Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2636(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0185/2020

Předložené texty :

B9-0185/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0154

Přijaté texty
PDF 125kWORD 44k
Čtvrtek, 18. června 2020 - Brusel
Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: podpora pro odvětví ovoce a zeleniny a vína spojená s pandemií COVID-19
P9_TA(2020)0154B9-0185/2020

Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 4. května 2020, kterým se s ohledem na rok 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19 stanoví odchylky od nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny, a od nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, pokud jde o odvětví vína (C(2020)02908 – 2020/2636(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2020)02908),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 27. května 2020, v němž Komise žádá Evropský parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku k nařízení přenesené pravomoci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 2. června 2020,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008(1), a zejména na čl. 62 odst. 1, čl. 64 odst. 6 a čl. 115 odst. 5 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007(2), a zejména na články 37, 53 a 173 a čl. 227 odst. 5 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na čl. 111 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova,

A.  V důsledku stávající pandemie COVID-19 a z ní vyplývajících rozsáhlých omezení pohybu se všechny členské státy a zemědělci v celé ve všech členských státech potýkají s mimořádnými obtížemi, pokud jde o plánování, uplatňování a provádění režimů podpory stanovených v článcích 32 až 38 nařízení (EU) č. 1308/2013 pro odvětví ovoce a zeleniny a v článcích 39 až 54 uvedeného nařízení pro odvětví vína;

B.  vzhledem k tomu, že situace vede k finančním potížím, problémům s peněžním tokem, narušení trhu a vážnému narušení fungování dodavatelského řetězce v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví vína;

C.  vzhledem k tomu, že ve všech členských státech se vyskytly mimořádné potíže s plánováním, řízením a prováděním operačních programů uznaných organizací producentů a sdružení organizací producentů v odvětví ovoce a zeleniny a ve vinařských členských státech s plánováním, řízením a prováděním operací v rámci programů podpory v odvětví vína;

D.  vzhledem k tomu, že s ohledem na tuto bezprecedentní souhru okolností přijala Komise ustanovení, která poskytují flexibilitu a umožňují odchýlit se od určitých ustanovení nařízení v přenesené pravomoci použitelných v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví vína;

E.  vzhledem k tomu, že rychlé provedení těchto flexibilních možností a odchylek má zásadní význam pro jejich účinnost a efektivnost při řešení problémů s fungováním režimů podpory pro obě odvětví, pro předcházení dalším hospodářským ztrátám a pro řešení situace na trhu a řešení situace na trhu a narušení fungování dodavatelského řetězce v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví vína;

1.  prohlašuje, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

Poslední aktualizace: 8. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí