Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/2023(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0117/2020

Texte depuse :

A9-0117/2020

Dezbateri :

PV 17/06/2020 - 22
CRE 17/06/2020 - 22

Voturi :

PV 17/06/2020 - 27
PV 18/06/2020 - 8

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0152

Texte adoptate
PDF 259kWORD 87k
Joi, 18 iunie 2020 - Bruxelles
Recomandări referitoare la negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
P9_TA(2020)0152A9-0117/2020

Recomandarea Parlamentului European din 18 iunie 2020 referitoare la negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (2020/2023(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special articolul 218 din TFUE,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Decizia (UE, Euratom) 2020/266 a Consiliului din 25 februarie 2020 de autorizare a începerii negocierilor cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru un nou acord de parteneriat(1) și directivele prevăzute în addendumul la aceasta pentru negocierea unui nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, care au fost făcute publice,

–  având în vedere rezoluțiile sale din 5 aprilie 2017 referitoare la negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană(2), din 3 octombrie 2017 referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit(3), din 13 decembrie 2017 referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit(4), din 14 martie 2018 referitoare la cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit(5), din 18 septembrie 2019 referitoare la situația retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană(6) din 15 ianuarie 2020 referitoare la punerea în aplicare și monitorizarea dispozițiilor privind drepturile cetățenilor prevăzute în Acordul de retragere(7) și din 12 februarie 2020 referitoare la mandatul propus de negociere pentru negocierile în vederea unui nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord(8),

–  având în vedere proiectul de text al Acordului privind noul parteneriat cu Regatul Unit din 18 martie 2020(9);

–  având în vedere rezoluția sa legislativă din 29 ianuarie 2020 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului referitoare la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice(10),

–  având în vedere Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice(11) (denumit în continuare „Acordul de retragere”) și Declarația politică de stabilire a cadrului viitoarelor relații dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit(12), care însoțește Acordul de retragere (denumită în continuare „Declarația politică”),

–  având în vedere avizele Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru transport și turism, Comisiei pentru dezvoltare regională, Comisiei pentru pescuit, Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, Comisiei pentru afaceri constituționale și Comisiei pentru petiții,

–  având în vedere scrisorile Comisiei pentru dezvoltare, Comisiei pentru control bugetar, Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, Comisiei pentru cultură și educație și Comisiei pentru afaceri juridice,

–  având în vedere articolul 114 alineatul (4) și articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru comerț internațional, desfășurate în temeiul articolului 58 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și al Comisiei pentru comerț internațional (A9-0117/2020),

A.  întrucât Declarația politică este reperul pentru negocieri și stabilește parametrii unui parteneriat ambițios, amplu, profund și flexibil în materie de cooperare comercială și economică, care are la bază un acord de liber schimb cuprinzător și echilibrat, în ceea ce privește asigurarea respectării legii și justiția penală, politica externă, securitatea și apărarea și domenii mai ample de cooperare; întrucât mandatul Uniunii Europene (UE), adoptat de Consiliu la 25 februarie 2020 în acest temei, constituie cadrul de negociere care prevede un parteneriat puternic și cuprinzător între UE și Regatul Unit, formând o structură coerentă și un cadru general de guvernanță; întrucât UE nu va accepta abordarea fragmentară a Regatului Unit, care urmărește să negocieze o serie de acorduri separate, de sine stătătoare;

B.  întrucât mandatul UE se bazează pe orientările Consiliului European din 23 martie 2018 și pe Declarația politică;

C.  întrucât negocierile pentru viitorul parteneriat cu Regatul Unit pot să se bazeze numai pe punerea în aplicare efectivă și deplină a Acordului de retragere și a celor trei protocoale la acesta;

D.  întrucât UE ar trebui să își mențină eforturile și hotărârea de a negocia un acord ambițios, astfel cum se prevede în mod clar în Declarația politică, pe care au semnat-o ambele părți, inclusiv prim-ministrul britanic, la 17 octombrie 2019, precum și în mandatul UE; întrucât Regatul Unit a încetat să mai fie stat membru al UE la 31 ianuarie 2020;

E.  întrucât actuala presiune legată de timp din cadrul negocierilor este doar rezultatul alegerilor făcute de Regatul Unit;

F.  întrucât viitorul acord ar trebui să fie inclus într-un cadru general de guvernanță și întrucât Curtea de Justiție a UE (CJUE) ar trebui să fie singurul organism responsabil de interpretarea dreptului UE;

G.  întrucât, în perioada de tranziție, dreptul Uniunii în toate domeniile de politică se aplică în continuare pentru și în Regatul Unit, cu excepția dispozițiilor tratatelor și ale actelor care nu erau obligatorii pentru și în Regatul Unit înainte de intrarea în vigoare a Acordului de retragere; întrucât, la 14 mai 2020, Comisia Europeană a lansat o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva Regatului Unit pentru nerespectarea normelor UE privind libera circulație;

H.  întrucât retragerea Regatului Unit din UE afectează milioane de cetățeni, cetățeni ai Regatului Unit care locuiesc, călătoresc sau lucrează în UE, cetățeni ai UE care locuiesc, călătoresc sau lucrează în Regatul Unit, precum și alte persoane, în afară de cetățenii UE și ai Regatului Unit;

I.  întrucât, ca țară terță, Regatul Unit nu poate avea aceleași drepturi și beneficia de aceleași avantaje și nu poate fi supus acelorași obligații ca un stat membru, iar situația, atât în UE, cât și în Regatul Unit, se va schimba, prin urmare, în mod semnificativ la sfârșitul perioadei de tranziție; întrucât UE și Regatul Unit împărtășesc principii și valori fundamentale; întrucât apropierea geografică, nivelul de interconectare și nivelul ridicat de aliniere și interdependență existente cu normele UE ar trebui să fie luate în considerare în cadrul viitorului acord de parteneriat; și întrucât, după cum UE a precizat în mod clar de la început, cu cât Regatul Unit solicită mai multe privilegii și drepturi, cu atât îi vor reveni mai multe obligații;

J.  întrucât UE și Regatul Unit au convenit, prin Declarația politică, să se întrunească la nivel înalt în iunie 2020 pentru a trece în revistă progresele înregistrate, în scopul de a conveni asupra unor acțiuni pentru avansarea negocierilor privind viitoarele lor relații; întrucât, la sfârșitul reuniunii la nivel înalt din 15 iunie 2020, cele două părți au emis o declarație comună în care au constatat, printre altele, că era necesar un nou impuls;

K.  întrucât unitatea dintre UE și statele sale membre pe parcursul negocierilor este esențială pentru a apăra în mod optim interesele UE, inclusiv pe cele ale cetățenilor săi; întrucât UE și statele sale membre au rămas unite pe parcursul negocierii și adoptării Acordului de retragere și ulterior; întrucât această unitate se reflectă în adoptarea mandatului de negociere încredințat lui Michel Barnier, negociatorul UE și șeful Grupului operativ al UE, care beneficiază de sprijinul ferm al UE și al statelor sale membre;

L.  întrucât UE și Regatul Unit au convenit în Declarația politică că viitoarea relație ar trebui să se bazeze pe valori comune, cum ar fi respectarea și apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a principiilor democratice, a statului de drept, o ordine internațională bazată pe reguli, inclusiv Carta ONU și sprijinul pentru neproliferare, principiile dezarmării, păcii și securității, precum și dezvoltarea durabilă și protecția mediului, precum și faptul că aceste valori reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru cooperare în cadrul Declarației politice, care ar trebui exprimate prin clauze politice cu caracter obligatoriu și care sunt, de asemenea, chestiuni de încredere reciprocă; întrucât UE va trebui să respecte în continuare Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, acordul privind viitoarele relații trebuie să fie condiționat de angajamentul continuu al Regatului Unit de a respecta Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO);

M.  întrucât pandemia de COVID-19 a creat o situație nouă, total neașteptată și fără precedent, care are consecințe semnificative asupra ritmului și eficienței negocierilor dintre UE și Regatul Unit; întrucât, în cazul în care nu se poate ajunge la un acord, ambele părți vor trebui să fie pregătite pentru schimbări extrem de dramatice ale economiilor lor, care vor fi agravate de pandemia de COVID-19 și de consecințele economice preconizate ale acesteia; întrucât confruntarea cu o pandemie globală și consecințele geopolitice, economice și sociale previzibile ale acesteia consolidează necesitatea de a îmbunătăți mecanismele de cooperare dintre parteneri și aliați,

Principii generale

1.  regretă că, după patru runde de negocieri, nu s-au făcut progrese reale, cu excepția unor pași foarte mici într-un număr limitat de domenii; ia act de divergențele substanțiale dintre UE și Regatul Unit, inclusiv în ceea ce privește domeniul de aplicare și arhitectura juridică a textului care urmează să fie negociat; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la amploarea redusă a viitorului parteneriat preconizat de guvernul britanic și la abordarea fragmentată a acestuia față de negocieri numai în domeniile care sunt în interesul Regatului Unit: reiterează faptul că o astfel de abordare selectivă este inacceptabilă pentru UE; atrage atenția asupra faptului că propunerile Regatului Unit nu corespund angajamentelor asumate în temeiul Acordului de retragere și al Declarației politice, cu care Regatul Unit a fost de acord, inclusiv refuzul său de a negocia un acord privind aspectele de securitate și apărare;

2.  reiterează că UE își menține poziția fermă conform căreia trebuie să se realizeze progrese concrete în paralel în toate domeniile de negociere, inclusiv cu privire la condițiile de concurență echitabile, pescuit, securitate internă și guvernanță, astfel cum se subliniază în Declarația politică; subliniază că toate negocierile sunt indivizibile și că UE nu va accepta un acord „cu orice preț”, și în special nu va accepta un acord de liber schimb (ALS) fără a avea garanții privind condițiile de concurență echitabile și un acord satisfăcător în domeniul pescuitului; sprijină, astfel, pe deplin Comisia în ceea ce privește necesitatea unui proiect de tratat cuprinzător, astfel cum a propus UE de la început, în loc să accepte acorduri separate, astfel cum a propus Regatul Unit;

3.  insistă asupra faptului că orice acord privind o nouă relație între UE și Regatul Unit trebuie să fie coerent și adaptat la apropierea geografică a celor două părți și la nivelul ridicat de interconectare a economiilor celor două părți;

4.  salută publicarea proiectelor de propuneri legislative ale Regatului Unit, chiar dacă este tardivă; observă că, spre deosebire de afirmațiile Regatului Unit potrivit cărora utilizează precedente existente, multe dintre aceste propuneri depășesc în mod semnificativ ceea ce a negociat UE în cadrul altor acorduri de liber schimb cu țări terțe în ultimii ani; reamintește că orice acord final trebuie să se bazeze pe un echilibru între drepturi și obligații;

5.  salută faptul că există un nivel ridicat de convergență între obiectivele de negociere exprimate în Rezoluția Parlamentului din 12 februarie 2020 și în Decizia (UE, Euratom) 2020/266 a Consiliului din 25 februarie 2020 de autorizare a deschiderii negocierilor cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru un nou acord de parteneriat(13) („directivele de negociere”); subliniază că Comisia are sprijinul deplin al Parlamentului în negocierea cu Regatul Unit, în conformitate cu directivele de negociere, întrucât toate cele trei instituții împărtășesc, în linii mari, aceleași obiective privind ceea ce ar trebui să îndeplinească aceste negocieri;

6.  salută proiectul de text de acord al UE privind noul parteneriat cu Regatul Unit, publicat la 18 martie 2020, care propune un acord cuprinzător pentru un parteneriat profund și strâns, care să acopere nu numai liberul schimb de mărfuri și servicii, ci și modalități de a preveni denaturările și avantajele competitive neloiale, inclusiv cele legate de sectorul agriculturii, de măsurile sanitare și fitosanitare (SPS) și de ajutorul de stat, și de a stabili un climat favorabil pentru dezvoltarea comerțului și a investițiilor;

7.  invită Comisia să continue să conducă negocierile în mod transparent, deoarece transparența este benefică atât pentru procesul de negociere, cât și pentru cetățeni și întreprinderi, permițându-le să se pregătească mai bine pentru faza post-tranziție; îndeamnă Comisia să asigure, în acest sens, o consultare publică și un dialog constant cu partenerii sociali și societatea civilă, precum și cu parlamentele naționale; salută practica Comisiei de a furniza Parlamentului informații cu privire la negocieri în mod regulat și în timp util, și se așteaptă ca această practică să continue, în conformitate cu informațiile care sunt comunicate statelor membre;

8.  reamintește că orice viitor acord de asociere încheiat în temeiul articolului 217 din TFUE între UE și Regatul Unit (denumit în continuare „acordul”) trebuie să respecte cu strictețe următoarele principii:

   (i) o țară terță nu trebuie să beneficieze de aceleași drepturi și avantaje și nu îndeplinește aceleași obligații ca un stat membru al UE sau un membru al Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) sau al Spațiului Economic European (SEE);
   (ii) protecția integrității depline și a bunei funcționări a pieței interne și a uniunii vamale, indivizibilitatea celor patru libertăți; în special, gradul de cooperare în cadrul pilonului economic trebuie să fie conform cu angajamentele asumate pentru a facilita mobilitatea persoanelor, cum ar fi călătoriile fără viză, mobilitatea cercetătorilor, a studenților, a prestatorilor de servicii temporare și a persoanelor care călătoresc în scop de afaceri, precum și cooperarea în domeniul securității sociale;
   (iii) menținerea autonomiei decizionale a UE;
   (iv) garantarea ordinii juridice a UE și a rolului CJUE ca organism suprem responsabil de interpretarea dreptului Uniunii în această privință;
   (v) respectarea în permanență a principiilor democratice, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, astfel cum sunt definite în special în Declarația universală a drepturilor omului a ONU, în CEDO și protocoalele la aceasta, în Carta socială europeană, în Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale și în alte tratate internaționale privind drepturile omului ale ONU și ale Consiliului Europei, precum și respectarea principiului statului de drept; reamintește în special că viitoarele relații ar trebui să fie condiționate de angajamentul continuu al Regatului Unit de a respecta cadrul CEDO;
   (vi) condiții de concurență echitabile, inclusiv pentru întreprinderi, care să asigure standarde ridicate în ceea ce privește politicile în domeniul social, al muncii, al protecției mediului și a consumatorilor, al combaterii schimbărilor climatice, precum și al fiscalității, concurenței și al ajutoarelor de stat, inclusiv prin intermediul unui cadru robust și cuprinzător privind concurența și controlul ajutoarelor de stat. Aceste condiții de concurență echitabile trebuie garantate prin mecanisme eficace de soluționare a litigiilor și de punere în aplicare, inclusiv în ceea ce privește capitolul referitor la comerț și dezvoltare durabilă; reamintește, în special, că orice viitor acord ar trebui să fie pe deplin condiționat de respectarea Acordului de la Paris, adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice („Acordul de la Paris”);
   (vii) principiul precauției, principiul conform căruia daunele aduse mediului ar trebui remediate cu prioritate la sursă și principiul „poluatorul plătește”;
   (viii) garantarea acordurilor UE cu țările terțe și cu organizațiile internaționale, inclusiv a Acordului privind SEE, precum și menținerea echilibrului general al acestor relații;
   (ix) protejarea stabilității financiare a UE și respectarea regimului și standardelor sale de reglementare și de supraveghere, precum și aplicarea lor;
   (x) un echilibru just între drepturi și obligații, inclusiv, dacă este cazul, contribuții financiare proporționale;
   (xi) să asigure un rezultat corect și echitabil pentru toate statele membre și în interesul cetățenilor noștri;

9.  subliniază că negociatorul-șef al UE are sprijinul deplin și ferm al Parlamentului pentru a insista că garanțiile pentru condiții de concurență echitabile sunt un element esențial al oricărui acord cu Regatul Unit, deoarece acest lucru nu înseamnă dogmatism sau ideologie din partea UE, ci o condiție prealabilă pentru stabilirea unui parteneriat ambițios și echilibrat cu Regatul Unit și pentru păstrarea competitivității pieței interne și a întreprinderilor din UE, precum și pentru menținerea și dezvoltarea în viitor a unui nivel ridicat de protecție socială, a mediului și a consumatorilor;

10.  respectă pe deplin, în această privință, suveranitatea Regatului Unit, pe care UE nu are nicio intenție să o submineze în cadrul negocierilor actuale; reamintește, totuși, că Regatul Unit nu va fi niciodată egal cu alte țări terțe din cauza statutului său de fost stat membru al UE, a alinierii actuale complete a reglementărilor, a volumului semnificativ al comerțului dintre cele două părți, precum și a apropierii sale geografice de UE, toți acești factori explicând necesitatea unor dispoziții solide și robuste privind condițiile de concurență echitabile în cadrul acordului;

11.  subliniază că UE ar trebui să își mențină eforturile și angajamentul pentru negocierea unui acord, astfel cum a indicat întotdeauna în Declarația politică și în directivele de negociere, cu privire la următoarele aspecte: cooperarea comercială și economică, asigurarea respectării legii și cooperarea judiciară în materie penală, politica externă, securitatea și apărarea, precum și domeniile tematice de cooperare, cum ar fi cooperarea privind dezvoltarea durabilă; solicită o abordare pragmatică și rezonabilă de la ambele părți;

12.  subliniază că este important să fim pregătiți pe deplin pentru retragerea Regatului Unit din piața internă și din uniunea vamală la sfârșitul perioadei de tranziție, indiferent de rezultatul negocierilor; subliniază că, în cazul în care nu se ajunge la un acord, consecințele vor fi și mai semnificative; subliniază, cu toate acestea, că UE este pregătită pentru oricare dintre scenarii;

13.  salută, în acest sens, avizele privind gradul de pregătire adaptate fiecărui sector ale Comisiei, care urmăresc să asigure faptul că industria UE este pregătită pentru șocul inevitabil pe care îl va cauza retragerea Regatului Unit din piața internă; invită Comisia și statele membre să își sporească eforturile cu scopul de a informa pe deplin cetățenii și întreprinderile UE cu privire la riscurile legate de faptul că perioada de tranziție s-ar putea încheia înainte de ajungerea la un acord, pentru a permite pregătirea adecvată;

14.  subliniază că este important să se consolideze și să se finanțeze în mod adecvat măsurile de pregătire și de urgență cu mult înainte de încheierea perioadei de tranziție, în special în cazul unei stagnări a negocierilor; subliniază că aceste măsuri de urgență ar trebui să fie temporare și unilaterale;

15.  își reiterează sprijinul pentru directivele de negociere, care prevăd că Gibraltarul nu va fi inclus în domeniul de aplicare teritorial al acordurilor care urmează să fie încheiate între UE și Regatul Unit și că orice acord separat va necesita un acord prealabil din partea Regatului Spaniei;

16.  subliniază importanța punerii în aplicare a dispozițiilor Protocolului privind Gibraltar cu privire la lucrătorii frontalieri, impozitare, mediu și pescuit; invită guvernul spaniol și guvernul britanic să asigure că are loc cooperarea necesară pentru tratarea acestor aspecte;

17.  reamintește că articolul 132 din Acordul de retragere prevede posibilitatea ca Comitetul mixt să adopte, până la 30 iunie 2020, o decizie de prelungire a perioadei de tranziție după data de 31 decembrie 2020; ia act de decizia Regatului Unit, în urma reuniunii Comitetului mixt din 12 iunie 2020, de a nu avea în vedere o prelungire a perioadei de tranziție; subliniază că UE rămâne deschisă unei astfel de prelungiri;

Punerea în aplicare a Acordului de retragere

18.  reamintește că Acordul de retragere cu caracter juridic obligatoriu este instrumentul de punere în aplicare a măsurilor de retragere ordonată a Regatului Unit din UE, că acesta nu face obiectul niciunei renegocieri și că unicul scop al Comitetului mixt UE-Regatul Unit este de a supraveghea punerea în aplicare a acestuia; subliniază că punerea efectivă în aplicare a Acordului de retragere este o condiție prealabilă și un element de bază pentru a garanta încrederea necesară pentru încheierea cu succes a unui acord cu Regatul Unit și constituie un test revelator pentru buna credință pe care Regatul Unit și-a luat angajamentul să o demonstreze în cadrul procesului de negociere;

19.  insistă să se înregistreze progrese concrete cât mai devreme cu putință și să existe garanții solide că Regatul Unit va pune în aplicare în mod efectiv și integral Acordul de retragere înainte de încheierea perioadei de tranziție, subliniază că monitorizarea punerii sale în aplicare este parte integrantă a activității Parlamentului și reiterează că, în conformitate cu articolul 218 alineatul (10) din TFUE, Parlamentul trebuie informat de îndată și pe deplin cu privire la toate discuțiile purtate și deciziile luate de Comitetul mixt, și va rămâne vigilent și își va exercita pe deplin prerogativele; reamintește, în acest context, angajamentul asumat de Președintele Comisiei Europene în fața Parlamentului European în ședința plenară din 16 aprilie 2019, precum și obligațiile care decurg din Decizia (UE) 2020/135 a Consiliului din 30 ianuarie 2020; invită copreședinții Comitetului mixt să implice activ cetățenii și organizațiile societății civile în deliberările lor;

20.  reamintește că Acordul de retragere prevede protecția reciprocă a cetățenilor UE și a cetățenilor britanici, inclusiv a membrilor familiilor lor, și că acestora ar trebui să li se ofere toate informațiile necesare cu privire la drepturile lor și la procedurile care trebuie urmate pentru a continua să locuiască, să lucreze și să călătorească în/către țara lor de reședință; reamintește că cetățenii afectați de retragerea Regatului Unit se bazează pe disponibilitatea unor informații actuale și fiabile privind drepturile și situația lor și îndeamnă atât statele membre, cât și Regatul Unit să acorde prioritate acestei chestiuni; îndeamnă statele membre ca, în temeiul Acordului de retragere, să respecte pe deplin și să protejeze drepturile cetățenilor britanici care trăiesc în UE și să le ofere toate informațiile de care au nevoie și securitatea juridică cu privire la situația și drepturile lor, inclusiv dacă pun în aplicare un sistem de rezidență constitutivă sau declarativă;

21.  reiterează că drepturile cetățenilor vor rămâne o prioritate absolută și este hotărât să asigure că drepturile cetățenilor sunt garantate în temeiul Acordului de retragere, atât pentru cetățenii UE, cât și pentru cetățenii britanici și familiile lor; îndeamnă UE și Regatul Unit să vizeze în viitorul acord drepturi extinse privind mobilitatea; regretă faptul că, până în prezent, Regatul Unit a dat dovadă de puțin interes față de mobilitatea cetățenilor, de care au beneficiat în trecut atât Regatul Unit, cât și cetățenii săi;

22.  își exprimă îngrijorarea cu privire la rapoartele conform cărora cetățenilor UE care au statut de stabilire provizorie le-au fost refuzate prestațiile de asigurări sociale în Regatul Unit din cauza obstacolelor birocratice; subliniază că aceste situații constituie o discriminare nejustificată și au consecințe semnificative, în special într-o perioadă de incertitudine economică și socială severă;

23.  subliniază că cetățenii UE din Regatul Unit se confruntă cu probleme semnificative în ceea ce privește obținerea statutului de stabilit, inclusiv ca urmare a pandemiei de COVID-19; consideră că numărul de cazuri cărora li s-a acordat statutul de stabilire provizorie este disproporționat de mare comparativ cu numărul de cazuri cărora li s-a acordat statutul de stabilit; îndeamnă Ministerul de Interne al Regatului Unit să dea dovadă de flexibilitate în ceea ce privește acceptarea dovezilor furnizate de solicitanți privind șederea lor în țară pe perioada de cinci ani necesară; este, de asemenea, preocupat de faptul că solicitanților nu li se eliberează nicio dovadă fizică privind statutul pe care l-au obținut;

24.  invită părțile să asigure punerea în aplicare strictă a Protocolului privind Irlanda/Irlanda de Nord, aceasta fiind o condiție preliminară pentru încheierea cu succes a viitorului acord; reamintește că acest protocol a fost conceput și adoptat pentru a respecta procesul de pace și a susține Acordul din Vinerea Mare, asigurând absența unei frontiere strict controlate pe insula Irlanda și protejând totodată integritatea pieței interne și că este esențial pentru întreprinderi, în special pentru sectorul agro-alimentar, protecția cetățenilor, mediu și biodiversitate; subliniază că libera circulație a cetățenilor UE și libera circulație a serviciilor sunt importante pentru a limita daunele suferite de economia insulei în ansamblul ei și că acest aspect ar trebui tratat într-un viitor acord; îndeamnă autoritățile din Regatul Unit să asigure că drepturile cetățenilor în Irlanda de Nord nu sunt diminuate;

25.  își exprimă îngrijorarea cu privire la declarațiile publice ale guvernului Regatului Unit, care arată lipsa de voință politică de a-și respecta pe deplin angajamentele legale asumate în temeiul Acordului de retragere, și anume cele privind controalele asupra mărfurilor în Marea Irlandei;

26.  reamintește că Comitetul mixt UE-Regatul Unit urmează să ia decizii importante referitoare la punerea în aplicare a Protocolului privind Irlanda/Irlanda de Nord înainte de încheierea perioadei de tranziție;

27.  speră să se ajungă la un acord între UE și Regatul Unit privind toate dispozițiile instituționale, cum ar fi crearea unui birou tehnic al Comisiei Europene la Belfast, în ciuda faptului că autoritățile britanice au refuzat în repetate rânduri să permită deschiderea unui astfel de birou; subliniază că Regatul Unit trebuie să prezinte un calendar detaliat și să ia măsurile necesare, cum ar fi să pregătească punerea în aplicare a Codului vamal al Uniunii și să introducă proceduri vamale pentru mărfurile care intră în Irlanda de Nord din Marea Britanie, precum și să asigure că toate controalele sanitare și fitosanitare necesare și alte controale de reglementare pot fi efectuate în ceea ce privește mărfurile care intră în Irlanda de Nord din afara UE, ceea ce este, de asemenea, necesar pentru a crea claritate pentru întreprinderi;

28.  subliniază importanța unor norme juridice clare, a unei puneri în aplicare transparente și a unor mecanisme eficiente de control pentru a evita riscurile sistemice de fraudă TVA și de fraudă vamală, de trafic (contrabandă) sau de alte utilizări abuzive frauduloase ale unui cadru juridic potențial neclar, inclusiv riscul crescut de declarații incorecte de origine și de produse care nu sunt destinate pieței interne; invită Comisia să efectueze verificări și controale regulate și eficiente și să raporteze periodic Parlamentului cu privire la situația controlului la frontiere;

29.  ia act de faptul că expresia mărfuri „expuse riscului de a fi transferate ulterior în Uniune”, utilizată la articolul 5 din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord depinde de deciziile ulterioare ale Comitetului mixt și insistă ca aceste decizii să fie adoptate sub controlul oficial al Parlamentului European; solicită să fie informat pe deplin cu privire la aplicarea articolului respectiv și la orice propuneri de decizii ale Comitetului mixt referitoare la aplicarea articolului respectiv, cum ar fi stabilirea unor criterii specifice pentru a considera că un bun este „expus riscului”, sau la modificarea oricăreia dintre deciziile sale anterioare;

30.  reamintește că, până la sfârșitul perioadei de tranziție, Regatul Unit are obligația de a contribui, printre altele, la finanțarea Agenției Europene de Apărare, a Institutului pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene și a Centrului Satelitar al Uniunii Europene, precum și la costurile operațiunilor din cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC) la care participă;

31.  subliniază că Regatul Unit trebuie să pună în aplicare toate măsurile restrictive ale UE aflate în vigoare sau adoptate în timpul perioadei de tranziție, să sprijine declarațiile și pozițiile UE în țările terțe și organizațiile internaționale și să participe, de la caz la caz, în cadrul operațiunilor militare și al misiunilor civile ale UE instituite în cadrul PSAC, dar fără a avea capacitatea de a conduce, prin intermediul unui acord-cadru de participare, respectând autonomia decizională a UE și deciziile și legile relevante ale UE, inclusiv în ceea ce privește achizițiile și transferurile în domeniul apărării; afirmă că o astfel de cooperare este condiționată de respectarea deplină a drepturilor internaționale ale omului și a dreptului umanitar internațional și drepturile fundamentale ale UE;

Parteneriatul economic

Comerț

32.  ia act de faptul că Regatul Unit a decis să își bazeze viitorul parteneriat economic și comercial cu UE pe un „Acord de liber schimb cuprinzător”, astfel cum prevede documentul publicat de guvernul Regatului Unit la 27 februarie 2020 și intitulat „Viitorul relațiilor cu UE - Abordarea Regatului Unit privind negocierile”; subliniază că, deși Parlamentul susține ideea ca UE să negocieze în mod constructiv un ALS echilibrat, ambițios și cuprinzător cu Regatul Unit, un ALS nu va însemna niciodată, prin însăși natura sa, un schimb comercial fluid; împărtășește poziția definită în directivele de negociere adoptate în comun de cele 27 de state membre conform căreia domeniul de aplicare și ambiția unui ALS pe care UE l-ar accepta sunt condiționate de acceptarea de către Regatul Unit și trebuie să aibă o legătură directă cu această acceptare a unor dispoziții cuprinzătoare, cu caracter obligatoriu și executoriu referitoare la condițiile de concurență echitabile, ținând cont de dimensiune, apropierea geografică, interdependența economică și conexitate, integrarea piețelor, precum și de încheierea unui acord bilateral privind pescuitul, ca parte integrantă a parteneriatului; afirmă din nou că nu se poate încheia niciun acord comercial între UE și Regatul Unit dacă acesta nu include un acord complet, sustenabil, echilibrat și pe termen lung în domeniul pescuitului, care să mențină în continuare accesul actual în condiții optime la ape, la resurse și la piețe în conformitate cu principiile politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), și care să fie adoptat înainte de sfârșitul perioadei de tranziție;

33.  observă că, contrar cererii Regatului Unit de a baza acordul pe precedente existente, multe dintre propunerile incluse în proiectele de propuneri legislative ale Regatului Unit depășesc cu mult condițiile negociate de UE în cadrul altor acorduri de liber schimb cu țări terțe în ultimii ani, de exemplu în domeniul serviciilor financiare, al recunoașterii reciproce a calificărilor profesionale și al evaluării conformității, al echivalenței măsurilor sale sanitare și fitosanitare sau al cumulării regulilor de origine; sprijină ideea unui sistem de cumul bilateral, pe care îl consideră a fi cel mai potrivit, deoarece încurajează apropierea dintre UE și Regatul Unit, mai degrabă decât cu țările terțe cu care UE a încheiat acorduri de liber schimb, și recomandă să se prevadă un mecanism ad-hoc împotriva riscurilor de schimb de cote(14);

34.  regretă profund, în această privință, faptul că, până în prezent, în pofida angajamentului asumat prin declarația politică, Regatul Unit a refuzat, de exemplu, discuțiile cu privire la achizițiile publice, transportul maritim și protecția indicațiilor geografice viitoare, cu atât mai mult cu cât Regatul Unit a inclus unele dintre aceste subiecte în mandatele sale de negociere cu SUA și Japonia; regretă, de asemenea, că Regatul Unit nu a prezentat încă o propunere privind întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri);

35.  reamintește că angajamentul comun continuu față de obiectivul de a nu impune contingente și taxe vamale pentru relația comercială rămâne o condiție esențială pentru încheierea unui acord care să respecte termenul extrem de scurt pe care l-a impus chiar Regatul Unit pentru aceste negocieri, cu atât mai mult cu cât experiența anterioară a demonstrat în mod clar că o negociere în funcție de liniile tarifare ar putea dura câțiva ani; își exprimă îngrijorarea cu privire la intenția guvernului britanic de a renunța la acest obiectiv; subliniază că produsele agricole ar fi, probabil, afectate cel mai mult, având în vedere că, în acordurile de liber schimb, liniile tarifare care mențin taxe vamale privesc, de obicei, acest sector; reiterează, în această privință, că, indiferent dacă se renunță la 100 % sau mai puțin din liniile tarifare, acest lucru nu va modifica cererea UE de a asigura condiții de concurență echitabile și robuste; reiterează că dispozițiile privind condițiile de concurență echitabile trebuie să mențină în timp standardele de mediu, sociale și în materie de ocupare a forței de muncă la nivelurile actuale ridicate, bazându-se pe standardele adecvate și relevante ale Uniunii și de la nivel internațional și incluzând mecanisme corespunzătoare pentru a asigura punerea efectivă în aplicare la nivel național, și să includă un cadru solid și cuprinzător pentru a controla concurența și ajutoarele de stat, împiedicând denaturarea nejustificată a comerțului și a concurenței, în loc de a evoca numai subvențiile, astfel cum face, din nefericire, Regatul Unit;

36.  încurajează, în această privință, Comisia să profite de contextul creat de aceste negocieri pentru a spori competitivitatea companiilor și IMM-urilor europene; subliniază că acordul ar trebui să urmărească facilitarea accesului pe piață și a comerțului cât mai mult posibil pentru a reduce la minimum denaturările comerțului; încurajează părțile să stabilească puncte de contact pentru IMM-uri și pledează global în favoarea unui cadru juridic general stabil, transparent și previzibil, care să nu impună o sarcină disproporționată asupra IMM-urilor;

37.  subliniază că, pentru ca un acord de liber schimb să promoveze cu adevărat interesele UE, negocierile ar trebui să vizeze realizarea următoarelor obiective, astfel cum sunt prevăzute în rezoluția Parlamentului din 12 februarie 2020, în special la alineatul (14), ale cărei dispoziții continuă să fie pe deplin valabile; insistă, în plus, asupra următoarelor aspecte:

   (i) accesul reciproc avantajos pe piață pentru bunuri și servicii, achizițiile publice și recunoașterea calificărilor profesionale, precum și normele aplicabile produselor; subliniază, de asemenea, necesitatea unor lanțuri valorice stabile, fiabile și durabile;
   (ii) Comisia ar trebui să evalueze necesitatea unor clauze de salvgardare pentru a proteja integritatea și stabilitatea pieței interne a UE, de exemplu, de creșteri neprevăzute ale importurilor, de fraudă și de eludarea măsurilor de protecție comercială;
   (iii) în acest domeniu, angajamentele privind măsurile antidumping și măsurile compensatorii trebuie să depășească ceea ce este prevăzut de regulile Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), dacă este cazul, și angajamentele și posibilitățile de asigurare a respectării legii cu privire la concurență și ajutorul de stat;
   (iv) normele privind dezvoltarea și facilitarea comerțului digital ar trebui să elimine barierele nejustificate din calea comerțului electronic, inclusiv prin cerințe în materie de localizare a datelor, să mențină autonomia de reglementare a UE și să asigure un mediu online deschis, sigur și fiabil pentru întreprinderi și consumatori, cu condiția ca comercianții britanici cu amănuntul online să respecte normele relevante privind piața internă și ca Regatul Unit să ofere un nivel de protecție în esență echivalent cu cel oferit de cadrul juridic al UE, inclusiv în ceea ce privește transferurile ulterioare către țări terțe;
   (v) orice măsură sanitară și fitosanitară ar trebui să se bazeze pe evaluări ale riscurilor, cu respectarea deplină a principiului precauției;
   (vi) protejarea indicațiilor geografice consacrată în Acordul de retragere nu este negociabilă; viitorul acord ar trebui, de asemenea, să protejeze și să susțină indicațiile geografice înregistrate după încheierea perioadei de tranziție;
   (vii) să prevadă excepții prudențiale solide pentru a garanta din punct de vedere juridic drepturile ambelor părți de a legifera în interes public;
   (viii) reamintește că ar trebui luate în considerare consecințele retragerii Regatului Unit din UE asupra egalității de gen, inclusiv prin asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru acțiunile UE de protejare și promovare a rolului femeilor în economie, cum ar fi, de exemplu, măsurile de combatere a diferenței de remunerare între femei și bărbați;
   (ix) parteneriatul trebuie să urmărească realizarea obiectivelor climatice pe termen lung;
   (x) invită Comisia și statele membre să efectueze toate pregătirile necesare și să ia toate măsurile de precauție necesare în cazul în care Acordul de retragere expiră fără ca un acord privind viitoarele relații, în special, relațiile comerciale și economice, să intre în vigoare la 1 ianuarie 2021, inclusiv măsuri de urgență pentru a reduce cât mai mult posibil prejudiciul adus lucrătorilor și întreprinderilor în cauză;
   (xi) invită Comisia să propună măsuri de reducere a impactului asupra partenerilor comerciali din țări terțe ai Uniunii, în special asupra țărilor în curs de dezvoltare, în cazul în care nu se ajunge la un acord cu Marea Britanie, având în vedere posibilitatea ca importurile britanice să fi reprezentat o parte importantă a exporturilor lor către Uniunea Europeană;

Condiții de concurență echitabile

38.  regretă poziția de negociere cu UE a Regatului Unit, care nu s-a angajat până în prezent în negocieri detaliate cu privire la condițiile de concurență echitabile; subliniază că această poziție nu reflectă punctul 77 din declarația politică semnată de UE și Regatul Unit; îndeamnă, prin urmare, guvernul Regatului Unit să își revizuiască urgent poziția de negociere și să se implice în mod constructiv în negocieri privind condiții de concurență echitabile, ceea ce constituie o condiție necesară pentru ca Parlamentul să aprobe un acord comercial cu Regatul Unit;

39.  reiterează că date fiind apropierea geografică și interdependența economică a Regatului Unit cu UE, amploarea și profunzimea acordului în ceea ce privește condițiile de concurență echitabile vor fi esențiale pentru determinarea dimensiunii viitoarelor relații generale dintre UE și Regatul Unit; consideră, prin urmare, că trebuie garantate condiții de concurență echitabile care să corespundă nivelului de ambiție și liberalizare al acordului în vederea unei convergențe normative conforme declarației politice și că trebuie să se protejeze standardele UE, pentru a evita o „uniformizare la un nivel inferior”, precum și măsurile care au un efect dăunător nejustificat și disproporționat asupra fluxurilor comerciale, în vederea unei alinieri dinamice; inclusiv în ceea ce privește ajutoarele de stat; subliniază că este necesar să se asigure faptul că Regatul Unit nu obține un avantaj competitiv neloial prin reducerea nivelurilor de protecție și să se evite arbitrajul de reglementare de către operatorii de pe piață;

40.  reamintește hotărârea sa de a împiedica orice formă de „dumping” în cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit; subliniază că un rezultat esențial al negocierilor ar fi garantarea unor condiții de concurență echitabile în vederea menținerii competitivității, a unor standarde sociale și de sustenabilitate ridicate, inclusiv a combaterii schimbărilor climatice și a drepturilor cetățenilor și ale lucrătorilor în viitor, prin angajamente ferme, dispoziții executorii și clauze de menținere a nivelului de protecție, în vederea unei alinierii dinamice în domeniile următoare:

   (i) concurența, ajutoarele de stat și orice alte măsuri de reglementare generale sau sectoriale, care ar trebui să împiedice denaturarea nejustificată a comerțului și a concurenței și să includă dispoziții privind întreprinderile de stat, inclusiv dispoziții privind măsurile de susținere a producției agricole;
   (ii) aspectele fiscale pertinente, inclusiv lupta împotriva evaziunii fiscale și a evitării sarcinilor fiscale, a spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și serviciile financiare;
   (iii) respectarea deplină a standardelor sociale și de muncă ale modelului social al UE (inclusiv nivelurile echivalente de protecție și garanțiile împotriva dumpingului social), cel puțin la nivelurile actuale ridicate ale standardelor comune existente;
   (iv) protecția mediului și standardele în materie de schimbări climatice, un angajament de a continua efectiv punerea în aplicare a Acordului de la Paris și promovarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD-urile) ale ONU;
   (v) un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, inclusiv în ceea ce privește calitatea sanitară a produselor alimentare;
   (vi) dezvoltarea sustenabilă;

41.  subliniază că aceste dispoziții ar trebui să asigure că standardele nu sunt coborâte, permițând totodată Uniunii Europene și Regatului Unit să își modifice, în timp, angajamentele, pentru a stabili standarde mai ridicate sau a include și alte domenii, cu respectarea deplină a principiilor proporționalității și necesității; subliniază, de asemenea, că angajamentele și dispozițiile ar trebui să poată fi puse în aplicare prin măsuri provizorii autonome, printr-un mecanism solid de soluționare a litigiilor care să acopere toate domeniile și prin căi de atac, inclusiv prin supraveghere judiciară, pentru a-i oferi Uniunii posibilitatea de a aplica sancțiuni ca ultim recurs, în special în domeniul dezvoltării durabile, în vederea unei alinieri dinamice; subliniază că pentru asigurarea unor condiții de concurență echitabile este nevoie de un mecanism orizontal, ca de exemplu un cadru de guvernanță general care să acopere toate domeniile de cooperare;

42.  atrage atenția, în special, asupra clauzelor de menținere a nivelului de protecție în următoarele domenii: (i) drepturile fundamentale la locul de muncă; (ii) standardele de siguranță și de sănătate în muncă; (iii) condițiile de muncă echitabile și standardele în materie de ocupare a forței de muncă; (iv) drepturi de informare și de consultare la nivelul întreprinderii; și (v) restructurarea;

43.  consideră că lupta împotriva schimbărilor climatice, oprirea și inversarea declinului biodiversității, promovarea dezvoltării sustenabile, mediul și chestiunile de importanță majoră în domeniul sănătății ar trebui să constituie elemente esențiale ale parteneriatului avut în vedere; ia act de faptul că, în comunicarea sa privind Pactul verde european, Comisia s-a angajat să facă din respectarea Acordului de la Paris un element esențial al tuturor viitoarelor acorduri comerciale cuprinzătoare;

44.  subliniază că o clauză „ratchet” privind viitoarele niveluri de protecție nu este suficientă, deoarece nu oferă condiții de concurență echitabile sau stimulente pentru a crește nivelul de ambiție și consideră că, în cazul în care fie UE, fie Regatul Unit își crește nivelul de protecție a climei sau a mediului, cealaltă parte ar trebui să se asigure că standardele și obiectivele sale oferă cel puțin un nivel echivalent de protecție a climei sau a mediului;

45.  este ferm convins că Regatul Unit ar trebui să se conformeze evoluției standardelor fiscale și a legislației în materie de combatere a spălării banilor și de finanțare a terorismului, care figurează în acquis-ul UE și la nivel mondial, în special în ceea ce privește transparența fiscală, schimbul de informații fiscale și măsurile de combatere a evitării obligațiilor fiscale, pentru a garanta o cooperare reciprocă fructuoasă și bazată pe încredere, și ar trebui să soluționeze situația teritoriilor sale de peste mări, a zonelor sale de suveranitate și a dependențelor Coroanei britanice, și a criteriilor de bună guvernare și a cerințelor de transparență stabilite de UE, în special în ceea ce privește schimbul de informații fiscale, transparența fiscală, impozitarea echitabilă, măsurile de combatere a evitării obligațiilor fiscale și standardele OCDE pentru combaterea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor; solicită, de asemenea, UE și Regatului Unit să respecte standardele Grupului de Acțiune Financiară Internațională; reamintește, în ceea ce privește Gibraltarul, directivele de negociere și dispozițiile stabilite în proiectul de text cu valoare juridică al UE;

46.  reiterează că este necesar să se mențină standarde ridicate, o trasabilitate clară, servicii de inspecție de înaltă calitate și condiții de concurență echitabile în domeniul medicamentelor, al dispozitivelor medicale, al siguranței alimentare și al etichetării alimentelor, al sănătății animalelor și plantelor, al bunăstării animalelor, precum și al politicii și standardelor veterinare, sanitare și fitosanitare și de mediu;

47.  solicită Comisiei să garanteze că principiile și instrumentele existente și viitoare din cadrul politicilor sociale, de mediu și climatice ale UE (de exemplu, măsurile antidumping, politica industrială europeană, legislația privind obligația de diligență, taxonomia UE pentru investiții sustenabile, principiul de „a nu provoca prejudicii semnificative”, mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon, publicarea de date privind sustenabilitatea în sectorul serviciilor financiare) nu pot fi contestate în mod legal în cadrul acordului de liber schimb dintre UE și Regatul Unit și în viitoarele acorduri comerciale;

Chestiuni sectoriale specifice și cooperarea tematică

Piața internă

48.  subliniază că accesul la piața unică a UE necesită, ca o condiție prealabilă, respectarea deplină a legislației relevante privind piața unică a UE;

49.  subliniază că alinierea dinamică a reglementărilor și niște dispoziții care asigură o supraveghere robustă a pieței și care contribuie la aplicarea normelor privind produsele, inclusiv în materie de siguranță și trasabilitate a produselor, și la garantarea securității juridice pentru întreprinderile din UE, precum și a unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor din UE, ar trebui să constituie o parte esențială și de neînlocuit a oricărui acord viitor menit să asigure condiții de concurență echitabile;

50.  reamintește că, în orice caz, un nou acord va duce la controale vamale și verificări înainte ca bunurile să pătrundă pe piața internă și insistă asupra faptului că garantarea conformității bunurilor cu normele pieței interne este extrem de importantă;

51.  subliniază importanța menținerii unei cooperări strânse și structurate în materie de reglementare și de supraveghere, atât la nivel politic, cât și la nivel tehnic, respectând, în același timp, regimul de reglementare al UE și autonomia sa decizională;

52.  subliniază importanța unor acorduri care să garanteze recunoașterea reciprocă a calificărilor și a diplomelor și încurajează ambele părți, în special organismele și autoritățile profesionale, să elaboreze și să ofere noi recomandări comune privind recunoașterea calificărilor profesionale, în special în contextul Consiliului de parteneriat;

Serviciile financiare

53.  este de părere că viitorul acord ar trebui să includă dispoziții specifice privind cooperarea dintre autoritățile europene de supraveghere și autoritățile britanice de supraveghere financiară, pentru a favoriza alinierea reglementărilor, pentru a face schimb de preocupări și de bune practici în materie de supraveghere, precum și pentru a o cooperare fluidă și pentru a menține integrarea piețelor de capital;

54.  reamintește că drepturile de pașaport, fondate pe recunoașterea reciprocă, pe armonizarea normelor prudențiale și pe convergența în materie de supraveghere pe piața internă, vor înceta să se aplice între UE și Regatul Unit la sfârșitul perioadei de tranziție, având în vedere că Regatul Unit va deveni o țară terță; subliniază că, după această dată, accesul la piața financiară a UE trebuie să se bazeze pe cadrul autonom de echivalență al UE; reamintește, cu toate acestea, domeniul de aplicare limitat al deciziilor de echivalență;

55.  subliniază că Comisia va efectua o evaluare a echivalenței reglementărilor financiare ale Regatului Unit, echivalarea acordându-se numai în condițiile respectării depline a autonomiei de decizie a Comisiei și numai dacă regimul și standardele de reglementare și de supraveghere ale Regatului Unit sunt pe deplin echivalente cu cele ale UE; solicită ca această evaluare să fie realizată cât mai curând posibil pentru a îndeplini angajamentul asumat prin declarația politică; reamintește că UE poate retrage în mod unilateral, în orice moment, statutul de echivalență;

56.  reamintește că un volum important de instrumente derivate denominate în euro sunt compensate în Regatul Unit, ceea ce ar putea avea implicații stabilității financiare a UE;

Chestiuni vamale

57.  ia act de intenția Regatului Unit de a nu urmări păstrarea statutului său actual în raport cu piața unică și uniunea vamală; subliniază că este important să se mențină integritatea uniunii vamale și a procedurilor aferente, care garantează siguranța și protecția consumatorilor și interesele economice ale UE și ale întreprinderilor din UE; subliniază necesitatea de a investi mai mult în structurile de control vamal din punctele de tranzit comune și, atunci când este relevant și adecvat, de a consolida schimbul de informații și coordonarea între ambele părți, precum și de a prevedea posibilitatea înființării unui birou permanent al UE în Irlanda de Nord, care să se ocupe de conformitatea vamală;

58.  scoate în evidență faptul că orice viitor acord ar trebui să instituie mecanisme cuprinzătoare de cooperare vamală pentru a facilita comerțul transfrontalier, precum și mecanisme de cooperare între autoritățile vamale și autoritățile de supraveghere a pieței; solicită, de asemenea, Uniunii Europene și Regatului Unit, atunci când este relevant și adecvat, să depună eforturi pentru a simplifica cerințele și formalitățile în materie de proceduri vamale pentru comercianți sau operatorii economici, inclusiv pentru IMM-uri;

59.  subliniază că UE și Regatul Unit ar trebui să depună eforturi pentru a menține un nivel ridicat de convergență a legislației și practicilor lor vamale, în vederea asigurării unor controale și operațiuni vamale eficiente, a aplicării legislației vamale și a protejării intereselor financiare ale părților, permițând recuperarea impozitelor și taxelor nejustificate, și să prevadă măsuri de protecție în cazul încălcărilor sistematice ale legislației vamale aplicabile;

60.  subliniază că ar fi de dorit ca Regatul Unit să mențină clasificarea actuală a produselor pe baza Tarifului vamal integrat al Comunităților Europene (TARIC), astfel încât procedurile să rămână simple și să se reducă sarcina de reglementare;

Politica de protecție a consumatorilor

61.  subliniază că standardele UE actuale de protecție a consumatorilor și drepturile cetățenilor în temeiul acquis-ului UE trebuie să fie menținute de ambele părți în cadrul oricărui viitor acord; consideră că acordul ar trebui să garanteze o valoare adăugată pentru consumatorii din UE, oferind cel mai bun cadru pentru protecția drepturilor consumatorilor și pentru respectarea obligațiilor care le revin de către comercianți;

62.  consideră că este extrem de important să se garanteze siguranța produselor importate din Regatul Unit, astfel încât acestea să corespundă standardelor UE;

63.  subliniază importanța cooperării în materie de reglementare și de administrare, care trebuie însoțită, atunci când este relevant și adecvat, de un control parlamentar adecvat și de angajamente de menținere a nivelului de protecție, pentru a elimina barierele netarifare și pentru a urmări obiective de interes public, cu scopul de a proteja interesele consumatorilor din UE, inclusiv de a asigura un mediu sigur și de încredere pentru consumatori și întreprinderi online, dar și de a combate practicile comerciale neloiale.

Pescuitul

64.  reiterează că nu se poate încheia niciun acord global între UE și Regatul Unit dacă el nu include un acord complet, echilibrat și pe termen lung în domeniul pescuitului și al chestiunilor legate de pescuit, care să mențină în continuare accesul în condiții optime la ape, la resurse și la piețe al părților în cauză, precum și activitățile de pescuit existente;

65.  reamintește că cel mai mare beneficiu reciproc va fi obținut protejând ecosistemele comune și gestionând în mod sustenabil exploatarea lor, menținând accesul reciproc existent la ape și la resurse piscicole, cu scopul de a menține activitățile de pescuit existente, precum și definind principii și norme comune, coerente, clare și stabile, care să permită ca produsele pescărești și de acvacultură să aibă acces reciproc și liber la piețe, fără a cauza tensiuni economice sau sociale printr-o concurență dezechilibrată; insistă asupra necesității unui cadru de guvernanță atotcuprinzător pentru a garanta că orice încălcare a dispozițiilor privind accesul reciproc la ape și resurse va face obiectul unor sancțiuni, inclusiv suspendarea tarifelor preferențiale pentru mărfurile din Regatul Unit pe piața UE;

66.  subliniază că este necesar să se includă în acord procentajele de repartizare aplicate în prezent pentru stocurile care urmează să fie partajate de cele două părți în anexa FISH-2 (Alocarea posibilităților de pescuit) în conformitate cu principiul stabilității relative în vigoare;

67.  solicită părților să mențină alocările din cote existente și repartizarea stabilă și constantă a drepturilor de pescuit; subliniază că este important ca resursele să fie gestionate pe termen lung, cu respectarea principiilor PCP, cum ar fi producția maximă durabilă (MSY) și măsurile tehnice, instrumentele sale de gestionare regionale, cum ar fi planurile multianuale pentru Marea Nordului și apele occidentale și Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”, care au contribuit până în prezent toate la îmbunătățirea situației stocurilor de pește, în beneficiul flotelor din statele membre ale UE, dar și din Regatului Unit;

68.  subliniază că acordul trebuie să garanteze că măsurile tehnice sau zonele marine protejate sunt reciproce, nediscriminatorii și proporționale și nu constituie o modalitate de facto de a exclude navele UE din apele Regatului Unit; insistă asupra faptului că acordul nu trebuie să ducă la o coborâre a standardelor sociale și de mediu ale UE;

69.  îndeamnă Comisia să includă dispoziții referitoare la prevenirea și combaterea activităților de pescuit ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) în apele UE și ale Regatului Unit;

70.  subliniază că este nevoie de mecanisme de consultare și de cooperare adecvate, de o abordare științifică comună, precum și de garanții că Regatului Unit va contribui în continuare la colectarea datelor și la evaluarea științifică a stocurilor, ca o bază pentru deciziile viitoare în materie de gestionare în comun a activităților de pescuit în toate bazinele maritime comune; îndeamnă UE și Regatul Unit să continue să coopereze în mod activ și loial în chestiuni ce țin de controlul pescuitului și de combaterea pescuitului INN;

Drepturile cetățenilor și libera circulație a persoanelor

71.  constată cu regret că Regatul Unit a decis să nu mai aplice principiul liberei circulații a persoanelor între UE și Regatul Unit după expirarea perioadei de tranziție; insistă ca viitorul parteneriat să conțină dispoziții ambițioase privind circulația persoanelor, care să fie bazate pe reciprocitate deplină și pe nediscriminarea niciunui stat membru; reiterează că accesul Regatului Unit la piața internă trebuie să fie proporțional angajamentelor luate pentru a facilita mobilitatea persoanelor; subliniază că regimul de trecere a frontierei nu ar trebui să creeze o barieră administrativă sau financiară împovărătoare;

72.  subliniază că este nevoie să se acorde o atenție deosebită nevoilor copiilor care provin din familii mixte, în care doar unul dintre părinți este cetățean al UE, și să se prevadă mecanisme juridice adecvate pentru soluționarea litigiilor dintre părinți, de exemplu în caz de divorț;

73.  consideră că acordurile privind mobilitatea, inclusiv exonerarea de obligația de a deține viză pentru șederi de scurtă durată, trebuie să se bazeze pe principul nediscriminării între statele membre ale UE și al reciprocității depline și că ar trebui să includă acquis-ul UE în materie de mobilitate, normele privind detașarea lucrătorilor și normele privind coordonarea sistemelor de securitate socială;

74.  consideră că o mai mare codificare a drepturilor cetățenilor prin dispoziții juridice executorii trebuie să constituie o parte integrantă a textului unui viitor acord între UE și Regatul Unit; consideră că acesta trebuie să includă situația lucrătorilor transfrontalieri, a căror libertate de circulație ar trebui garantată, pe baza nediscriminării și a reciprocității; solicită să se ia în considerare o mai bună reglementare a condițiilor de intrare și de ședere în scopul cercetării, studiilor, formării, serviciilor de voluntariat, programelor de schimburi școlare sau al proiectelor educaționale, muncii au pair și al serviciului de voluntariat în cadrul Corpului european de solidaritate, care ar trebui să facă parte din viitorul acord și să nu fie reglementate de reglementările naționale; reamintește că criza provocată de COVID-19 a demonstrat gradul ridicat de dependență al sectoarelor vitale din Regatul Unit, cum ar fi sectorul sănătății publice sau agricultura, de lucrătorii din UE, inclusiv de lucrătorii sezonieri;

Coordonarea forței de muncă, a mobilității și a securității sociale

75.  regretă faptul că guvernul Regatului Unit nu și-a îndeplinit încă angajamentul privind adoptarea unui act legislativ în domeniul ocupări forței de muncă și îndeamnă Regatul Unit să îl adopte înainte de expirarea perioadei de tranziție; face referire, în acest sens, în special la actele legislative adoptate recent de UE, ale căror termene de transpunere sunt în perioada de tranziție; subliniază că este extrem de important să se evite existența unor lacune în care drepturile lucrătorilor nu sunt protejate nici de legislația UE în vigoare, nici de legea Regatului Unit privind ocuparea forței de muncă;

76.  reamintește importanța menținerii, în toate aspectele, a drepturilor de securitate socială actuale și viitoare ale persoanelor afectate; invită părțile care negociază acordul să confere prioritate drepturilor acestor cetățeni în ceea ce privește coordonarea securității sociale prin toate mijloacele posibile și să asigure aplicarea continuă a normelor de coordonare a securității sociale în toate capitolele;

77.  regretă, însă, faptul că nu există dispoziții speciale privind prestațiile de șomaj pentru lucrătorii transfrontalieri și din zona frontalieră și încurajează, așadar, UE și Regatul Unit să examineze posibilitatea introducerii unor dispoziții corespunzătoare privind prestațiile de șomaj pentru lucrătorii transfrontalieri și cei din zona frontalieră;

78.  subliniază importanța unui acord dinamic privind coordonarea securității sociale; subliniază că dispozițiile din acordul final referitoare la mobilitatea persoanelor trebuie să conțină drepturi proporționale și consistente privind coordonarea securității sociale, în conformitate cu Declarația politică;

Protecția datelor

79.  subliniază importanța protecției datelor atât ca drept fundamental, cât și ca factor favorizant esențial pentru economia digitală; observă că, în conformitate cu jurisprudența CJUE, pentru ca Comisia să declare adecvat cadrul de protecție a datelor din Regatul Unit, trebuie să demonstreze că Regatul Unit oferă un nivel de protecție „în esență echivalent” cu cel oferit de cadrul juridic al UE, inclusiv în ceea ce privește transferurile către țări terțe;

80.  reamintește că Legea privind protecția datelor din Regatul Unit prevede o exceptare generală și extinsă de la principiile de protecție a datelor și a drepturilor persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri legate de imigrare; este preocupat de faptul că, atunci când datele persoanelor care nu sunt cetățeni ai Regatului Unit sunt prelucrate în conformitate cu această derogare, aceștia nu sunt protejați în aceeași măsură ca cetățenii britanici, ceea ce încalcă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului(15); consideră că legislația britanică privind păstrarea datelor din telecomunicațiile electronice nu îndeplinește condițiile prevăzute de acquis-ul UE aplicabil, așa cum a fost interpretat de CJUE, și, prin urmare, nu îndeplinește în prezent condițiile pentru a fi declarată adecvată;

81.  subliniază și sprijină ideea ca viitorul parteneriat să se bazeze pe angajamente de respectare a drepturilor fundamentale, inclusiv o protecție adecvată a datelor cu caracter personal, o condiție necesară pentru cooperarea preconizată și prin suspendarea automată a acordului privind aplicarea legii în cazul în care Regatul Unit ar abroga legislația națională de punere în aplicare a Convenției europene a drepturilor omului; invită Comisia să acorde o atenție deosebită cadrului juridic britanic atunci când evaluează conformitatea sa cu legislația UE; propune să fie luată în considerare jurisprudența CJUE în acest domeniu, cum ar fi cauza Schrems, precum și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului;

82.  consideră că, în cazul în care Regatul Unit nu se angajează în mod explicit să pună în aplicare CEDO și nu va accepta rolul CJUE, nu ar fi posibil să se ajungă la un acord privind cooperarea judiciară și polițienească în materie penală; regretă faptul că Regatul Unit a refuzat până în prezent să ofere garanții ferme privind drepturile fundamentale și libertățile individuale și a insistat asupra reducerii standardelor actuale și a devierii de la mecanismele convenite de protecție a datelor, inclusiv prin supravegherea în masă;

83.  invită Comisia să țină seama de elementele de mai sus la evaluarea adecvării cadrului juridic britanic în ceea ce privește nivelul de protecție a datelor cu caracter personal și să se asigure că Regatul Unit a eliminat problemele menționate în prezenta rezoluție înainte de a declara, eventual, că legislația britanică privind protecția datelor corespunde legislației UE, astfel cum a fost interpretată de CJUE; invită, de asemenea, Comisia să solicite avizul Comitetului european pentru protecția datelor și al Autorității Europene pentru Protecția Datelor;

Securitatea, asigurarea respectării legii și cooperarea judiciară în materie penală

84.  reiterează faptul că ar trebui realizate progrese concrete în domeniul securității, al aplicării legii și al cooperării judiciare în materie penală pentru a permite ajungerea la un acord în vederea unei cooperări cuprinzătoare și eficiente, care să fie reciproc avantajoasă pentru securitatea cetățenilor europeni și britanici;

85.  se opune ferm solicitării Regatului Unit de a avea acces direct la sistemele de informații ale UE în domeniul justiției și afacerilor interne; subliniază încă o dată, în acest sens, că Regatul Unit, în calitate de țară terță care nu face parte din spațiul Schengen, nu poate avea acces direct la sistemele de informații ale UE; atrage atenția asupra faptului că orice partajare de informații cu Regatul Unit, inclusiv de date cu caracter personal, trebuie să facă obiectul unor garanții ferme și al unor condiții stricte de audit și control, inclusiv să existe un nivel de protecție a datelor cu caracter personal echivalent cu cel prevăzut de legislația UE;

86.  subliniază faptul că legislația Sistemului de Informații Schengen interzice în mod explicit accesul țărilor terțe la sistem și că, în calitate de țară terță, Regatul Unit nu poate avea acces la SIS; reamintește că, la 5 martie 2020, Consiliul a emis un set de recomandări referitoare la încălcările grave ale aplicării SIS de către Regatul Unit și că, în răspunsul său, Regatul Unit nu arată că intenționează să aplice aceste recomandări, încălcând astfel legislația UE; consideră că viitoarea cooperare între UE și Regatul Unit în domeniul aplicării legii și al cooperării judiciare ar trebui să se bazeze pe încredere reciprocă; subliniază că o astfel de cooperare poate fi convenită numai dacă se stabilesc norme stricte privind protecția datelor și mecanisme puternice de asigurare a respectării legii;

87.  subliniază că schimbul automat de date referitoare la ADN cu Regatul Unit, în temeiul Cadrului Prüm, a fost lansat abia în 2019 și că Consiliul urmează să ia o decizie privind adoptarea unei decizii de punere în aplicare, prin care Regatului Unit i se va permite să participe la schimburile automatizate de date dactiloscopice; subliniază în această privință că, în conformitate cu procedura specială de consultare pentru actele din fostul pilon al treilea, Parlamentul a respins, la 13 mai 2020, proiectul de decizie a Consiliului din cauza preocupărilor legate de reciprocitatea deplină a schimbului de date dactiloscopice, de garanțiile în materie de protecție a datelor, precum și de perioada foarte scurtă a aplicării; invită Consiliul să analizeze cu atenție argumentele Parlamentului în favoarea respingerii; reamintește negociatorilor că deciziile Consiliului de autorizare a schimburilor automatizate de date, în cazul în care sunt adoptate, vor expira la sfârșitul perioadei de tranziție; evidențiază necesitatea unui acord în timp util privind noile mecanisme pentru viitoarea relație, având în vedere importanța schimburilor de informații în combaterea criminalității grave organizate și transfrontaliere și a terorismului;

88.  este preocupat de faptul că mandatul de negociere al Regatului Unit nu este suficient de amplu în sectoare importante de cooperare judiciară în materie penală; consideră că UE și Regatul Unit ar putea găsi o soluție care să asigure un nivel mai ambițios de cooperare decât cea prevăzută de convenția Consiliului Europei privind extrădarea;

Migrația, azilul și gestionarea frontierelor

89.  subliniază că este necesar să se convină asupra condițiilor de cooperare privind migrația neregulamentară a resortisanților din alte țări decât cele două părți, respectând totodată drepturile fundamentale, protejând demnitatea umană și recunoscând necesitatea de a proteja persoanele cele mai vulnerabile; își repetă apelul privind faptul că o astfel de cooperare ar trebui să conțină cel puțin dispoziții care să asigure mai multe modalități sigure și legale de a solicita protecție internațională, inclusiv prin reîntregirea familiilor;

90.  subliniază că este necesară o cooperare strânsă între cele două părți, pentru a putea combate traficul și contrabanda cu persoane, în conformitate cu dreptul internațional, care se va aplica în continuare la frontiera dintre UE și Regatul Unit;

91.  insistă asupra faptului că Regatul Unit nu poate să aleagă elemente din aqcuis-ul privind azilul și migrația care îi sunt favorabile și pe care dorește să le păstreze;

92.  subliniază încă o dată necesitatea adoptării unui plan privind reîntregirea familiei pregătit să intre în vigoare la sfârșitul perioadei de tranziție;

93.  ca parte a unui astfel de plan și, într-o perspectivă mai generală, Parlamentul reamintește negociatorilor obligația ce le revine de a proteja toți copiii de pe teritoriul lor și în conformitate cu Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului din 1989 (aceasta solicită statelor membre să acorde Comisiei, de îndată ce propuneri concrete sunt prezentate de Regatul Unit, un mandat pentru negocierea unui plan privind reîntregirea familiei pentru solicitanții de azil);

94.  subliniază importanța unei abordări coordonate la nivelul UE cu privire la toate aceste aspecte, deoarece acordurile bilaterale dintre Regatul Unit și state membre individuale cu privire la aspecte precum reîntregirea familiilor solicitanților de azil sau ale refugiaților, prevederile de transfer sau readmisie, pot avea consecințe negative pentru coerența politicii UE din domeniul azilului și migrației; invită atât UE, cât și Regatul Unit să depună eforturi pentru o abordare constructivă și echilibrată în toate aceste chestiuni;

Combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului

95.  invită UE și Regatul Unit să includă în viitorul acord de parteneriat dispoziții privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, inclusiv un mecanism de schimb de informații; reamintește că, în declarația politică, UE și Regatul Unit s-au angajat să depășească standardele Grupului de Acțiune Financiară Internațională în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în ceea ce privește transparența privind beneficiarii reali și să pună capăt anonimatului asociat utilizării monedelor virtuale, inclusiv prin controale de precauție privind clientela;

96.  invită UE și Regatul Unit să includă în noul acord de parteneriat dispoziții specifice privind supravegherea entităților obligate, financiare și nefinanciare, în cadrul combaterii spălării banilor;

Chestiuni fiscale

97.  invită UE și Regatul Unit să acorde prioritate unei lupte coordonate împotriva evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale; solicită părților să abordeze practicile fiscale dăunătoare prin acțiuni de cooperare în temeiul Codului de conduită al UE în materie de impozitare a întreprinderilor; observă că, potrivit Comisiei, Regatul Unit se află pe o poziție superioară conform unor indicatori care identifică o țară ca având caracteristici ce pot fi folosite de întreprinderi pentru a evita obligațiile fiscale; solicită ca viitorul acord să se ocupe în mod specific de această chestiune; ia act de faptul că, la sfârșitul perioadei de tranziție, Regatul Unit va fi considerat ca țară terță și va trebui să facă obiectul unei evaluări din partea Grupului de lucru pentru codul de conduită în domeniul impozitării întreprinderilor în conformitate cu criteriile stabilite pentru a întocmi lista UE a jurisdicțiilor necooperante; solicită ca UE și Regatul Unit să garanteze o cooperare administrativă deplină pentru a asigura respectarea legislației în materie de TVA și protecția și recuperarea veniturilor din TVA;

Lupta împotriva schimbărilor climatice și protecția mediului

98.  consideră că Regatul Unit ar trebui să se alinieze pe deplin la cadrul actual și viitor al UE de politici privind clima, inclusiv la obiectivele revizuite pentru 2030 și 2040 și la traiectoriile stabilite pentru atingerea neutralității climatice până în 2050;

99.  consideră că Regatul Unit ar trebui să introducă un sistem de stabilire a prețului carbonului care să aibă un domeniu de aplicare și o eficacitate cel puțin echivalente nivelului pe care îl oferă sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) și ar trebui să aplice aceleași principii în privința utilizării creditelor externe până la încheierea perioadei de tranziție; consideră, de asemenea, că în cazul în care Regatul Unit va solicita corelarea sistemului său de comercializare a certificatelor de emisii la EU ETS, ar trebui să se aplice următoarele două condiții la examinarea unei astfel de cereri: sistemul de comercializare a certificatelor de emisii nu ar trebui să submineze integritatea EU ETS, în special echilibrul pe care îl prezintă acesta în privința drepturilor și obligațiilor, și ar trebui să reflecte amplificarea continuă a domeniului de aplicare și a eficacității EU ETS; subliniază că sistemul de stabilire a prețului carbonului ar trebui introdus deja dinaintea votului în Parlament privind aprobarea proiectului de acord;

100.  subliniază că este important să se asigure monitorizarea și evaluarea corespunzătoare în Regatul Unit a calității aerului și a apelor, pe lângă adoptarea standardelor și obiectivelor comune; subliniază, de asemenea, că este important ca Regatul Unit să pună în aplicare și să asigure respectarea limitelor de emisie și a altor dispoziții convenite în cadrul Directivei (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului(16) și să se alinieze dinamic la Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului(17), inclusiv la actualizările documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile;

Sănătatea publică

101.  subliniază că, în cazul în care Regatul Unit dorește să fie inclus pe lista țărilor autorizate să exporte în UE mărfuri care fac obiectul măsurilor sanitare și fitosanitare, va trebui să respecte pe deplin cerințele UE aplicabile mărfurilor în cauză, inclusiv cerințele referitoare la procesele de producție; subliniază, în plus, că ar trebui să se respecte pe deplin în special regulile privind originea produselor alimentare și ar trebui să se adopte norme clare în ceea ce privește transformarea produselor alimentare în Regatul Unit, cu scopul de a împiedica eludarea cerințelor UE, mai ales în contextul unor posibile acorduri de liber schimb între Regatul Unit și alte țări;

102.  subliniază că Regatul Unit va trebui să se conformeze la reglementările UE privind organismele modificate genetic și produsele de protecție a plantelor; consideră că părțile ar trebui să urmărească să reducă utilizarea pesticidelor și riscurile asociate acestora; subliniază că este necesar ca ambele părți să depună eforturi pentru a reduce utilizarea antibioticelor în producția animalieră și să interzică în continuare utilizarea acestora ca stimulatori de creștere, precum și să reducă utilizarea lor necorespunzătoare sau inutilă în cazul oamenilor;

103.  subliniază că este important să se prevină deficitul de medicamente și de dispozitive medicale; îndeamnă autoritățile naționale și părțile interesate să se asigure că procesul de redistribuire a medicamentelor autorizate la nivel național este finalizat până la încheierea perioadei de tranziție; solicită UE și Regatului Unit să coopereze pe termen lung pentru a preveni, a depista, a se pregăti pentru și a răspunde la amenințările existente și emergente la adresa securității sanitare; solicită, în acest sens, o cooperare continuă între UE și Regatul Unit pentru a combate în mod eficace pandemia de COVID-19; consideră că în cazul în care una dintre părți nu ia măsuri adecvate pentru a aborda o amenințare la adresa sănătății, cealaltă parte este îndreptățită să ia măsuri unilaterale pentru protejarea sănătății publice;

104.  subliniază importanța respectării legislației UE privind produsele farmaceutice, dispozitivele medicale, siguranța substanțelor chimice, inclusiv substanțele chimice care perturbă sistemul endocrin, asigurând în același timp accesul continuu la medicamente și dispozitive medicale și subliniază faptul că, în orice caz, societățile din Regatul Unit ar fi supuse acelorași obligații care se aplică societăților din afara SEE: subliniază, în plus, necesitatea de a stabili condiții stricte în ceea ce privește măsurile fitosanitare care depășesc acordul OMC, pentru a proteja piața internă a UE, în special consumatorii, de orice riscuri legate de importul sau exportul de produse cu Regatul Unit;

Transport

105.  subliniază că parteneriatul avut în vedere, bazat pe legături economice strânse, ar trebui să asigure o conectivitate continuă și neîngrădită pentru toate modurile de transport care fac obiectul reciprocității și ar trebui să asigure condiții de concurență echitabile, în special în ceea ce privește standardele sociale, de ocupare a forței de muncă și de mediu, precum și drepturile călătorilor; reamintește că parteneriatul ar trebui să includă situația specifică a tunelului de sub Canalul Mânecii, mai ales în ceea ce privește aspectele legate de regimul de siguranță și autorizare;

106.  consideră că viitoarea cooperare cu Regatul Unit ar trebui să prevadă proiecte de interes comun în domeniul transporturilor și să încurajeze bune condiții comerciale, inclusiv la nivel transfrontalier, în special facilitarea și asistarea IMM-urilor în evitarea oricărei sarcini administrative suplimentare;

107.  consideră că ar trebui sprijinită participarea Regatului Unit la programele transfrontaliere și programele de cercetare și dezvoltare ale UE în domeniul transporturilor, pe bază de interese comune;

108.  reamintește că este important ca Comisia să fie singurul negociator din partea UE în cadrul negocierilor și că statele membre nu au dreptul să desfășoare negocieri bilaterale; cu toate acestea, îndeamnă Comisia să reprezinte interesele fiecărui stat membru în acordul final;

109.  subliniază că drepturile și privilegiile implică obligații, iar măsura în care se acordă acces la piața internă a UE ar trebui să reflecte pe deplin gradul de convergență a reglementărilor și angajamentele asumate în ceea ce privește respectarea condițiilor de concurență echitabile, pentru o concurență deschisă și loială, conform cu standardele comune minime aplicabile în UE;

110.  reamintește că sectorul viatic este singurul mod de transport care nu este acoperit de niciun acord OMC în cazul în care nu se ajunge la un acord înainte de încheierea perioadei de tranziție;

111.  consideră că parteneriatul avut în vedere ar trebui să includă un capitol ambițios și cuprinzător privind transportul aerian, care să asigure respectarea intereselor strategice ale UE și care să conțină dispoziții adecvate privind accesul pe piață, investițiile și flexibilitatea operațională și comercială (de exemplu folosirea în comun a codurilor) în ceea ce privește drepturile și obligațiile și ar trebui să includă o cooperare strânsă în domeniul siguranței aviației și al managementului traficului aerian;

112.  subliniază că, în eventualitatea în care se acordă elemente ale așa-numitei „a cincea libertăți” (libertatea transportului aerian), acestea ar trebui să fie limitate și să prevadă prin obligații corespunzătoare și echilibrate în interesul Uniunii;

113.  ia act de faptul că actualul cadru al Conferinței Europene a Miniștrilor Transporturilor, bazat pe un număr limitat de permise, nu este adecvat pentru relațiile dintre UE și Regatul Unit, dacă se ține seama de volumul de mărfuri transportate rutier între Uniunea Europeană și Regatul Unit; în această privință, subliniază că ar trebui luate măsuri adecvate pentru a evita amenințările la adresa ordinii publice și pentru a evita perturbarea fluxurilor de trafic ale operatorilor de transport rutier de marfă și ale operatorilor de servicii de transport cu autocarul; subliniază, în acest context, importanța furnizării de rute maritime directe îmbunătățite dinspre Irlanda spre continent, reducând astfel dependența de „podul terestru” cu Regatul Unit;

114.  scoate în evidență faptul că operatorii de transport de marfă din Regatul Unit nu pot beneficia de aceleași drepturi și avantaje ca operatorii de transport de marfă din UE în cadrul operațiunilor de transport rutier de marfă;

115.  consideră că parteneriatul avut în vedere ar trebui să includă dreptul de tranzit pentru deplasările cu și fără încărcătură de pe teritoriul uneia dintre părți pe teritoriul aceleiași părți prin teritoriul celeilalte părți;

116.  consideră că parteneriatul avut în vedere ar trebui să includă condiții de concurență loială în ceea ce privește mai ales timpul de lucru, de conducere și odihnă, detașarea conducătorilor auto, tahografele, greutatea și gabaritul vehiculelor, transportul combinat și formarea personalului, precum și dispoziții specifice pentru a asigura un nivel comparabil de protecție pentru operatorii și conducătorii auto;

117.  insistă asupra faptului că fluiditatea traficului maritim dintre UE și Regatul Unit, libera circulație a pasagerilor, a navigatorilor, a personalului navigant și a celui de pe uscat ar trebui să constituie o prioritate; în acest sens, subliniază că UE și Regatul Unit ar trebui să se asigure că sunt instituite sisteme corespunzătoare la frontieră și la punctele de control vamal pentru a preveni întârzierile și îngreunarea traficului;

Cultură și educație

118.  consideră că acordul ar trebui să stipuleze clar faptul că va respecta diversitatea culturală și lingvistică, în conformitate cu Convenția UNESCO privind protecția și promovarea diversității expresiilor culturale;

119.  salută declarația clară din directivele de negociere, potrivit căreia viitoarele relații dintre UE și Regatul Unit ar trebui să includă, de asemenea, dialogul și schimbul în domeniul educației și culturii; invită Comisia să țină seama de natura specifică a sectorului cultural atunci când negociază dispozițiile privind mobilitatea; se declară însă preocupat de faptul că dispozițiile care reglementează intrarea și șederea temporară a persoanelor fizice în scopuri profesionale, conținute în proiectul de text al acordului publicat de Comisie, nu răspund nevoilor sectorului cultural și creativ și riscă să împiedice continuarea schimburilor culturale;

120.  sprijină fără rezerve claritatea exprimată de directivele de negociere în ceea ce privește faptul că serviciile audiovizuale ar trebui excluse din domeniul de aplicare al parteneriatului economic și îndeamnă Comisia să își păstreze poziția;

121.  subliniază că accesul la piața serviciilor audiovizuale din Uniune poate fi garantat numai dacă Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului(18) este pusă în aplicare pe deplin, astfel încât ambelor părți să li se acorde aceleași drepturi de retransmisie; reamintește că conținutul originar din Regatul Unit va fi clasificat în continuare drept „opere europene” după încheierea perioadei de tranziție atât timp cât operele provenind din state terțe și din state din afara SEE care sunt parte la Convenția Consiliului Europei privind televiziunea transfrontalieră sunt incluse în cota de conținut „opere europene”;

122.  salută includerea chestiunilor legate de returnarea sau restituirea către țările lor de origine a obiectelor culturale înstrăinate ilegal; subliniază importanța cooperării continue cu Regatul Unit în acest domeniu;

Guvernanța financiară și cadrul de control

123.  solicită asigurarea și respectarea dreptului de acces al serviciilor Comisiei, al Curții de Conturi Europene, al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) și al Parchetului European, precum și dreptul de control al Parlamentului European; reamintește că CJUE trebuie acceptată ca instanță competentă în cauzele în care este vizată respectarea și interpretarea dreptului UE;

Participarea la programele Uniunii

124.  recomandă Comisiei să acorde o atenție deosebită următoarelor principii și condiții aplicabile atât „participării la programele Uniunii”, cât și „acordurilor orizontale și guvernanței”;

   (a) să ia măsurile necesare pentru a se asigura că principiile generale, termenii și condițiile care urmează să fie stabilite în cadrul parteneriatului avut în vedere pentru participarea la programele Uniunii includ cerința ca Regatul Unit să aducă o contribuție financiară echitabilă și adecvată, atât sub formă de taxă de participare, cât și de contribuție operațională, la toate programele la care participă;
   (b) să asigure că regula generală privind participarea Regatului Unit la orice program sunt condițiile standard aplicabile participării țărilor terțe, pe întreaga durată a programului în cauză și pentru toate părțile programului, cu excepția cazurilor în care participarea parțială este justificată de motive precum confidențialitatea; recomandă să asigure previzibilitatea pentru participanții la programele UE desfășurate în UE și stabilitatea alocărilor bugetare;
   (c) să asigure că participarea Regatului Unit la programele UE nu va rezulta într-un transfer net global din bugetul UE în favoarea Regatului Unit și că Uniunea poate suspenda sau anula unilateral participarea Regatului Unit la orice program în cazul în care condițiile de participare nu sunt îndeplinite sau dacă Regatul Unit nu își plătește contribuția financiară;
   (d) să asigure că acordul ce va fi încheiat cu Regatul Unit va conține măsurile necesare pentru a aborda neregulile financiare, frauda, spălarea de bani și alte infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, respectiv că asigură protecția acestora din urmă;

125.  consideră, în special, că este importantă participarea Regatului Unit (conform principiilor generale ale participării țărilor terțe) la programele transfrontaliere, culturale, de dezvoltare, educație și cercetare, cum ar fi Erasmus+, Europa creativă, Orizont, Consiliul European pentru Cercetare, programul LIFE, rețea transeuropeană de transport (TEN-T), Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE), cerul unic european, Interreg, la inițiativele comune în domeniul tehnologiei, precum Clean Sky I și II, programul de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic european (SESAR), ERIC, Galileo, Copernicus, Serviciul european geostaționar mixt de navigare (EGNOS), cadrul de sprijin pentru supraveghere și urmărire spațială (SST) și parteneriatele public-privat;

126.  se așteaptă ca acordul să abordeze relația Regatului Unit cu Euratom și proiectul ITER și impactul unei retrageri asupra activelor și pasivelor; se așteaptă, de asemenea, ca Regatul Unit să respecte standarde ridicate în materie de siguranță, securitate și radioprotecție în domeniul nuclear;

127.  consideră că, dacă Regatul Unit dorește totuși să participe la piața internă, ar trebui să contribuie la fondurile de coeziune pentru perioada 2021-2027, după modelul țărilor din SEE;

128.  consideră că noul acord ar trebui să țină seama de nevoile regiunilor UE afectate de retragerea Regatului Unit din UE;

129.  subliniază că este extrem de important ca programul PEACE să-și continue activitatea în Irlanda de Nord și în regiunile de frontieră din Irlanda și să fie administrat în mod autonom de Organismul pentru programe speciale ale UE;

130.  consideră că ar trebui continuată cooperarea de interes reciproc dintre regiunile ultraperiferice și țările și teritoriile de peste mări ale UE, pe de o parte, și țările și teritoriile britanice de peste mări (TTPM), pe de altă parte, în special în zona Caraibilor și a Pacificului; solicită dispoziții speciale pentru a permite viitoare proiecte comune în cadrul Fondului european de dezvoltare și al fondurilor de coeziune, după caz; și necesitatea de a menține un nivel adecvat de sprijin pentru TTPM rămase;

131.  subliniază că, punând la dispoziție resurse financiare din bugetul UE, Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) este o expresie tangibilă a solidarității atunci când repercusiunile grave asupra economiei, printre altele, afectează una sau mai multe regiuni ale UE sau o țară candidată la aderare;

132.  subliniază necesitatea de a stabili o legătură între participarea la programe și politicile conexe, cum ar fi politicile privind clima sau politicile cibernetice;

133.  consideră că un acord privind cooperarea în domeniul energiei, în conformitate cu acordul general privind viitoarele relații și bazat pe o guvernanță solidă și pe condiții de concurență echitabile, ar fi în interesul reciproc al ambelor părți;

134.  subliniază că, pentru a se asigura continuitatea pentru piața unică a energiei electrice pe insula Irlanda după retragerea Regatului Unit, este necesară aplicarea în continuare a acquis-ului UE în domeniul energiei în Irlanda de Nord;

135.  consideră că Regatul Unit ar putea continua să fie un partener important în politica spațială a UE și subliniază că viitorul acces al Regatului Unit la programul spațial al UE trebuie abordat în cadrul negocierilor, protejând în același timp interesele Uniunii și respectând cadrul juridic aplicabil pentru participarea țărilor terțe la programul spațial al UE;

Proprietatea intelectuală

136.  subliniază că acordul preconizat ar trebui să conțină măsuri ferme și aplicabile care să acopere recunoașterea și protecția la nivel înalt a indicațiilor geografice, precum și a drepturilor de proprietate intelectuală, cum ar fi drepturile de autor și drepturile conexe, mărcile comerciale și desenele și modelele industriale, brevetele și secretele comerciale, pe baza cadrului juridic actual și viitor al UE, fără a pune în pericol accesul la medicamente cu prețuri accesibile, cum ar fi cele generice; consideră că ar trebui, de asemenea, să se asigure posibilitatea unei cooperări bilaterale strânse între Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) și oficiile pentru proprietate intelectuală din Regatul Unit;

Dreptul societăților comerciale

137.  constată că, pentru a evita reducerea standardelor și a asigura calitatea procesuală în Regatul Unit și în UE, este de dorit ca acordul preconizat să includă standarde minime comune privind instituirea și executarea de operațiuni, protecția acționarilor, a creditorilor sau a angajaților, normele de raportare și de audit ale întreprinderilor, precum și recunoașterea reciprocă a deciziilor judiciare privind restructurarea și falimentul sau insolvența;

Cooperarea în materie de justiție civilă, inclusiv în materie de drept al familiei

138.  subliniază că cooperarea judiciară în materie civilă este de o importanță capitală pentru asigurarea unei interacțiuni comerciale și de afaceri viitoare între cetățeni și întreprinderi și pentru a oferi certitudine și o protecție suficientă părților în tranzacțiile transfrontaliere și în alte activități; consideră că ar trebui, prin urmare, să se analizeze în mod atent dacă Convenția de la Lugano ar putea reprezenta o soluție adecvată, care i-ar permite UE să mențină echilibrul global al relațiilor sale cu țările terțe și cu organizațiile internaționale sau dacă o nouă soluție care ar putea asigura o „aliniere dinamică” între cele două părți ar fi mai adecvată;

139.  subliniază că acordul preconizat ar trebui să găsească o soluție semnificativă și cuprinzătoare în ceea ce privește aspectele legate de regimul matrimonial, de răspunderea părintească și de alte aspecte legate de familie; indică, în acest context, că orice dispoziții reciproce de asigurare a respectării legislației privind chestiuni legate de familie în acordul preconizat ar trebui să se bazeze nu numai pe principiul încrederii reciproce în sistemele judiciare, ci și pe existența unor garanții constituționale și a unor standarde comune în materie de drepturi fundamentale;

Cooperarea pentru dezvoltare și ajutorul umanitar

140.  constată că Regatul Unit rămâne unul dintre cei mai mari donatori bilaterali din lume și subliniază că UE trebuie să abordeze oportunitățile de cooperare cu Regatul Unit într-un spirit de parteneriat; regretă că retragerea Regatului Unit din UE va lăsa lacune în întreaga politică a UE în materie de cooperare pentru dezvoltare și ajutor umanitar;

141.  subliniază rolul central al UE și al Regatului Unit în gestionarea provocărilor comune prin intermediul politicii de dezvoltare și al ajutorului umanitar; subliniază, în acest sens, că este important să se urmărească coerența politicilor în favoarea dezvoltării;

142.  subliniază importanța unui parteneriat puternic care să se întemeieze pe abordarea bazată pe drepturi, asigurând în același timp un angajament și o colaborare continue pentru realizarea ODD-urilor, asigurarea drepturilor omului, eradicarea sărăciei, precum și pentru respectarea Acordului de la Paris; subliniază, în plus, importanța unor răspunsuri armonizate la crizele umanitare și a respectării principiilor fundamentale ale ajutorului umanitar;

143.  este convins că parteneriatul post-Cotonou și strategia UE-Africa pot fi consolidate cooperând în mod eficace cu Regatul Unit și valorificând prezența puternică a acestuia în Africa, zona Caraibilor și Pacific; subliniază că UE, Regatul Unit și țările ACP ar trebui să coopereze la toate nivelurile în conformitate cu principiile parteneriatului, solidarității și complementarității;

Politica externă și de securitate

144.  indică faptul că obiectivele de negociere ale Regatului Unit, publicate la 27 februarie 2020, au afirmat că politica externă va fi stabilită doar în cadrul unui dialog și al unei cooperări pozitive mai ample între Regatul Unit și UE, retrogradând acest domeniu-cheie la un statut de relație neinstituționalizată, asupra căreia să se convină într-o etapă ulterioară;

145.  regretă că acest lucru contravine dispozițiilor Declarației politice, care prevede un parteneriat ambițios, amplu, profund și flexibil în domeniul politicii externe, al securității și al apărării și solicită crearea unui parteneriat în materie de securitate amplu, cuprinzător și echilibrat între UE și Regatul Unit, și cu care Regatul Unit a fost de acord;

146.  reamintește poziția UE potrivit căreia politica externă, securitatea și apărarea ar trebui să facă parte dintr-un acord cuprinzător care să reglementeze viitoarele relații dintre UE și Regatul Unit;

147.  regretă faptul că Regatul Unit nu demonstrează nicio ambiție în ceea ce privește relațiile cu UE în materie de politică externă, securitate și apărare și că acestea nu au fost incluse în mod explicit în mandatul Regatului Unit și, prin urmare, nu fac parte din cele 11 domenii de negociere;

148.  reamintește că UE și Regatul Unit împărtășesc principii, valori și interese comune; subliniază că este în interesul ambelor părți să mențină o cooperare ambițioasă, strânsă și de durată, care să respecte autonomia UE sub forma unui cadru comun privind politica externă și de securitate, pe baza articolul 21 din TUE și ținând seama de Carta ONU și NATO în următoarele domenii:

   (a) promovarea păcii;
   (b) o abordare comună în ceea ce privește provocările comune în materie de securitate și stabilitatea la nivel mondial, inclusiv în vecinătatea europeană;
   (c) promovarea unei ordini internaționale bazate pe norme;
   (d) consolidarea democrației și a statului de drept;
   (e) apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;
   (f) promovarea prosperității globale, a dezvoltării durabile, combaterea schimbărilor climatice și atenuarea pierderii biodiversității;

149.  observă că o cooperare internațională profund integrată și coordonată între UE și Regatul Unit ar aduce avantaje foarte importante ambelor părți, precum și ordinii mondiale în general, având în vedere abordările lor similare privind un multilateralism eficace, protejarea păcii, a securității și a sustenabilității și apărarea și punerea în aplicare a drepturilor omului; propune ca această coordonare să fie guvernată de o platformă sistemică pentru consultări și coordonare la nivel înalt în ceea ce privește chestiunile de politică externă; subliniază importanța și valoarea adăugată a cooperării interparlamentare cu privire la aspectele mondiale;

150.  subliniază că ambele părți au nevoie de răspunsuri comune pentru a aborda provocări legate de politica externă, de securitate și de apărare, cum ar fi terorismul, războiul cibernetic, crizele din zonele de vecinătate, respectarea drepturilor omului, campaniile de dezinformare și amenințările hibride; încurajează dialogul, consultarea și coordonarea eficiente, oportune și reciproce și schimbul de informații și date operative, sub rezerva unui control democratic din partea instituțiilor Regatului Unit și ale UE; reamintește că schimburile de informații clasificate trebuie să fie organizate într-un cadru specific;

151.  subliniază faptul că, de la sfârșitul perioadei de tranziție, Regatul Unit va deveni o țară terță, fără niciun cadru de relații specific, ceea ce va avea un impact semnificativ asupra cooperării existente în domeniul politicii externe și de securitate;

152.  solicită atât UE, cât și Regatului Unit să consolideze pacea și stabilitatea internațională, inclusiv prin elaborarea unor strategii comune pentru consolidarea eforturilor ONU de menținere a păcii; solicită ambelor părți să promoveze o cultură a păcii și a dialogului ca mijloc de prevenire a conflictelor, de gestionare și de soluționare a conflictelor, precum și să sprijine drepturile femeilor și egalitatea de gen; sprijină continuarea cooperării existente în aceste domenii; solicită o cooperare preferențială sistematică în operațiunile de menținere a păcii; solicită consolidarea cooperării dintre UE și Regatul Unit în chestiuni legate de dezvoltarea democratică, procesele de reformă și practicile parlamentare democratice din țările terțe, inclusiv observarea alegerilor;

153.  afirmă interesul puternic al UE într-un astfel de parteneriat în materie de afaceri externe și de securitate, date fiind beneficiile reciproce care rezultă din ocuparea de către Regatul Unit și de către Franța a unor locuri permanente în Consiliul de Securitate al ONU, din serviciul diplomatic foarte performant al Regatului Unit și al membrilor UE, și faptul că Regatul Unit deține cea mai puternică forță armată din Europa;

154.  propune ca viitorul parteneriat să se bazeze pe o cooperare și o coordonare foarte strânse și periodice în cadrul ONU, în special în Consiliul de Securitate al ONU și Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU;

155.  subliniază importanța securității și a dezvoltării pentru ambele părți; încurajează atât UE, cât și Regatul Unit să coopereze îndeaproape cu privire la dezvoltarea durabilă și la ajutorul umanitar; reamintește ambelor părți importanța angajamentului de a atinge obiectivul de 0,7 % AOD/VNB și a sprijinirii principiului coerenței politicilor în favoarea dezvoltării; consideră că parteneriatul post-Cotonou și strategia UE-Africa pot obține beneficii dintr-o cooperare eficace cu Regatul Unit, care să abordeze standarde înalte de protecție socială, a drepturilor omului și a mediului, pentru a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă și Acordul de la Paris;

156.  subliniază că este în interesul comun al UE și al Regatului Unit, cu atât mai mult cu cât acestea sunt geografic apropiate, să coopereze pentru dezvoltarea unor capacități de apărare eficace și interoperabile, inclusiv cu Agenția Europeană de Apărare, cu care ar trebui încheiat un acord administrativ, și să continue parteneriatele extrem de valoroase în cadrul programelor NATO și ale UE privind apărarea și securitatea externă, Galileo, programele de securitate cibernetică și lupta împotriva campaniilor de dezinformare orientate selectiv și a atacurilor cibernetice, așa cum a demonstrat pandemia actuală de COVID-19; reamintește că, în ceea ce privește participarea la serviciul public reglementat al Galileo, un acord specific este atât posibil, cât și necesar; indică, de asemenea, că, în ceea ce privește viitorul Fond european de apărare, Regatul Unit ar putea fi asociat în condițiile stabilite pentru țările terțe; solicită atât UE, cât și Regatului Unit să elaboreze o abordare comună pentru standardizarea tehnologiei de apărare;

157.  se așteaptă ca Regatul Unit să fie în măsură să continue activitățile stabilite privind cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile naționale în domeniul securității informatice;

158.  reamintește că o serie de măsuri restrictive (regimuri de sancțiuni) sunt în prezent în vigoare în Regatul Unit în temeiul legislației UE; recunoaște utilizarea eficace a sancțiunilor pentru nerespectarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept în conformitate cu Carta ONU; subliniază că Regatul Unit va fi obligat să aplice regimurile de sancțiuni ale ONU și după retragerea sa și îi solicită Regatului Unit să își alinieze în continuare politica de sancțiuni cu UE; solicită crearea unui mecanism adecvat de coordonare a sancțiunilor între cele două părți și o cooperare strânsă cu privire la sancțiuni în forurile mondiale, pentru a maximiza impactul acestora și a asigura convergența, precum și pentru a urmări și garanta interesele reciproce în promovarea valorilor comune;

159.  încurajează Regatul Unit să participe în cadrul agențiilor UE relevante și să joace un rol important în operațiunile UE de gestionare a crizelor și în misiunile și operațiunile PSAC, inclusiv în misiunile umanitare și de salvare, de prevenire a conflictelor și de menținere a păcii, de consiliere și asistență militară și stabilizare postconflict, precum și în proiectele din cadrul cooperării structurate permanente (PESCO), atunci când este invitat să participe, și subliniază că o această participare ar trebui să facă obiectul unor condiții stricte, care să respecte autonomia decizională a UE, precum și suveranitatea Regatului Unit și principiul drepturilor și obligațiilor echilibrate, și să fie bazată pe o reciprocitate efectivă, inclusiv o contribuție financiară echitabilă și adecvată; solicită Comisiei și Serviciul European de Acțiune Externă să informeze periodic Parlamentul cu privire la procesul dialogului politic cu Regatul Unit și la aspectele principale ale schimburilor de informații referitoare la PSAC și la gestionarea crizelor;

160.  reamintește că un control internațional eficace al armelor, dezarmarea și regimurile de neproliferare reprezintă o piatră de temelie a securității mondiale și europene; reamintește importanța unei strategie coerente și credibile pentru negocieri multilaterale la nivel mondial și privind măsurile regionale de detensionare și de întărire a încrederii; reamintește rolul important pe care l-a jucat Regatul Unit în ceea ce privește elaborarea și instituirea unor astfel de norme, instituții și organizații; invită Regatul Unit să elaboreze o strategie comună cu UE în acest domeniu de acțiune, care să fie conformă în special cu Agenda ONU pentru dezarmare; invită Regatul Unit să se angajeze să respecte în continuare criteriile echivalente celor care figurează în Poziția comună 2008/944/PESC(19) și să promoveze, împreună cu UE, universalizarea și punerea în aplicare strictă a Tratatului privind comerțul cu arme și a Tratatului de neproliferare nucleară (TNP), precum și reînnoirea noului START;

161.  subliniază importanța deosebită a cooperării consulare și diplomatice dintre UE și Regatul Unit, deoarece acest lucru ar asigura un sprijin eficient pentru cetățenii ambelor părți și ar permite atât Regatului Unit, cât și UE să le ofere cetățenilor lor posibilitatea de a beneficia de protecție consulară în țările terțe în care una dintre cele două părți nu dispune de misiune diplomatică, în conformitate cu articolul 20 litera (c) din TFUE;

162.  subliniază faptul că pandemia de COVID-19 a arătat importanța capacităților și a activelor militare, forțele armate europene jucând un rol crucial în sprijinirea eforturilor civile de combatere a pandemiei și îndeplinindu-și în același timp misiunile de bază; evidențiază că această pandemie a demonstrat importanța unei autonomii strategice a UE și a cooperării europene în domeniul apărării pentru a proteja populația europeană în situații de urgență și a stimula reziliența statelor membre; consideră că ar trebui instituite mecanisme pentru a permite o cooperare promptă între Uniune și Regatul Unit în eventualitatea unor viitoare crize de o natură și amploare similare; este de părere că, pe baza învățămintelor desprinse din pandemia de COVID-19, serviciile medicale militare europene ar trebui să formeze o rețea de schimb de informații și sprijin pentru a favoriza o reziliență europeană amplă în situații de urgență și de criză; consideră că participarea Regatului Unit la o astfel de viitoare rețea medicală miliară europeană ar fi reciproc avantajoasă;

Dispoziții instituționale și guvernanță

163.  subliniază că întregul acord cu Regatul Unit, ca țară terță, inclusiv dispozițiile privind condițiile de concurență echitabile, chestiunile sectoriale specifice și ariile tematice de cooperare și aspectele legate de pescuit, ar trebui să includă crearea unui sistem unic de guvernanță coerent și robust, care să servească drept cadru general și care să cuprindă supravegherea și gestionarea comune și continue ale acordului, precum și mecanisme transparente de soluționare a litigiilor, de control și de punere în aplicare, cu sancțiuni și măsuri provizorii, atunci când este necesar, în ceea ce privește interpretarea și aplicarea tuturor dispozițiilor acordului;

164.  este de părere că, în relațiile viitoare cu Regatul Unit în general, ar trebui să se aplice un mecanism de guvernanță unic, cuprinzător și orizontal, care să includă și toate acordurile suplimentare care ar putea fi încheiate într-o fază ulterioară, asigurându-se eficiența sa și consecvența cu dispozițiile din Acordul de retragere; subliniază că mecanismul de soluționare a litigiilor va trebui să fie solid și ar trebui să prevadă sancțiuni progresive, precum și măsuri corective atunci când se constată că una dintre părți încalcă acordul, și să se garanteze că acest mecanism pune la dispoziție căi de atac eficiente, rapide și disuasive; subliniază că Parlamentul va da dovadă în continuare de vigilența necesară pentru a garanta punerea în aplicare a tuturor dispozițiilor; reamintește că Regatul Unit, în calitate de fost stat membru, a dezvoltat o cooperare instituțională și structuri de dialog importante cu UE, care ar trebui să faciliteze punerea în aplicare a acestor acorduri orizontale; reiterează că UE așteaptă din partea Regatului Unit un nivel mai ridicat de ambiție cu privire la guvernanță, pentru a construi un parteneriat viitor solid;

165.  insistă asupra necesității absolute ca, respectând autonomia ambelor părți, acest sistem de administrare să mențină pe deplin autonomia procesului decizional și a ordinii juridice și judiciare a UE, inclusiv rolul Parlamentului European și al Consiliului în calitate de colegiuitori ai UE și rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene ca unic interpret al legislației UE și al Cartei drepturilor fundamentale a UE; consideră că, în cazul dispozițiilor întemeiate pe conceptele dreptului UE, mecanismele de guvernare trebuie să prevadă sesizarea CJUE;

166.  salută propunerea de stabilire a unei Adunări de parteneriat parlamentar formate din deputați în Parlamentul European și deputați în Parlamentul Regatului Unit, care să aibă dreptul de a primi informații din partea Consiliului de parteneriat și de a-i adresa recomandări acestuia, și subliniază că acordul ar trebui să reprezinte temeiul juridic al dispozițiilor care să permită stabilirea instituțională a acestui organism;

167.  solicită ca rolul Parlamentului să fie respectat în contextul punerii în aplicare a dispozițiilor privind cooperarea în domeniul reglementării, pentru a se asigura că acesta este în măsură să exercite o supraveghere politică adecvată și că drepturile și prerogativele sale în calitate de colegiuitor sunt garantate; reamintește dreptul Parlamentului de a fi informat cu privire la modalitățile de revizuire a acordului;

168.  subliniază că întregul acord ar trebui să fie reglementat de dispoziții privind dialogul cu societatea civilă, implicarea părților interesate și consultarea ambelor părți, în conformitate cu punctul 125 din Declarația politică, care ar trebui să cuprindă, în special, partenerii sociali, inclusiv organizațiile și asociațiile angajaților care reprezintă atât cetățenii UE care trăiesc și lucrează în Regatul Unit, cât și cetățenii Regatului Unit din UE; insistă să se înființeze grupuri consultative interne care să supravegheze punerea în aplicare a acordului;

169.  sprijină participarea continuă a Regatului Unit în calitate de țară terță observatoare fără rol decizional în cadrul agențiilor UE fără sarcini de reglementare, cum ar fi cele din domeniul transporturilor, al mediului sau al ocupării forței de muncă, precum și posibile acorduri de cooperare a Regatului Unit cu agenții de reglementare omoloage, cum ar fi Agenția Europeană pentru Produse Chimice, Agenția Europeană de Siguranță a Aviației și Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, pentru a face schimb de date, de bune practici și de cunoștințe științifice; își reiterează apelul adresat Comisiei, ținând seama de statutul Regatului Unit de țară terță care nu face parte din spațiul Schengen și de partener esențial în lupta împotriva terorismului și a criminalității organizate, să ia în considerare o posibilă viitoare cooperare practică între autoritățile britanice și agențiile UE din domeniul justiției și afacerilor interne;

o
o   o

170.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Comisiei și, cu titlu informativ, Consiliului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

(1) JO L 58, 27.2.2020, p. 53.
(2) JO C 298, 23.8.2018, p. 24.
(3) JO C 346, 27.9.2018, p. 2.
(4) JO C 369, 11.10.2018, p. 32.
(5) JO C 162, 10.5.2019, p. 40.
(6) Texte adoptate, P9_TA(2019)0016.
(7) Texte adoptate, P9_TA(2020)0006.
(8) Texte adoptate, P9_TA(2020)0033.
(9) UKTF(2020)14.
(10) Texte adoptate, P9_TA(2020)0018.
(11) JO L 29, 31.1.2020, p. 7.
(12) JO C 34, 31.1.2020, p. 1.
(13) JO L 58, 27.2.2020, p. 53.
(14) Este necesar să se includă, în viitorul acord, un mecanism ad-hoc împotriva riscurilor de schimb de cote pentru a proteja piața internă de situația în care Regatul Unit ar alege să importe mărfuri la costuri reduse din țări terțe (cu scopul de a-și satisface consumul intern) și să exporte producția sa internă, scutită de taxe vamale, către piața mai profitabilă a UE. Acest fenomen, care ar fi benefic atât pentru Regatul Unit, cât și pentru țările terțe și pe care regulile de origine nu îl pot împiedica, ar destabiliza sectoarele agricole ale UE și, în consecință, necesită mecanisme operaționale specifice.
(15) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
(16) Directiva (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici (JO L 344, 17.12.2016, p. 1).
(17) Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17).
(18) Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).
(19) JO L 335, 13.12.2008, p. 99.

Ultima actualizare: 8 septembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate