanitární krize a základních zásad humanitární pomoci;

143.  je přesvědčen, že partnerství po ukončení platnosti dohody z Cotonou a strategii EU-Afrika lze prohloubit na základě účinné spolupráce se Spojeným královstvím a silné přítomnosti této země v Africe a karibské a tichomořské oblasti; zdůrazňuje, že EU, Spojené království a země AKT by měly spolupracovat na všech úrovních v souladu se zásadami partnerství, solidarity a doplňkovosti;

Bezpečnost a zahraniční věci

144.  bere na vědomí, že v cílech Spojeného království pro jednání zveřejněných dne 27. února 2020 je uvedeno, že zahraniční politika bude určována pouze v rámci širšího přátelského dialogu a spolupráce mezi Spojeným královstvím a EU, což tuto klíčovou oblast snižuje na úroveň neinstitucionalizovaného vztahu, o němž se rozhodne až v pozdější fázi;

145.  vyjadřuje politování nad tím, že uvedený krok je v rozporu s ustanoveními politického prohlášení, odsouhlaseného Spojeným královstvím, které počítá s ambiciózním, rozsáhlým, hlubokým a flexibilním partnerstvím v oblasti zahraniční politiky, bezpečnosti a obrany a v němž se požaduje, aby bylo v budoucnu mezi EU a Spojeným královstvím vytvořeno v oblasti bezpečnosti rozsáhlé komplexní a vyvážené partnerství;

146.  připomíná postoj EU, podle nějž by zahraniční politika, bezpečnost a obrana měly být součástí komplexní dohody upravující budoucí vztah mezi EU a Spojeným královstvím;

147.  hluboce lituje skutečnosti, že Spojené království neprojevuje žádné ambice, pokud jde o vztahy s EU v oblasti zahraniční politiky, bezpečnosti a obrany, a že tyto vztahy výslovně nebyly zařazeny do mandátu Spojeného království, a nejsou tudíž součástí 11 oblastí jednání;

148.  připomíná, že EU i Spojené království mají společné zásady, hodnoty a zájmy; zdůrazňuje, že je v zájmu obou stran pokračovat v ambiciózní, úzké a trvalé spolupráci respektující autonomii EU, jež by měla podobu společného rámce pro zahraniční a bezpečnostní politiku vycházejícího z článku 21 SEU a přihlížela k Chartě OSN a k NATO, a to v těchto oblastech:

   a) prosazování míru;
   b) sdílený přístup ke společným bezpečnostním výzvám a globální stabilitě, mj. v evropském sousedství;
   c) podpora mezinárodního řádu založeného na pravidlech;
   d) upevňování demokracie a právního státu;
   e) ochrana lidských práv a základních svobod;
   f) podpora celosvětové prosperity, udržitelného rozvoje, boje proti změně klimatu a zmírňování ztráty biologické rozmanitosti;

149.  konstatuje, že hluboce integrovaná a koordinovaná mezinárodní spolupráce mezi Spojeným královstvím a EU by byla pro obě strany i pro světový řád obecně mimořádně přínosná, neboť obě strany přistupují k účinnému multilateralismu, k zajišťování míru, bezpečnosti a udržitelnosti a k obraně a prosazování lidských práv podobně; navrhuje, aby tuto koordinaci řídila systémová platforma pro konzultace na vysoké úrovni a koordinaci v otázkách zahraniční politiky; poukazuje na význam a přidanou hodnotu meziparlamentní spolupráce v globálních otázkách;

150.  zdůrazňuje, že společná reakce na výzvy v oblasti zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky, k nimž patří terorismus, kybernetická válka, krize v sousedních zemích, dodržování lidských práv, dezinformační kampaně a hybridní hrozby, jsou nezbytné pro obě strany; podporuje účinný a včasný vzájemný dialog, konzultace, koordinaci a výměnu informací a zpravodajství pod demokratickou kontrolou ze strany orgánů Spojeného království a EU; připomíná, že výměna utajovaných informací musí být organizována pomocí zvláštního rámce;

151.  zdůrazňuje, že po skončení přechodného období se Spojené království stane třetí zemí bez jakéhokoli zvláštního rámce pro vztahy, což bude mít významný dopad na stávající spolupráci v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky;

152.  vyzývá EU i Spojené království, aby upevňovaly mezinárodní mír a stabilitu, mj. rozvojem společných strategií s cílem přispět k úsilí OSN v oblasti udržování míru; vyzývá obě strany, aby prosazovaly kulturu míru a dialogu – jako prostředek předcházení konfliktům, zvládání konfliktů a řešení konfliktů – a práva žen a genderová práva; podporuje pokračování stávající spolupráce v těchto oblastech; vyzývá k systematické preferenční spolupráci při operacích k udržení míru; žádá, aby byla posílena spolupráce mezi EU a Spojeným královstvím v záležitostech týkajících se demokratického vývoje, reformních procesů a demokratických parlamentních postupů v třetích zemích, včetně pozorování voleb;

153.  prohlašuje, že vzhledem ke vzájemným přínosům vyplývajícím z toho, že Spojené království a Francie jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN, že diplomatické služby Spojeného království a členských států EU jsou velmi výkonné a že Spojené království má nejsilnější ozbrojené síly v Evropě, má EU na takovém partnerství v oblasti zahraničních věcí a bezpečnosti silný zájem;

154.  navrhuje, aby se budoucí partnerství zakládalo na velmi úzké a pravidelné spolupráci a koordinaci v rámci OSN, zejména v Radě bezpečnosti OSN a Radě OSN pro lidská práva;

155.  poukazuje na vzájemnou provázanost bezpečnosti a rozvoje; vybízí EU i Spojené království, aby úzce spolupracovaly v oblasti udržitelného rozvoje a humanitární pomoci; připomíná oběma stranám, že je důležité se zavázat k dosažení cíle poskytování oficiální rozvojové pomoci ve výši 0,7 % hrubého národního důchodu a podporovat zásadu soudržnosti politik ve prospěch rozvoje; domnívá se, že partnerství po ukončení platnosti dohody z Cotonou a strategie EU-Afrika mohou těžit z účinné spolupráce se Spojeným královstvím, která se bude zabývat náročnými normami v sociální oblasti, v oblasti lidských práv a v oblasti ochrany životního prostředí, s cílem splnit cíle udržitelného rozvoje a Pařížské dohody;

156.  domnívá se, že je ve společném zájmu EU i Spojeného království, zvýrazněném jejich geografickou blízkostí, spolupracovat na rozvoji účinných a skutečně interoperabilních obranných schopností, mj. s Evropskou obrannou agenturou, pro niž by mělo být uzavřeno správní ujednání, a pokračovat ve velmi cenných partnerstvích v rámci programů NATO a EU v oblasti obrany a vnější bezpečnosti, programu Galileo, programů kybernetické bezpečnosti a v boji proti cíleným dezinformačním kampaním a kybernetickým útokům, jak ukázala současná pandemie onemocnění COVID-19; připomíná, že pokud jde o účast na veřejné regulované službě programu Galileo, je možné, ale i nezbytné dosáhnout zvláštní dohody; dále konstatuje, že pokud jde o nadcházející Evropský obranný fond, mohlo by být Spojené království přidruženo za podmínek stanovených pro třetí země; vyzývá EU i Spojené království, aby vypracovaly společný přístup ke standardizaci obranných technologií;

157.  očekává, že v oblasti kybernetické bezpečnosti bude moci Spojené království pokračovat v zavedené spolupráci a ve výměně informací mezi vnitrostátními orgány;

158.  připomíná, že na základě právních předpisů EU platí v současnosti ve Spojeném království několik omezujících opatření (režimů sankcí); uznává účinnost využívání sankcí, jedná-li se o lidská práva, demokracii a právní stát v souladu s Chartou OSN; zdůrazňuje, že Spojené království bude po svém vystoupení i nadále povinno uplatňovat sankční režimy OSN, a vyzývá je, aby pokračovalo v harmonizaci své politiky sankcí s EU; požaduje, aby byl mezi oběma stranami zřízen řádný mechanismus pro koordinaci sankcí a aby obě strany v oblasti sankcí úzce spolupracovaly na globálních fórech s cílem maximalizovat dopad a dosáhnout sbližování sankcí a zajistit uskutečňování a naplňování společných zájmů v oblasti prosazování společných hodnot;

159.  vyzývá Spojené království, aby se zapojilo do příslušných agentur Unie a aby v rámci operací EU pro řešení krizí a misí a operací SBOP – včetně humanitárních a záchranných misí, předcházení konfliktům a udržování míru, vojenského poradenství a pomoci a stabilizace po ukončení konfliktů – a projektů v rámci stálé strukturované spolupráce (PESCO), k nimž bude přizváno, zaujímalo přední místo, a zdůrazňuje, že tato účast by měla podléhat přísným podmínkám, které by respektovaly rozhodovací autonomii EU i svrchovanost Spojeného království a zásadu vyváženosti práv a povinností založenou na účinné reciprocitě, včetně spravedlivého a přiměřeného finančního příspěvku; vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, aby o procesu politického dialogu se Spojeným královstvím a o hlavních aspektech výměny informací týkajících se SBOP a řešení krizí pravidelně informovaly Parlament;

160.  připomíná, že základním kamenem celosvětové a evropské bezpečnosti jsou účinné mezinárodní režimy kontroly zbraní, odzbrojení a nešíření zbraní; připomíná, že je důležité, aby byla přijata ucelená a důvěryhodná evropská strategie pro mnohostranná jednání na celosvětové úrovni a pro regionální opatření zaměřená na uvolňování napětí a budování důvěry; připomíná důležitou úlohu, kterou hrálo Spojené království při vytváření a zavádění těchto norem, institucí a organizací; vyzývá Spojené království, aby pro tuto oblast politiky vypracovalo společnou strategii s EU, zejména v souladu s programem OSN pro odzbrojení; vyzývá Spojené království, aby se zavázalo, že bude i nadále dodržovat kritéria rovnocenná těm, která jsou zahrnuta ve společném postoji 2008/944/SZBP(19), a společně s EU bude podporovat univerzalizaci a důsledné provádění Smlouvy o obchodu se zbraněmi, Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a obnovení nové Smlouvy o omezení strategických zbraní (START);

161.  zdůrazňuje, že je mimořádně důležité, aby mezi EU a Spojeným královstvím existovala konzulární a diplomatická spolupráce, neboť by tak byla zajištěna účinná pomoc občanům obou stran a Spojené království i EU by mohly svým občanům nabídnout v souladu s čl. 20 odst. 2 písm. c) SFEU konzulární ochranu ve třetích zemích, v nichž jedna ze stran nemá diplomatické zastoupení;

162.  poukazuje na to, že pandemie onemocnění COVID-19 ukázala význam vojenských kapacit a prostředků, neboť evropské ozbrojené síly hrají – za současného plnění svých hlavních úkolů – klíčovou úlohu při podpoře civilního úsilí v boji proti pandemii; zdůrazňuje, že tato pandemie prokázala, jaký význam má strategická autonomie EU a evropská spolupráce v oblasti obrany pro ochranu evropského obyvatelstva v nouzové situaci a pro posílení odolnosti členských států; domnívá se, že by měly být zavedeny mechanismy, které by v případě budoucích krizí podobné povahy a rozsahu umožnily rychlou spolupráci mezi Unií a Spojeným královstvím; je toho názoru, že na základě zkušeností z pandemie onemocnění COVID-19 by měly evropské vojenské zdravotnické služby vytvořit síť pro výměnu informací a podporu s cílem podpořit obecnou odolnost Evropy v nouzových situacích a krizích; domnívá se, že účast Spojeného království v každé takové budoucí evropské vojenské zdravotnické síti by byla přínosná pro obě strany;

Institucionální ustanovení a správa

163.  upozorňuje na to, že celá dohoda se Spojeným královstvím jakožto třetí zemí, včetně ustanovení o rovných podmínkách, specifických odvětvových otázkách a tematických oblastech spolupráce a rybolovu, by měla zahrnovat zavedení jednotného uceleného a pevného systému správy, který by byl jednotícím rámcem zastřešujícím společný soustavný dohled nad dohodou a její řízení i transparentní mechanismy řešení sporů, zajištění souladu a vymáhání v souvislosti s výkladem a uplatňováním ustanovení dohody, případně doplněné sankcemi a předběžnými opatřeními;

164.  je toho názoru, že na budoucí vztahy se Spojeným královstvím jako celek by se měl vztahovat jednotný komplexní a horizontální mechanismus správy, jenž by zahrnoval i veškeré doplňující dohody, které mohou být uzavřeny později, a současně zajišťoval soulad s ustanoveními dohody o vystoupení a bránil neefektivnosti; poukazuje na to, že mechanismus řešení sporů bude muset být propracovaný a že by měl stanovit postupné sankce a opravné prostředky pro případ, kdy se zjistí, že jedna ze stran dohodu porušila, a že tento mechanismus bude muset zajistit účinné, rychle vykonatelné a odrazující prostředky nápravy; zdůrazňuje, že Parlament bude provádění všech ustanovení i nadále pečlivě sledovat; připomíná, že Spojené království si jako bývalý členský stát vybudovalo pro institucionální spolupráci a dialog s EU důležité struktury, které by měly fungování takových horizontálních ujednání usnadnit; opakuje, že EU očekává od Spojeného království větší míru ambicí v oblasti správy, aby bylo možné vybudovat solidní budoucí partnerství;

165.  trvá na tom, že je naprosto nutné, aby tento systém správy, při respektování autonomie obou stran, plně zachovával autonomii rozhodování EU a jejího právního a soudního řádu, včetně úlohy Parlamentu a Rady jako spolunormotvůrců unijního práva a včetně úlohy Soudního dvora EU jako jediného subjektu oprávněného vykládat právo EU a Listinu základních práv EU; domnívá se, že pokud se jedná o ustanovení založená na pojmech unijního práva, musí ujednání o správě stanovit příslušnost Soudního dvora EU;

166.  vítá návrh na zřízení Parlamentního shromáždění pro partnerství pro poslance Evropského parlamentu a Parlamentu Spojeného království, jež by mělo právo dostávat informace od Rady partnerství a předkládat jí doporučení, a zdůrazňuje, že dohoda by měla poskytovat právní základ pro ustanovení, která umožní institucionální organizaci tohoto subjektu;

167.  požaduje, aby byla v souvislosti s prováděním ustanovení o regulační spolupráci respektována úloha Parlamentu, neboť je třeba zajistit, aby byl schopen vykonávat řádný politický dohled a byla zaručena jeho práva a výsady spolunormotvůrce; připomíná, že Parlament má právo být informován o ujednáních o přezkumu dohody;

168.  zdůrazňuje, že na dohodu jako celek by se měla v souladu s bodem 125 politického prohlášení vztahovat ustanovení o dialogu s občanskou společností, zapojení zúčastněných stran a konzultacích obou stran, jež by zahrnovala zejména sociální partnery, včetně organizací a sdružení zaměstnanců zastupujících občany EU žijící a pracující ve Spojeném království a občany Spojeného království v EU; trvá na tom, aby byly zřízeny domácí poradní skupiny, které budou na provádění dohody dohlížet;

169.  podporuje pokračování účasti Spojeného království jako třetí země se statusem pozorovatele bez rozhodovací úlohy v neregulačních agenturách EU, např. v oblasti dopravy, životního prostředí nebo zaměstnanosti, a případné dohody o spolupráci Spojeného království s regulačními agenturami na téže úrovni, jako je Evropská agentura pro chemické látky, Evropská agentura pro bezpečnost letectví a Evropská agentura pro námořní bezpečnost, za účelem výměny údajů, osvědčených postupů a vědeckých poznatků; znovu vyzývá Komisi, aby s ohledem na postavení Spojeného království jako třetí země mimo schengenský prostor a jako klíčového partnera v boji proti terorismu a organizovanému zločinu zvážila potenciální budoucí praktickou spolupráci mezi orgány Spojeného království a agenturami EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí;

o
o   o

170.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Komisi a pro informaci také Radě, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

(1) Úř. věst. L 58, 27.2.2020, s. 53.
(2) Úř. věst. C 298, 23.8.2018, s. 24.
(3) Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 2.
(4) Úř. věst. C 369, 11.10.2018, s. 32.
(5) Úř. věst. C 162, 10.5.2019, s. 40.
(6) Přijaté texty, P9_TA(2019)0016.
(7) Přijaté texty, P9_TA(2020)0006.
(8) Přijaté texty, P9_TA(2020)0033.
(9) UKTF(2020)14.
(10) Přijaté texty, P9_TA(2020)0018.
(11) Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7.
(12) Úř. věst. C 34, 31.1.2020, s. 1.
(13) Úř. věst. L 58, 27.2.2020, s. 53.
(14) Je nezbytné zahrnout do budoucí dohody ad hoc mechanismus proti rizikům týkajícím se „swapů“ s cílem chránit vnitřní trh před situací, kdy by se Spojené království rozhodlo dovážet zboží za nízkou cenu ze třetích zemí (s cílem uspokojit svoji domácí spotřebu) a vyvážet s nulovým clem na lukrativnější trh EU svoji domácí produkci. Tento jev, který by byl výhodný pro Spojené království i třetí země a jemuž pravidla o původu nemohou bránit, by destabilizoval zemědělská odvětví EU, a proto vyžaduje zvláštní operační mechanismy.
(15) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
(16) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 1).
(17) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17).
(18) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) (Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1).
(19) Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 99.

Poslední aktualizace: 8. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí