Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/2636(DEA)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B9-0185/2020

Ingediende teksten :

B9-0185/2020

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0154

Aangenomen teksten
PDF 119kWORD 43k
Donderdag 18 juni 2020 - Brussel
Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: steun aan de sector groenten en fruit en aan de wijnsector in verband met de COVID-19-pandemie
P9_TA(2020)0154B9-0185/2020

Besluit van het Europees Parlement om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 4 mei 2020 tot afwijking, wat het jaar 2020 betreft, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/891 van de Commissie wat de sector groenten en fruit betreft, en van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1149 van de Commissie wat de wijnsector betreft, in verband met de COVID-19-pandemie (C(2020)02908 – 2020/2636(DEA))

Het Europees Parlement,

–  gezien de gedelegeerde verordening van de Commissie (C(2020)02908),

–  gezien het schrijven van de Commissie van 27 mei 2020, waarin zij het Parlement verzoekt te verklaren dat het geen bezwaar zal maken tegen de gedelegeerde verordening,

–  gezien de brief van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling van 2 juni 2020 aan de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters,

–  gezien artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen van de Raad (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008(1), en met name artikel 62, lid 1, artikel 64, lid 6, en artikel 115, lid 5,

–  gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007(2) van de Raad, en met name de artikelen 37, 53 en 173 en artikel 227, lid 5,

–  gezien artikel 111, lid 6, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor een besluit van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling,

A.  overwegende dat vanwege de COVID-19-pandemie en de uitgebreide verplaatsingsbeperkingen alle lidstaten en de landbouwers in alle lidstaten te kampen hebben met uitzonderlijke moeilijkheden bij de planning, uitvoering en toepassing van de steunregelingen die in de artikelen 32 tot en met 38 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 zijn vastgelegd voor de sector groenten en fruit en in de artikelen 39 tot en met 54 van die verordening zijn vastgelegd voor de wijnsector;

B.  overwegende dat de situatie heeft geleid tot financiële moeilijkheden, liquiditeitsproblemen, marktverstoring en ernstige verstoring van de werking van de toeleveringsketens in de sector groente en fruit en de wijnsector;

C.  overwegende dat er in alle lidstaten ook grote problemen zijn met de planning, het beheer en de uitvoering van de operationele programma’s van erkende producentenorganisaties en unies van producentenorganisaties in de sector groenten en fruit, en in wijnproducerende lidstaten bij de planning, het beheer en de uitvoering van concrete acties in het kader van steunprogramma’s in de wijnsector;

D.  overwegende dat gezien deze ongekende samenloop van omstandigheden de Commissie bepalingen heeft vastgesteld die zorgen voor flexibiliteit en het mogelijk maken af te wijken van gedelegeerde verordeningen die in de sector groenten en fruit en in de wijnsector van toepassing zijn;

E.  overwegende dat de snelle toepassing van deze flexibiliteit en afwijkingen essentieel zijn voor hun doeltreffendheid en doelmatigheid bij het aanpakken van moeilijkheden in de werking van de steunregelingen voor beide sectoren, het voorkomen van verdere economische verliezen en het aanpakken van de marktsituatie en de verstoorde werking van de toeleveringsketen in de sector groenten en fruit en in de wijnsector;

1.  verklaart geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549.
(2) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

Laatst bijgewerkt op: 8 september 2020Juridische mededeling - Privacybeleid