Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2023(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0117/2020

Predkladané texty :

A9-0117/2020

Rozpravy :

PV 17/06/2020 - 22
CRE 17/06/2020 - 22

Hlasovanie :

PV 17/06/2020 - 27
PV 18/06/2020 - 8

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0152

Prijaté texty
PDF 259kWORD 88k
Štvrtok, 18. júna 2020 - Brusel
Odporúčania na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
P9_TA(2020)0152A9-0117/2020

Odporúčanie Európskeho parlamentu z 18. júna 2020 na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (2020/2023(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) a Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), a najmä na článok 218 ZFEÚ,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2020/266 z 25. februára 2020 o poverení začať rokovania so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o novej dohode o partnerstve(1) a na smernice uvedené v dodatku k tomuto povereniu na účely rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, ktoré sa zverejnili,

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 5. apríla 2017 o rokovaniach so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z Európskej únie(2), z 3. októbra 2017 o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom(3), z 13. decembra 2017 o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom(4), zo 14. marca 2018 o rámci budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva(5), z 18. septembra 2019 o súčasnom stave postupu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie(6), z 15. januára 2020 o vykonávaní a monitorovaní ustanovení o právach občanov v dohode o vystúpení(7) a z 12. februára 2020 o návrhu mandátu na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska(8),

–  so zreteľom na návrh znenia dohody o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom z 18. marca 2020(9),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 29. januára 2020 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu(10),

–  so zreteľom na Dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu(11) (ďalej len „dohoda o vystúpení“) a na pripojené politické vyhlásenie, ktorým sa stanovuje rámec budúcich vzťahov medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom(12) (ďalej len „politické vyhlásenie“),

–  so zreteľom na stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru pre rybárstvo, Výboru pre právne veci, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Výboru pre ústavné veci a Výboru pre petície,

–  so zreteľom na listy Výboru pre rozvoj, Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre právne veci,

–  so zreteľom na článok 114 ods. 4 a článok 54 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre medzinárodný obchod podľa článku 58 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre medzinárodný obchod (A9-0117/2020),

A.  keďže politické vyhlásenie je základom rokovaní a stanovuje parametre ambiciózneho, širokého, hlbokého a pružného partnerstva v rámci obchodnej a hospodárskej spolupráce, ktorej jadrom bude komplexná a vyvážená dohoda o voľnom obchode, v oblasti presadzovania právnych predpisov a trestnej justície, zahraničnej politiky, bezpečnosti a obrany a v širších oblastiach spolupráce; keďže mandát EÚ, ktorý Rada prijala 25. februára 2020 na tomto základe, predstavuje rokovací rámec, ktorý stanovuje silné a komplexné partnerstvo medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktoré vytvára ucelenú štruktúru a celkový rámec riadenia; keďže EÚ nebude akceptovať prístup Spojeného kráľovstva založený na postupných krokoch, ktorého cieľom je vyrokovať si celý rad samostatných dohôd;

B.  keďže mandát EÚ je založený na usmerneniach Európskej rady z 23. marca 2018 a na politickom vyhlásení;

C.  keďže rokovania o budúcom partnerstve so Spojeným kráľovstvom môžu vychádzať len z účinného a úplného vykonávania dohody o vystúpení a jej troch protokolov;

D.  keďže EÚ by mala pokračovať v svojom úsilí a odhodlaní dosiahnuť v rokovaniach ambicióznu dohodu, ako je jasne stanovené v politickom vyhlásení, ktoré obidve strany vrátane predsedu vlády Spojeného kráľovstva podpísali 17. októbra 2019, ako aj v mandáte EÚ; keďže Spojené kráľovstvo prestalo byť členom EÚ 31. januára 2020;

E.  keďže súčasná časová tieseň pri rokovaniach je len výsledkom rozhodnutí Spojeného kráľovstva;

F.  keďže budúca dohoda by mala byť zakotvená v celkovom riadiacom rámci a keďže Súdny dvor EÚ (ďalej len „Súdny dvor“) by mal byť jediným orgánom zodpovedným za výklad práva EÚ;

G.  keďže počas prechodného obdobia pre Spojené kráľovstvo aj v Spojenom kráľovstve stále platia právne predpisy EÚ vo všetkých politických oblastiach s výnimkou ustanovení zmlúv a aktov, ktoré neboli pre Spojené kráľovstvo ani v Spojenom kráľovstve záväzné pred nadobudnutím platnosti dohody o vystúpení; keďže 14. mája 2020 Európska komisia začala proti Spojenému kráľovstvu konanie o porušení povinnosti, pretože nedodržiavalo pravidlá EÚ týkajúce sa voľného pohybu;

H.  keďže vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ ovplyvňuje milióny občanov, občanov Spojeného kráľovstva žijúcich, cestujúcich alebo pracujúcich v EÚ, občanov EÚ žijúcich, cestujúcich alebo pracujúcich v Spojenom kráľovstve; a ďalších ľudí mimo občanov EÚ a Spojeného kráľovstva;

I.  keďže Spojené kráľovstvo ako tretia krajina nemôže mať rovnaké práva a rovnaké výhody a nemôže podliehať rovnakým povinnostiam ako členský štát, a preto sa situácia v EÚ aj v Spojenom kráľovstve na konci prechodného obdobia výrazne zmení; keďže EÚ a Spojené kráľovstvo majú spoločné základné zásady a hodnoty; keďže geografická blízkosť Spojeného kráľovstva, úroveň vzájomného prepojenia a vysoká úroveň zosúladenia s pravidlami EÚ a vzájomnej závislosti by sa mali zohľadniť v dohode o budúcej budúcom partnerstve; keďže EÚ už od začiatku objasnila, že čím viac výsad a práv chce Spojené kráľovstvo dosiahnuť, tým viac záväzkov s tým bude spojených;

J.  keďže EÚ a Spojené kráľovstvo sa v politickom vyhlásení v júni 2020 dohodli na stretnutí na vysokej úrovni s cieľom zhodnotiť pokrok a dohodnúť sa na opatreniach zameraných na pokrok v rokovaniach o budúcich vzťahoch; keďže na záver stretnutia na vysokej úrovni, ktoré sa konalo 15. júna 2020, vydali obe strany spoločné vyhlásenie, v ktorom okrem iného uviedli, že treba priniesť nový impulz;

K.  keďže jednota EÚ a jej členských štátov počas rokovaní má zásadný význam, aby bolo možné čo najlepšie chrániť záujmy EÚ vrátane záujmov jej občanov; keďže EÚ a jej členské štáty zachovávali jednotu počas rokovaní a prijímania dohody o vystúpení, ako aj potom; keďže táto jednota sa odráža v prijatí mandátu na rokovania, ktorý bol zverený vyjednávačovi za EÚ a vedúcemu osobitnej skupiny EÚ Michelovi Barnierovi, ktorý má výraznú podporu EÚ aj jej členských štátov;

L.  keďže EÚ a Spojené kráľovstvo sa v politickom vyhlásení dohodli, že budúci vzťah by sa mal opierať o spoločné hodnoty, ako sú dodržiavanie a ochrana ľudských práv a základných slobôd, demokratické zásady, právny štát, medzinárodný poriadok založený na pravidlách vrátane Charty OSN a podpory nešírenia zbraní hromadného ničenia, zásad odzbrojenia, mieru a bezpečnosti, ako aj trvalo udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia, a že tieto hodnoty sú základným predpokladom spolupráce v rámci politického vyhlásenia, čo by sa malo vyjadriť v zmysle záväzných politických doložiek a byť záležitosťou vzájomnej dôvery; keďže zatiaľ čo EÚ bude naďalej viazaná Chartou základných práv Európskej únie, dohoda o budúcom vzťahu musí byť podmienená trvalým záväzkom Spojeného kráľovstva, že bude rešpektovať rámec Európskeho dohovoru o ľudských právach (ďalej len “EDĽP“);

M.  keďže pandémia COVID-19 vyvolala úplne neočakávanú a bezprecedentnú novú situáciu, ktorá má zásadné následky na tempo a účinnosť rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom; keďže v prípade, že by sa nedosiahla dohoda, budú musieť byť obidve strany pripravené na veľmi vážne zmeny vo svojich ekonomikách, čo sa ešte zhorší v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 a jej predpokladaných hospodárskych následkov; keďže vzhľadom na globálnu pandémiu a jej predpokladané geopolitické, hospodárske a sociálne dôsledky rastie potreba zlepšiť mechanizmy spolupráce medzi partnermi a spojencami;

Všeobecné zásady

1.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že po štyroch kolách rokovaní nebol dosiahnutý žiadny skutočný pokrok s výnimkou nepatrných príležitostí, ktoré sa črtajú vo vymedzenom počte oblastí; berie na vedomie zásadné rozdiely medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, a to aj pokiaľ ide o rozsah a právnu štruktúru textu, o ktorom sa má rokovať; vyjadruje hlboké znepokojenie nad obmedzeným rozsahom budúceho partnerstva, ktoré plánuje vláda Spojeného kráľovstva, a jej postupným prístupom k rokovaniam iba o oblastiach, ktoré sú v záujme Spojeného kráľovstva; opakuje, že takýto prístup „vyberaním hrozienok z koláča“ je pre EÚ neprijateľný; poukazuje na to, že návrhy Spojeného kráľovstva nie sú v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z dohody o vystúpení a z politického vyhlásenia, s ktorým Spojené kráľovstvo vyjadrilo súhlas, vrátane odmietnutia rokovať o dohode o otázkach bezpečnosti a obrany;

2.  pripomína pevný postoj EÚ v stanovisku, podľa ktorého sa vo všetkých oblastiach rokovaní musí hmatateľný pokrok dosiahnuť zároveň, a to aj pokiaľ ide o rovnaké podmienky, rybolov, vnútornú bezpečnosť a správu, ako je uvedené v politickom vyhlásení; zdôrazňuje, že všetky rokovania sú neoddeliteľné a že EÚ nebude súhlasiť s dohodou za každú cenu, najmä nie s dohodou o voľnom obchode bez toho, aby existovali záruky spravodlivej hospodárskej súťaže a uspokojivá dohoda o rybolove; preto v plnej miere podporuje Komisiu v presadzovaní komplexného návrhu dohody, ako ho od začiatku návrhu navrhuje EÚ, namiesto schválenia samostatných dohôd, ako navrhuje Spojené kráľovstvo;

3.  trvá na tom, že akákoľvek dohoda o novom vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom musí byť koherentná a prispôsobená geografickej blízkosti oboch strán aj vysokej úrovni vzájomnej prepojenosti ich hospodárstiev;

4.  víta zverejnenie návrhov právnych predpisov, hoci bolo oneskorené; konštatuje, že na rozdiel od tvrdení Spojeného kráľovstva, že sa opiera o doterajšie precedensy, mnohé z týchto návrhov idú významne nad rámec toho, čo EÚ dosiahla v rokovaniach v prípade iných dohôd o voľnom obchode s tretími krajinami; pripomína, že každá konečná dohoda musí byť založená na vyváženosti práv a povinností;

5.  víta skutočnosť, že medzi cieľmi rokovaní vyjadrenými v uznesení Európskeho parlamentu z 12. februára 2020 a rozhodnutí Rady (EÚ, Euratom) 2020/266 z 25. februára 2020, ktorým sa povoľuje začatie rokovaní so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o novej dohode o partnerstve(13) (ďalej len „smernice na rokovania“), existuje vysoká miera konvergencie; zdôrazňuje, že Komisia má plnú podporu Európskeho parlamentu pri rokovaniach so Spojeným kráľovstvom v súlade s smernicami na rokovania, keďže všetky tri inštitúcie sa vo všeobecnosti zhodujú na cieľoch, ktoré by tieto rokovania mali dosiahnuť;

6.  víta návrh znenia dohody o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom, vypracovaný EÚ a uverejnený 18. marca 2020, ktorý predkladá komplexnú dohodu o prehĺbenom a úzkom partnerstve zahŕňajúcom nielen voľný obchod s tovarom a so službami, ale aj spôsoby, ako predchádzať narušeniam a nespravodlivým konkurenčným výhodám vrátane tých, ktoré sa týkajú poľnohospodárskych sektorov, sanitárnych a fytosanitárnych opatrení a štátnej pomoci, a vytvoriť priaznivé prostredie pre rozvoj obchodu s investíciami;

7.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v transparentných rokovaniach, pretože to bude prínosom pre proces rokovaní a budú z nich mať prospech občania aj podniky, lebo im pomôžu lepšie sa pripraviť na fázu po skončení prechodného obdobia; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila v tejto súvislosti verejné konzultácie a stály dialóg so sociálnymi partnermi a s občianskou spoločnosťou, ako aj s národnými parlamentmi; víta skutočnosť, že Komisia pravidelne a včas poskytuje Európskemu parlamentu informácie o rokovaniach, a očakáva, že tento postup bude pokračovať aj pri odovzdávaní informácií členským štátom;

8.  pripomína, že akákoľvek budúca dohoda o pridružení uzatvorená medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom podľa článku 217 ZFEÚ (ďalej len „dohoda“) musí byť v prísnom súlade s týmito zásadami:

   i) tretia krajina nesmie mať tie isté práva a výhody a tie isté povinnosti ako členský štát EÚ alebo člen Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) či Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“);
   ii) ochrana úplnej integrity a riadneho fungovania vnútorného trhu a colnej únie, nedeliteľnosť štyroch slobôd, najmä stupeň spolupráce v hospodárskom pilieri musí byť v súlade so záväzkami prijatými na uľahčenie mobility ľudí, ako sú bezvízové cestovanie, mobilita výskumných pracovníkov, študentov, dočasných poskytovateľov služieb a obchodných cestujúcich a spolupráca v oblasti oblasť sociálneho zabezpečenia;
   iii) zachovanie autonómie rozhodovania EÚ;
   iv) ochrana právneho poriadku EÚ a úlohy Súdneho dvora ako konečného orgánu zodpovedného za výklad práva EÚ v tejto súvislosti;
   v) pokračujúce dodržiavanie demokratických zásad, ľudských práv a základných slobôd, ako sú vymedzené najmä vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v jeho protokoloch, v Európskej sociálnej charte, Rímskom štatúte Medzinárodného trestného súdu a v iných medzinárodných zmluvách Organizácie Spojených národov (ďalej len „OSN“) a Rady Európy v oblasti ľudských práv, ako aj dodržiavanie zásady právneho štátu; pripomína najmä, že budúce vzťahy by mali byť podmienené pokračujúcim záväzkom Spojeného kráľovstva rešpektovať rámec EDĽP;
   vi) rovnaké podmienky, a to aj pre podniky, zabezpečenie vysokých a rovnocenných noriem v sociálnej oblasti, práci, životnom prostredí a ochrane spotrebiteľa, v boji proti zmene klímy, ako aj v zdaňovaní, hospodárskej súťaži a v politikách štátnej pomoci, a to aj prostredníctvom robustného a komplexného rámca hospodárskej súťaže a kontroly štátnej pomoci; tieto rovnaké podmienky musia byť zaručené prostredníctvom účinného mechanizmu urovnávania sporov a mechanizmov presadzovania práva vrátane kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji; pripomína najmä, že akákoľvek budúca dohoda by mala byť plne podmienená dodržiavaním Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (Parížska dohoda);
   vii) zásada predbežnej opatrnosti, zásada nápravy škôd na životnom prostredí prioritne pri zdroji a zásada „znečisťovateľ platí“;
   viii) ochrana dohôd EÚ s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami vrátane Dohody o EHP a zachovanie celkovej rovnováhy v týchto vzťahoch;
   ix) ochrana finančnej stability EÚ a dodržiavanie jej regulačného režimu a režimu dohľadu, s nimi súvisiacich noriem a ich uplatňovania;
   x) správna rovnováha medzi právami a povinnosťami vrátane primeraného finančného príspevku;
   xi) záruka výsledku, ktorý bude primeraný a spravodlivý pre všetky členské štáty a v záujme našich občanov;

9.  zdôrazňuje, že hlavný vyjednávač EÚ má úplnú a neochvejnú podporu Európskeho parlamentu v presadzovaní toho, aby záruky rovnakých podmienok boli zásadným prvkom akejkoľvek dohody so Spojeným kráľovstvom, pretože nejde o dogmatizmus alebo ideológiu EÚ, ale o základný predpoklad vybudovania ambiciózneho a vyváženého partnerstva so Spojeným kráľovstvom a ochrany konkurencieschopnosti vnútorného trhu a spoločností z EÚ, ako aj zachovanie a rozvíjanie vysokej úrovne ochrany v sociálnej a environmentálnej oblasti a ochrany spotrebiteľa v budúcnosti;

10.  v tejto súvislosti v plnej miere rešpektuje zvrchovanosť Spojeného kráľovstva, ktorú EÚ nemieni počas súčasných rokovaní oslabiť; pripomína však, že Spojené kráľovstvo nikdy nebude rovnocenné s inými tretími krajinami vzhľadom na jeho status bývalého členského štátu EÚ, aktuálne zosúlaďovanie právnych predpisov a významný objem obchodovania medzi obidvomi stranami, ako aj na jeho geografickú blízkosť k EÚ, pričom všetky uvedené faktory vysvetľujú potrebu pevných a spoľahlivých ustanovení dohody týkajúcich sa rovnakých podmienok;

11.  zdôrazňuje, že EÚ by mala vytrvať v úsilí a angažovanosti s cieľom dohodnúť sa prostredníctvom rokovaní na dohode, ako sa po celý čas uvádza v politickom vyhlásení a v smerniciach na rokovania, pokiaľ ide o nasledujúce časti: obchod a hospodárska spolupráca, presadzovanie práva a justičná spolupráca v trestných veciach, zahraničná politika, bezpečnosť a obrana a tematické oblasti spolupráce, ako je spolupráca v oblasti udržateľného rozvoja; vyzýva na pragmatický a rozumný prístup na oboch stranách;

12.  zdôrazňuje, že je dôležité pripraviť sa v plnej miere na vystúpenie Spojeného kráľovstva z vnútorného trhu a colnej únie na konci prechodného obdobia, a to bez ohľadu na výsledok rokovaní; zdôrazňuje, že dôsledky budú ešte významnejšie v prípade, že sa dohoda nedosiahne; poukazuje však na to, že EÚ je pripravená na každý scenár;

13.  v tejto súvislosti víta „oznamy o pripravenosti“ jednotlivých odvetví Komisie, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby bolo výrobné odvetvie EÚ pripravené na neodvratný šok, ktorý spôsobí vystúpenie Spojeného kráľovstva z vnútorného trhu; nabáda Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili úsilie o úplné informovanie občanov a podnikov EÚ o riziku, že prechodné obdobie sa možno skončí skôr, ako sa dosiahne dohoda, a tak im umožnili, aby sa náležite na takýto výsledok pripravili;

14.  zdôrazňuje význam posilnenia a riadneho financovania pripravenosti a krízových opatrení v dostatočnom časovom predstihu pred skončením prechodného obdobia, najmä v prípade patovej situácie v rokovaniach; zdôrazňuje, že takéto krízové opatrenia by mali byť dočasné a jednostranné;

15.  zdôrazňuje svoju podporu voči smerniciam na rokovania, v ktorých je stanovené, že Gibraltár nebude začlenený do územnej pôsobnosti dohôd, ktoré sa majú uzavrieť medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, a že každá samostatná dohoda bude vyžadovať, aby s ňou najskôr vyjadrilo súhlas Španielske kráľovstvo;

16.  zdôrazňuje význam vykonávania ustanovení protokolu o Gibraltári, pokiaľ ide o cezhraničných pracovníkov, zdaňovanie, životné prostredie a rybolov; vyzýva španielsku a britskú vládu, aby zabezpečili, že na riešenie týchto záležitostí sa zavedie potrebná spolupráca;

17.  pripomína v tejto súvislosti možnosť stanovenú v článku 132 dohody o vystúpení, aby Spoločný výbor prijal do 30. júna 2020 rozhodnutie o predĺžení prechodného obdobia po 31. decembri 2020; berie na vedomie rozhodnutie Spojeného kráľovstva v nadväznosti na zasadnutie Spoločného výboru z 12. júna 2020 o tom, že nebude zvažovať predĺženie prechodného obdobia; zdôrazňuje, že EÚ je takémuto predĺženiu naďalej otvorená;

Vykonávanie dohody o vystúpení

18.  pripomína, že právne záväzná dohoda o vystúpení je nástrojom na vykonávanie opatrení týkajúcich sa riadneho vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ, v súvislosti s ktorým sa nebudú konať žiadne opätovné rokovania, a že jediným účelom spoločného výboru EÚ a Spojeného kráľovstva je dohliadať na jej implementáciu; zdôrazňuje, že účinné vykonávanie dohody o vystúpení je predpokladom a základným prvkom na zabezpečenie potrebnej dôvery v úspešné uzavretie dohody so Spojeným kráľovstvom a skúškou dobrej viery, ktorú sa Spojené kráľovstvo zaviazalo vniesť do rokovacieho procesu;

19.  trvá na tom, aby sa čo najskôr dosiahol hmatateľný pokrok a aby sa dosiahli spoľahlivé záruky, že Spojené kráľovstvo bude vykonávať dohodu o vystúpení účinne a v celom jej rozsahu pred skončením prechodného obdobia; zdôrazňuje, že monitorovanie jeho vykonávania je neoddeliteľnou súčasťou práce Európskeho parlamentu, a opätovne zdôrazňuje, že v súlade s článkom 218 ods. 10 ZFEÚ má byť Európsky parlament okamžite a v plnej miere informovaný o všetkých rokovaniach a rozhodnutiach, ktoré prijme spoločný výbor, a bude naďalej ostražitý a bude v plnej miere vykonávať svoje právomoci; v tejto súvislosti pripomína záväzok predsedu Európskej komisie uskutočnený na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu 16. apríla 2019, ako aj povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia Rady (EÚ) 2020/135 z 30. januára 2020; vyzýva spolupredsedov Spoločného výboru, aby do svojich úvah aktívne zapájali občanov a organizácie občianskej spoločnosti;

20.  pripomína, že v dohode o vystúpení sa stanovuje vzájomná ochrana občanov EÚ a Spojeného kráľovstva vrátane ich rodinných príslušníkov, ktorým by sa mali poskytnúť všetky potrebné informácie týkajúce sa ich práv a postupov, ktoré musia dodržať, aby mohli naďalej žiť a pracovať vo svojej krajine pobytu, ako aj do nej alebo v rámci nej cestovať; pripomína, že občania dotknutí vystúpením Spojeného kráľovstva sa spoliehajú na včasné a spoľahlivé informácie týkajúce sa ich práv a postavenia, a naliehavo vyzýva členské štáty a Spojené kráľovstvo, aby túto záležitosť považovali za prioritnú; naliehavo vyzýva členské štáty, aby v plnej miere rešpektovali a chránili práva občanov Spojeného kráľovstva žijúcich v EÚ podľa dohody o vystúpení a poskytli im všetky informácie, ktoré potrebujú, a právnu istotu, pokiaľ ide o ich situáciu a práva, vrátane informácií o tom, či v otázke pobytu uplatňujú konštitutívny alebo deklaratórny systém;

21.  opätovne zdôrazňuje, že práva občanov zostanú absolútnou prioritou, a je rozhodnutý zabezpečiť, aby boli práva občanov EÚ aj občanov Spojeného kráľovstva, ako aj ich rodín naďalej zaručené v súlade s dohodou o vystúpení; naliehavo vyzýva EÚ a Spojené kráľovstvo, aby sa snažili zabezpečiť v budúcej dohode vysokú úroveň práv v oblasti mobility; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Spojené kráľovstvo doposiaľ neprejavilo veľké ambície, pokiaľ ide o mobilitu občanov, ktorú v minulosti využívalo Spojené kráľovstvo a jeho občania;

22.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že občanom EÚ s predbežným statusom usadenej osoby boli v Spojenom kráľovstve pre byrokratické prekážky odopreté sociálne dávky; zdôrazňuje, takéto situácie predstavujú neprípustnú diskrimináciu a majú závažné dôsledky, a to najmä v čase veľkej hospodárskej a sociálnej neistoty;

23.  zdôrazňuje, že občania EÚ v Spojenom kráľovstve čelia významným problémom pri získavaní statusu usadenej osoby, a to aj v dôsledku pandémie COVID-19; domnieva sa, že počet prípadov, v ktorých bol priznaný predbežný status usadenej osoby, je neprimerane vysoký v porovnaní s počtom prípadov, ktorým bol priznaný status usadenej osoby; naliehavo vyzýva ministerstvo vnútra Spojeného kráľovstva, aby bolo flexibilné pri akceptovaní dôkazov od žiadateľov o tom, že v krajine žili počas požadovaného obdobia piatich rokov; je tiež znepokojený skutočnosťou, že žiadateľom sa nevydáva žiadny fyzický dôkaz o tom, aký status im bol udelený;

24.  vyzýva strany, aby zaistili dôsledné vykonávanie Protokolu o Írsku/Severnom Írsku, keďže je to predpoklad úspešného uzavretia budúcej dohody; pripomína, že tento protokol bol navrhnutý a prijatý s cieľom rešpektovať mierový proces a dodržiavať Veľkopiatkovú dohodu, čím sa zabezpečuje absencia tvrdej hranice na ostrove Írsko a zároveň ochrana integrity vnútorného trhu, a že je mimoriadne dôležitý pre podniky, najmä agropotravinársky sektor, ochranu občanov, životného prostredia a biodiverzity; zdôrazňuje, že voľný pohyb štátnych príslušníkov EÚ a voľný pohyb služieb na ostrove Írsko sú dôležité v záujme obmedzenia negatívneho dosahu na ekonomiku celého ostrova a že táto otázka by mala zahrnutá do budúcej dohody; naliehavo vyzýva orgány Spojeného kráľovstva, aby zabezpečili, že práva občanov Severného Írska nebudú nijako oslabené;

25.  vyjadruje znepokojenie nad verejnými vyhláseniami vlády Spojeného kráľovstva, ktoré poukazujú na nedostatok politickej vôle dodržiavať v plnej miere jej právne záväzky vyplývajúce z dohody o vystúpení, konkrétne pokiaľ ide o kontroly tovaru v Írskom mori;

26.  pripomína, že Spoločný výbor EÚ a Spojeného kráľovstva má prijať dôležité rozhodnutia o vykonávaní Protokolu o Írsku/Severnom Írsku pred skončením prechodného obdobia;

27.  vyjadruje želanie, aby sa dosiahla dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom o všetkých inštitucionálnych opatreniach, ako je napríklad zriadenie technickej kancelárie Európskej komisie v Belfaste, napriek opakovanému odmietnutiu orgánov Spojeného kráľovstva povoliť otvorenie takéhoto úradu; zdôrazňuje, že Spojené kráľovstvo musí predložiť podrobný časový harmonogram a pokračovať v prijímaní potrebných opatrení, ako je príprava na vykonávanie colného kódexu Únie a zavedenie colných postupov pre tovar vstupujúci do Severného Írska z Veľkej Británie a zabezpečenie toho, aby sa mohli vykonávať všetky potrebné sanitárne a fytosanitárne kontroly, ako aj iné regulačné kontroly, pokiaľ ide o tovar vstupujúci do Severného Írska z krajín mimo EÚ, čo je takisto potrebné na to, aby mali podniky v týchto otázkach jasno;

28.  zdôrazňuje význam jasných právnych pravidiel, transparentného vykonávania a účinných kontrolných mechanizmov s cieľom zabrániť systémovým rizikám pre DPH a colné podvody, nezákonné obchodovanie (pašovanie) alebo iné podvodné zneužitie potenciálne nejasného právneho rámca, a to aj zo zvýšenému riziku neoprávnených vyhlásení o pôvode a výrobkov, ktoré nie sú určené pre vnútorný trh; vyzýva Komisiu, aby vykonávala pravidelné a účinné kontroly a pravidelne informovala Európsky parlament o situácii v kontrole hraníc;

29.  konštatuje, že pojem „tovar, s ktorým sa spája riziko, že bude následne prevezený do Únie“ uvedený v článku 5 Protokolu o Írsku/Severnom Írsku je nejasný a závisí od následných rozhodnutí spoločného výboru, a trvá na tom, aby sa takéto rozhodnutia prijímali pod dohľadom Európskeho parlamentu; žiada, aby bol vopred detailne informovaný o uplatňovaní tohto článku a všetkých návrhoch rozhodnutí Spoločného výboru v súvislosti s uplatňovaním uvedeného článku, ako je zavedenie konkrétnych kritérií pre tovar, s ktorým sa spája riziko, alebo o pozmeňujúcom návrhu hociktorého z jeho predchádzajúcich rozhodnutí;

30.  pripomína, že do konca prechodného obdobia je Spojené kráľovstvo povinné prispievať k financovaniu (okrem iných) Európskej obrannej agentúry, Inštitútu Európskej únie pre bezpečnostné štúdie a Satelitného strediska Európskej únie a nákladov na operácie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (ďalej len „SBOP“), na ktorých participuje;

31.  zdôrazňuje, že Spojené kráľovstvo musí uplatňovať všetky existujúce reštriktívne opatrenia a sankcie alebo tie, o ktorých sa rozhodlo počas prechodného obdobia, musí podporovať vyhlásenia a pozície EÚ v tretích krajinách a medzinárodných organizáciách a v jednotlivých prípadoch sa zúčastňovať na vojenských operáciách a civilných misiách EÚ zriadených v rámci SBOP, ale bez akejkoľvek vedúcej spôsobilosti v rámci novej rámcovej dohody o účasti, a zároveň rešpektovať rozhodovaciu nezávislosť EÚ a príslušné rozhodnutia a právne predpisy EÚ vrátane obstarávania a transferov v oblasti obrany; potvrdzuje, že podmienkou tejto spolupráce je úplný súlad s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv a medzinárodným humanitárnym právom a so základnými právami EÚ;

Hospodárske partnerstvo

Obchod

32.  berie na vedomie, že Spojené kráľovstvo sa rozhodlo vytvoriť svoje budúce hospodárske a obchodné partnerstvo s EÚ na základe komplexnej dohody o voľnom obchode, ako sa stanovuje v dokumente uverejnenom vládou Spojeného kráľovstva 27. februára 2020 s názvom „Budúce vzťahy s EÚ – prístup Spojeného kráľovstva k rokovaniam; zdôrazňuje, že zatiaľ čo Európsky parlament podporuje konštruktívnu dohodu EÚ so Spojeným kráľovstvom o vyváženej, ambicióznej a komplexnej dohode o voľnom obchode, dohoda o voľnom obchode nebude nikdy rovnocenná s obchodom bez bariér; súhlasí s postojom stanoveným v smerniciach na rokovania, ktoré spoločne prijalo 27 členských štátov, že rozsah a ambície dohody o voľnom obchode, s ktorou by EÚ súhlasila, sú podmienené a priamo prepojené s tým, že Veľká Británia bude súhlasiť s komplexnými, záväznými a vynútiteľnými ustanoveniami týkajúcimi sa rovnakých podmienok, a to vzhľadom na rozsah, geografickú blízkosť, vzájomnú hospodársku závislosť, prepojenosť a integráciu trhov, ako aj s uzavretím bilaterálnej dohody o rybolove ako neoddeliteľnej súčasti partnerstva; opätovne potvrdzuje, že medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa nemôže uzatvoriť žiadna obchodná dohoda bez toho, aby zahŕňala komplexnú, udržateľnú, vyváženú a dlhodobú dohodu o rybolove, ktorá by potvrdzovala, že za optimálnych podmienok bude naďalej zabezpečený súčasný prístup k vode, zdrojom a na trhy v súlade so zásadami spoločnej rybárskej politiky (SPRH) prijatými pred koncom prechodného obdobia;

33.  konštatuje, že na rozdiel od tvrdenia Spojeného kráľovstva o tom, že vychádza z doterajších precedensov, veľa prvkov v právnych návrhoch Spojeného kráľovstva podstatne prevyšuje to, čo EÚ vyrokovala v iných dohodách o voľnom obchode s tretími krajinami za posledné roky, napríklad v oblasti finančných služieb, vzájomného uznávania odborných kvalifikácií a posudzovania zhody a rovnocennosti fytosanitárneho režimu alebo kumulácie pravidiel o pôvode; podporuje systém dvojstranného systému kumulácie, ktorý je najvhodnejší, pretože zahŕňa podporu integrácie medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, a nie s tretími krajinami, s ktorými EÚ uzavrela dohody o voľnom obchode, a mal by sa ustanoviť mechanizmus ad hoc proti „swapovým“ rizikám(14);

34.  v tejto súvislosti vyjadruje hlboké poľutovanie, že doteraz sa Spojené kráľovstvo napriek svojmu prísľubu uvedenému v politickom vyhlásení odmietalo zúčastňovať napríklad na verejnom obstarávaní, námornej doprave, ako aj na ochrane budúcich zemepisných označení najmä preto, že niektoré z týchto tém zaradilo do mandátu na rokovanie s USA a Japonskom; okrem toho vyjadruje poľutovanie, že Spojené kráľovstvo zatiaľ nepredložilo návrh o malých a stredných podnikoch (ďalej len „MSP“);

35.  pripomína, že pretrvávajúci spoločný záväzok dosiahnuť ako cieľ nulové kvóty a nulové clá v obchodnom vzťahu je naďalej nevyhnutnou podmienkou včasného uzatvorenia dohody v nesmierne krátkom čase, ktorý si pre tieto rokovania vynútilo samotné Spojené kráľovstvo, najmä keď predchádzajúce skúsenosti veľmi jasne ukázali, že rokovanie o jednotlivých položkách colného sadzobníka by mohlo trvať niekoľko rokov; vyjadruje znepokojenie nad úmyslom vlády Spojeného kráľovstva odkloniť sa od tohto cieľa; zdôrazňuje, že poľnohospodárske výrobky by boli pravdepodobne najviac postihnuté vzhľadom na to, že zostávajúce nulové colné položky v dohodách o voľnom obchode zvyčajne ovplyvňujú toto odvetvie; opakovane v tejto súvislosti pripomína, že nehľadiac na to, či sa vyradí 100 % položiek colného sadzobníka alebo menej, nezmení sa tým pevná požiadavka EÚ na rovnaké podmienky; pripomína, že ustanovenia o rovnakých podmienkach musia zachovávať environmentálne a sociálne štandardy, ako aj štandardy zamestnanosti na vysokej rovnakej úrovni podľa platných spoločných štandardov, a musia vychádzať z vhodných a relevantných úniových a medzinárodných noriem, a rovnako aj z vhodných mechanizmov na zabezpečenie vlastného efektívneho vykonávania, a tiež obsahovať spoľahlivý komplexný rámec hospodárskej súťaže a kontroly štátnej pomoci ako prevenciu pred neprimeraným narušením obchodu a hospodárskej súťaže, ktorý sa nebude vzťahovať iba na subvencie, ako to, žiaľ, Spojené kráľovstvo robí;

36.  v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby využila dynamiku týchto rokovaní s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť európskych spoločností a MSP; zdôrazňuje, že cieľom dohody by malo byť umožniť čo najlepší prístup na trh a podporu obchodu v snahe minimalizovať jeho narušenia; nabáda zmluvné strany, aby zriadili kontaktné miesta pre MSP, a vyzýva na prijatie stabilného, transparentného a predvídateľného právneho rámca, ktorý nebude predstavovať neprimeranú záťaž pre MSP;

37.  zdôrazňuje, že na to, aby dohoda o voľnom obchode skutočne podporovala záujmy EÚ, by cieľom rokovaní malo byť dosiahnutie týchto cieľov stanovených v uznesení Európskeho parlamentu z 12. februára 2020, a najmä jeho odseku 14, ktorého ustanovenia sú naďalej plne platné; okrem toho zdôrazňuje, že by sa malo zahrnúť:

   i) vzájomne výhodný prístup na trh pre tovar, služby, verejné obstarávanie, uznávanie odborných kvalifikácií, ako aj pravidlá týkajúce sa výrobkov; zdôrazňuje taktiež potrebu stabilných, spoľahlivých a udržateľných hodnotových reťazcov;
   ii) Komisia by mala vyhodnotiť potrebu ochranných doložiek na ochranu integrity a stability vnútorného trhu EÚ, napríklad pred nečakaným prudkým nárastom dovozu, podvodmi a obchádzaním opatrení na ochranu obchodu;
   iii) záväzky týkajúce sa antidumpingových a vyrovnávacích opatrení by podľa potreby mali presahovať rámec pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „WTO“) v tejto oblasti a záväzky a možnosti presadzovania v oblasti hospodárskej súťaže a štátnej pomoci;
   iv) pravidlá rozvoja a uľahčenia digitálneho obchodu by mali riešiť neopodstatnené prekážky obchodovania elektronickými prostriedkami vrátane požiadaviek na lokalizáciu údajov, mali by zachovať regulačnú autonómiu EÚ a zabezpečiť otvorené, bezpečné a dôveryhodné online prostredie pre podniky a spotrebiteľov za predpokladu, že online maloobchodní predajcovia v Spojenom kráľovstve budú dodržiavať príslušné pravidlá vnútorného trhu a že Spojené kráľovstvo poskytne úroveň ochrany, ktorá je v podstate rovnocenná úrovni poskytovanej právnym rámcom EÚ, a to aj pokiaľ ide o ďalšie prenosy do tretích krajín;
   v) všetky sanitárne a fytosanitárne opatrenia by mali byť založené na posudzovaní rizika pri plnom dodržiavaní zásady predbežnej opatrnosti;
   vi) o ochrane zemepisných označení zakotvenej v dohode o vystúpení nemožno vyjednávať; budúca dohoda by mala tiež chrániť a podporovať zemepisné označenia zaregistrované po skončení prechodného obdobia;
   vii) účinné prudenciálne výnimky, aby sa právne zaručilo právo oboch strán na reguláciu vo verejnom záujme;
   viii) pripomína že, že by sa mali zohľadniť dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ na oblasť rodovej rovnosti, a to aj zabezpečením rovnakých podmienok pre činnosti EÚ na ochranu a rozširovanie úlohy žien v hospodárstve, napríklad pokiaľ ide o opatrenia na boj proti rozdielom v odmeňovaní žien a mužov;
   ix) partnerstvo dosahujúce dlhodobé ciele v oblasti klímy;
   x) pripomína Komisii a členským štátom, aby podnikli všetky potrebné prípravné kroky a predbežné opatrenia pre prípad, že by sa platnosť dohody o vystúpení skončila bez dohody o budúcich vzťahoch, najmä obchodných a hospodárskych, nadobudnutím účinnosti 1. januára 2021, vrátane pohotovostných opatrení na maximálne zníženie škôd dotknutých pracovníkov a podnikov;
   xi) pripomína Komisii, aby navrhla opatrenia na zmiernenie vplyvu na obchodných partnerov Únie z tretích krajín, najmä rozvojových krajín, pre prípad, že nedôjde k dohode s Britániou, keďže britský dovoz mohol tvoriť značnú časť ich vývozu do Európskej únie;

Rovnaké podmienky

38.  vyjadruje poľutovanie nad rokovacou pozíciou Spojeného kráľovstva, na základe ktorej sa doteraz nezapojilo do podrobných rokovaní s EÚ o rovnakých podmienkach; poukazuje na to, že táto pozícia neodráža odsek 77 politického vyhlásenia podpísaného EÚ a Spojeným kráľovstvom; naliehavo preto vyzýva vládu Spojeného kráľovstva, aby urýchlene skorigovala svoju rokovaciu pozíciu a konštruktívne sa zapojila do rokovaní o rovnakých podmienkach, keďže je nevyhnutnou podmienkou pre udelenie súhlasu Európskeho parlamentu s obchodnou dohodou so Spojeným kráľovstvom;

39.  pripomína, že vzhľadom na geografickú blízkosť Spojeného kráľovstva a vzájomnú hospodársku závislosť s EÚ budú rozsah a hĺbka dohody o rovnakých podmienkach nevyhnutné na určenie rozsahu celkového budúceho vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom; domnieva sa preto, že v súlade s politickým vyhlásením je potrebné zabezpečiť rovnaké podmienky, ktoré zodpovedajú úrovni ambícií a liberalizácie dohody o konvergencii právnych predpisov, a ochrániť normy EÚ ako podmienka toho, aby sa s cieľom dynamického zosúladenia zabránilo tzv. pretekom ku dnu, ako aj opatreniam s neodôvodneným a neúmerným škodlivým účinkom na obchodné toky; vrátane štátnej pomoci; zdôrazňuje, že treba zabezpečiť, aby Spojené kráľovstvo nezískalo nespravodlivú konkurenčnú výhodu podhodnotením úrovne ochrany, a zabrániť regulačnej arbitráži účastníkov trhu;

40.  pripomína svoje odhodlanie zabrániť akémukoľvek druhu „dumpingu“ v rámci budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom; poukazuje na to, že kľúčovým výsledkom rokovaní je zabezpečenie rovnakých podmienok s cieľom zachovať konkurencieschopnosť, vysoké sociálne normy a normy udržateľnosti vrátane boja proti zmene klímy a práv občanov a pracovníkov v budúcnosti prostredníctvom pevných záväzkov, vymáhateľných ustanovení a doložiek o zákaze zníženia úrovne ochrany s cieľom dynamického zosúladenia:

   i) hospodárskej súťaže, štátnej pomoci a ktoréhokoľvek iného všeobecného alebo odvetvového regulačného opatrenia, ktoré by mali zabrániť neprimeranému narušeniu obchodu a hospodárskej súťaže a zahŕňať ustanovenia o štátnych podnikoch vrátane ustanovení o opatreniach na podporu poľnohospodárskej výroby;
   ii) relevantných daňových otázok vrátane boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako aj finančných služieb;
   iii) úplného dodržiavania sociálnych a pracovných noriem sociálneho modelu EÚ (vrátane rovnocenných úrovní ochrany a ochranných opatrení proti sociálnemu dampingu), a to aspoň na súčasných vysokých úrovniach podľa existujúcich spoločných noriem;
   iv) noriem v oblasti ochrany životného prostredia a zmeny klímy, záväzku naďalej účinne uplatňovať Parížsku dohodu, ako aj presadzovania cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja;
   v) vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov vrátane kvality výrobkov v potravinárskom odvetví;
   vi) udržateľného rozvoja;

41.  zdôrazňuje, že týmito ustanoveniami by sa malo zabezpečiť, aby sa normy neznižovali, pričom by sa EÚ a Spojenému kráľovstvu malo umožniť, aby časom upravili svoje záväzky s cieľom stanoviť prísnejšie normy alebo zahrnúť ďalšie oblasti, a to pri plnom dodržiavaní zásad proporcionality a nevyhnutnosti; okrem toho zdôrazňuje, že záväzky a ustanovenia by mali byť vynútiteľné samostatnými predbežnými opatreniami, pevným mechanizmom na urovnávanie sporov vo všetkých oblastiach a prostriedkami nápravy vrátane súdneho dohľadu, aby sa Únii umožnilo ako posledná možnosť prijímať sankcie, a to aj vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, s cieľom dynamického zosúladenia; zdôrazňuje, že rovnaké podmienky si vyžadujú horizontálny mechanizmus, ako je celkový rámec riadenia, ktorý sa bude vzťahovať na všetky oblasti spolupráce;

42.  zdôrazňuje najmä doložky o zákaze zníženia úrovne ochrany v týchto oblastiach: i) základné práva pri práci; ii) normy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; iii) spravodlivé pracovné podmienky a pracovné normy; iv) práva na informácie a konzultácie na úrovni spoločnosti; a v) reštrukturalizácia;

43.  domnieva sa, že základnými prvkami plánovaného partnerstva by mali byť boj proti zmene klímy, zastavenie a zvrátenie straty biodiverzity, podpora udržateľného rozvoja, životné prostredie a hlavné zdravotné otázky; berie na vedomie, že Komisia sa vo svojom oznámení o európskej zelenej dohode zaviazala dodržiavať Parížsku dohodu ako základný prvok všetkých budúcich komplexných obchodných dohôd;

44.  zdôrazňuje, že tzv. doložka znemožňujúca návrat k pôvodnému stavu pre budúce úrovne ochrany nie je dostatočná, pretože nezabezpečuje rovnaké podmienky ani stimuly na zvýšenie úrovne ambícií, a domnieva sa, že ak EÚ alebo Spojené kráľovstvo zvýši svoju úroveň ochrany klímy alebo životného prostredia, druhá zmluvná strana by mala zabezpečiť, aby jej normy a ciele ponúkali aspoň rovnocennú úroveň ochrany klímy alebo životného prostredia;

45.  vyjadruje pevné presvedčenie o tom, že Spojené kráľovstvo by malo dodržiavať vyvíjajúce sa normy v oblasti zdaňovania a právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu v rámci acquis EÚ aj celého sveta vrátane daňovej transparentnosti, výmeny informácií o daňových záležitostiach a opatrení proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a v záujme zaručenia plodnej vzájomnej spolupráce založenej na dôvere by malo riešiť príslušnú situáciu svojich zámorských území, svojich výsostných území a korunných dependencií, ako aj to, že dodržiavajú kritériá EÚ v oblasti dobrej správy vecí verejných a požiadavky na transparentnosť, najmä pokiaľ ide o výmenu daňových informácií, daňovú transparentnosť, spravodlivé zdaňovanie, opatrenia proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a normy OECD proti erózii a presunu ziskov; okrem toho vyzýva EÚ a Spojené kráľovstvo, aby dodržiavali normy Finančnej akčnej skupiny; pokiaľ ide o Gibraltár, pripomína smernice na rokovania a ustanovenia uvedené v návrhu právneho textu EÚ;

46.  opakuje, že je potrebné zachovať vysoké normy, jasnú vysledovateľnosť, kvalitné inšpekčné služby a rovnaké podmienky v oblasti liekov, zdravotníckych pomôcok, bezpečnosti a označovania potravín, zdravia zvierat a rastlín, dobrých životných podmienok zvierat a veterinárnych liekov, sanitárnych a fytosanitárnych opatrení a environmentálnej politiky a noriem;

47.  vyzýva Komisiu, aby zaručila, že existujúce a budúce zásady a nástroje v rámci sociálnych, environmentálnych a klimatických politík EÚ (napr. antidumpingové opatrenia, európska priemyselná politika, povinné právne predpisy v oblasti náležitej starostlivosti, taxonómia EÚ v oblasti udržateľných investícií, zásada „výrazne nenarušiť“, mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach, zverejňovanie informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb) nebude možné z právneho hľadiska spochybňovať v dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom ani v budúcich obchodných dohodách;

Osobitné odvetvové otázky a tematická spolupráca

Vnútorný trh

48.  zdôrazňuje, že prístup na vnútorný trh EÚ si ako predbežnú podmienku vyžaduje úplný súlad s právnymi predpismi EÚ týkajúcimi sa vnútorného trhu;

49.  zdôrazňuje, že dynamické zosúlaďovanie právnych predpisov a ustanovenia zabezpečujúce stabilný dohľad nad trhom, ktoré pomáhajú presadzovať pravidlá týkajúce sa výrobkov vrátane pravidiel o bezpečnosti výrobkov a vysledovateľnosti a zabezpečujú právnu istotu pre podniky EÚ v spojení s vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľov v EÚ, by mali byť základnou a nenahraditeľnou súčasťou každej budúcej dohody zameranej na zabezpečenie rovnakých podmienok;

50.  pripomína, že nová dohoda povedie v každom prípade k colným kontrolám a overovaniu, ktoré sa budú vykonávať pred tým, ako sa tovar dostane na vnútorný trh, a zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby tovar spĺňal požiadavky stanovené v pravidlách vnútorného trhu;

51.  zdôrazňuje význam zachovania úzkej a štruktúrovanej spolupráce v otázkach regulácie a dohľadu na politickej i technickej úrovni, pričom treba súčasne rešpektovať regulačný režim a rozhodovaciu autonómiu EÚ;

52.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť pravidlá vzájomného uznávania kvalifikácií a diplomov, a nabáda obe strany, najmä profesijné organizácie a orgány, aby vypracovali a poskytli ďalšie spoločné odporúčania týkajúce sa uznávania odborných kvalifikácií, najmä v kontexte Rady pre partnerstvo;

Finančné služby

53.  zastáva názor, že budúca dohoda by mala obsahovať osobitné ustanovenia o spolupráci medzi európskymi orgánmi dohľadu a orgánmi finančného dohľadu Spojeného kráľovstva s cieľom podporiť zosúladenie právnych predpisov, informovať sa o problémoch a najlepších postupoch v oblasti dohľadu, ako aj zabezpečiť plynulú úroveň spolupráce a zachovať integrované kapitálové trhy;

54.  pripomína, že práva na cezhraničnú činnosť, ktoré sú založené na vzájomnom uznávaní a na harmonizovaných prudenciálnych pravidlách a konvergencii dohľadu na vnútornom trhu, prestanú medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom platiť na konci prechodného obdobia, keď sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou; zdôrazňuje, že po tomto období musí byť prístup na finančný trh EÚ založený na autonómnom rámci EÚ týkajúcom sa rovnocennosti; pripomína však obmedzený rozsah rozhodnutí o rovnocennosti;

55.  zdôrazňuje, že Komisia vypracuje posúdenie rovnocennosti finančných predpisov Spojeného kráľovstva a že takúto rovnocennosť možno udeliť len pri plnom rešpektovaní nezávislosti jej rozhodovania a ak budú regulačný režim a režim dohľadu Spojeného kráľovstva a normy v plnej miere rovnocenné s pravidlami a normami EÚ; žiada, aby toto posúdenie bolo uskutočnené čo najskôr s cieľom splniť záväzok politického vyhlásenia; pripomína, že EÚ môže kedykoľvek jednostranne zrušiť štatút rovnocenného postavenia;

56.  pripomína, že v Spojenom kráľovstve sa zúčtováva značné množstvo derivátov denominovaných v eurách, čo by potenciálne mohlo mať vplyv na finančnú stabilitu EÚ;

Clá

57.  berie na vedomie úmysel Spojeného kráľovstva nepožiadať o pokračovanie svojho súčasného štatútu, pokiaľ ide o vnútorný trh a colnú úniu; zdôrazňuje význam zachovania integrity colnej únie a jej režimov, keďže sú zárukou bezpečnosti a ochrany spotrebiteľov a hospodárskych záujmov EÚ a podnikov EÚ; zdôrazňuje, že sú potrebné väčšie investície do zariadení na vykonávanie colných kontrol na spoločných tranzitných miestach a v náležitých a vhodných prípadoch ďalšia koordinácia a vzájomná výmena informácií medzi sebou, ako aj možnosť stálej kancelárie EÚ v Severnom Írsku zaoberajúcej sa dodržiavaním colných predpisov;

58.  zdôrazňuje, že každá budúca dohoda by mala vytvoriť komplexné mechanizmy colnej spolupráce na uľahčenie cezhraničného obchodu, ako aj mechanizmy spolupráce medzi colnými orgánmi a orgánmi dohľadu nad trhom; ďalej vyzýva EÚ a Spojené kráľovstvo, aby sa podľa potreby a vo vhodných prípadoch usilovali o zjednodušenie požiadaviek a formalít v oblasti colných režimov pre obchodníkov alebo prevádzkovateľov vrátane MSP;

59.  zdôrazňuje, že EÚ a Spojené kráľovstvo sa musia usilovať zachovať vysokú mieru konvergencie svojich colných predpisov a postupov, aby sa zabezpečili účinné colné kontroly a preclenie, presadzovanie colných predpisov a ochrana finančných záujmov strán s kapacitou vymáhať neoprávnené dane a poplatky a ochranné opatrenia pre systematické porušovanie platných colných predpisov;

60.  poukazuje na to, že je mimoriadne žiaduce, aby Spojené kráľovstvo zachovalo súčasnú klasifikáciu výrobkov, ktorá je založená na Integrovanom sadzobníku Európskych spoločenstiev (TARIC), a tak sa zachovali zjednodušené postupy a znížilo regulačné zaťaženie;

Spotrebiteľská politika

61.  zdôrazňuje, že v akejkoľvek budúcej dohode musia byť oboma stranami zachovávané normy EÚ na ochranu spotrebiteľa a práva občanov stanovené v acquis EÚ; domnieva sa, že dohoda by mala zabezpečiť pridanú hodnotu pre spotrebiteľov EÚ tým, že poskytne najlepší rámec na ochranu práv spotrebiteľov a na presadzovanie povinností obchodníkov;

62.  považuje za mimoriadne dôležité zaručiť bezpečnosť výrobkov dovážaných zo Spojeného kráľovstva, a to tak, aby zodpovedali normám EÚ;

63.  podčiarkuje význam spolupráce v oblasti regulácie a administratívy tam, kde je to potrebné, prostredníctvom parlamentného dohľadu a záväzkov o zákaze zníženia úrovne ochrany, s cieľom riešiť necolné prekážky a plniť ciele vo verejnom záujme s ohľadom na ochranu záujmov spotrebiteľov EÚ, medzi ktoré patrí aj zaručenie bezpečného a dôveryhodného prostredia pre spotrebiteľov a podniky online, ako aj boj proti nekalým obchodným praktikám;

Rybárstvo

64.  opätovne potvrdzuje, že medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa nemôže uzatvoriť komplexná dohoda, ak nebude zahŕňať komplexnú, vyváženú a dlhodobú dohodu o rybárstve a otázkach súvisiacich s rybárstvom, v ktorej sa bude aj naďalej presadzovať, aby bol za optimálnych podmienok zachovaný prístup do vôd a k zdrojom a trhom dotknutých strán a bolo možné pokračovať v aktuálnych rybolovných činnostiach;

65.  pripomína, že najväčší prínos pre obidve strany sa dosiahne ochranou spoločných ekosystémov a udržateľným riadením ich využívania, presadzovaním existujúceho recipročného prístupu do vôd a k rybolovným zdrojom s cieľom zachovať súčasné rybolovné činnosti, ako aj vymedzením spoločných, zrozumiteľných, jasných a nemenných zásad a pravidiel, ktoré umožnia produktom rybolovu a akvakultúry vzájomne otvorený prístup na trhy bez toho, aby došlo k hospodárskemu alebo sociálnemu napätiu z dôvodu nevyváženej hospodárskej súťaže; trvá na tom, že je potrebný prierezový riadiaci rámec s cieľom zabezpečiť, aby sa na každé porušenie ustanovení týkajúcich sa recipročného prístupu k vodám a zdrojom vzťahovali sankcie vrátane pozastavenia preferenčných ciel pre výrobky Spojeného kráľovstva na trhu EÚ;

66.  zdôrazňuje, že do dohody treba začleniť percentuálne podiely, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú na populácie, ktoré majú spoločne využívať obe strany podľa prílohy FISH-2 (prideľovanie rybolovných možností) v súlade so zásadou relatívnej stability;

67.  vyzýva obe strany, aby zachovali existujúce podiely podľa kvót, ako aj stabilné a trvalé rozdeľovanie rybolovných práv; a zdôrazňuje význam dlhodobého hospodárenia so zdrojmi založeného na dodržiavaní zásad SRP, ako sú maximálny udržateľný výnos a technické opatrenia, jej regionálnych nástrojov riadenia, napríklad viacročných plánov pre Severné more a západné vody, a rámcovej smernice o morskej stratégii, ktoré doteraz prispeli k zlepšeniu stavu populácií rýb v prospech flotíl členských štátov EÚ aj Spojeného kráľovstva;

68.  zdôrazňuje, že dohoda musí zabezpečiť, aby boli technické opatrenia alebo chránené morské oblasti recipročné, nediskriminačné a primerané a aby fakticky nevylučovali plavidlá EÚ z vôd Spojeného kráľovstva; trvá na tom, že dohoda nemôže viesť k oslabovaniu environmentálnych a sociálnych noriem EÚ;

69.  nalieha na Komisiu, aby zahrnula ustanovenia o predchádzaní nezákonným, nenahláseným a neregulovaným (ďalej len „NNN“) rybolovným činnostiam vo vodách EÚ a Spojeného kráľovstva a o boji proti nim;

70.  zdôrazňuje, že sú potrebné primerané mechanizmy spolupráce a konzultácií, spoločný vedecký prístup, ako aj záruky, že Spojené kráľovstvo bude aj naďalej prispievať k zberu údajov a vedeckému posudzovaniu populácií rýb, čo je základom pre budúce rozhodnutia pre spoločné riadenie rybného hospodárstva vo všetkých spoločných morských oblastiach; naliehavo vyzýva EÚ a Spojené kráľovstvo, aby pokračovali v aktívnej a lojálnej spolupráci v otázkach týkajúcich sa kontroly rybolovu a boja proti NNN rybolovu;

Občianske práva a voľný pohyb osôb

71.  s poľutovaním konštatuje, že Spojené kráľovstvo sa rozhodlo, že zásada voľného pohybu osôb medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa po skončení prechodného obdobia prestane uplatňovať; trvá na tom, že budúce partnerstvo by malo obsahovať ambiciózne ustanovenia o pohybe osôb na základe úplnej reciprocity a nediskriminácie medzi členskými štátmi; opätovne zdôrazňuje skutočnosť, že prístup Spojeného kráľovstva na vnútorný trh musí byť úmerný záväzkom prijatým na uľahčenie mobility osôb; zdôrazňuje, že režim prekračovania hraníc by nemal vytvárať výraznú administratívnu alebo finančnú prekážku;

72.  zdôrazňuje, že je potrebné venovať osobitnú pozornosť potrebám detí zo zmiešaných rodín, v ktorých len jeden z rodičov je občanom EÚ, a zabezpečiť vhodné právne mechanizmy na riešenie sporov medzi rodičmi, napríklad v prípade rozvodu;

73.  domnieva sa, že dohody o mobilite vrátane bezvízového styku na krátkodobé pobyty by mali byť založené na nediskriminácii medzi členskými štátmi EÚ a úplnej reciprocite a mali by zahŕňať acquis EÚ v oblasti mobility, pravidlá vysielania pracovníkov a koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia;

74.  domnieva sa, že nevyhnutnou súčasťou textu budúcej medzinárodnej dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom musí byť ďalšia kodifikácia práv občanov prostredníctvom právne záväzných ustanovení; domnieva sa, že sa to musí týkať aj situácie cezhraničných pracovníkov, ktorých sloboda pohybu by sa mala zaručiť, a to na základe nediskriminácie a reciprocity; požaduje, aby sa zvážila lepšia regulácia podmienok vstupu a pobytu na účely výskumu, štúdia, odbornej prípravy, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov, činnosti aupair a dobrovoľníckej služby v Európskom zbore solidarity a nemali by sa ponechať na vnútroštátnu reguláciu; pripomína, že kríza spôsobená ochorením COVID-19 zvýraznila závislosť životne dôležitých odvetví v Spojenom kráľovstve, ako je verejné zdravie alebo poľnohospodárstvo, od pracovníkov z EÚ vrátane sezónnej pracovnej sily;

Koordinácia práce, mobility a sociálneho zabezpečenia

75.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že vláda Spojeného kráľovstva zatiaľ nesplnila svoj záväzok prijať nový zákon o zamestnanosti, a naliehavo vyzýva Spojené kráľovstvo, aby tak urobilo do konca prechodného obdobia; v tejto súvislosti poukazuje najmä na nedávno prijaté legislatívne akty EÚ, ktorých lehoty na transpozíciu spadajú do prechodného obdobia; zdôrazňuje, že je veľmi dôležité predchádzať stavom, v ktorých práva pracovníkov nie sú chránené podľa platného práva EÚ ani zákona Spojeného kráľovstva o zamestnanosti;

76.  pripomína, že je dôležité zachovať existujúce a budúce práva na sociálne zabezpečenie dotknutých osôb vo všetkých aspektoch; vyzýva vyjednávačov dohody, aby tieto práva občanov v oblasti koordinácie sociálneho zabezpečenia uprednostnili všetkými prostriedkami a zabezpečili nepretržité uplatňovanie pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia vo všetkých kapitolách;

77.  vyjadruje však poľutovanie nad tým, že neexistujú žiadne osobitné ustanovenia týkajúce sa dávok v nezamestnanosti pre cezhraničných pracovníkov, a preto nabáda EÚ a Spojené kráľovstvo, aby preskúmali náležité ustanovenia týkajúce sa dávok v nezamestnanosti cezhraničných pracovníkov;

78.  zdôrazňuje význam dynamickej dohody o koordinácii sociálneho zabezpečenia; zdôrazňuje, že ustanovenia konečnej dohody o mobilite osôb musia zahŕňať primerané a rozsiahle práva, pokiaľ ide o koordináciu sociálneho zabezpečenia v súlade s politickým vyhlásením;

Ochrana údajov

79.  zdôrazňuje význam ochrany údajov ako základného práva a ako kľúčového faktora digitálneho hospodárstva; pripomína, že podľa judikatúry Súdneho dvora na to, aby mohla Komisia vyhlásiť primeranosť rámca pre ochranu údajov v Spojenom kráľovstve, musí preukázať, že Spojené kráľovstvo poskytuje úroveň ochrany, ktorá je „v podstate rovnocenná“ úrovni poskytovanej právnym rámcom EÚ, a to aj pokiaľ ide o ďalšie prenosy do tretích krajín;

80.  pripomína, že zákon Spojeného kráľovstva o ochrane údajov stanovuje všeobecnú a rozsiahlu výnimku zo zásad ochrany údajov a práv dotknutých osôb, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov na účely prisťahovalectva; vyjadruje znepokojenie nad tým, že keď sa údaje osôb, ktoré nie sú občanmi Spojeného kráľovstva, spracúvajú na základe tejto výnimky, nie sú chránené tým istým spôsobom ako údaje občanov Spojeného kráľovstva, čo je v rozpore s nariadením (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady(15); domnieva sa, že právny rámec Spojeného kráľovstva v oblasti uchovávania elektronických telekomunikačných údajov nespĺňa podmienky príslušného acquis EÚ, ako ich vykladá Súdny dvor, a preto v súčasnosti nespĺňa podmienky primeranosti;

81.  zdôrazňuje a podporuje budúce partnerstvo založené na záväzkoch dodržiavať základné práva vrátane primeranej ochrany osobných údajov, čo je nevyhnutná podmienka plánovanej spolupráce, pričom platnosť dohody o presadzovaní práva sa automaticky pozastaví, ak by Spojené kráľovstvo malo zrušiť vnútroštátny právny predpis, ktorým sa vykonáva EDĽP; vyzýva Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť právnemu rámcu Spojeného kráľovstva pri posudzovaní jeho primeranosti podľa práva EÚ; zasadzuje sa za to, aby sa zohľadnila judikatúra Súdneho dvora v tejto oblasti, napríklad vo veci Schrems, ako aj judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva;

82.  zastáva názor, že ak sa Spojené kráľovstvo výslovne nezaviaže uplatňovať EDĽP a nebude akceptovať úlohu Súdneho dvora, nebude možná žiadna dohoda o justičnej a policajnej spolupráci v trestných veciach; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Spojené kráľovstvo dosiaľ odmieta poskytnúť pevné záruky týkajúce sa základných práv a individuálnych slobôd, a trvá na znížení súčasných noriem a odklone od dohodnutých mechanizmov ochrany údajov, a to aj prostredníctvom hromadného sledovania;

83.  vyzýva Komisiu, aby zohľadnila uvedené prvky pri posudzovaní primeranosti právneho rámca Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o úroveň ochrany osobných údajov, a aby zabezpečila, že Spojené kráľovstvo vyrieši problémy uvedené v tomto uznesení predtým, ako prípadne vyhlási, že právne predpisy Spojeného kráľovstva o ochrane údajov sú v súlade s právom EÚ, ako ho vykladá Súdny dvor; vyzýva tiež Komisiu, aby konzultovala s Európskym výborom pre ochranu údajov a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov;

Bezpečnosť, presadzovanie práva a justičná spolupráca v trestných veciach

84.  znovu zdôrazňuje, že by sa mal dosiahnuť hmatateľný pokrok v oblasti bezpečnosti, presadzovania práva a justičnej spolupráce v trestných veciach, aby bolo možné uzavrieť dohodu o komplexnej a účinnej spolupráci, ktorá by bola vzájomne prospešná pre bezpečnosť občanov EÚ a Spojeného kráľovstva;

85.  dôrazne nesúhlasí s požiadavkou Spojeného kráľovstva získať priamy prístup k informačným systémom EÚ s údajmi v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí; opäť v tejto súvislosti zdôrazňuje, že Spojené kráľovstvo ako tretia krajina, ktorá nepatrí do schengenského priestoru, nemôže mať priamy prístup k údajom informačných systémov EÚ; upozorňuje, že na akúkoľvek výmenu informácií vrátane osobných údajov so Spojeným kráľovstvom by sa mali vzťahovať prísne záruky, podmienky auditu a dohľadu vrátane rovnakej úrovne ochrany osobných údajov, akú stanovujú právne predpisy EÚ;

86.  poukazuje na to, že v právnych predpisoch týkajúcich sa Schengenského informačného systému (ďalej len „SIS“) sa výslovne zakazuje prístup tretích krajín do systému a že Spojené kráľovstvo ako tretia krajina nemôže mať prístup do SIS; pripomína, že Rada vydala 5. marca 2020 súbor odporúčaní, ktoré sa zaoberajú vážnymi porušeniami pri uplatňovaní SIS zo strany Spojeného kráľovstva, a že v odpovedi Spojeného kráľovstva nie je ani najmenší úmysel uplatňovať tieto odporúčania, čo je v rozpore s právom EÚ; domnieva sa, že budúca spolupráca medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v oblasti presadzovania práva a justičnej spolupráce by mala byť založená na vzájomnej dôvere; zdôrazňuje, že takúto spoluprácu možno schváliť len vtedy, ak sa stanovia prísne pravidlá ochrany údajov a zavedú silné mechanizmy presadzovania;

87.  poukazuje na to, že automatizovaná výmena údajov o DNA so Spojeným kráľovstvom v medziach prümského rámca sa začala až v roku 2019 a že Rada sa chystá rozhodnúť o prijatí vykonávacieho rozhodnutia, ktoré by Spojenému kráľovstvu umožnilo zúčastňovať sa na automatizovanej výmene daktyloskopických údajov; v tejto súvislosti poukazuje na to, že v rámci osobitného konzultačného postupu týkajúceho sa aktov bývalého tretieho piliera Európsky parlament 13. mája 2020 zamietol návrh rozhodnutia Rady z dôvodu obáv súvisiacich s úplnou reciprocitou pri výmene údajov o odtlačkoch prstov, zárukami ochrany údajov, ako aj veľmi krátkym časom na jeho uplatňovanie; vyzýva Radu, aby dôkladne posúdila argumenty, ktorými Európsky parlament toto zamietnutie odôvodnil; pripomína vyjednávačom, že ak budú rozhodnutia Rady, ktorými sa povoľujú tieto automatizované výmeny údajov, prijaté, budú platné len do konca prechodného obdobia; zdôrazňuje potrebu včasnej dohody o nových opatreniach týkajúcich sa budúcich vzťahov vzhľadom na význam výmeny informácií v boji proti závažnej a organizovanej cezhraničnej trestnej činnosti a terorizmu;

88.  obáva sa, že mandát Spojeného kráľovstva na rokovania nie je dosť ambiciózny v dôležitých oblastiach justičnej spolupráce v trestných veciach; domnieva sa, že EÚ a Spojené kráľovstvo by mohli nájsť riešenie, ktoré umožní širšiu úroveň spolupráce, ako je spolupráca podľa Európskeho dohovoru o vydávaní;

Migrácia, azyl a riadenie hraníc

89.  zdôrazňuje, že sa treba dohodnúť na podmienkach spolupráce v oblasti migrácie iných štátnych príslušníkov, ako sú štátni príslušníci oboch strán, pričom treba dodržiavať základné práva, rešpektovať ľudskú dôstojnosť a uznať potrebu chrániť najzraniteľnejšie osoby; opakuje svoju výzvu, že takáto spolupráca by mala prinajmenšom zahŕňať opatrenia, ktoré posilnia bezpečné a legálne spôsoby prístupu k medzinárodnej ochrane, a to aj prostredníctvom zlúčenia rodiny;

90.  zdôrazňuje potrebu intenzívnej spolupráce oboch strán, aby bol možný boj proti prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi v súlade s medzinárodným právom, ktoré sa bude naďalej vzťahovať na hranice medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom;

91.  trvá na tom, že Spojené kráľovstvo si nemôže svojvoľne vyberať, ktoré prvky acquis EÚ v oblasti azylu a migrácie by chcelo zachovať;

92.  opäť zdôrazňuje potrebu prijatia plánu v oblasti zlúčenia rodín, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť na konci prechodného obdobia;

93.  v rámci tohto plánu, ale aj všeobecnejšie Európsky parlament vyjednávačom pripomína záväzky EÚ aj Spojeného kráľovstva chrániť všetky deti na svojom území a v súlade s Dohovorom OSN o právach dieťaťa z roku 1989 (UNCRC) vyzýva členské štáty, aby po tom, ako Spojené kráľovstvo predloží konkrétne návrhy, udelili Komisii mandát na rokovanie o pláne zlúčenia rodiny pre žiadateľov o azyl;

94.  zdôrazňuje význam koordinovaného prístupu Únie ku všetkým týmto otázkam, keďže medzi Spojeným kráľovstvom a jednotlivými členskými štátmi existujú dvojstranné dohody o otázkach, ako je zlúčenie rodiny v prípade žiadateľov o azyl alebo utečencov, opatrenia týkajúce sa premiestnenia alebo readmisie, čo by mohlo mať negatívny vplyv na súdržnosť azylovej a migračnej politiky EÚ; vyzýva EÚ aj Spojené kráľovstvo, aby sa vo všetkých týchto otázkach usilovali o vyvážený a konštruktívny prístup;

Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

95.  vyzýva EÚ a Spojené kráľovstvo, aby do budúcej dohody o partnerstve zahrnuli ustanovenia o politike boja proti praniu špinavých peňazí a proti financovaniu terorizmu (ďalej len „AML/CFT“) vrátane mechanizmu výmeny informácií; pripomína, že EÚ a Spojené kráľovstvo sa v politickom vyhlásení zaviazali, že budú konať nad rámec noriem Finančnej akčnej skupiny v oblasti AML/CFT, pokiaľ ide o transparentnosť vlastníckych práv, a ukončia anonymitu spojenú s používaním virtuálnych mien, a to aj prostredníctvom kontrol v rámci hĺbkového preverovania klientov;

96.  vyzýva EÚ a Spojené kráľovstvo, aby do novej dohody o partnerstve zahrnuli osobitné ustanovenia týkajúce sa dohľadu nad finančnými a nefinančnými povinnými subjektmi v súvislosti s rámcom boja proti praniu špinavých peňazí;

Daňové otázky

97.  vyzýva EÚ a Spojené kráľovstvo, aby sa prednostne zamerali na koordinovaný boj proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam; vyzýva obe strany, aby riešili škodlivé daňové praktiky tým, že budú naďalej konať v spolupráci podľa únijného Kódexu správania pri zdaňovaní podnikov; konštatuje, že podľa Komisie je Spojené kráľovstvo na popredných priečkach, pokiaľ ide o ukazovatele, na základe ktorých ho možno označiť za krajinu s prvkami, ktoré môžu spoločnosti využívať na účely vyhýbania sa daňovým povinnostiam; požaduje, aby sa v budúcej dohode táto záležitosť osobitne riešila; konštatuje, že na konci prechodného obdobia sa Spojené kráľovstvo bude považovať za tretiu krajinu a bude sa musieť podrobiť kontrole, ktorú vykonáva skupina pre kódex správania v oblasti zdaňovania podnikov v súlade s kritériami stanovenými pre zoznam EÚ obsahujúci nespolupracujúce jurisdikcie; vyzýva EÚ a Spojené kráľovstvo, aby zaručili riadnu administratívnu spoluprácu s cieľom zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov o DPH a ochranu a vymáhanie príjmov z DPH;

Boj proti zmene klímy a ochrana životného prostredia

98.  domnieva sa, že Spojené kráľovstvo by sa malo plne zosúladiť so súčasným a budúcim rámcom politiky EÚ v oblasti klímy vrátane revidovaných cieľov na roky 2030 a 2040 a trajektórií na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050;

99.  domnieva sa, že Spojené kráľovstvo by malo zaviesť systém stanovovania cien uhlíka aspoň v takom rozsahu pôsobnosti a takej účinnosti, ako sa stanovuje v systéme EÚ na obchodovanie s emisiami (ďalej len „EU ETS“), a malo by do konca prechodného obdobia uplatňovať rovnaké zásady týkajúce sa využívania externých kreditov; ďalej sa domnieva, že ak Spojené kráľovstvo požiada, aby bol jeho vlastný systém obchodovania s emisiami prepojený s EU ETS, mali by sa pri posúdení takejto žiadosti uplatniť tieto dve podmienky: systém obchodovania s emisiami Spojeného kráľovstva by nemal narúšať integritu systému EU ETS, najmä jeho rovnováhu práv a povinností, a mal by zohľadňovať neustále zvyšovanie rozsahu pôsobnosti a účinnosti EU ETS; zdôrazňuje, že systém stanovovania cien uhlíka by sa mal určiť a zaviesť ešte pred hlasovaním v Európskom parlamente o tom, či udelí súhlas s návrhom dohody;

100.  zdôrazňuje, že okrem prijatia spoločných noriem a cieľov je dôležité, aby Spojené kráľovstvo zabezpečilo primerané monitorovanie a hodnotenie kvality ovzdušia a vody; ďalej zdôrazňuje, že je dôležité, aby Spojené kráľovstvo vykonávalo a presadzovalo emisné limity a iné ustanovenia dohodnuté v rámci smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284(16) a aby sa dynamicky zosúladilo so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ(17) vrátane aktualizácií referenčných dokumentov o najlepších dostupných technikách;

Verejné zdravie

101.  zdôrazňuje, že ak by Spojené kráľovstvo chcelo byť zaradené do zoznamu krajín, ktorým je povolené vyvážať tovar do EÚ, na ktorý sa vzťahujú sanitárne a rastlinolekárske opatrenia, bude musieť v plnej miere spĺňať požiadavky EÚ týkajúce sa tohto tovaru vrátane požiadaviek týkajúcich sa výrobných procesov; okrem toho zdôrazňuje, že by sa mali v plnej miere dodržiavať najmä pravidlá pôvodu potravinových výrobkov a že by sa mali vymedziť jasné pravidlá týkajúce sa spracúvania potravinových výrobkov v Spojenom kráľovstve s cieľom zabrániť obchádzaniu požiadaviek EÚ, najmä v súvislosti s možnými dohodami o voľnom obchode medzi Spojeným kráľovstvom a inými krajinami;

102.  zdôrazňuje, že Spojené kráľovstvo bude musieť dodržiavať právne predpisy EÚ o geneticky modifikovaných organizmoch a prípravkoch na ochranu rastlín; domnieva sa, že strany dohody by sa mali zameriavať na obmedzenie používania pesticídov a rizík, ktoré sú s nimi spojené; zdôrazňuje, že obe strany by sa mali usilovať o zníženie používania antibiotík v živočíšnej výrobe a naďalej zakazovať ich používanie ako rastového stimulátora a obmedzovať ich nevhodné alebo nepotrebné používanie ľuďmi;

103.  zdôrazňuje, že je dôležité predchádzať nedostatku liekov a zdravotníckych pomôcok; naliehavo vyzýva vnútroštátne orgány a zainteresované strany, aby zabezpečili, že proces prerozdeľovania vnútroštátne povolených liekov sa ukončí do konca prechodného obdobia; vyzýva EÚ a Spojené kráľovstvo, aby dlhodobo spolupracovali na prevencii, odhaľovaní, príprave a reakcii na zistené a vznikajúce ohrozenia zdravotnej bezpečnosti; vyzýva v tejto súvislosti na pokračujúcu spoluprácou medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom s cieľom účinne bojovať proti pandémii COVID-19; domnieva sa, že ak by jedna zo strán neprijala primerané opatrenia na riešenie zdravotného ohrozenia, druhá strana môže prijať jednostranné opatrenia na ochranu verejného zdravia;

104.  zdôrazňuje, že je dôležité dodržiavať právne predpisy EÚ týkajúce sa liekov, zdravotníckych pomôcok, bezpečnosti chemických látok vrátane endokrinných disruptorov a zároveň zabezpečiť nepretržitý prístup k liekom a zdravotníckym pomôckam a zdôrazňuje, že spoločnosti zo Spojeného kráľovstva budú v každom prípade podliehať rovnakým povinnostiam, aké sa uplatňujú na spoločnosti mimo EHP: okrem toho zdôrazňuje potrebu stanoviť pevné podmienky pre sanitárne a rastlinolekárske opatrenia, ktoré presahujú rámec dohody WTO s cieľom chrániť vnútorný trh EÚ, a najmä spotrebiteľov, pred akýmikoľvek rizikami spojenými s dovozom výrobkov zo Spojeného kráľovstva alebo vývozom doň;

Doprava

105.  zdôrazňuje, že plánované partnerstvo založené na úzkych hospodárskych väzbách a spoločných záujmoch by malo zabezpečiť recipročné, nepretržité a neobmedzené prepojenia pre všetky druhy dopravy a malo by zaručiť rovnaké podmienky, najmä pokiaľ ide o sociálne, pracovné a environmentálne normy a práva cestujúcich; pripomína, že by malo zahŕňať aj osobitnú situáciu v súvislosti s tunelom pod Lamanšským prielivom, najmä pokiaľ ide o režim bezpečnosti a povolenia;

106.  domnieva sa, že budúca spolupráca so Spojeným kráľovstvom by mala zahŕňať dopravné projekty spoločného záujmu a podporou dobrých podmienok cezhraničného obchodu a podnikania, najmä uľahčenie a pomoc pre MSP s cieľom zabrániť akejkoľvek dodatočnej administratívnej záťaži;

107.  domnieva sa, že by sa mala plánovať účasť Spojeného kráľovstva na cezhraničných výskumných a rozvojových programoch EÚ v oblasti dopravy, a to na základe spoločných záujmov;

108.  pripomína, že počas rokovaní je dôležité, aby Komisia bola jediným vyjednávačom EÚ a aby členské štáty neviedli žiadne bilaterálne rokovania; nalieha však na Komisiu, aby v konečnej komplexnej dohode zastupovala záujmy každého členského štátu;

109.  zdôrazňuje, že práva a výsady zahŕňajú povinnosti a že úroveň prístupu na vnútorný trh EÚ by mala v plnej miere zodpovedať miere zbližovania v oblasti regulácie a záväzkov dohodnutých so zreteľom na dodržiavanie rovnakých podmienok pre otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž na základe minimálnych spoločných noriem platných v EÚ;

110.  pripomína, že letecká doprava je jediným druhom dopravy, pre ktorý neexistuje žiadna záložná právna úprava WTO, ak sa pred skončením prechodného obdobia nedosiahne dohoda;

111.  domnieva sa, že plánované partnerstvo by malo zahŕňať ambicióznu a komplexnú kapitolu o leteckej doprave, ktorá by zabezpečila strategické záujmy EÚ a obsahovala príslušné ustanovenia o prístupe na trh, investíciách a prevádzkovej a komerčnej flexibilite (napr. spoločné letové kódy), pokiaľ ide o vyvážené práva a povinnosti, a mala by zahŕňať úzku spoluprácu v oblasti bezpečnosti letectva a riadenia letovej prevádzky;

112.  zdôrazňuje, že akékoľvek prípadné udelenie niektorých prvkov takzvanej „piatej slobody“ (sloboda vo vzduchu) by malo byť obmedzené rozsahom a malo by zahŕňať vyvážené a zodpovedajúce povinnosti v záujme EÚ;

113.  konštatuje, že súčasný rámec Európskej konferencie ministrov dopravy, ktorý je založený na obmedzenom počte povolení, nie je vhodný pre vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom vzhľadom na objem nákladu prepravovaného po ceste medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že by sa mali zaviesť vhodné opatrenia, aby sa zabránilo ohrozeniu verejného poriadku a zamedzilo narušeniam dopravných tokov prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy a prevádzkovateľov autokarovej a autobusovej dopravy; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam zaisťovania lepších priamych námorných trás z Írska na kontinent, čím sa zníži závislosť od pevninského mosta Spojeného kráľovstva;

114.  zdôrazňuje, že prevádzkovateľom nákladnej dopravy v Spojenom kráľovstve nemožno priznať v súvislosti s cestnou nákladnou dopravou rovnaké práva a výhody ako prevádzkovateľom nákladnej dopravy v EÚ;

115.  domnieva sa, že plánované partnerstvo by malo zahŕňať právo tranzitu pri cestách s nákladom alebo bez neho z územia jednej strany na územie tej istej strany cez územie druhej strany;

116.  domnieva sa, že plánované partnerstvo by malo zahŕňať rovnaké podmienky, predovšetkým v oblastiach práce, času jazdy a odpočinku, vysielania vodičov, tachografov, hmotnosti a rozmerov vozidiel, kombinovanej dopravy a odbornej prípravy zamestnancov a osobitné ustanovenia na zabezpečenie porovnateľnej úrovne ochrany vo vzťahu k prevádzkovateľom a vodičom;

117.  naliehavo žiada, aby prioritou bola plynulosť námorného obchodu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, voľný pohyb cestujúcich, námorníkov a pracovníkov na mori a na pevnine; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že EÚ a Spojené kráľovstvo by mali zabezpečiť, aby boli zavedené primerané hraničné a colné systémy na predchádzanie oneskoreniam a narušeniam;

Kultúra a vzdelávanie

118.  domnieva sa, že v dohode by sa malo jasne uviesť, že bude podporovať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť v súlade s Dohovorom UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov;

119.  víta jasné vyhlásenie v smerniciach na rokovania, že budúce vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom by mali zahŕňať aj dialóg a výmeny v oblastiach vzdelávania a kultúry; vyzýva Komisiu, aby pri rokovaniach o príslušných ustanoveniach o mobilite zohľadnila osobitnú povahu odvetvia kultúry; okrem toho vyjadruje znepokojenie nad tým, že ustanovenia, ktorými sa riadi vstup a dočasný pobyt fyzických osôb na účely podnikania a ktoré sú uvedené v návrhu znenia dohody, ktorý uverejnila Komisia, nespĺňajú potreby kultúrneho sektora a kreatívneho priemyslu a mohli by narušiť pokračujúce kultúrne výmeny;

120.  bezvýhradne podporuje jednoznačnosť smerníc na rokovania v tom, že audiovizuálne služby by mali byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti hospodárskeho partnerstva, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby nemenila svoju pozíciu;

121.  zdôrazňuje, že prístup na trh s audiovizuálnymi službami v Únii možno zaručiť len vtedy, ak sa bude v plnej miere vykonávať smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ(18), aby sa tak obidvom stranám zaručili rovnaké práva na retransmisiu; pripomína, že obsah pochádzajúci zo Spojeného kráľovstva sa bude aj po skončení prechodného obdobia naďalej považovať za „európske dielo“, pokiaľ budú diela pochádzajúce z nečlenských štátov a zo štátov mimo EHP, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru Rady Európy o cezhraničnej televízii, zahrnuté do kvóty obsahu „európskych diel“;

122.  víta, že boli zahrnuté otázky týkajúce sa návratu alebo reštitúcie nezákonne vyvezených predmetov kultúrnej hodnoty do ich krajín pôvodu a zdôrazňuje význam pokračujúcej spolupráce so Spojeným kráľovstvom v tejto oblasti;

Rámec finančného riadenia a kontroly

123.  požaduje, aby sa zabezpečilo a rešpektovalo právo na prístup útvarov Komisie, Európskeho dvora audítorov, Európskeho úrad pre boj proti podvodom (OLAF), Európskej prokuratúry, ako aj právo Európskeho parlamentu vykonávať kontrolu; pripomína, že Súdny dvor musí byť akceptovaný ako príslušný súd v prípadoch, v ktorých ide o dodržiavanie a výklad práva EÚ;

Účasť na programoch Únie

124.  odporúča, aby Komisia venovala osobitnú pozornosť uplatniteľným zásadám a podmienkam týkajúcim sa „účasti na programoch Únie“, ako aj „horizontálnych opatrení a riadenia“:

   a) prijala potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby všeobecné zásady a podmienky, ktoré sa majú stanoviť v rámci plánovaného partnerstva v súvislosti s účasťou na programoch EÚ, obsahovali požiadavku, aby Spojené kráľovstvo spravodlivo a primerane finančne prispievalo na všetky programy, na ktorých sa bude zúčastňovať, a to formou účastníckeho príspevku aj operačného príspevku;
   b) zabezpečila, aby všeobecné pravidlo pre účasť Spojeného kráľovstva na akomkoľvek programe bolo v súlade so štandardnými podmienkami uplatniteľnými na účasť tretích krajín a aby sa vzťahovalo na celé trvanie príslušného programu a na všetky jeho časti, okrem prípadov, keď je čiastočná účasť opodstatnená dôvodmi, ako napríklad dôvernosť; odporúča, aby zabezpečila predvídateľnosť pre účastníkov programov EÚ, ktorí sú usadení v EÚ, a stabilitu z hľadiska rozpočtových prostriedkov;
   c) zabezpečila, aby účasť Spojeného kráľovstva na programoch EÚ neviedla k celkovému čistému presunu z rozpočtu EÚ do Spojeného kráľovstva a aby EÚ mohla jednostranne pozastaviť alebo ukončiť účasť Spojeného kráľovstva na akomkoľvek programe, ak nebudú splnené podmienky účasti alebo ak Spojené kráľovstvo neuhradí svoj finančný príspevok;
   d) zabezpečila, aby dohoda so Spojeným kráľovstvom zahŕňala potrebné opatrenia na riešenie finančných nezrovnalostí, podvodov, prania špinavých peňazí a iných trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ a aby zabezpečila ochranu finančných záujmov EÚ;

125.  domnieva sa najmä, že účasť Spojeného kráľovstva v súlade so všeobecnými zásadami účasti tretích krajín na cezhraničných, kultúrnych, rozvojových, vzdelávacích a výskumných programoch, ako sú Erasmus+, Kreatívna Európa, Horizont, Európska rada pre výskum, program LIFE, transeurópska dopravná sieť (TEN-T), Nástroj na prepájanie Európy (NPE), Jednotné európske nebo, Interreg, spoločných technologických iniciatívach, ako je Čisté nebo 1 a 2, Výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba (SESAR), Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC), Galileo, Copernicus, Európska prekryvná služba geostacionárnej navigácie (EGNOS), SPACE, rámec podpory pre kozmický priestor, dohľad a sledovanie (SST) a verejno-súkromných partnerstvách, je dôležitá;

126.  očakáva dohodu o riešení vzťahu Spojeného kráľovstva k Euratomu a projektu ITER a o vplyve vystúpenia na aktíva a pasíva; ďalej očakáva, že Spojené kráľovstvo splní najvyššie normy v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením;

127.  domnieva sa, že ak by sa Spojené kráľovstvo nakoniec chcelo zúčastňovať na vnútornom trhu, malo by prispievať na kohézne fondy na obdobie 2021 – 2027 rovnako ako krajiny EHP;

128.  domnieva sa, že v novej dohode by sa mali zohľadniť potreby regiónov EÚ zasiahnutých odchodom Spojeného kráľovstva z EÚ;

129.  zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité, aby v Severnom Írsku a pohraničných regiónoch Írska pokračovalo fungovanie programu PEACE a aby tento program bol pod autonómnou správou orgánu pre osobitné programy EÚ;

130.  domnieva sa, že by mala pokračovať spolupráca v otázkach spoločného záujmu medzi najvzdialenejšími regiónmi a zámorskými krajinami a územiami EÚ na jednej strane a zámorskými krajinami a územiami (ďalej len „ZKÚ“) Spojeného kráľovstva na druhej strane, najmä v Karibiku a Tichomorí; vyzýva na prijatie osobitných ustanovení, ktoré v prípade potreby umožnia fungovanie budúcich spoločných projektov v rámci Európskeho rozvojového fondu a kohéznych fondov; a na potrebu zachovať primeranú úroveň podpory pre ostatné ZKÚ;

131.  zdôrazňuje, že Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ) je konkrétnym prejavom solidarity tým, že poskytuje finančné prostriedky z rozpočtu EÚ v situácii, keď je vážnymi dôsledkami postihnuté, okrem iného, hospodárstvo jedného alebo viacerých regiónov EÚ alebo krajiny, ktorá žiada o pristúpenie;

132.  zdôrazňuje, že je potrebné prepojiť účasť na programoch so zosúlaďovaním so súvisiacimi politikami, ako sú politiky v oblasti klímy alebo v oblasti kybernetiky;

133.  domnieva sa, že dohoda o energetickej spolupráci v súlade s celkovou dohodou o budúcich vzťahoch a založená na spoľahlivom riadení a rovnakých podmienkach by bola v spoločnom záujme oboch strán;

134.  zdôrazňuje, že na zabezpečenie kontinuity pre jednotný trh s elektrickou energiou na ostrove Írsko po vystúpení Spojeného kráľovstva je potrebné pokračovať v uplatňovaní acquis EÚ v oblasti energetiky v Severnom Írsku;

135.  zastáva názor, že Spojené kráľovstvo by mohlo byť aj naďalej dôležitým partnerom v rámci politiky EÚ v oblasti kozmického priestoru, a zdôrazňuje, že budúce pristúpenie Spojeného kráľovstva k Vesmírnemu programu Únie sa musí riešiť v rámci rokovaní, pričom zároveň treba zachovať záujmy EÚ, a musí byť v súlade s uplatniteľným právnym rámcom pre účasť tretích krajín na Vesmírnom programe Únie;

Duševné vlastníctvo

136.  zdôrazňuje že plánovaná dohoda by mala obsahovať dôrazné a vynútiteľné opatrenia týkajúce sa uznávania a vysokej úrovne ochrany práv zemepisných označení a duševného vlastníctva, ako sú autorské práva a s nimi súvisiace práva, ochranné známky a priemyselné dizajny, patenty a obchodné tajomstvá, a to na základe súčasného a budúceho právneho rámca EÚ bez ohrozenia prístupu k finančne dostupným liekom, ako sú napríklad generiká; domnieva sa, že by mala zahŕňať možnosť úzkej bilaterálnej spolupráce medzi Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a úradmi pre duševné vlastníctvo v Spojenom kráľovstve;

Právo obchodných spoločností

137.  konštatuje, že s cieľom predísť zníženiu noriem a zabezpečiť právne postavenie v Spojenom kráľovstve a EÚ je žiaduce, aby zamýšľaná dohoda obsahovala minimálne spoločné normy týkajúce sa vytvorenia a vykonávania operácií, ochrany akcionárov, veriteľov alebo zamestnancov, vykazovania spoločností a pravidiel auditu a transparentnosti, ako aj vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí týkajúcich sa reštrukturalizácie a konkurzu alebo platobnej neschopnosti;

Spolupráca v občianskych veciach, a to aj v rodinných záležitostiach

138.  zdôrazňuje, že justičná spolupráca v občianskych veciach má mimoriadny význam pre zabezpečenie budúceho obchodného a prevádzkového prepojenia medzi občanmi a spoločnosťami a pre zabezpečenie istoty a dostatočnej ochrany strán pri cezhraničných transakciách a iných činnostiach. zastáva názor, že by sa preto malo dôkladne posúdiť, či by Lugánsky dohovor mohol byť vhodným riešením, čo by Únii umožnilo zachovať celkovú rovnováhu svojich vzťahov s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, alebo či by bolo vhodnejšie nové riešenie, ktorým by sa mohlo zabezpečiť „dynamické zosúlaďovanie“ medzi oboma stranami;

139.  zdôrazňuje, že zamýšľaná dohoda by mala nájsť zmysluplné a komplexné riešenie, najmä pokiaľ ide o manželské a rodičovské povinnosti a iné rodinné záležitosti. v tejto súvislosti poznamenáva, že všetky ustanovenia o vzájomnom presadzovaní týkajúce sa rodinných záležitostí v zamýšľanej dohode by sa mali zakladať nielen na zásade vzájomnej dôvery justičných systémov, ale aj na existencii určitých ústavných záruk a spoločných noriem v oblasti základných práv;

Rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc

140.  poznamenáva, že Spojené kráľovstvo zostáva jedným z najväčších dvojstranných darcov na svete a poukazuje na to, že EÚ musí riešiť možnosti spolupráce so Spojeným kráľovstvom v duchu partnerstva; vyjadruje poľutovanie nad tým, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ spôsobí medzery v celkovej v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci;

141.  zdôrazňuje ústredné úlohy EÚ a Spojeného kráľovstva pri riešení spoločných výziev v rámci rozvojovej politiky a humanitárnej pomoci; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam presadzovania súdržnosti politík v záujme rozvoja;

142.  zdôrazňuje význam silného partnerstva, v ktorom je zakotvený prístup založený na právach a zároveň sa ním zabezpečuje pokračujúce odhodlanie a spolupráca pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja, ľudských práv, odstraňovania chudoby, ako aj uplatňovaní Parížskej dohody, ďalej zdôrazňuje význam harmonizovaných reakcií na humanitárne krízy a základných zásad humanitárnej pomoci;

143.  vyjadruje presvedčenie, že partnerstvo po skončení platnosti Dohody z Cotonou a stratégiu EÚ pre Afriku možno posilniť efektívnou spoluprácou so Spojeným kráľovstvom a na základe výraznej prítomnosti Spojeného kráľovstva v Afrike, v oblasti Karibiku a Tichomoria; zdôrazňuje, že EÚ, Spojené kráľovstvo a krajiny AKT by mali spolupracovať na všetkých úrovniach v súlade so zásadami partnerstva, solidarity a komplementarity;

Bezpečnosť a zahraničné veci

144.  konštatuje, že v cieľoch rokovaní Spojeného kráľovstva uverejnených 27. februára 2020 sa uvádza, že zahraničná politika sa určí až v rámci širšieho priateľského dialógu a spolupráce medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, čím sa táto kľúčová oblasť degraduje na úroveň neinštitucionalizovaného vzťahu, ktorý sa dohodne v neskoršej fáze;

145.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že je to v rozpore s ustanoveniami politického vyhlásenia, ktoré predpokladá ambiciózne, široké, hlboké a flexibilné partnerstvo v oblasti zahraničnej politiky, bezpečnosti a obrany a vyzýva na vytvorenie budúceho všeobecného, komplexného a vyváženého bezpečnostného partnerstva medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, s ktorým Spojené kráľovstvo súhlasilo;

146.  pripomína pozíciu EÚ, že zahraničná politika, bezpečnosť a obrana by mali byť súčasťou komplexnej dohody upravujúcej budúce vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom;

147.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Spojené kráľovstvo nemá žiadne ambície týkajúce sa vzťahov s EÚ v oblasti zahraničnej politiky, bezpečnosti a obrany a že sa na ne výslovne nevzťahuje mandát Spojeného kráľovstva, a preto netvoria súčasť 11 rokovacích kôl;

148.  pripomína, že EÚ aj Spojené kráľovstvo majú spoločné zásady, hodnoty a záujmy; zdôrazňuje, že je v záujme oboch strán zachovať ambicióznu, úzku a trvalú spoluprácu rešpektujúcu autonómiu EÚ vo forme spoločného rámca zahraničnej a bezpečnostnej politiky založeného na článku 21 ZEÚ a so zreteľom na Chartu OSN a NATO; v nasledujúcich oblastiach:

   a) presadzovanie mieru;
   b) spoločný prístup k spoločným bezpečnostným výzvam a globálna stabilita aj v európskom susedstve;
   c) podpora medzinárodného systému založeného na pravidlách;
   d) upevnenie demokracie a právneho štátu;
   e) ochrana ľudských práv a základných slobôd;
   f) podpora globálnej prosperity, udržateľného rozvoja, boj proti zmene klímy a zmiernenie straty biodiverzity;

149.  konštatuje, že úzko prepojená a koordinovaná medzinárodná spolupráca medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a EÚ by bola by bola veľkým prínosom pre obe strany a svetový poriadok vo všeobecnosti, vzhľadom na ich podobné prístupy v oblasti účinného multilateralizmu, k zachovaniu, mieru, bezpečnosti a udržateľnosti, ako aj k ochrane a vykonávaní ľudských práv; navrhuje, aby sa takáto koordinácia riadila systematickou platformou na konzultácie na vysokej úrovni a koordináciu v otázkach zahraničnej politiky; zdôrazňuje význam a pridanú hodnotu medziparlamentnej spolupráce v globálnych otázkach;

150.  zdôrazňuje, že obe strany musia spoločne reagovať na výzvy zahraničnej politiky a bezpečnostnej a obrannej politiky, ako sú terorizmus, kybernetická vojna, kríza v susedstve, dodržiavanie ľudských práv, dezinformačné kampane a hybridné hrozby podporuje efektívny, včasný a recipročný dialóg, konzultácie, koordináciu a výmenu informácií a spravodajských informácií, ktoré podliehajú demokratickej kontrole inštitúcií Spojeného kráľovstva a EÚ; pripomína, že výmena utajovaných skutočností sa musí organizovať v osobitnom rámci;

151.  zdôrazňuje, že od konca prechodného obdobia sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou bez akéhokoľvek osobitného rámca vzťahov, čo bude mať značný vplyv na existujúcu spoluprácu v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky;

152.  vyzýva EÚ aj Spojené kráľovstvo, aby posilnili medzinárodný mier a stabilitu, a to aj vypracovaním spoločných stratégií na zintenzívnenie mierového úsilia OSN; vyzýva obe strany, aby podporovali kultúru mieru a dialógu ako prostriedok predchádzania konfliktom, zvládania konfliktov a riešenia konfliktov, a práva žien a rodové práva; podporuje pokračovanie existujúcej spolupráce v uvedených oblastiach; žiada systematickú preferenčnú spoluprácu pri operáciách na udržiavanie mieru; žiada posilnenú spoluprácu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v otázkach súvisiacich s demokratickým vývojom, reformnými procesmi a demokratickými parlamentnými postupmi v tretích krajinách vrátane pozorovania volieb;

153.  uvádza, že EÚ má veľký záujem o takéto partnerstvo v oblasti zahraničných vecí a bezpečnosti, a to vzhľadom na vzájomné výhody vyplývajúce zo stáleho miesta Spojeného kráľovstva a Francúzska v Bezpečnostnej rade, na vysoko výkonnú diplomatickú službu Spojeného kráľovstva a členských krajín EÚ a na to, že Spojené kráľovstvo má v Európe najsilnejšie ozbrojené sily;

154.  navrhuje založiť budúce partnerstvo na veľmi úzkej a pravidelnej spolupráci a koordinácii v rámci OSN, najmä Bezpečnostnej rady OSN a Rady OSN pre ľudské práva;

155.  zdôrazňuje význam bezpečnosti a rozvoja pre obe strany; nabáda EÚ a Spojené kráľovstvo, aby úzko spolupracovali v oblasti udržateľného rozvoja a humanitárnej pomoci; pripomína obom stranám, že je dôležité, aby sa zaviazali dosiahnuť cieľ 0,7 % ODA/HND a podporili zásadu súdržnosti politík v záujme rozvoja; je presvedčený, že partnerstvo po skončení platnosti Dohody z Cotonou a stratégia EÚ a Afriky môžu ťažiť z účinnej spolupráce so Spojeným kráľovstvom, v rámci ktorej sa riešia vysoké normy týkajúce sa sociálnej oblasti, ľudských práv a ochrany životného prostredia, s cieľom dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja a splniť Parížsku dohodu;

156.  zdôrazňuje, že je v spoločnom záujme EÚ a Spojeného kráľovstva, čo je umocnené ich zemepisnou blízkosťou, spolupracovať na vývoji účinných a skutočne interoperabilných obranných spôsobilostí, a to aj s Európskou obrannou agentúrou, s ktorou by sa malo uzavrieť správne dojednanie, a pokračovať vo veľmi hodnotnom partnerstve v rámci programov NATO a EÚ v oblasti obrany a vonkajšej bezpečnosti, programov kybernetickej bezpečnosti Galileo a boja proti cieleným dezinformačným kampaniam a kybernetickým útokom, ako to ilustrovala súčasná pandémia ochorenia COVID-19; pripomína, že pokiaľ ide o účasť na verejnej regulovanej službe programu Galileo, je možná a potrebná osobitná dohoda; konštatuje tiež, že čo sa týka budúceho Európskeho obranného fondu, Spojené kráľovstvo by sa mohlo zapojiť za podmienok stanovených pre tretie krajiny; vyzýva EÚ aj Spojené kráľovstvo, aby vypracovali spoločný prístup k normalizácii obrannej technológie;

157.  očakáva, že Spojené kráľovstvo bude môcť pokračovať v nadviazanej spolupráci a výmene informácií s vnútroštátnymi orgánmi v oblasti kybernetickej bezpečnosti;

158.  pripomína, že v súčasnosti je v Spojenom kráľovstve v platnosti niekoľko reštriktívnych opatrení (sankčných režimov) v rámci právnych predpisov EÚ; uznáva účinné využívanie sankcií za porušovanie ľudských práv, demokracie, zásad právneho štátu, a to v súlade s chartou OSN; zdôrazňuje, že Spojené kráľovstvo bude po vystúpení naďalej povinné uplatňovať sankčné režimy OSN, a vyzýva Spojené kráľovstvo, aby pokračovalo v zosúlaďovaní svojej politiky sankcií s EÚ; a vyzýva na vytvorenie vhodného koordinačného mechanizmu pre sankcie medzi oboma stranami a na úzku spoluprácu v oblasti sankcií na globálnych fórach s cieľom maximalizovať ich vplyv a zabezpečiť konvergenciu, ako aj to, aby sa pri presadzovaní spoločných hodnôt sledovali a dosahovali spoločné záujmy;

159.  nabáda Spojené kráľovstvo, aby sa zapojilo do príslušných agentúr EÚ a aby v rámci operácií krízového riadenia EÚ a na misiách a operáciách SBOP vrátane účasti na humanitárnych a záchranných misiách, predchádzaní konfliktom a udržiavaní mieru, vojenskom poradenstve, poskytovaní pomoci a operáciách stabilizácie po ukončení konfliktu, ako aj na projektoch v rámci stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO), ak k nim bude prizvané sa ich zúčastniť, zaujalo popredné miesto, a zdôrazňuje, že takáto účasť by mala podliehať prísnym podmienkam, ktoré rešpektujú rozhodovaciu autonómiu EÚ, ako aj zvrchovanosť Spojeného kráľovstva, zásadu vyvážených práv a povinností na základe účinnej reciprocity, vrátane spravodlivého a primeraného finančného príspevku; vyzýva Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby pravidelne informovali Európsky parlament o procese politického dialógu so Spojeným kráľovstvom a o hlavných aspektoch výmeny informácií o SBOP a krízovom riadení;

160.  pripomína, že účinné medzinárodné režimy kontroly zbraní, odzbrojenia a nešírenia sú základným kameňom globálnej a európskej bezpečnosti; pripomína význam ucelenej a vierohodnej európskej stratégie pre multilaterálne rokovania na celosvetovej úrovni a pre regionálnu deeskaláciu napätia a opatrenia na budovanie dôvery; pripomína dôležitú úlohu, ktorú Spojené kráľovstvo zohralo v súvislosti s vypracovaním a zavedením takýchto noriem, inštitúcií a organizácií; vyzýva Spojené kráľovstvo, aby vypracovalo spoločnú stratégiu s EÚ, pokiaľ ide o uvedenú oblasť politiky, najmä v súlade s programom OSN pre odzbrojovanie; vyzýva Spojené kráľovstvo, aby sa zaviazalo, že bude aj naďalej plniť kritériá rovnocenné tým, ktoré sú zahrnuté v spoločnej pozícii 2008/944/SZBP(19), a aby spoločne s EÚ podporilo všeobecné uplatňovanie a prísne vykonávanie Zmluvy o obchodovaní so zbraňami a Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT), ako aj obnovenie platnosti novej zmluvy START;

161.  zdôrazňuje veľký význam konzulárnej a diplomatickej spolupráce medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, keďže by sa ňou zabezpečila účinná pomoc pre občanov oboch strán a Spojenému kráľovstvu aj EÚ by sa umožnilo ponúknuť svojim občanom možnosť využívať konzulárnu ochranu v tretích krajinách, v ktorých jedna zo strán nemá diplomatické zastúpenie, v súlade s článkom 20 písm. c) ZFEÚ;

162.  zdôrazňuje to, že pandémia COVID-19 poukázala na význam vojenských kapacít a prostriedkov, pričom európske ozbrojené sily zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore civilného úsilia zameraného na boj proti pandémii a zároveň plnia svoje hlavné úlohy; zdôrazňuje, že táto pandémia preukázala význam strategickej autonómie EÚ a európskej obrannej spolupráce s cieľom chrániť európske obyvateľstvo v núdzových situáciách a posilniť odolnosť členských štátov; domnieva sa, že by sa mali zaviesť mechanizmy, ktoré umožnia rýchlu spoluprácu medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom vzhľadom na budúce krízy podobného charakteru a rozsahu; zastáva názor, že poučenie z pandémie COVID-19 spočíva v tom, že európske vojenské zdravotnícke služby by mali vytvoriť sieť na výmenu informácií a podporu s cieľom zvýšiť širokú odolnosť Európy v čase núdze a krízy; domnieva sa, že účasť Spojeného kráľovstva na akejkoľvek takejto budúcej európskej vojenskej zdravotníckej sieti by bola vzájomne prospešná;

Inštitucionálne ustanovenia a riadenie

163.  poukazuje na to, že celá dohoda so Spojeným kráľovstvom ako treťou krajinou vrátane ustanovení o rovnakých podmienkach, osobitných odvetvových otázkach a tematickej spolupráce a rybolove by mala zahŕňať stanovenie jedného súdržného a pevného systému riadenia, ktorý by bol globálnym rámcom, vzťahoval by sa na spoločnú nepretržitú kontrolu a riadenie dohody, ako aj transparentné mechanizmy urovnávania sporov, dodržiavania súladu a presadzovania práva spolu s prípadnými sankciami a dočasnými opatreniami, pokiaľ ide o výklad a uplatňovanie ustanovení dohody;

164.  zastáva názor, že jednotný, komplexný a horizontálny mechanizmus riadenia by sa mal uplatňovať na budúce vzťahy so Spojeným kráľovstvom všeobecne vrátane akýchkoľvek doplňujúcich dohôd, ktoré môžu byť uzatvorené v neskoršej fáze, a zároveň by sa mal zabezpečiť súlad s ustanoveniami dohody o vystúpení a malo by sa zabrániť neefektívnosti; poukazuje na to, že mechanizmus urovnávania sporov bude musieť byť spoľahlivý a mal by stanoviť postupné sankcie, ako aj prostriedky nápravy, ak sa zistí, že jedna zo strán porušuje dohodu, a že takýto mechanizmus bude musieť zabezpečiť účinné, rýchlo vykonateľné a odrádzajúce prostriedky nápravy; zdôrazňuje, že Európsky parlament bude aj naďalej ostražitý, pokiaľ ide o vykonávanie všetkých ustanovení; pripomína, že Spojené kráľovstvo ako bývalý členský štát rozvinulo významné štruktúry pre inštitucionálnu spoluprácu a dialóg s EÚ, čo by malo uľahčiť fungovanie takýchto horizontálnych opatrení; opakuje, že EÚ očakáva od Spojeného kráľovstva vyššiu úroveň ambícií v oblasti riadenia s cieľom vybudovať pevné budúce partnerstvo;

165.  trvá na tom, že je bezpodmienečne nevyhnutné, aby tento systém riadenia pri dodržiavaní autonómie oboch strán v plnom rozsahu zachoval autonómiu rozhodovania a právny a justičný poriadok EÚ vrátane úlohy Európskeho parlamentu a Rady ako spoluzákonodarcov z hľadiska práva Únie a úlohy Súdneho dvora ako jediného orgánu oprávneného poskytovať výklad práva EÚ a Charty základných práv EÚ; domnieva sa, že pokiaľ ide o ustanovenia založené na pojmoch práva EÚ, dohody o riadení musia stanoviť možnosť postúpenia veci Súdnemu dvoru;

166.  víta návrh na zriadenie Parlamentného zhromaždenia pre partnerstvo pre poslancov Európskeho parlamentu a parlamentu Spojeného kráľovstva, ktoré má právo dostávať informácie od Rady pre partnerstvo a predkladať jej odporúčania, a zdôrazňuje, že dohoda by mala predstavovať právny základ pre ustanovenia umožňujúce inštitucionálne zriadenie uvedeného orgánu;

167.  žiada, aby bola úloha Európskeho parlamentu pri vykonávaní ustanovení o spolupráci v oblasti právnych predpisov rešpektovaná s cieľom zabezpečiť, aby mohol vykonávať riadny politický dohľad, a aby jeho práva a výsady ako spoluzákonodarcu boli zaručené; pripomína práva Európskeho parlamentu byť informovaný o dojednaniach týkajúcich sa preskúmania dohody;

168.  zdôrazňuje, že na dohodu by sa mali v celom jej rozsahu vzťahovať ustanovenia o dialógu s občianskou spoločnosťou, zapojení zainteresovaných strán a konzultáciách obidvomi stranami, v súlade s odsekom 125 politického vyhlásenia, pričom by sa mali zahrnúť najmä sociálni partneri vrátane organizácií a združení zamestnancov zastupujúcich občanov EÚ žijúcich a pracujúcich v Spojenom kráľovstve aj občanov Spojeného kráľovstva v EÚ; trvá na zriadení domácich poradných skupín, ktoré by vykonávali dohľad nad vykonávaním dohody;

169.  podporuje, aby sa Spojené kráľovstvo ako tretia krajina so statusom pozorovateľa bez rozhodovacej úlohy aj naďalej zapájalo do neregulačných agentúr EÚ, napríklad v oblasti dopravy, životného prostredia alebo zamestnanosti, ako aj prípadné dohody o spolupráci Spojeného kráľovstva s partnerskými regulačnými agentúrami, ako je Európska chemická agentúra, Európska agentúra pre bezpečnosť letectva a Európska námorná bezpečnostná agentúra, s cieľom vymieňať si informácie, najlepšie postupy a vedecké poznatky; opätovne zdôrazňuje svoju výzvu Komisii, aby zvážila prípadnú budúcu praktickú spoluprácu medzi orgánmi Spojeného kráľovstva a agentúrami EÚ v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí s prihliadnutím na postavenie Spojeného kráľovstva ako tretej krajiny, ktorá nepatrí do schengenského priestoru, a kľúčového partnera v boji proti terorizmu a organizovanému zločinu;

o
o   o

170.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Komisii a pre informáciu Rade, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

(1) Ú. v. EÚ L 58, 27.2.2020, s. 53.
(2) Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 24.
(3) Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 2.
(4) Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 32.
(5) Ú. v. EÚ C 162, 10.5.2019, s. 40.
(6) Prijaté texty, P9_TA(2019)0016.
(7) Prijaté texty, P9_TA(2020)0006.
(8) Prijaté texty, P9_TA(2020)0033.
(9) UKTF(2020)14.
(10) Prijaté texty, P9_TA(2020)0018.
(11) Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2020, s. 7.
(12) Ú. v. EÚ C 34, 31.1.2020, s. 1.
(13) Ú. v. EÚ L 58, 27.2.2020, s. 53.
(14) Do budúcej dohody treba zapracovať ad hoc mechanizmus proti tzv. swapovým rizikám s cieľom ochrániť vnútorný trh pre prípad, že by sa Spojené kráľovstvo rozhodlo dovážať tovary za nízke ceny z tretích krajín (na uspokojenie svojej domácej spotreby) a na lukratívnejší trh EÚ by bezcolne vyvážalo svoju domácu výrobu. Tento jav, osožný tak Spojenému kráľovstvu ako aj tretím krajinám, ktorému sa nedá zabrániť pravidlami pôvodu, by destabilizoval poľnohospodárstvo EÚ, a preto si vyžaduje špecifické mechanizmy fungovania.
(15) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
(16) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie (Ú. v. EÚ L 344, 17.12.2016, s. 1).
(17) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).
(18) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).
(19) Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99.

Posledná úprava: 8. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia