Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2636(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0185/2020

Teksty złożone :

B9-0185/2020

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0154

Teksty przyjęte
PDF 125kWORD 43k
Czwartek, 18 czerwca 2020 r. - Bruksela
Decyzja o niewyrażeniu sprzeciwu wobec aktu delegowanego: wsparcie sektora owoców i warzyw oraz sektora wina w związku z pandemią COVID-19
P9_TA(2020)0154B9-0185/2020

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 4 maja 2020 r. wprowadzającego odstępstwo dotyczące 2020 r. od rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/891 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz od rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1149 w odniesieniu do sektora wina w związku z pandemią COVID-19 (C(2020)02908 – 2020/2636(DEA))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2020)02908),

–  uwzględniając pismo Komisji z 27 maja 2020 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

–  uwzględniając pismo z 2 czerwca 2020 r. skierowane przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008(1), w szczególności jego art. 62 ust. 1, art. 64 ust. 6 oraz art. 115 ust. 5,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007(2), w szczególności jego art. 37, 53, 173 i art. 227 ust. 5,

–  uwzględniając art. 111 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie dotyczące decyzji Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

A.  mając na uwadze, w związku z pandemią COVID-19 i wynikającymi z niej znacznymi ograniczeniami przemieszczania się, wszystkie państwa członkowskie oraz rolnicy we wszystkich państwach członkowskich zmagają się z wyjątkowymi trudnościami w planowaniu, wdrażaniu i realizowaniu programów pomocy określonych w art. 32-38 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz w art. 39-54 tego rozporządzenia w odniesieniu do sektora wina;

B.  mając na uwadze, że sytuacja ta doprowadziła do trudności finansowych, problemów z płynnością, zakłóceń na rynku, a także do poważnych zakłóceń funkcjonowania łańcucha dostaw w sektorze owoców i warzyw oraz w sektorze wina;

C.  mając na uwadze, że we wszystkich państwach członkowskich wystąpiły również wyjątkowe trudności z planowaniem i wdrażaniem programów operacyjnych uznanych organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw, oraz z zarządzaniem tymi programami, a państwa członkowskie będące producentami wina odnotowały wyjątkowe trudności z planowaniem i realizacją operacji w ramach programów wsparcia w sektorze wina, a także z zarządzaniem tymi operacjami;

D.  mając na uwadze, że ze względu na bezprecedensowy charakter tych skumulowanych okoliczności Komisja przyjęła przepisy przewidujące większą elastyczność i odstępstwa od niektórych rozporządzeń delegowanych obowiązujących w sektorze owoców i warzyw oraz w sektorze wina;

E.  mając na uwadze, że szybkie wdrożenie tych mechanizmów elastyczności i odstępstw ma zasadnicze znaczenie dla ich skuteczności i wydajności w zakresie przeciwdziałania trudnościom w funkcjonowaniu systemów pomocy dla obu tych sektorów, dzięki czemu pozwoli zapobiec dalszym stratom gospodarczym, a także rozwiązać problemy na rynku i zakłócenia funkcjonowania łańcucha dostaw w sektorze owoców i warzyw oraz w sektorze wina;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

Ostatnia aktualizacja: 8 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności