Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2636(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0185/2020

Внесени текстове :

B9-0185/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0154

Приети текстове
PDF 123kWORD 44k
Четвъртък, 18 юни 2020 г. - Брюксел
Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: подпомагане на сектора на плодовете и зеленчуците и на лозаро-винарския сектор във връзка с пандемията от COVID-19
P9_TA(2020)0154B9-0185/2020

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегиран регламент на Комисията от 4 май 2020 г. за дерогация, що се отнася до 2020 година, от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията по отношение на сектора на плодовете и зеленчуците и от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149 на Комисията по отношение на лозаро-винарския сектор във връзка с пандемията от COVID-19 (C(2020)02908 – 2020/2636(DEA))

Европейският парламент,

–  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2020)02908),

–  като взе предвид писмото на Комисията от 27 май 2020 г., с което последната отправя искане към Парламента да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

–  като взе предвид писмото от комисията по земеделие и развитие на селските райони до председателя на Съвета на председателите на комисии от 2 юни 2020 г.,

–  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008(1) на Съвета, и по-специално член 62, параграф 1, член 64, параграф 6 и член 115, параграф 5 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007(2) на Съвета, и по-специално член 37, член 53, член 173 и член 227, параграф 5 от него,

–  като взе предвид член 111, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката за решение, внесена от комисията по земеделие и развитие на селските райони,

А.  като има предвид, че поради съществуващата пандемия от COVID-19 и произтичащите значителни ограничения за движението всички държави членки и земеделските стопани във всички държави членки срещат изключителни трудности при планирането, прилагането и изпълнението на схемите за помощи, предвидени в членове 32 – 38 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 за сектора на плодовете и зеленчуците и в членове 39 – 54 от същия регламент – за лозаро-винарския сектор;

Б.  като има предвид, че положението е довело до финансови затруднения, проблеми с паричния поток, пазарни смущения и сериозни смущения във функционирането на веригата на доставки в сектора на плодовете и зеленчуците и в лозаро-винарския сектор;

В.  като има предвид, че във всички държави членки са възникнали също така извънредни трудности при планирането, управлението и изпълнението на оперативни програми на признати организации на производители и асоциации на организации на производители в сектора на плодовете и зеленчуците и в държавите членки, произвеждащи вино, с планирането, управлението и изпълнението на операции по програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор;

Г.  като има предвид, че поради безпрецедентния характер на така стеклите се обстоятелства Комисията е приела разпоредби, предвиждащи гъвкавост и допускащи дерогации от делегирани регламенти, приложими в сектора на плодовете и зеленчуците и в лозаро-винарския сектор;

Д.  като има предвид, че бързото прилагане на тези възможности за гъвкавост и дерогации е от съществено значение за тяхната ефективност и ефикасност при справянето с трудностите при управлението на схемите за помощ за двата сектора, за предотвратяване на по-нататъшни икономически загуби и за справяне с положението на пазара и със смущенията във функционирането на веригата на доставки в сектора на плодовете и зеленчуците и в лозаро-винарския сектор;

1.  заявява, че не възразява срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

Последно осъвременяване: 8 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност